Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego

Data publikacji: 03.11.2010
Termin składania ofert: 15.11.2010

Gmina Wijewo
64-150 Wijewo, ul. Parkowa 1
tel. 065/ 5494085, faks 065/ 5494755
ogłasza przetarg nieograniczony na udzielanie i obsługę kredytu długoterminowego

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
Zamówienie obejmuje:
1/ Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego do wysokości 2.519.885,31zł, w tym:
a/ w roku 2010 do kwoty 991.373,35zł, z tego na:
1. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2010 w kwocie 700.000,00zł,
2. Sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa sali gimnastycznej wraz z
zapleczem przy Szkole Podstawowej w Wijewie” do kwoty 291.373,35zł.
b/ w roku 2011 na kwotę 1.528.511,96zł na:
1. Sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa sali gimnastycznej wraz z
zapleczem przy Szkole Podstawowej w Wijewie”.
2/ Kredyt zostanie udzielony według zmiennej stopy oprocentowania.
3/ Będzie istniała możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych prowizji i
opłat – odsetki naliczane do dnia spłaty kredytu.
4/ Gotowość udzielania kredytu od dnia:
1. Pkt 1 lit. a.1. od dnia 30 listopada 2010r.
2. Pkt 1 lit. a.2 do dnia 25 grudnia 2010r.
3. Pkt 1 lit. b.1 od dnia 15 lutego 2011r.
5/ Środki uruchomione będą w formie polecenia przelewu.
6/ Oprocentowanie kredytu będzie zmienne i ustalone na podstawie stawki bazowej
WIBOR dla depozytów 3M notowanej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem każdego
kolejnego okresu trzymiesięcznego spłaty raty kapitałowo odsetkowej. Spłata
następować będzie na podstawie zawiadomienia przekazanego przez bank
kredytobiorcy. Oprocentowanie będzie stałe w wyżej wskazanych okresach
trzymiesięcznych odpowiadających okresowi przyjętej stawki bazowej.
7/ Wykonawca jest obowiązany do skalkulowania i podania w ofercie wyłącznie dwóch
stawek w następujący sposób:
- oprocentowanie kredytu w stosunku do stopy procentowej WIBOR 3M wg stawki na
30 września 2010r. Wykonawca jest obowiązany wliczyć wszelkie opłaty do
oprocentowania kredytu w taki sposób, aby skalkulować i przedstawić w ofercie
jedną stawkę procentową zwaną bazową, której wysokość jest wiążąca w całym
okresie kredytowania.
- wysokość prowizji liczonej jako % kredytu od całej kwoty kredytu. Przez prowizję
należy rozumieć wszystkie opłaty związane z uruchomieniem kredytu.
- do obliczenia należy przyjąć kalendarz rzeczywisty tj. 365 dni.
8/ Forma zabezpieczenia kredytu : weksel in blanco , kontrasygnowany przez Skarbnika
Gminy wraz z deklaracja wekslowa.
9/ Zamawiający zastrzega możliwość wykorzystania niniejszej kwoty kredytu lub
całkowitej rezygnacji z niego lub wcześniejszej spłaty bez ponoszenia z tego tytułu
jakichkolwiek kosztów. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone
będą za okres jego faktycznego wykorzystania.
10/ Kredytobiorca nie będzie liczył odsetek od kwoty niewykorzystanego kredytu.
Wspólny Słownik Zamówień Publicznych CPV: 66113000-5

1. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
2. Termin realizacji zamówienia 30.11.2010r. – 31.08.2011r.
3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy odebrać w Urzędzie Gminy, ul.
Parkowa 1 64-150 Wijewo lub za pośrednictwem poczty, SIWZ znajduje się na stronie
www.bip.wijewo.pl.
4. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Wijewo, ul. Parkowa , pok. nr 9 do dnia 15
listopada 2010r. do godz. 10.30 /czasu lokalnego/.
5. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
1/ Pani Elżbieta Wolnik – Skarbnik Gminy
2/ Pani Krystyna Piasna-Białas – Zastępca Skarbnika Gminy
3/ Pan Krzysztof Grabsztunowicz – p.o. Kierownik Referatu Budownictwa, Rolnictwa i
Ochrony Środowiska.
6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
7. Kryterium oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny oferty jest cena = 100%.
Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta z najniższą ceną.

8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 listopada 2010r. o godz. 11.00 /czasu lokalnego/ w
siedzibie Zamawiającego.
9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.
10. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków.
Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1/ Formularz ofertowy.
2/ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
3/ Oświadczenie o przyjęciu terminu związania ofertą przez okres 30 dni, akceptacji
warunków przetargu, dokumentów przetargowych i przyjęcia ich bez zastrzeżeń.
4/ Zezwolenie na utworzenie banku i wykonywanie czynności bankowych.
5/ Symulacja spłaty kredytu.
6/ Projekt umowy.
7/ Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę, jeżeli podpisy na ofercie i załącznikach
nie wynikają z odpisu lub wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji.
8/ Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminy składania ofert.
9/ Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz oddziału
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek za ubezpieczenie zdrowotne lub
społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
11. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i
2 spełniający wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz warunki
określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
12. Zamawiający nie zawrze umowy ramowej.13. Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 3 listopada 2010r. w Biuletynie Zamówień
Publicznych.
Do pobrania:
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ
- Oświadczenie – załącznik nr 2 do SIWZ
- Oświadczenie – załącznik nr 3 do SIWZ
- Uchwała Nr XLVIII/321/10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
- Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu.
- Sprawozdania Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N.
Wójt Gminy Wijewo
Ireneusz Zając


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Krzysztof Grabsztunowicz
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2010-11-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-11-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieValid XHTML 1.0 TransitionalRządowe Centrum
Legislacji

Monitor Polski
Dziennik Ustaw