Strona główna » Dokumenty » Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku  » Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku - formularz A - Wnioski o wydanie decyzji, Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego » Obwieszczenie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni i wykonanie I etapu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wijewo”.

Obwieszczenie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni i wykonanie I etapu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wijewo”.

Numer karty: A/76/2010

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

 

1
Numer wpisu
A/76/2010
2
Zakres przedmiotowy wniosku

Obwieszczenie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni i wykonanie I etapu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wijewo”.

3
Znak sprawy
BRŚ 7625/2/2010
4
Data złożenia
23.09.2010
5

Dane wnioskodawcy

Urząd Gminy Wijewo
6
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Karta informacyjna przedsięwzięcia
7
Nazwa organu – adresata wniosku
Wójt Gminy Wijewo
8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu)

Urząd Gminy Wijewo,

Referat Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

pokój nr 3,

tel. 65/ 549-40-85
9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

 

10
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

 

11
Numer innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

 

12
Uwagi

 

 

Wijewo, 23 września 2010 r.
BRŚ 7625/2/2010

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), Urząd Gminy Wijewo o wszczęciu z urzędu w dniu 24 września 2010 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie oczyszczalni i wykonanie I etapu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wijewo”
Objęta wnioskiem inwestycja, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 72 i 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573 ze zm.), należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie uwarunkowań wymienionych w art. 63 ust. 1 pkt.
1-3 w/w ustawy.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego i art. 73 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wijewo: www.bip.wijewo.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wijewo przy ul. Parkowej 1 w Wijewie.
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 10 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) stronie przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, a także prawo do przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek i odpisów.
Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z:
1. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska,
2. Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym,
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii.
Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się okresów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Na podstawie art. 41 § 1 k.p.a w toku postępowania strony oraz ich pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracyjny o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2 tego przepisu, w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.
Ponadto, informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie udostępnionym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wijewo, adres: www.bip.wijewo.pl .
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku - formularz A - Wnioski o wydanie decyzji, Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Ireneusz Zając
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2010-09-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-09-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieValid XHTML 1.0 TransitionalRządowe Centrum
Legislacji

Monitor Polski
Dziennik Ustaw