Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Uchwały Rady » Uchwała Nr XLVII/308/10 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/264/10 Rady Gminy Wijewo z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała Nr XLVII/308/10 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/264/10 Rady Gminy Wijewo z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego

Numer uchwały: 308
Numer sesji: 47
Rok: 2010

Uchwała Nr XLVII/308/10
Rady Gminy Wijewo
z dnia 31 sierpień 2010r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/264/10 Rady Gminy Wijewo z dnia 12 lutego 2010r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego.


Na podstawie art. 10 ust. 2, art..18 ust. 1, art. 58 ustawy z dnia 08 marca 1990r.
o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami/


Rada Gminy Wijewo uchwala co następuje:

§ 1
W Uchwale Nr XLI/264/10 Rady Gminy Wijewo z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego § 1 otrzymuje brzmienie:
„Udziela się z budżetu Gminy Wijewo w roku 2010 pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu na remont chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Brenno i remont nawierzchni drogowej w miejscowości Zaborówiec w kwocie 150.000,00zł. /słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych/”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wijewo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Stanisław Kasperski
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2010-08-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-09-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie