Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XXXIX/09

Protokół Nr XXXIX/09

Numer dokumentu: 39
Rok: 2009


PROTOKÓŁ Nr XXXIX/09
z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu
22 grudnia 2009 r.
====================================================

W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie Rady Gminy zgodnie z listą obecności.
Lista obecności stanowi zał. Nr 1.
Sołtysi wsi Gminy Wijewo zgodnie z listą obecności.
Lista obecności stanowi załącznik Nr 2
Oraz zaproszeni goście zgodnie z listą obecności
Lista stanowi zał. Nr 3.


Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie
2. Wręczenie odznaki „Za zasługi dla Gminy Wijewo”.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym
6. Podjęcie uchwały w sprawie
1/ zmian w budżecie gminy na 2009 rok,
2/ budżetu gminy na 2010 rok,
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Odpowiedzi na interpelacje .
9. Zakończenie


Ad. pkt. 1

Obradom XXXIX Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy. Powitał obecnych na sali członków rady, sołtysów oraz zaproszonych gości. Przedstawił proponowany porządek obrad, zebrani nie wnieśli uwag co do proponowanego porządku obrad.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że podejmowane na dzisiejszym posiedzeniu uchwały będą prawomocne .


Ad. pkt. 2

Przewodniczący RG odczytał uchwałę Nr XXXVIII/250/09 Rady Gminy Wijewo z dnia 09.12.2009 r. w sprawie nadania odznaki „Za zasługi dla Gminy Wijewo”. Dekoracji dokonał Przewodniczący RG wraz z wice-przewodniczącym , odznaki wręczono Wójtowi Gminy P. Ireneuszowi Zającowi i P. Brunonowi Firlejowi, za wkład w rozwój gospodarczy gminy. W imieniu odznaczonych podziękował Wójt, stwierdzając, że to odznaczenie jeszcze bardziej zmobilizuje do jeszcze lepszej pracy.


Ad. pkt. 3


Przewodniczący stwierdził, że protokół z poprzedniego posiedzenia odpowiada przebiegowi obrad i zawiera wszystkie tematy jakie były poruszone. Wobec powyższego zaproponował, aby protokół z poprzedniego posiedzenia przyjąć bez czytania.
Do złożonej propozycji nie wniesiono uwag.
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęty został bez czytania – jednogłośnie.


Ad. pkt. 4

Nie zgłoszono interpelacji.


Ad. pkt. 5

Wójt przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym
27.11 – gościłem wójtów, burmistrzów powiatu leszczyńskiego i Prezydenta Miasta
Leszna na comiesięcznym spotkaniu roboczym. Głownymi tematami
poruszanymi na tym spotkaniu była wypłata akcyzy dla rolników i zasiłki rodzinne 28.11 – odbyła się zabawa organizowana przez „Wilgę”, niestety nie mogłem być obecny
02.12 – posiedzenie Lokalnej Grupy Działania, w spotkaniu uczestniczył z Urzędu Leszek
Józefczak i Maria Rąk, spotkanie to miało na celu zapoznanie się z formami
pozyskania funduszy unijnych dla wsi,
03.12 – spotkałem się z mieszkańcami wsi Przylesie
04.12 – uczestniczyłem wspólnie z p. Krzysztofem Grabsztunowiczem w otwarciu boiska
„Nasz Orlik” w Lasocicach,
07.12 – odbiór drogi w Przylesiu, jest to droga bez chodników, z nieutwardzonym
poboczem, koszt tej drogi to 266 tyś zł.
08.12 – odbyła się Barbórka w PGNiG w Gostyniu, może za jakieś 5 lat uda się
gazyfikacja gminy Wijewo
09.12 – odbyły się posiedzenia komisji stałych RG i sesja RG Wijewo
10.12 – w urzędzie gościłem pary małżeńskie, które w 2009 r. obchodziły 50 lecie
zawarcia związku małżeńskiego,
11.12 – zakończył się Turniej Tenisa Stołowego o puchar Wójta Gminy Wijewo,
uczestniczyło ponad 50 zawodników
13.12 – odbyły się jasełka w Wijewie
15.12 – uczestniczyłem w zjeździe likwidacyjnym Stowarzyszenia Gmin Nadodrzańskich,
istnieje jeszcze Związek Gmin, jego rozwiązanie nastąpi w lutym 2010 r.
16.12 – razem z p. Józefem Pukackim uczestniczyłem w posiedzeniu Związku
Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie, spotkanie miało na celu
podsumowanie działań w 2009 r., wytyczenie zadań na 2010 i zatwierdzenie
budżetu na 2010 rok. Tego dnia nastąpiła likwidacja Związku na rzecz spółki z
prezesem na czele, którym to został Burmistrz Wschowy p. Krzysztof Grabka.
17.12 – uczestniczyłem w opłatku wójtów, burmistrzów województwa wielkopolskiego,
który odbył się w „Delicjuszu” pod Poznaniem
21.12 – gościłem delegację mieszkańców Kaszczoru i Osłonina
- uczestniczyłem w strażackim opłatku, który odbył się w Brennie

22.12 – razem z Komendantem Gminnym ochrony p.poż. i Prezesem ZOG ZOSP RP w
Wijewie, uczestniczyłem w opłatku strażackim w Lesznie,
– odbył się przetarg na dzierżawę pomieszczeń po aptece, przetarg wygrał ze
stawką 7 zł za m2 p. Jakub Kaczor, powstanie tutaj sklep elektryczny.


Ad. pkt. 6

1/ projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok przedstawił
Stanisław Kasperski .
Do treści uchwały nie wniesiono zmian.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXIX/ 254 / 09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 4
2/ projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na 2010 r. przedstawił przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kasperski.
1) opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu gminy na 2010 r. przedstawił Wójt Gminy.
Opinia stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.
2) Treść poprawek jakie zostały wskazane przez RIO przedstawił przewodniczący Rady Gminy.
Treść poprawek stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący zaproponował aby autopoprawki poddać pod głosowanie . Autopoprawki do uchwały budżetowej przyjęte zostały jednogłośnie.
3) Przewodniczący Komisji Budżetowej przedstawił opinię do projektu budżetu na 2010 rok.
Opinia stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.
4) Przewodniczący RG odczytał projekt budżetu na 2010 r.
Do treści projektu nie wniesiono uwag.
5) Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXIX/255/09 w sprawie budżetu gminy na 2010 rok podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 8.


Ad. pkt. 7

Stanisław Wojciech – czy w budżecie na 2010 r. zaplanowana jest budowa ulicy Źródlanej
w Brennie?
Stępczak Jerzy – czy LGD przewiduje jakieś spotkania z organizacjami i
stowarzyszeniami, które sa zainteresowane pozyskiwaniem środków
unijnych?
Wójt Gminy – na przyszły rok nie jest zaplanowana inwestycja – budowa ulicy Źródlanej, jednak nie oznacza to, że nie będzie ona zrobiona. Wszystko zalezy od tego jak będą wyglądały przetargi w przyszłym roku.
Na pytanie p. Stępczaka odpowiedział Wójt, gdzie stwierdził, że do wykorzystania przez Grupe w ciągu trzech lat jest 250 tyś zł. Pieniądze te zostaną wykorzystane min. na budowę sali gimnastycznej w Wijewie. Wszystkie stowarzyszenia mające osobowość prawną mogą występować o środki.
Mariola Rąk – dziś podawałam do Starostwa Powiatowego w Lesznie informację dot. analizy potrzeb szkoleniowych, po przez LGD istnieje możliwość pozyskiwania funduszy na realizację zadań innych organizacji.

Ad. pkt. 8 – brak

Ad. pkt. 9
Przewodniczący Rady Gminy uznał, że porządek posiedzenia został wyczerpany.
Podziękował wszystkim za udział i zaprosił wszystkich na uroczystą kolacje połączoną z opłatkiem i zakończył obrady.

Na tym protokół zakończono.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Stanisław Kasperski
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2009-12-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-05-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie