Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XL/09

Protokół Nr XL/09

Numer dokumentu: 40
Rok: 2009

PROTOKÓŁ Nr XL/09
z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu
30 grudnia 2009 r.
====================================================

W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie Rady Gminy zgodnie z listą obecności.
Lista obecności stanowi zał. Nr 1.
Sołtysi wsi Gminy Wijewo zgodnie z listą obecności.
Lista obecności stanowi załącznik Nr 2


Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym
5. Podjęcie uchwał w sprawie
1/ apelu o pozostawienie dotychczasowego statusu 69 Leszczyńskiego Pułku
Przeciwlotniczego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota”,
2/ przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Wirtualna społeczność szkolna
Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie”,
3/ zmian w budżecie gminy na 2009 r.,
4/ ustalenia wykazu wydatków w budżecie Gminy Wijewo, które nie wygasają z
upływem roku budżetowego 2009.
6. Zapytania i wolne wnioski.
7. Odpowiedzi na interpelacje .
8. Zakończenie


Ad. pkt. 1

Obradom XL Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy. Powitał obecnych na sali członków rady oraz sołtysów. Przedstawił proponowany porządek obrad, zebrani nie wnieśli uwag co do proponowanego porządku obrad.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że podejmowane na dzisiejszym posiedzeniu uchwały będą prawomocne, na 15 radnych obecnych było 13 .Ad. pkt. 2


Przewodniczący stwierdził, że protokół z poprzedniego posiedzenia odpowiada przebiegowi obrad i zawiera wszystkie tematy jakie były poruszone. Wobec powyższego zaproponował, aby protokół z poprzedniego posiedzenia przyjąć bez czytania.
Do złożonej propozycji nie wniesiono uwag.
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęty został bez czytania – jednogłośnie.


Ad. pkt. 3

1. Zielnica Adam – poprosił wójta o komentarz do artykułu z Panoramy Leszczyńskiej dot. Przemęckiego Parku.
2.Rygusik Henryk – proszę o gruntowna naprawę oświetlenia ulicznego w Potrzebow, szczególnie lampy na początku Potrzebowa jadąc od Sławy.
3.Zając Sławomir – wnioskował aby dokonać przeglądu całości linii oświetleniowych, w całej gminie.
4.Wolniczak Alojzy – na ostatniej sesji wójt wspomniał, że po obejrzeniu „Orlika” ma pewne wątpliwości, proszę o przybliżenie tego tematu.
5.Jęśkowiak Roman – zapytał, kto w tym roku montował iluminacje świąteczne, bo chyba zbyt słabo zostały zamontowane skoro naderwały się podczas ostatnich silniejszych wiatrów.
6.Kasperski Stanisław – proszę o dokonanie przeglądu znaków ustawionych na drogach gminnych, w wielu miejscach są mało czytelne (wyblakła farba) i często naderwane.
7.Zamiatała Radosław – sugerował ustawienie znaku ścierzka rowerowo – piesza na ul. Zachodniej oraz wymalowanie pasów – przejście dla pieszych na tym skrzyżowaniu. Zapytał także czy będzie budowana dalsza część tej ścieżki w kierunku do pieczarkarni p. Piwońskiego.
8.Wolniczak Alojzy – koszenie rowów wzdłuż drogi wojewódzkiej, ostatnio zrobili ale tylko do miejscowości Kaszczor, na terenie naszej gminy nie kosili tych odrośniętych krzewów.


Ad. pkt. 4

Wójt przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym, zaznaczył, że był to okres bardzo krótki i tak:
22.12. – uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowym, które odbyło się w KMP w Lesznie.
Udało się nam także dokończyć sprawę wypłaty świadczeń rodzinnych i akcyzy dla rolników.


Ad. pkt. 5

1/ projekt uchwały w sprawie apelu o pozostawienie dotychczasowego statusu 69 Leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota” przedstawił przewodniczący RG Wijewo Stanisław Kasperski .
Wójt – jednostka ta wrosła w nasz powiat, ma zostać połączona z jednostką w Czerwińsku, stać się to ma w związku z oszczędnościami. Jednostka w Czerwińsku ma o wiele krótszą historię, nie ma takich tradycji jak jednostka w Lesznie. Jednostka w Lesznie ma zaplecze – poligon i ma zostać zlikwidowana. Poprosił radnych aby poparli tę uchwałę, aby ta jednostka pozostała.
Do treści uchwały nie wniesiono zmian.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XL/ 256 / 09 w sprawie apelu o pozostawienie dotychczasowego statusu 69 Leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota” podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 3.

2/ przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Wirtualna społeczność szkolna Zespołu Szkół im Powstańców Wielkopolskich w Brennie” przedstawił przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kasperski.
Do treści projektu nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XL/257/09 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Wirtualna społeczność szkolna Zespołu Szkół im Powstańców Wielkopolskich w Brennie” podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 4.

3/ zmian w budżecie gminy na 2009 rok przedstawiła skarbnik gminy Elżbieta Wolnik.
Do treści uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XL/258/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 5.

4/ ustalenia wykazu wydatków w budżecie Gminy Wijewo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 przedstawiła Skarbnik Gminy .
Skarbnik wyjaśniła, że tworzenie subkonta dla wydatków które nie wygasają do końca roku budżetowego jest konieczne, zgodne z prawem.
Do treści uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XL/259/09 w sprawie ustalenia wykazu wydatków w budżecie Gminy Wijewo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 6.


Ad. pkt. 6

Stanisław Wojciech – czy w budżecie na 2010 r. zaplanowana jest budowa ulicy Źródlanej
w Brennie?
Stępczak Jerzy – czy LGD przewiduje jakieś spotkania z organizacjami i
stowarzyszeniami, które sa zainteresowane pozyskiwaniem środków
unijnych?
Wójt Gminy – na przyszły rok nie jest zaplanowana inwestycja – budowa ulicy Źródlanej, jednak nie oznacza to, że nie będzie ona zrobiona. Wszystko zalezy od tego jak będą wyglądały przetargi w przyszłym roku.
Na pytanie p. Stępczaka odpowiedział Wójt, gdzie stwierdził, że do wykorzystania przez Grupę w ciągu trzech lat jest 250 tyś zł. Pieniądze te zostaną wykorzystane min. na budowę sali gimnastycznej w Wijewie. Wszystkie stowarzyszenia mające osobowość prawną mogą występować o środki.
Mariola Rąk – dziś podawałam do Starostwa Powiatowego w Lesznie informację dot. analizy potrzeb szkoleniowych, po przez LGD istnieje możliwość pozyskiwania funduszy na realizację zadań innych organizacji.


Ad. pkt. 7

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Wójt Gminy.
1.Nie czytałem artykułu zamieszczonego w Panoramie Leszczyńskiej, domyślam się, że chodzi o Przemęcki Park .Zarzadzenie Wojewody dziuby zostało poważone, Wójt gminy Przemęt wydał decyzję o zamknięciu zakładu p. Stanka. Sąd przychylił się do wniosku pana Stanka i wygrał, zażądał odszkodowania. Teraz trzeba zapłacić odszkodowanie, tylko czy gmina czy wojewoda.
2 i 3. Generalny przegląd oświetlenia ulicznego będzie w najbliższym czasie.
4. Mam wątpliwości co do ceny, co kosztuje 1 mln zł. Orlik ma być w centrum wsi, boisko się zmieści, zabraknie tylko miejsc parkingowych. W Wijewie to centrum, jest zaplecze sanitarne, będzie można je wyremontować właśnie z tych pieniędzy. Druga sprawa to nikt nie jest w stanie powiedzieć ile kosztuje utrzymanie, gwarancja jest na 5 lat. Będzie trzeba zatrudnić osobę, która będzie dbać o ten obiekt. Czas mamy do 15 marca z ostatecznym wnioskiem.
5.Iluminacje świąteczne nie do końca zostały trafione ani wielkościowo ani ilościowo, bo są to takie które należało zamontować na ulicą, przymocować z obu stron. Ozdoby te są wypożyczane, są to duże koszty .Latem zaczniemy produkować własne iluminacje, w roku bieżącym montaż został wykonany przez pana Józefowskiego.
6.Wiosną zrobimy taki gruntowny przegląd znaków drogowych na drogach gminnych.
7. Trudno mi powiedzieć jak daleko będzie zrobiony chodnik na Zachodniej. Wczoraj wycofaliśmy się z dotowaniem Zarządu Dróg o kolejne 100 tyś., zobaczymy co zrobią z tych pieniędzy które już otrzymali.
8.Koszenie rowów – zgłosimy to.


Ad. pkt. 9

Przewodniczący Rady Gminy uznał, że porządek posiedzenia został wyczerpany.
Podziękował wszystkim za udział i zaprosił wszystkich na uroczystą kolacje połączoną z opłatkiem i zakończył obrady.

Na tym protokół zakończono.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Stanisław Kasperski
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2009-12-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-05-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie