Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły komisji » Protokół Nr 28/09

Protokół Nr 28/09

Numer protokołu: 28
Rok: 2009

PROTOKÓŁ NR 28/09
z posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy WIJEWO
odbytego w dniu 28 października 2009 r.


w posiedzeniu udział wzięli :
członkowie komisji zgodnie z lista obecności
Lista obecności stanowi zał. Nr 1
oraz
Stanisław Kasperski – przewodniczący RG
Ireneusz Zając – Wójt Gminy
Elżbieta Wolnik – skarbnik gminy

Porządek posiedzenia

1. Otwarcie.
2. Zaopiniowanie projektów uchwal w sprawach :
1/ podatku rolnego
2/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ,
3/ zwolnień z podatku od nieruchomości ,
4/ określenia wysokości podatku od środków transportowych ,
5/ określenia stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru ,
6/ określenia stawki płaty miejscowej, zwolnień z tej opłaty oraz sposobu
jej poboru
7/ poboru podatku w drodze inkasa, ustalenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso ,
8/ zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej
dla uczniów.
9/ regulaminu przyznawania Odznaki „Za zasługi dla gminy Wijewo”
3. Zapytania i wolne wniosku .
4. Zakończenie

Ad. pkt. 1


Wspólnym obradom komisji stałych RG przewodniczył radny Zbigniew Lis – przewodniczący Komisji Budżetowo Socjalnej Rady Gminy.
Powitał zebranych na sali członków komisji oraz Przewodniczącego Rady Gminy, Wójta i pracowników Urzędu Gminy.
Przedstawiła proponowany porządek obrad do którego nie wniesiono uwag.

Ad. pkt. 2

Wójt – poinformował, że przy opracowaniu stawek podatkowych na 2010 rok bazowano na danych GUS i Ministra Finansów, które określają wzrost stawek na poziomie 3,5 %.
Wzrost stawek w poszczególnych pozycjach jest różny, niektóre pozycje pozostały na poziomie roku ubiegłego. Przedstawił poszczególne propozycje dotyczące :
1/ projekt uchwały w sprawie podatku rolnego,
Stawka określona przez prezesa GUS na 20101 rok wynosi 34,10 zł. w porównaniu z rokiem ubiegłym jest to obniżka o 10,90 zł.
Wójt zaproponował pozostawienie stawki proponowanej przez GUS.
Do projektu nie wniesiono poprawek.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 2

2/ projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ,
Proponowane stawki zostały przez zebranych zaopiniowane pozytywnie.
Wójt – dokonane zwolnienia emerytów i rencistów od podatku z od budynków pozostałych zostało potraktowane jako nielegalne działanie i obecnie są wydawane decyzje o zwrocie nie zapłaconego podatku.
Radosław Zamiatała - czy podobna sytuacja ,może być ze zwolnieniami jakie uchwaliliśmy
odnośnie psów.
Wójt zwolnienie z opłaty od psów przewiduje ustawa dlatego takie posuniecie było legalne.
Do projektu nie wniesiono poprawek.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 3

3/ projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości ,
Wójt poinformował, że dotychczas obowiązujące zwolnienia zostały rozszerzone o dodatkowe podjęte na ostatnim posiedzeniu rady dot. terenu wysypiska w Brennie.
Do projektu nie wniesiono poprawek.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 4

4/ projekt uchwały w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych ,
Wójt – dotychczasowy sposób ustalania stawek , zwiększający o stopę inflacji sprawdził się dlatego stawki z 2009 roku zostały podniesione o 3,5 % . Dotychczas nie było większych problemów ze ściągalnością podatku od środków transportowych.
Do projektu nie wniesiono poprawek.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 5

5/ projekt uchwały w sprawie określenia stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru ,
Skarbnik – wyjaśniła, że w projekcie brak nazwisk określających inkasentów w Brennie i Wijewie, gdzie sołtysi są radnymi. RIO twierdzi, że sołtys – radny nie może być inkasentem. Wcześniej wystarczyło, że było określone stanowisko, obecnie inkasent musi być wymieniony z imienia i nazwiska, a na przyszłość nie może być również radnym.
Stanisław Kasperski – zaproponował podniesienie wynagrodzenia dla sołtysów za pobór
podatku i inkaso opłaty targowej.
Wójt zaproponował podniesienie stawek za inkaso dla sołtysów do 15 % za inkaso i 5 %
od zebranego podatku.
Edwin Wojciech - korzystniejsze byłaby opłata od rozniesionych nakazów, które musimy
dostarczyć każdemu mieszkańcowi. Nie każdy jednak płaci u sołtysa .
Skarbnik – nie ma możliwości zapłaty od nakazu, można ewentualnie ustanowić ryczałt miesięczny dla sołtysów.
Do projektu nie wniesiono innych uwag i poprawek.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 6

6/ projekt uchwały w sprawie określenia stawki płaty miejscowej, zwolnień z tej opłaty oraz sposobu jej poboru
Do projektu nie wniesiono poprawek.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 7


7/ projekt uchwały w sprawie poboru podatku w drodze inkasa, ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso ,
Do projektu nie wniesiono poprawek.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 8

8/ projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
Maria Nowicka - wyjaśniła, że podniesienie progów stypendium w poszczególnych grupach dochodowych jest podyktowane wzrostem zasiłku rodzinnego, który jest traktowany jako kwota bazowa do otrzymania stypendium.
Wójt – jest to stypendium z którego rodzice rozliczają się za okazaniem faktury.
Maria Nowicka – wniosków o stypendium jest coraz więcej a pieniędzy do podziału co roku mniej. Wypłata następuje w dwóch ratach na początku i na końcu roku szkolnego.
Do projektu nie wniesiono poprawek.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 9

9/ projekt uchwały w sprawie regulaminu przyznawania Odznaki „Za zasługi dla gminy Wijewo”.
Wójt – podkreślił, że nadane wcześniej odznaczenia nie tracą swej ważności pomimo zmiany formy odznaki, ważna jest treść nadania a nie forma graficzna.
Omówił kolejne punkty regulaminu przyznawania . Wyjaśnił, że wszystkie poczynione starania w kierunku określenia formy zostały uzgodnione i są zgodne z heraldyka obowiązująca w Polsce. Regulamin nie określa limitu odznaczeń
do wydania w danym roku oraz okazji i miejsca jego nadania.
Do projektu nie wniesiono poprawek.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 10

Ad. pkt. 3

Wójt zaprosił wszystkich do udziały w uroczystościach o9bchodów 11 listopada w Święciechowe.
Poinformował o rozstrzygniętych przetargach na remont WDK w Brennie i drogę Przylesiu. W porównaniu ze specyfikacja obydwa przetargi zostały rozstrzygnięte o 40 ty. mniej.
Przetarg na WDK w Potrzebowie zostanie ogłoszony w najbliższym czasie. Ustalony został zakres prac. Jeśli nie zdążymy w tym roku to będziemy pisać o przedłużenie terminu zakończenia prac.
Zdecydowaliśmy o unieważnieniu ostatniego przetargu na budowę kanalizacji. Jest możliwość budowy bez obciążania budżetu gminy. Zleca się firmie, która wykonuje zadanie, a my spłacamy w następnych latach. Należy zastanowić się nad rozdzieleniem zadania na oczyszczalnie i kanalizację.
Wiesław Schwarz – hydranty na chodnikach nie zostały przestawione, sa niebezpieczne,
Wojt – w Brennie na ul. Polnej będziemy zakładać wodociąg. Studzienkę naprawimy we własnym zakresie.
29.10. Br odbędzie się walne zgromadzenie członków MZWiKW we Wschowie. Zostanie wyjaśniona sprawa utworzenia Spółki Prawa Handlowego. Jeśli decyzje będą nie po naszej myśli to będziemy myśleć o wystąpieniu ze związku.
Roman Jęśkowiak – 3 listopada jest przetarg na dzierżawę Holendrów. Żona byłaby zainteresowana, czy ja będę musiał zrezygnować z mandatu radnego.,, czy jest możliwość zawieszenia do czasu rozstrzygnięcia
Alojzy Wolniczak – od ul. Kargowskiej w kierunku Buchty rowy są zaśmiecone.


Stanisław Kasperski – 7 października było wystosowane pismo w sprawie dziur przy
parkingu przed sklepami GS – brak odpowiedzi.
- pojemniki na śmieci segregowane stoją dość niefortunnie , kiedy są opróżniane samochód blokuje przejazd i estetycznie nie wygląda to najlepiej. Uważam, że miejsce na granicy działki pomiędzy GS i Bankiem byłoby lepsze.

Zbigniew Lis – czy w sprawie melioracji są wiadomości - brak odpowiedzi na pismo z dnia
8.10.2009.
Henryk Rygusik - studzienka K. Maciejewskich nie jest jeszcze naprawiona.

Ad. pkt. 6

Wobec braku dalszych dyskutantów przewodniczący posiedzenia uznał porządek za wyczerpany., Podziękował za udział i zakończył obrady.Przewodniczący obradInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Zbigniew Lis
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2009-10-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-05-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie