Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia wójta » Zarządzenie nr 55/2010 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu

Zarządzenie nr 55/2010 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu

Numer dokumentu: 55
Rok: 2010

ZARZĄDZENIE nr 55/2010
Wójta Gminy Wijewo
z dnia 22 września 2010r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 35 ust. 1 i ust. 2, art. 37 ust. 1oraz art. 40 ust. Ust. 1 pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. nr 102 poz. 651, t.j. z późn. zm.) w związku z Uchwałą nr XLII/266/10/225/09 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 marca 2009 r. w sprawie sprzedaży części działki rolnej w Przylesiu nr ewidencyjny 159 obręb Radomyśl, Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1
Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną – działkę o numerze ewidencyjnym 159/2, położoną w Przylesiu, obręb Radomyśl, opisaną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Cenę wywoławczą w/w nieruchomości ustala się w wysokości 62 887,00 zł, tj. w kwocie ustalonej przez rzeczoznawcę powiększoną o koszty poniesione przez Urząd Gminy na sporządzenie wyceny szacunkowej i dokumentów geodezyjnych.

§ 3
Podaje się do publicznej wiadomości Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości, o której mowa w § 1, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia, poprzez wywieszenie na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Wijewo, ul. Parkowa 1, umieszczenie na stronie internetowej oraz ogłoszenie w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu wykazu.

§ 4
Koszt sporządzenia umowy notarialnej pokrywa nabywca.

§ 5
Do przeprowadzenia przetargu powołuję komisję w składzie:
- Krzysztof Grabsztunowicz - Przewodniczący
- Leszek Józefczak
- Joanna Kołodziej

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Zarządzenia wójta
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Ireneusz Zając
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2010-09-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-09-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieValid XHTML 1.0 TransitionalRządowe Centrum
Legislacji

Monitor Polski
Dziennik Ustaw