Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły komisji » Protokół N 39/09

Protokół N 39/09

Numer protokołu: 39
Rok: 2009

PROTOKÓŁ NR 39/09
z posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy WIJEWO
odbytego w dniu 09 grudnia 2009 r.


w posiedzeniu udział wzięli :
członkowie komisji zgodnie z lista obecności
Lista obecności stanowi zał. Nr 1
oraz
Stanisław Kasperski – przewodniczący RG
Ireneusz Zając – Wójt Gminy
Elżbieta Wolnik – skarbnik gminy

Porządek posiedzenia

1. Otwarcie.
2. Omówienie projektu budżetu na 2010 r.
3. Zaopiniowanie projektów uchwal w sprawach :
1/ zmiany uchwały Nr XXXVI/230/09 RG Wijewo w sprawie
określenia wysokości podatku od środków transportowych,
2/ zmiany uchwały Nr XXXVI/232/09 RG Wijewo w sprawie stawki
opłaty miejscowej, zwolnień z tej opłaty oraz sposobu jej poboru ,
3/ zmiana do uchwały Nr XXXVII/ / 09 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2009 r.
4/ zmiany w budżecie na 2009 r.
5/ planu pracy Rady Gminy
6/ planów pracy Komisji Stałych
4. Zapytania i wolne wniosku .
5. Zakończenie.

Ad. pkt. 1


Wspólnym obradom komisji stałych RG przewodniczył radny Zbigniew Lis – przewodniczący Komisji Budżetowo Socjalnej Rady Gminy.
Powitał zebranych na sali członków komisji oraz Przewodniczącego Rady Gminy, Wójta i pracowników Urzędu Gminy.
Przedstawiła proponowany porządek obrad do którego nie wniesiono uwag.

Ad. pkt. 2

Wójt – w budżecie na 2010 rok przewidziano dochody w kwocie 9 440 tys. Natomiast wydatki na kwotę 11 740 tys. zł. z czego 700 tys. to spłata kredytu.
W 2010 będziemy kontynuować remonty domów kultury. W planach inwestycyjnych mamy wydatki które nie będą widoczne na zewnątrz (spłata raty za Buchte, raty w MZO,
modernizacja oświetlenia). Na rok 2010 zaplanowaliśmy deficyt w wysokości 2,5 ml.
Ze stowarzyszenia Kraina lasów i jezior otrzymamy 250 tys. z tego 80 w 2010 co planujemy przeznaczyć na budowę ścieżki rowerowej na Ostrów.
Alojzy Wolniczak – czy gmina dołoży do motorówki dla strażaków,
- co z chodnikami w Brennie na drogach powiatowych,
Wójt – motorówka jest potrzebna w okresie letnim, jeśli Brenno będzie taka miało to będzie wykorzystywane na całą okolicę. Policja miała szybka łódź ale zrezygnowała z niej.
Edwin Wojciech – policja ma motorówkę pontonową to można ja wykorzystać,
Roman Jęśkowiak – zakup motorówki wiąże się z kosztami wyszkolenia, utrzymania i jej wyposażenia. Może policyjna garażować w Brennie nad jeziorem i z niej korzystać.


Wójt – do posiedzenia rady 22.12. poinformuje o możliwości wykorzystania łodzi policyjnej.
Powiat zwrócił się o kolejne 100 tys,. z przeznaczeniem wyłącznie na chodniki. Na razie wstrzymamy się z ta decyzja czy im dać.
Stanisław Kasperski – przedstawił wniosek o zmianę planu zagospodarowania na ul. Zachodniej.
Elżbieta Wolnik – w budżecie jest 100 tys, zaplanowane na zmianę planu zagospodarowania.
Wójt – zostały zaostrzone wymogi dotyczące opracowania zmian i planów . Robimy plany wydając duże pieniądze aby można ściągać podatki, przepisy się zmieniają i pozwalają na niepłacenie z powodu budowli nietrwale związanych z gruntem.
W pierwszej kolejności musimy uporać się z zmianami już rozpoczętymi wówczas będziemy rozpoczynać nowe lub robić nowy dla całej gminy.
Stanisław Kasperski – należy zastanowić się nad sprzedażą budynków gminnych ponieważ ich wartość nie rośnie a spada.
Alojzy Wolniczak – zaproponował przeniesienia boiska z Niwki na żwirownie a tam wydzielić działki i sprzedać, klub zamienić z P. Misiem na jego łąkę.
Wójt – jeśli P. Miś się zgodzi to można zrobić taka zamianę,
Edwin Wojciech – działka w Wijewie za remiza jest niezagospodarowana ,
Wójt – sprawa ta była już badana, jest to działka po P. Baron – 11 arów, brak właściciela, który mógłby zdecydować o sprzedaży lub przekazaniu.
Zbigniew Lis – zwrócił uwagę na potrzebę utwardzenia ul. Sportowej. Po zrobieniu Koźlego Rynku wszystka woda spływa na Sportową bo jest niżej. Byłaby utwardzona cała pętla.
Sławomir Zając - most pomiędzy Zaborówcem a Brennem wymaga remontu, [podobnie jak ul. Lgińska ,
Radosław Zamiatała - dziury przy parkingu zasypano grysikiem, takie naprawy nie maja sensu,

Elżbieta Wolnik - budowa budżetu jest podobna jak w 2009 roku, wyodrębnione zostały dodatkowo dotacje.. Zbudowany jest zgodnie z ustawą budżetową . Dochody obliczono na podstawie wskaźników od dysponentów .Dochody podatkowe wskaźnikiem z uzyskanych dochodów w roku poprzednim. W dziale oświata powiększono dochody o dotację rozwojowa na realizację zadania „ wirtualna społeczność szkolna, oraz dochody z dzierżawy żwirowni na Holandrach.
Wydatki na 2010 zostały ustalone na podstawie materiałów planistycznych jednostek , które ujęto w 100 %. Ujęto również dotację do spółek wodnych.
Zał. Nr 8 obejmuje wydatki na Fundusz Ochrony Środowiska. Po wejściu nowej ustawy budżetowej pozycja ta zostanie ujęta w dziale mienie komunalne
Spłata planowanego deficytu w wysokości 3 mil. zł. będzie realizowana do 2010 roku.
Projekt budżetu stanowi załącznik NR 2

Ad. kt. 3

1/ projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/230/09 RG Wijewo w sprawie
określenia wysokości podatku od środków transportowych ,
Skarbnik – poinformowała, że RIO zgłosiła uwagi co do zał. 2 twierdząc, że zostały zawyżone stawki, co zostanie zmienione niniejszą uchwałą,
Do treści projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Projekt stanowi załącznik Nr 3

2/ projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/232/09 RG Wijewo w sprawie
stawki opłaty miejscowej, zwolnień z tej opłaty oraz sposobu jej poboru ,
Skarbik - RIO ma uwagi do § 2 gdzie ujednolicono stawkę opłaty miejscowej oraz § 4 gdzie uwzględniono w zwolnieniu osoby niepełnosprawne.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Projekt stanowi załącznik Nr 3

3/ projekt uchwały w sprawie zmiana do uchwały Nr XXXVII/ / 09 w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2009 r.
Skarbnik – w poprzedniej uchwale nadzór stwierdził nieprawidłowości rachunkowe wobec czego dokonano ich korekty,
Do treści projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Projekt stanowi załącznik Nr 4

4/ projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie na 2009 r.
Zwiększa się budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 69 323 zł, z rezerwy celowej na świadczenia rodzinne ., zakup usług inwestycyjnych – ul. Jeziorna ,oraz przeniesienia w budżecie Szkoły Podstawowej w Wijewie.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Projekt stanowi załącznik Nr 5

5/ projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy
Do treści projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Projekt stanowi załącznik Nr 6

6/ projekt uchwały w sprawie planów pracy Komisji Stałych
Do treści projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Projekt stanowi załącznik Nr 7

7/ projekt uchwały w sprawie nadania odznaczenia „Za zasługi dla gminy Wijewo”
Do treści projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Projekt stanowi załącznik Nr 3

Ad. pkt. 4

Przewodniczący obrad przedstawił treść pism :
1/ P. Andrzeja Frankowskiego w sprawie kalkulacji cen dotyczących wywozu nieczystości stałych.
K. Grabsztunowicz – rada może określić cenę za 1 tonę nie można określić ceny i jednego kontenera,
Wójt – wyższe koszty to nie koniecznie koszty [przejazdu, jest dodatkowa opłata marszałkowska , która winduje koszty,
K. Grabsztunowicz – Frankowski nie pracuje dla Przemętu dlatego płaci dodatkowo opłatę Marszałkowska w kwocie 100 zł.
Wójt – zależy mi aby nasi mieszkańcy mieli pracę, ale należy dostosować się do ogółu jeśli będziemy szukać konkurencji,
K. Grabsztunowicz - zwrócimy się do innych firm o kalkulacje i wówczas zdecydujemy.
Alojzy Wolniczak – jak nie podniesiemy i zbankrutuje to przyjdzie nowy i postawi swoje warunki i będziemy musieli zapłacić,
2/ Spółdzielni Inwalidów Rozwój z Rawicza w sprawie opłaty miejscowej od opiekunów osób niepełnosprawnych,
3/ Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie przekazania na wspólne inwestycje drogowe w 2010 r. kolejnych 100 tys,. zł.
Radosław zamiatała - czy wszystkie gminy wyraziły zgodę na finansowanie inwestycji drogowych w proporcji 50% X 50 % wspólnie z powiatem,
Wójt – 100 tys. powiat da bez naszego udziału ale jeśli dołożymy to jest zrobione o tyle więcej.
4/ pismo Starosty w sprawie akceptacji godzin aptek na terenie gminy ,
Do propozycji godzin pracy aptek zebrani nie wnieśli uwag,.
5/ mieszkańców ul. Lgińskiej w Zaborówcu w sprawie utwardzenia drogi, lamp ulicznych i zabezpieczeń na drodze.
Alojzy Wolniczak – czy w ramach remontu WDK w Brennie jest przewidziane zadaszenie tarasu,
Wójt - modernizacja nie przewiduje zadaszenia,

Ad. pkt. 5

Przewodnicząca obrad uznała porządek posiedzenia za wyczerpany. Podziękowała za udział oraz dyskusje i zakończyła posiedzenie.


Przewodnicząca obrad

Zbigniew Lis
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Zbigniew Lis
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2009-12-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-05-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie