Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XXXVII/09

Protokół Nr XXXVII/09

Numer dokumentu: 37
Rok: 2009

PROTOKÓŁ Nr XXXVII/09
z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu
25 listopada 2009 r.
====================================================

W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie Rady Gminy zgodnie z listą obecności.
Lista obecności stanowi zał. Nr 1
Sołtysi wsi gminy Wijewo zgodnie z listą obecności.
Lista obecności stanowi zał. Nr 2
Zaproszeni goście zgodnie z listą.
Lista gości stanowi zał. Nr 3

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie
1/ zmiany uchwały Nr XXXV/222/09 RG Wijewo w sprawie przystąpienie do
realizacji projektu pod nazwa „Wirtualna społeczność szkolna „
2/ przystąpienia wspólnie z Województwem Wielkopolskim oraz Ministerstwem
Sportu i Turystyki do porozumienia „ Moje boisko ORLIK 2012 „
3/ zmiany uchwały Nr XXXV/227/09 RG Wijewo z dnia 15 października 2009 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
4/ zmiany do uchwały Nr XXX/188/09 RG Wijewo z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego,
5/ zmian w budżecie gminy na 2009 rok,
6/ przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „ Internet zmieni Twój los”
6. Zapytania i wolne wnioski.
7. Odpowiedzi na interpelacje .
8. Zakończenie

Ad. pkt. 1

Obradom XXXVII Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy. Powitał obecnych na Sali członków rady, oraz zaproszonych gości. Przedstawił proponowany porządek obrad, zaproponował włączenie do porządku punktów Doty. Informacji o oświadczeniach majątkowych oraz o zamówieniach publicznych Zebrani do proponowanej zmiany nie wnieśli uwag.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że podejmowane na dzisiejszym posiedzeniu uchwały będą prawomocne .

Ad. pkt. 2

Przewodniczący stwierdził, że protokół z poprzedniego posiedzenia odpowiada przebiegowi obrad i zawiera wszystkie tematy jakie były poruszone. Wobec powyższego zaproponował, aby protokół z poprzedniego posiedzenia przyjąć bez czytania.
Do złożonej propozycji nie wniesiono uwag.
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęty został bez czytania – jednogłośnie.
Ad. pkt. 3

Stanisław Kasperski
1/ Koło Diabetyków zwróciło się o udostępnienie na spotkania pomieszczenia zajmowane przez pielęgniarki przy ul. Lipowej. Całość dzierżawi P. Kaczmarek. Czy taka sytuacja jest możliwa.
2/ na ul. Kargowskiej przy zakręcie w Wczasowa jest rów, gdzie jest odprowadzana woda deszczowa z ul. Kościelnej. Rura jest zapchana i nie odprowadza wody.
3/ co dalej z pomieszczeniami po aptece,

Ad. pkt. 4

Wójt poinformował, że w okresie od ostatniego posiedzenia rady odbyły się :
O4.11 – dokonaliśmy odbioru i wyceny budowy dróg dofinansowanych z FGR, Otrzymaliśmy 131 tys. zwrotu.
05.11 – spotkałem się z dyrektorem, Zespoły Szkól w Brennie, omówiliśmy zakres remontów na 2010 r. dotyczące poprawy bezpieczeństwa ( wymiana podłóg)
07.11 – odbyły się obchody 75 lecie istnienia jednostki OSP w Brennie,
08.11 – w Święciechowe uczestniczyliśmy w powiatowych obchodach Święta Niepodległości,
10.11 – Wójtowie i burmistrzowie spotkali się w ramach Lokalnej Grupy Działania w ramach której pozyskano fundusze na działania lokalne. Gmina Wijewo otrzyma 250 tys, do wykorzystania w ciągu 3 lat.
- Stowarzyszenie Gmin Nadodrzańskich odbyło posiedzenie na którym zdecydowano o rozwiązaniu stowarzyszenia
11.11 - uczestniczyliśmy w obchodach Święta Niepodległości na terenie gminy.
13.11 - spotkałem się z P. Kwiatoniem, - Dyrektorem Izby Rolniczej, który podziękował za pomoc udzieloną przez mieszkańców gminy dla powodzian
- z projektantami kompleksu sportowego ORLIK omówiłem warunki techniczne inwestycji,
- zakończono przygotowania i zapisy do 9 turnieju tenisa stołowego o puchar Wójta.
Zgłosiło się 40 uczestników w 3 kategoriach wiekowych,
14.11 – swoje spotkanie w poszerzonym gronie połączone z badaniami odbyli diabetycy,
17.11 – przeprowadziłem rozmowę z Merem Łozowej w sprawie pomocy medycznej związanej z epidemia grypy. Poinformował, że w ich rejonie nie ma epidemii.
- swoje posiedzenie odbył Zarząd Gminny OSAP.
18.11 – spędziłem wiele czasu u notariuszy w sprawie zapisy działki na Kępinie
P. Mireckiemu oraz podpisania umowy na udziały w MZO.
19.11 – w trakcie rozmowy z Kierownikiem ZDP uzgodniliśmy remont skrzyżowania w Brennie, który będzie obejmował 800 m2,
20.11 – TPD Jelenia Góra obchodziło 90 lecie istnienia . Nie mogłem uczestniczyć ale wysłałem życzenia od gminy.
- odbyło się otwarcie drogi w Miastku,
22.11- odbyła się coroczna biesiada organizowana przez Chór Hejnał
23.11 – OSP Brenno dokonało podsumowania pracy jednostki i poszczególnych członków .
Podkreślił duży wkład członków OSP i mieszkańców wsi włożony w usprawnienia sprzętu gaśniczego.

Ad. pkt. 5

1/ projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/222/09 RG Wijewo w sprawie
przystąpienie do realizacji projektu pod nazwa „Wirtualna społeczność szkolna „
przedstawił Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Wolnik - całkowity koszt zadania wynosi 50 tys. i w całości jest pokrywany z Europejskiego Funduszu Społecznego . W poprzedniej uchwale nie został określony termin realizacji a fundusz wymaga takiego określenia dlatego wprowadza się zmianę dotyczącą terminy realizacji tego zadania.
Radosław Zamiatała - ile dopłaca gmina i jaka będzie możliwość korzystania z tego programu,
E.Wolnik – gmina nie dokłada nić 100 % jest finansowane przez fundusz.
Wójt – EFS posiada wiele kierunków działania. Każdy wybiera najbardziej dogodne. W ramach tego programu będzie można kontrolować postępy dzieci i zapoznać się z podstawowymi przepisami obowiązującymi w szkole, Do spraw poszczególnych uczni będzie wymagany indywidualny kod.
Do treści uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXVII/ 241/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/222/09 RG Wijewo w sprawie przystąpienie do realizacji projektu pod nazwa „Wirtualna społeczność szkolna „ podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 4

2/ projekt uchwały w sprawie przystąpienia wspólnie z Województwem Wielkopolskim
oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki do porozumienia „ Moje boisko ORLIK 2012 „
przedstawił przewodniczący obrad.
Wójt – Orlik jest to pomysł Premiera. Finansowanie jest w równej części przez Ministra, Marszałka i gminę. Koszt budowy określa się na 1 mil. zł. Kompleks obejmuje boisko do piłki nożnej, siatkowej , ręcznej i tenisa, zaplecze socjalne. Przez 10 lat gmina jest zobowiązana zatrudnić pracownika, kry będzie inicjował zajęcia na tym obiekcie.
Po zastanowieniu zdecydowałem o możliwej lokalizacji, która odpowiada planom zagospodarowania gminy oraz posiada odpowiedni grunt.
1/ Brenno – stara żwirownia – ale nie odpowiada gruntowo
2/ Brenno – boisko przy mieszkaniach socjalnych
3/ Wijewo – obecne boisko LZS
4/ Wijewo – przy szkole podstawowej
Radosław Zamiatała – czy są firmy specjalizujące się w budowie takich obiektów,
- lokalizacja takiego obiektu powinna być dogodna dla dużej ilości osób,
Roman Jęśkowiak - czy można zmniejszyć rozmiary boiska,
- obecne boisko wymaga doposażenia to może przy okazji przebudowy ( przepisy wymagają ogrodzenie) można by to zrobić,
K. Grabsztunowicz – nie ma możliwości zmniejszenia wymiarów boiska
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie fakt przystąpienia do budowy ORLIKA
Za przystąpieniem do budowy kompleksy sportowego opowiedzieli się wszyscy radni obecni na sali.
Edwin Wojciech – czy są prowadzone negocjacje w sprawie działki od P. Baron, która
miała być pod plac zabaw.
Alojzy Wolniczak – uważam, że taniej będzie ogrodzić obecne boisko , które jest w dobrym
stanie niż jego przebudowa, a nowe zrobić w Brennie na bazie starego, które jest
zaniedbane w złym stanie .
Henryk Rygusik – plac zabaw jest dopiero co urządzony dlaczego znowu go niszczyć.
Józef Pukacki - na boisku przy Polnej zostało włożone dużo pracy , podstawa jest
zrobiona może tam zlokalizować nowe boisko
Roman Jęśkowiak - robiąc w Wijewie przy obecnym boisku stworzyłoby to ładny kompleks
sportowy,
Wójt – zaproponował wybór lokalizacji ORLIKA w głosowaniu tajnym.
Przewodniczący obrad zaproponował przerwę celem przygotowania kart do głosowania.
Po przerwie powołano Komisje skrutacyjną w składzie Józef Pukacki, Henryk Rygusik, Alojzy Wolniczak , rozdano karty do głosowania i przeprowadzono głosowanie.
Przewodniczący Komisji skrutacyjnej odczytał protokól głosowania
Protokół stanowi załącznik Nr 5

Do treści uchwały nie wniesiono innych zapytań.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXVII/ 242/09 w sprawie przystąpienia wspólnie z Województwem Wielkopolskim oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki do porozumienia „ Moje boisko ORLIK 2012 „ podjęta została większością głosów 13 za przy jednym głosie wstrzymującym.
Uchwała stanowi załącznik Nr 6

3/ projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/227/09 RG Wijewo z dnia
15 października 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. przedstawił
Stanisław Kasperski
Skarbnik – wyjaśniła, że RIO stwierdziła błędy rachunkowe w poprzedniej uchwale i zobowiązała do ich korekty co czynimy niniejsza uchwałą.
Do treści uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXVII/ 243/09 w sprawie uchwały Nr XXXV/227/09 RG Wijewo z dnia 15 października 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 7

4/ projekt uchwały w sprawie zmiany do uchwały Nr XXX/188/09 RG Wijewo z dnia
25 lutego 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Leszczyńskiego przedstawił przewodniczący rady.
Skarbnik – w maju podjęto uchwałę o współfinansowaniu z powiatem budowy chodników, obecna uchwał poszerza zakres prac o remont skrzyżowania w Brennie.
Do treści uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXVII/ 244/09 w sprawie zmiany do uchwały Nr XXX/188/09 RG Wijewo z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 8

5/ projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok przedstawił
przewodniczący obrad.
Skarbnik – wyjaśniła, że zmiany dotyczą zwiększenia budżetu po stronie dochodów z tytułu zwrotu podatku akcyzowego, dotacji celowej oraz zwrotu opłat za korzystanie z przedszkola. W dziale inwestycje zwiększono wydatki na zakup zmywarki do przedszkola oraz fundusze na budowę kompleksy sportowego przy szkole podstawowej.
Do treści uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXVII/ 241/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 9

6/ projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „ Internet
zmieni Twój los” przedstawił Stanisław Kasperski .
Wojt – poinformował, że Marszałek województwa ogłosił projekt pod nazwą „ Internet zmieni Twój los” Udział gmin w przedsięwzięciu 7.5 % . Celem programu jest doprowadzenie Internetu do rodzin ubogich. Na terenie gminy wytypowaliśmy 100 takich osób ale możemy otrzymać tylko 45 łączy. Abonament wynosi 40 zł. miesięcznie płatne przez gminę. Wytypowanie tych osób jest trudne i może być kontrowersyjne w ocenie społecznej. Przystępując do tego programu mieliśmy nadzieję, że poprowadzenie łączy szerokopasmowych da możliwość podłączenia również innych osób we własnym zakresie. Jak się okazało nie będzie takiej możliwości. Należy się zastanowić ponieważ technika zmienia się szybko, może za kilka lat będą całkiem inne możliwości korzystania z Internetu .
Do treści uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXVII/ 241/09 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „ Internet zmieni Twój los” nie została podjęta stosunkiem głosów
Za - 0
Przeciw - 11
Wstrzymało się - 3
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 10

Ad. pkt. 6

Przewodniczący Rady Gminy odczytał pisma :
1/ mieszkańców wsi Potrzebowo dotyczące ograniczenia prędkości, ustawienia lustra i
radaru.
2/ P. Andrzeja Frankowskiego dot. zmiany stawek opłat za wywóz nieczystości stałych .
3/ odpowiedz WZMiUrzW w Lesznie na interpelacje dotyczącą czyszczenia kanału
Breńskiego.
Białas Marian - zwrócił uwagę na konieczność utwardzenia ul. Lgińskiej i
staroleszczyńskiej. Ilość pojazdów korzystająca z tych ulic powoduje, że ich stan nie
pozwala przy brzydkiej pogodzie na bezpieczne przejście
Urszula Rimke – ul. Wschowska jest eksploatowana w związku z rekultywacją
wysypiska. Czy po zakończeniu maja obowiązek naprawy drogi.
Alojzy Wolniczak - zaproponował aby zrobić zbiórkę i posprzątać rowy w których zalega
wiele śmieci.
- na ul. Niwka przystanek autobusowy mieści się przy Wąskiem chodniki gdzie jest duża kałużą w okresie zimowym może być tragedia, kiedy ktoś wpadnie w poślizg i w dzieci. Studzienka jest za wysoko i nie odbiera wody,
Barbara Wojciech – jako sołtys nie podpisywałam pisma ponieważ sprawa była już
poruszana na posiedzeniu rady.
Andrzej Frankowski – jako przedstawiciel firmy odbierającej odpady stałe chciałbym zaapelować o zmianę stawek minimalnych . Obecnie obowiązujące opłaty są coraz wyższe ponadto dochodzi opłata Marszałkowska ponadto jadąc poza teren gminy jesteśmy obciążeni dodatkowym wydatkiem , Wineta która kosztuje 3 tys. na rok.
Radosław Zamiatała – jaka jest cena usług za koszy i beczkę nieczystości płynnych.
A. Frankowski – obecnie koszt kubła wynosi 10 zł. plus 2 zł. dzierżawa , Od stycznia będzie 15 z dzierżawa . Beczka nieczystości 5,5 m3 to koszt 50 zł. Cena jest tu uzależniona od ceny na oczyszczalni.
Edwin Wojciech – czy dziury na parkingu zostały zgłoszone, jest coraz gorzej,
Józef Pukacki - czy chodnik na ul. Jeziornej będzie kończony. Ostatnio naprawiali przy
kościele ale rozbierali końcówkę aby mieć materiał na naprawę.

Ad. pkt. 7

1/ dysponentem lokali jest Dyrektor GOK. Sanatio nie może poddzierżawiać lokali. Proszę porozmawiać z prawnikiem jak to zrobić . W sprawie godzin urzędowania musza dogadać się z P. Kaczmarek.
2/ P. Siekierski wyjaśnił, że rura na ul. Kargowskiej została załamana w wyniku prac jakie ZDP prowadził na drodze, Odprowadza ona wodę deszczową z ul. Kościelnej należą ja odetkać.
3/ P. Jurgawka wyjaśniła, ze zostały uregulowane sprawy dzierżawy z poprzednim najemca, Zostanie ogłoszony przetarg ustny na dzierżawę, Jeśli nie będzie chętnych to będziemy się zastanawiać co z tym zrobić.
4/ Pismo mieszkańców Potrzebowa jest racjonalne . Przekażemy je do ZDP do Leszna. Radar może postawić policja lub gmina, która posiada Straż Miejską . Czy proponowane rozwiązanie rozwiąże problem trudno powiedzieć.


5/ nie robimy ograniczeń w ilości p[podmiotów odbierających nieczystości. Koncesje będą przedłużane w zależności od opinii i zadowolenia z usług mieszkańców.
Sprawa opłat minimalnych jest otwarta jeśli będzie taka potrzeba i zgoda rady można podjąć nowa decyzję.
6/ sprawę ul. Lgińskiej i Staroleszczyńskiej przekazać do ZDP
7/ umowa na rekultywację mówi, że droga po zakończeniu prac powinna być oddana w takim samym stanie jak przed rozpoczęciem prac.
8/ sprzątanie rowów to dobry pomysł. Worki i rękawice możemy kupić.
9/ przystanek na ul. Niwka zrobimy wizje i pomyślimy jak to zabezpieczyć ,
10/ z naprawa dziur na drodze wojewódzkiej zwlekają, prawdopodobnie dlatego, że w przyszłym roku będzie remont,
11/ chodnik na ul. Jeziornej będzie dokończony, są uzgodnienia ze Starosta , że zakupi kostkę a my mamy położyć we własnym zakresie.

Przewodniczący rady poinformował, że o odbytym spotkaniu w Zespole Szkół w Brennie na temat organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Poprosił o zastanowienie się nad kandydaturami do odznaczenia „ Za zasługi dla gminy Wijewo”

Ad. pkt. 8

Wobec braku dalszych punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy podziękował za udział i zakończył obrady.

Na tym posiedzenie zakończono.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Stanisław Kasperski
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2009-11-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-05-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie