Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XXXVI/09

Protokół Nr XXXVI/09

Numer dokumentu: 36
Rok: 2009


PROTOKÓŁ Nr XXXVI/09
z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu
04 listopada 2009 r.
====================================================

W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie Rady Gminy zgodnie z listą obecności.
Lista obecności stanowi zał. Nr 1
Sołtysi wsi gminy Wijewo zgodnie z listą obecności.
Lista obecności stanowi zał. Nr 2
Zaproszeni goście zgodnie z listą.
Lista gości stanowi zał. Nr 3

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie
1/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ,
2/ zwolnień z podatku od nieruchomości ,
3/ określenia wysokości podatku od środków transportowych ,
4/ określenia stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru ,
5/ określenia stawki opłaty miejscowej, zwolnień z tej opłaty oraz
sposobu jej poboru
6/ poboru podatku w drodze inkasa, ustalenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso ,
7/ zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla
uczniów.
8/ ustanowienia odznaki „ ZA ZSŁUGI DLA GMINY WIJEWO”
oraz regulaminu jego nadawania
9/ zaopiniowania projektu planu aglomeracji Wijewo,
10/ wyrażenia opinii dot. celowości modernizacji drogi oznaczonej Nr
geodezyjnymi 124, 163, 210, 202 w miejscowości Radomyśl,
11/ wyrażenia opinii dot. celowości modernizacji ul. Polnej w Brennie,
12/ wyrażenia opinii dot. celowości modernizacji ul. Źródlanej w Brennie,
13/ zmiany w budżecie gminy na 2009 r.,
6. Zapytania i wolne wnioski.
7. Odpowiedzi na interpelacje .
8. Zakończenie

Ad. pkt. 1

Obradom XXXV Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy. Powitał obecnych na Sali członków rady, oraz zaproszonych gości. Przedstawił proponowany porządek obrad, zaproponował włączenie do porządku punktów Doty. Informacji o oświadczeniach majątkowych oraz o zamówieniach publicznych Zebrani do proponowanej zmiany nie wnieśli uwag.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że podejmowane na dzisiejszym posiedzeniu uchwały będą prawomocne .


Ad. pkt. 2

Przewodniczący stwierdził, że protokół z poprzedniego posiedzenia odpowiada przebiegowi obrad i zawiera wszystkie tematy jakie były poruszone. Wobec powyższego zaproponował, aby protokół z poprzedniego posiedzenia przyjąć bez czytania.
Do złożonej propozycji nie wniesiono uwag.
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęty został bez czytania – jednogłośnie.

Ad. pkt. 3.

Adam Zielnica – podziękował za szybka reakcje i rozwiezienie piaski na gołoledź,
Stanisław Kasperski - poprosił o informacje na temat walnego zgromadzenia
MZWIkW we Wschowie ,

Ad. pkt. 4

Wójt poinformował, że okres sprawozdawczy z pracy urzędu był krótki ale bogaty w wydarzenia :
15.10 - rozstrzygnięto przetarg na budowę drogi w Przylesiu – wygrała firma
P. Antkowiaka za kwotę 263 tys. zł.
- odbyło się podsumowanie obozu młodzieżowych drużyn pożarniczych, który miał miejsce w okresie letnim na terenie Brenna Ostrów. Uczestniczyło w nim 137 osób .
16.10 – uczestniczyłem we Wschowie w konferencji funeralnej w kontekście odnowy cmentarza ewangielickiego.
- odbyło się uroczyste otwarcie rozbudowanej salki wiejskiej w Radomyślu,
17.10 – zostałem zaproszony na powiatowy dzień seniora, który był obchodzony w gminie Lipno.
19.10 – przeprowadziłem rozmowę z dyrektorem Banku Gospodarki Krajowej na temat kredytowania gmin bez obciążenia budżetu.
- sołtys wsi Potrzebowo zorganizowała spotkanie radnych, przedstawicieli gminy, starostwa i wykonawców drogi do Sławy . Omówiono kolejny etap realizacji.
20.10 – spotkałem się z Wojewoda i Prezesem RIO w Poznaniu.
21. 10 – podpisaliśmy umowę na dofinansowanie remontu WDK w Potrzebowie
z Programu Odnowy Wsi. Udało się uzyskać 63 % dofinansowania.
23.10 – przeprowadziłem rozmowę z konserwatorami wodociągów na terenie gminy, omówiliśmy stan techniczny linii wodociągowej
- spotkałem się z sołtysem rada sołecka i radnymi wsi Potrzebowo – omówiliśmy zakres remontu WDK.
29.10 – wspólnie z P. Pukackim uczestniczyłem w walnym zgromadzeniu członków MZWIKW na którym zgodnie z przewidywaniami dokonano przekształcenia Związku w Spółkę Prawa Handlowego. Odwołano Prezesa Związku i powołano P. Grabkę na Prezesa Spółki. Wybrano 7 osobowy Zarząd który jest jednocześnie zarządem Spółki. Należy przyjrzeć się poczynaniom spółki i zdecydować czy pozostaniemy dalej w spółce.
30.10 – odbyło się co miesięczne spotkanie wójtów, burmistrzów i Starosty . Gościł nas Wójt Włoszakowic. Poruszane tematy to :
- podatki na 2010 r. – żadna z gmin nie obniżyła podatku rolnego.
- budowa w Lesznie schroniska dla zwierząt bezdomnych, koszt budowy 1,5 mil. Zł.
- omówiono sposób sporządzania budżetu na 2010 rok.
03. 11 – odbył się przetarg na dzierżawę żwirowni na Holandrach . Przetarg wygrał P. Umiński za 45 tys. dzierżawy kwartalnie ,
04.11 - czekam dzisiaj na wizytę Dyrektora Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego z Poznania , który jest jednocześnie szefem FOGR. Będzie wizytował nowo wybudowane drogi.

Ad. pkt. 5

1/ projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Przedstawił Stanisław Kasperski.
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXVI/ 228 /09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości podjęta została jednogłośnie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 4

2/ projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości przedstawił
przewodniczący obrad.
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXVI/ 229 /09 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości przedstawił podjęta została jednogłośnie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 5

3/ projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych przedstawił przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXVI/ 229 /09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych podjęta została jednogłośnie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 6

4/ projekt uchwały w sprawie określenia stawek opłaty targowej oraz sposobu jej
poboru przedstawił Stanisław Kasperski .
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXVI/ 231/09 w sprawie określenia stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru podjęta została jednogłośnie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 7

5/ projekt uchwały w sprawie określenia stawki opłaty miejscowej, zwolnień z tej
opłaty oraz sposobu jej poboru przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXVI/ 232 /09 w sprawie określenia stawki opłaty miejscowej, zwolnień z tej opłaty oraz sposobu jej poboru podjęta została jednogłośnie
Uchwała stanowi załącznik Nr 8

6/ projekt uchwały w sprawie poboru podatku w drodze inkasa, ustalenia inkasentów i
wysokości wynagrodzenia za inkaso przedstawił przewodniczący obrad.
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXVI/ 233 /09 w sprawie poboru podatku w drodze inkasa, ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podjęta została jednogłośnie
Uchwała stanowi załącznik Nr 9

7/ zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
Przedstawił Stanisław Kasperski .
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXVI/ 234 /09 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów podjęta została jednogłośnie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 10


8/ projekt uchwały w sprawie ustanowienia odznaki „ ZA ZSŁUGI DLA GMINY WIJEWO”
oraz regulaminu jego nadawania przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.
Wójt wyjaśnił, że jest to kontynuacja poprzedniego odznaczenia zmienił się jednak herb gminy dlatego należało uaktualnić treść plastyczna odznaczenia. Poprzednio nadane odznaczenia nie tracą ważności.
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXVI/ 235 /09 w sprawie ustanowienia odznaki „ ZA ZSŁUGI DLA GMINY WIJEWO ” oraz regulaminu jego nadawania podjęta została jednogłośnie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 11

9/ projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Wijewo
przedstawił przewodniczący obrad.
Wójt – wyjaśnił, że projekt aglomeracji obejmuje całą gminę Wijewo. Po raz pierwszy uchwale o takiej tematyce podjęliśmy 5 lat temu. Okazało się , że do uzyskania dofinansowania na budowę kanalizacji mamy za mało ludności wówczas została zmieniona uchwała na aglomeracje Wijewo-Wieleń z wykorzystaniem oczyszczalni w Wieleniu. Kiedy stworzono korzystne warunki finansowania z Funduszu Spójności została utworzona nowa aglomeracja Wijewo-Wieleń- Przemęt. Po zmianie rządu zmieniło się również dofinansowanie z FS bez możliwości starania się o pieniądze z innych źródeł. Postanowiliśmy wrócić do pierwszej wersji co utrudniała nam gmina Przemęt. Po interwencji u Marszałka mamy możliwość utworzenia ponownie aglomeracji Wijewo i starania się o pieniądze na własną rękę.
Pierwszy etap realizacji to budowa oczyszczalni i przyłączenie Brenna , Brenna Ostrowa, Miastka. Wijewa i Zaborówca. Pozostałe miejscowości będą podłączone w terminie późniejszym.
Radosław Zamiatała - czy jest to wersja ostateczna , kiedy będą podłączone wszystkie
miejscowości.
Wójt – aglomeracja obejmuje obsługę wszystkich miejscowości , w jaki sposób będą obsługiwane pozostałe miejscowości zależy pod nas. Będą wybudowane przepompownie, gdzie będzie można dowozić ścieki.
I przetarg na budowę oczyszczalni i kanalizacji został unieważniony . W najbliższym czasie zostanie ogłoszony kolejny przetarg.
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXVI/ 236 /09 w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Wijewo podjęta została jednogłośnie
Uchwała stanowi załącznik Nr 12

10/ projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dot. celowości modernizacji drogi
oznaczonej Nr geodezyjnymi 124, 163, 210, 202 w miejscowości Radomyśl,
przedstawił Stanisław Kasperski .
Wójt - wyjaśnił, że plan modernizacji drogi w Radomyślu , Brennie Polnej i Źródlanej wynika z planu WPI opracowanego dla gminy Wijewo. Typując kolejne drogi bierzemy po uwagę częstotliwość korzystania z nich i ilość i czas osób tam zamieszkałych.
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXVI/ 237 /09 w sprawie wyrażenia opinii dot. celowości modernizacji drogi oznaczonej Nr geodezyjnymi 124, 163, 210, 202 w miejscowości Radomyśl podjęta została jednogłośnie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 13
11/ projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dot. celowości modernizacji ul. Polnej
w Brennie, przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXVI/ 238 /09 w sprawie wyrażenia opinii dot. celowości modernizacji ul. Polnej w Brennie podjęta została jednogłośnie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 14

12/ projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dot. celowości modernizacji ul. Źródlanej
w Brennie, przedstawił przewodniczący obrad.
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXVI/ 239 /09 w sprawie wyrażenia opinii dot. celowości modernizacji ul. Źródlanej w Brennie podjęta została jednogłośnie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 15

13/ projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2009 r. przedstawił
Stanisław Kasperski.
Skarbnik – poinformowała, bezmiany w budżecie dotyczą zwiększenia dochodów o 70 tys. Z tytułu odsetek za zwłokę, opłaty miejscowej. Odsetek z lokal, opłat z gospodarki komunalnej.
Zmniejszenia dochodów z tytułu nie ściągalnego podatku od właściciela mleczarni w Brennie.
Zmniejszenia wydatków z tytułu : niższych kosztów budowy ul. Poselskiej i drogi w Miastku oraz zwrotu niewykorzystanych środków w GOPS, na salę gimnastyczną w Wijewie , która nie będzie realizowana w tym roku.
W wyniku tych przesunięć zmniejsza się deficyt do 1 000 000 zł.
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXVI/ 240 /09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. podjęta została jednogłośnie
Uchwała stanowi załącznik Nr 16

Ad. pkt 6

Barbara Wojciech – poprosiła o wycięcie drzew i krzewów przy polach na drogach
gminnych ,
Cecylia Gąda - podobna sytuacja jest na drodze w Radomyślu prowadzącej na łąki.
- podziękowała za zakończona rozbudowę salki wiejskiej.
Stanisław Wolniczak – jednostki straży będące w systemie krajowym zostają wyzywane do coraz nowych zadań. Tego lata mieliśmy wezwanie do wywróconej łodzi na jeziorze,
Brak sprzętu pływającego postawił nas w śmiesznej sytuacji. Nie było możliwości udzielenia pomocy a dla ludzi była to sensacja.
Poinformował, że łódź z wyposażeniem kosztuje 36 tys. Jako jednostka możemy przekazać 5 tys. kolejne 18 dołoży nam Zarząd Powiatowy Straży , braknie jeszcze 13. Zwrócił się do radnych z prośba o rozpatrzenie możliwości dofinansowania z budżetu gminy.
Bogdan Jawornicki – poparł propozycje Prezesa ZG OSP . Jesteśmy zainteresowani również takim sprzętem pływającym. Posiadana motorówka nie pozwala na dopłynięcie na p0łytkie akweny, posiada duże zanurzenie. Obecnie w ściganiu kłusownictwa korzystamy z pomocy Straży Wodnej ze Wschowy.
Edwin Wojciech - - poparł prośbę sołtysów o wycięcie drzew przy drogach,
- zaproponował ujęcie do WPI gminy ul. Młyńskiej i Chłapowskiego.
- drzewa na cmentarzu są stare i kruche, nadają się do wycięcia. Poprosił Wójta o rozmowę z Proboszczem w sprawie zgody na ich wycięcie,
Ireneusz Dydona – czy udało się załatwić odśnieżanie ze strony Wschowy,
Agnieszka Jurgawka - zaprosiła wszystkich obecnych na obchody Święta 11 listopada .
Stanisław Kasperski- poinformował, że wniosek dziury na parkingu przed sklepami został
wysłany – czekamy na odpowiedz. Kosze na śmieci segregowane należy
przestawić przy opróżnianiu.

Ad. pkt. 7

1/ z piasku może korzystać każdy jeśli jest taka potrzeba , będzie mało to dowieziemy,
2/ zmiany w MZWiKW będziemy obserwować na bieżąco i analizować sytuację,
3/ Uchwała o aglomeracji będzie realizowana w II etapach . Nasza gmina jest w specyficznej sytuacji ponieważ posiada dużo ścieków sezonowych, które wymagają innej technologii przetwarzania.
4/ należy zastanowić się nad rozwiązaniem. Jak będą osoby do odpracowania to stworzymy ekipę i będą robić kolejne wsie. Należy uzgodnić jaki będzie potrzebny sprzęt.
5/ jeśli jednostka Osp nie posiada sprzętu pływającego to nie powinna przyjmować lub mieć zlecone takiego zadania. Uważam, że należy dopracować łączność. w sezonie letnim są ratownicy i oni powinni ratować na terenie wody. Czy jednostki ratownictwa krajowego nie są zbyt obciążone. Zakup takiej lodzi musi być przemyślany i uzasadniony.
6/ w następnych latach będą ujmowane do remontu kolejne drogi ujęte w WPI.
7/ cmentarz jest obiektem parafialnym i rządzi tam Proboszcz. Należy się zwrócić o takie prace w imieniu parafian do Rady Parafialnej.
8/ w sprawie odśnieżania nie rozmawiałem ze Wschową,
9/ otrzymaliśmy plan odśnieżania dróg wojewódzkich – podobnie jak w latach ubiegłych. Drogi Powiatowe i gminne będzie odśnieżał SKR.
10/ radny Sejmiku Woj. Wielkopolskiego – P. Smulski poinformował, że droga 305 jest ujęta do modernizacji w 2010 r.. Będziemy próbować jeszcze przeforsować temat ścieżki rowerowej z Radomyśla do Wielenia.

Ad. pkt. 8

Przewodniczący Rady Gminy uznał porządek XXXII sesji za wyczerpany podziękował za udział w posiedzeniu i zakończył obrady.Przewodniczący obrad.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Stanisław Kasperski
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2009-11-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-05-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie