Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia wójta » Zarządzenie nr 48/2010 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej położonej w Potrzebowie

Zarządzenie nr 48/2010 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej położonej w Potrzebowie

Numer dokumentu: 48
Rok: 2010

ZARZĄDZENIE nr 48/2010
Wójta Gminy Wijewo
z dnia 1 września 2010r.

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej położonej w Potrzebowie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 25 ust. 1 i 2 oraz art. 35 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. nr 261 poz. 2603), Wójt Gminy zarządza, co następuje:
§ 1

1. Przeznacza się do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową – część działki nr ew. 307/44 o powierzchni 0,6600 ha, położoną w Potrzebowie, obręb Potrzebowo, opisaną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Dla działki opisanej w § 1 pkt 1 ustala się do przetargu czynsz wywoławczy rocznej dzierżawy stanowiącej równowartość „q” żyta przemnożoną przez średnią cenę skupu żyta opublikowaną przez GUS przyjętą do obliczenia podatku rolnego w danym roku w wysokości 1,49q.
3. Ustala się minimalne postąpienie w przetargu na: 0,10 q.
4. Ustala się okres trwania dzierżawy na 3 lata.
5. Ustala się termin i miejsce przetargu na dzierżawę nieruchomości opisanej w § 1 na dzień 24 września 2010r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy Wijewo, ul. Parkowa 1.

§ 2

Szczegółowe informacje o nieruchomości, o której mowa w § 1 zostaną ogłoszone poprzez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Wijewo oraz wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wijewo, ul. Parkowa 1, ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie we wszystkich miejscowościach gminy Wijewo.
§ 3

Do przeprowadzenia przetargu powołuje się komisję w składzie:
- Krzysztof Grabsztunowicz – Przewodniczący
- Leszek Józefczak – Członek
- Joanna Kołodziej – Członek.
§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Zarządzenia wójta
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Ireneusz Zając
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2010-09-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-09-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieValid XHTML 1.0 TransitionalRządowe Centrum
Legislacji

Monitor Polski
Dziennik Ustaw