Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XXXVIII/09

Protokół Nr XXXVIII/09

Numer dokumentu: 38
Rok: 2009

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/09
z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu
09 grudnia 2009 r.
====================================================

W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie Rady Gminy zgodnie z listą obecności.
Lista obecności stanowi zał. Nr 1

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie
1/ zmiany uchwały Br XXXVI/230/09 RG Wijewo w sprawie określenia
wysokości podatku od środków transportowych,
2/ zmiany uchwały Nr XXXVI/232/09 RG Wijewo w sprawie stawki opłaty
miejscowej, zwolnień z tej opłaty oraz sposobu jej poboru,
3/ zmiana do uchwały Nr XXVII/ /09 w sprawie zmian w budżecie gminy na
2009 r.
4/ uchylenia uchwały Nr XXXIV/216/09 z dnia 27.08. 2009 w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2009 r.
5/ nadania odznaki „Za zasługi dla gminy Wijewo”
6/ przyjęcia planu pracy Rady Gminy,
7/ przyjęcia planów pracy Komisji Stałych
8/ zmian w budżecie gminy na 2009 rok,
5. Zapytania i wolne wnioski.
6. Odpowiedzi na interpelacje .
7. Zakończenie

Ad. pkt. 1

Obradom XXXVIII Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy. Powitał obecnych na Sali członków rady, oraz zaproszonych gości. Przedstawił proponowany porządek obrad, zaproponował włączenie do porządku punktów Doty. Informacji o oświadczeniach majątkowych oraz o zamówieniach publicznych Zebrani do proponowanej zmiany nie wnieśli uwag.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że podejmowane na dzisiejszym posiedzeniu uchwały będą prawomocne .

Ad. pkt. 2

Przewodniczący stwierdził, że protokół z poprzedniego posiedzenia odpowiada przebiegowi obrad i zawiera wszystkie tematy jakie były poruszone. Wobec powyższego zaproponował, aby protokół z poprzedniego posiedzenia przyjąć bez czytania.
Do złożonej propozycji nie wniesiono uwag.
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęty został bez czytania – jednogłośnie.

Ad. pkt. 3

Nie zgłoszono interpelacji.

Ad. pkt. 4

1/ projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/230/09 RG Wijewo w sprawie
określenia wysokości podatku od środków transportowych przedstawił
przewodniczący obrad.
Do treści uchwały nie wniesiono zmian.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXVIII/ 246 / 09 w sprawie zmiany uchwały
Nr XXXVI/230/09 RG Wijewo w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych odjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 3

2/ projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/232/09 RG Wijewo w sprawie
stawki opłaty miejscowej, zwolnień z tej opłaty oraz sposobu jej poboru, przedstawił Przewodniczący Rady Gminy
Do treści uchwały nie wniesiono zmian.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXVIII/ 247 / 09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/232/09 RG Wijewo w sprawie stawki opłaty miejscowej, zwolnień z tej opłaty oraz sposobu jej poboru podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 4

3/ projekt uchwały w sprawie zmiana do uchwały Nr XXVII/ /09 w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2009 r. przedstawił Stanisław Kasperski
Do treści uchwały nie wniesiono zmian.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXVIII/ 248 / 09 w sprawie zmiana do uchwały Nr XXVII/ /09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 5

4/ projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/216/09 z dnia 27.08. 2009
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. przedstawił przewodniczący obrad.
Do treści uchwały nie wniesiono zmian.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXVIII/ 249 / 09 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/216/09 z dnia 27.08. 2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 6

5/ projekt uchwały w sprawie nadania odznaki „Za zasługi dla gminy Wijewo”
Przewodniczący obrad zgodnie z regulaminem nadawania odznaki zarządził głosowanie tajne . Na członków komisji skrutacyjnej zaproponował komisję rewizyjną.
Przygotowano karty i zarządzono głosowanie tajne.
Protokół z przeprowadzonego głosowania odczytał przewodniczący komisji radny Józef Pukacki.
Protokół wraz z kartami głosowania stanowi zał. Nr 7
Treść uchwały przedstawił Stanisław Kasperski.
Do treści uchwały nie wniesiono zmian.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXVIII/ 250 / 09 w sprawie nadania odznaki „Za zasługi dla gminy Wijewo” podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 8

6/ projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy, przedstawił
przewodniczący Rady Gminy
Do treści uchwały nie wniesiono zmian.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXVIII/ 251 / 09 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 9

7/ projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Stałych przedstawił przewodniczący obrad.
Do treści uchwały nie wniesiono zmian.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXVIII/ 252 / 09 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Stałych podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 10

8/ projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok przedstawił
Stanisław Kasperski .
Do treści uchwały nie wniesiono zmian.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXVIII/ 253 / 09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 11

Ad. pkt. 5

Nie zgłoszono wniosków

Ad. pkt. 6


Wobec braku dalszej dyskusji stwierdził, że porządek posiedzenia został wyczerpany, podziękował za uczestnictwo i zakończył obrady.

Na tym protokół zakończono.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Stanisław Kasperski
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2009-12-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-05-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie