Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Uchwały Rady » Uchwała Nr XLV/295/10 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Wijewo

Uchwała Nr XLV/295/10 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Wijewo

Numer uchwały: 295
Numer sesji: 45
Rok: 2010

Uchwała Nr XLV/ 295/10
Rady Gminy Wijewo
z dnia 23 czerwca 2010r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Wijewo.


Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości /Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 ze zmianami/
Rada Gminy Wijewo uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się bilans skonsolidowany Gminy Wijewo sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 rok, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wijewo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLV/295/10 Rady Gminy Wijewo z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Wijewo.Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi sprawozdawczości budżetowej wprowadzony został obowiązek sporządzania bilansu skonsolidowanego jednostki samorządu terytorialnego.
Do bilansu tego włączony został bilans z wykonania budżetu Gminy Wijewo oraz bilanse następujących jednostek podporządkowanych:

- Szkoła Podstawowa Wijewo
- Samorządowe Przedszkole w Wijewie
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wijewie
- Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie
- Gminna Biblioteka Publiczna w Wijewie
- Gminny Ośrodek Kultury w WijewiePliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Stanisław Kasperski
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2010-06-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-07-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie