Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Uchwały Rady » Uchwała nr XXX/152/2005

Uchwała nr XXX/152/2005

Numer uchwały: 2005/30/152
Numer sesji: 30
Rok: 2005UCHWAŁA NR XXX/152/05
Rady Gminy Wijewo
z dnia 30 sierpnia 2005r.
w sprawie zasad funkcjonowania i trybu korzystania z usług Samorządowego Przedszkola w Wijewie.


Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 8 i art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142. poz.1591 ze zmianami/ oraz art. 5 ust.7 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami/ Rada Gminy Wijewo uchwala co następuje:

§ 1
Usługi Samorządowego Przedszkola w Wijewie przekraczające podstawy programowe będą realizowane pod warunkiem wyrażenia woli rodziców poprzez zawarcie umowy cywilnoprawnej uwzględniającej zasady:
  1. Rodzice, których dzieci uczęszczają do Samorządowego Przedszkola pokrywają koszt:

a/ przygotowania posiłków z półproduktów, których koszt ustala Dyrektor Samorządowego Przedszkola,
b/ kształcenia, opieki i przyrządzania posiłków przekraczających bezpłatne minimum w wysokości:
  • za 9 godzin pobytu dziecka w przedszkolu - 50,-zł. miesięcznie,
  • za 5 godzin pobytu dziecka w przedszkoli - 40,-zł. miesięcznie.


§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wijewo.

§ 3
Traci moc uchwała Nr X/49/03 Rady Gminy Wijewo z dnia 5 września 2003 roku w sprawie zasad funkcjonowania i trybu korzystania z usług Samorządowego Przedszkola w Wijewie.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2005-08-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie