Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XXXV/09

Protokół Nr XXXV/09

Numer dokumentu: 35
Rok: 2009


PROTOKÓŁ Nr XXXV/09
z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu
15 października 2009 r.
====================================================

W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie Rady Gminy zgodnie z listą obecności.
Lista obecności stanowi zał. Nr 1
Sołtysi wsi gminy Wijewo zgodnie z listą obecności.
Lista obecności stanowi zał. Nr 2
Zaproszeni goście zgodnie z listą.
Lista gości stanowi zał. Nr 3

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja o złożonych wnioskach i pozyskanych funduszach na realizację zadań
gminnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie
1/ promocji finansowej dla powiatu na 2010 r.
2/ programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2010 r.
3/ zmiany Uchwały nr xiii/76/07 z dnia 31 października 2007 r. w sprawie zwolnień
z podatku od nieruchomości, na 2009 r. ,
4/ programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi na 2010 r.
5/ przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Wirtualna społeczność szkolna”
w ramach priorytetu IX, Działanie 9,5”oddalne inicjatywy edukacyjne na obszarach
wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez
Europejski Fundusz Społeczny.
6/ określenia górnych stawek opłaty za usuwanie odpadów stałych i płynnych
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości.
7/ przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 r,
8/ wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości w Przylesiu
9/ zmiany uchwały dotyczącej wynagradzania nauczycieli
10/ zmiany w budżecie gminy na 2009 r.
7. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych.
8. Informacja na temat zamówień publicznych.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Odpowiedzi na interpelacje .
11. Zakończenie

Ad. pkt. 1

Obradom XXXV Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy. Powitał obecnych na Sali członków rady, oraz zaproszonych gości. Przedstawił proponowany porządek obrad, zaproponował włączenie do porządku punktów Doty. Informacji o oświadczeniach majątkowych oraz o zamówieniach publicznych Zebrani do proponowanej zmiany nie wnieśli uwag.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że podejmowane na dzisiejszym posiedzeniu uchwały będą prawomocne .

Ad. pkt. 2

Przewodniczący stwierdził, że protokół z poprzedniego posiedzenia odpowiada przebiegowi obrad i zawiera wszystkie tematy jakie były poruszone. Wobec powyższego zaproponował, aby protokół z poprzedniego posiedzenia przyjąć bez czytania.
Do złożonej propozycji nie wniesiono uwag.
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęty został bez czytania – jednogłośnie.

Ad. pkt. 3.

Adam Zielnica – jaka jest pomoc z zewnątrz w rekultywacji wysypiska,
Sławomir Zając – drzewa przy drodze powiatowej do Miastka stanowią zagrożenie należy
je wyciąć.
Radosław Zamiatała – pogoda się pogorszyła, można pomyśleć o rozwiezieniu piasku.
Stanisław Kasperski – czy wiadomo, kto będzie odpowiedzialny za odśnieżanie dróg
gminnych i powiatowych w tym roku

Ad. pkt. 4.

O pracy Wójta i urzędu w okresie międzysesyjnym informacje złożył Wójt :
28.08 - uczestniczyłem w comiesięcznym spotkaniu wójtów i burmistrzów w Rydzynie. Tematem spotkania były sprawy
- oświaty, zagospodarowania dodatkowej godziny dla nauczycieli, wygospodarowania środków i miejsca na szafki dla uczni,
- dochodów gmin z PiT i CIT –ów,
- ustalono procent wzrostu podatków na 2010 r. w wysokości 3 %,
- Prezydent Leszna zaproponował zorganizowanie wspólnego schroniska dla bezpańskich psów,
29.08 – odbyło się otwarcie nowo wybudowanej ulicy Koźli Rynek, podziewał za zaproszenie,
30.08 – odbyły się dożynki w Zaborówcu,
01.09 – uczestniczyłem w rozpoczęciu roku szkolne w szkole podstawowej w Wijewie
- spotkałem się z Prezydentem Leszna w sprawie rekultywacji wysypiska, zgłoszono uwagi i wątpliwości.
- uzgodniono z Kier. Zarządu Dróg Powiatowych strefa własności w obrębie budowanej drogi w Miastku, umożliwi to położenie kostki do asfalty,
02.09 – gmina Wijewo gościła członków Zarządu Powiatowego ZOSP, gdzie miałem okazje zaprezentować walory gminy,
01-03.09 – pracownicy urzędu, również z moim udziałem uczestniczyli w wycieczce do Zakopanego,
02.09 - dożynki w Wijewie,
09. 09 – zostałem zaproszony na konferencje wójtów byłego woj. Leszczyńskiego z udziałem Marka Woźniaka- byłego wojewody w Dolsku, gdzie omówiono temat elektronizacji gmin.
16.09 – na prośbę Pow. Lekarza Wet. P. Kuśnierskiego odbyłem spotkanie , gdzie omówiliśmy stan zdrowotności zwierząt. Podkreślił dbałość naszych rolników o zwierzęta.
19.09 – odbyły się międzygminne zawody w wędkowaniu organizowane przez SGN.
23.09 – na terenie gminy odbyła swoje posiedzenia komisja oświaty SGIPW. W programie było zwiedzanie placówek oświatowych, które zostały ocenione wysoko.
24.09 – zespól pielęgniarek OPIEKA zwrócił się o udostępnienie dodatkowego pomieszczenia po aptece co polepszy warunki lokalowe przychodni. Lokal po aptece spełnia wymogi XXIU wieku. Są to lokale, które powinny pracować na siebie . Jeśli nie będzie zainteresowania to udostępnimy jedno pomieszczenie.
- zgłosiła się P. ginekolog chcąca prowadzić praktykę na terenie gminy.
26.09 – wspólnie z przewodniczącym RG wręczyliśmy medale za długoletnie pozycie małżeńskie Państwu Marii i Władysławowi Wawrzyniakom z Brenna
28.09 - uczestniczyłem w spotkaniu grupy działania Organizacji Sportowej Powiatu leszczyńskiego, która została powołana dla pozyskania środków na budowy sal i boisk.
W ramach tej grupy otrzymaliśmy gotowy projekt na salę wraz z pozwoleniem na budowę.
- lokalna grupa działania –Kraina Lasów i Jezior łączy powiatu Kościan Leszno i Wolsztyn. W ramach tej grupy można otrzymać dofinansowanie ale tylko na działania na terenach wiejskich. Uchwalono sposób podziału tych środków , który nie jest zbyt korzystny dla naszej gminy. Przegłosowano wariant ludnościowy tj. podział pieniędzy na ilośc mieszkańców i odpowiednio na każda gminę.
-- swoje posiedzenie odbyła Komisja Rewizyjna RG która dokonała kontroli pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- pracownicy Urzędu Wojewódzki przeprowadzili kontrol komórki spraw obywatelskich dotyczącą wydawania dowodów osobistych i meldunków.
02.10 – Wójt poinformował o problemach z wodą jakie zaistniały podczas pożaru w Zaborówcu. Zwrócił uwagę że zagospodarowanie stawu może być tylko za zgoda gminy.
06.10 – wspólne posiedzenie odbyły komisje RG. Dokonano oględzin remontu świetlicy
w Radomyślu.
08.10 - w Rydzynie odbyło się spotkanie członków Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich dotyczące przekształcenia związku w Spółkę Prawa Handlowego. Takie przekształcenie jest potrzebne niektórym członkom aby pozyskać duże środki na inwestycje na swoim terenie. Przekształcenie związku nie będzie korzystne dla naszej gminy. Jeśli nastąpią takie zmiany to zastanowimy się nad wystąpieniem ze związku.
08.10 – uczestniczyłem w pasowania klas I na uczniów szkoły.
10.10 – odbyły się obchody 75 lecia istnienia jednostki OSP w Zaborówcu.
12.10 – w Kościanie odbyło się szkolenie liderów Grup Lokalnego Działania,
13.10 – gościłem dyrektorów placówek oświatowych związane z Dniem Nauczyciela,
14.10 – najmłodsi w przedszkolu zostali pasowani na przedszkolaków,
15.10 – odbył się przetarg na budowę drogi w Przylesiu,
Krzysztof Grabsztunowicz - poinformował, że złożono 7 oferty , rozbieżność w cenach
waha się od 266 tys. do 365 tys. zł.
Ad. pkt. 5

Informacje na temat złożonych wnioskach i pozyskanych funduszach na realizację zadań
Gminnych złożył Leszek Józefczak pracownik UG.
Informacja stanowi zał. 4

Ad. pkt 6

1/ projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla powiatu na 2010 r. przedstawił
Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały nie wniesiono poprawek.
Uchwała Rady Gminy NR XXXV/ 218 /09 w sprawie pomocy finansowej dla powiatu na 2010 r. podjęta została jednogłośnie
Uchwała stanowi załącznik NR 5

2/ projekt uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na
2010 r. przedstawił Stanisław Kasperski.
Do projektu uchwały nie wniesiono poprawek.
Uchwała Rady Gminy NR XXXV/ 219 /09 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2010 r. podjęta została jednogłośnie .
Uchwała stanowi załącznik NR 6
3/ projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/76/07 z dnia 31 października 2007 r.
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, na 2009 r. przedstawił
przewodniczący obrad .
Do projektu uchwały nie wniesiono zmian.
Uchwała Rady Gminy NR XXXV/ 220 /09 w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/76/07 z dnia 31 października 2007 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, na 2009 r.
podjęta została jednogłośnie .
Uchwała stanowi załącznik NR 7

4/ projekt uchwały w sprawie programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi na
2010 r. przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały nie wniesiono poprawek.
Uchwała Rady Gminy NR XXXV/ 221 /09 w sprawie programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi na 2010 r. podjęta została jednogłośnie
Uchwała stanowi załącznik NR 8

5/ projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Wirtualna
społeczność szkolna” w ramach priorytetu IX, Działanie 9,5”oddalne inicjatywy
edukacyjne na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.
Dorota Wolniczak – wyjaśniła, że projekt ten dotyczy możliwości pozyskania funduszy z UE na założenia portalu szkolnego z którego będą mogły korzystać wszystkie osoby znające hasło. Finansowanie tego projektu jest w 100 %.
Do projektu uchwały nie wniesiono poprawek.
Uchwała Rady Gminy NR XXXV/ 222 /09 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Wirtualna społeczność szkolna” w ramach priorytetu IX, Działanie 9,5”oddalne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny podjęta została jednogłośnie
Uchwała stanowi załącznik NR 9

6/ projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłaty za usuwanie odpadów
stałych i płynnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości przedstawił
przewodniczący obrad.
K. Grabsztunowicz – poinformował, że obecnie na terenie gminy uprawnienia na wywóz 1/ nieczystości stałych posiadają : P. Andrzej Frankowski. Firma TEW i P. Dominik Zając
2/ nieczystości płynne posiadają : p. Andrzej Frankowski i P. Ryszard Miś
Wójt – jeśli podmiot spełnia warunki udzielamy koncesji na wywóz nieczystości .
Edwin Wojciech – o ile wzrosną ceny ?
K., Geabsztunowicz – koszt wywozu kubła nie może przekraczać 10 zł.
Do projektu uchwały nie wniesiono innych uwag.
Uchwała Rady Gminy NR XXXV/ 223 /09 w sprawie określenia górnych stawek opłaty za usuwanie odpadów stałych i płynnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości podjęta została jednogłośnie .
Uchwała stanowi załącznik NR 10

7/ projekt uchwały w sprawie przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 r,
przedstawił Przewodniczący rady Gminy.
Do projektu uchwały nie wniesiono poprawek.
Uchwała Rady Gminy NR XXXV/ 224 /09 w sprawie przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 r, podjęta została jednogłośnie
Uchwała stanowi załącznik NR 11

8/ projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości w Przylesiu
Przedstawił Stanisław Kasperski .
Do projektu uchwały nie wniesiono poprawek.
Uchwała Rady Gminy NR XXXV/ 225 /09 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości w Przylesiu podjęta została jednogłośnie
Uchwała stanowi załącznik NR 12
9/ projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotycz alej wynagradzania nauczycieli
przedstawił przewodniczący obrad.
Maria Nowicka wyjaśniła, że wpłynęło z Ministerstwa oświaty wyjaśnienie do ustawy – o systemie oświaty w sprawie wynagrodzeń za godziny nadliczbowe w takie dni jak rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego i uczestnictwo w wycieczce wobec czego wprowadza się je do regulaminu nagradzania nauczycieli.
Do projektu uchwały nie wniesiono poprawek.
Uchwała Rady Gminy NR XXXV/ 226 /09 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wynagradzania nauczycieli podjęta została jednogłośnie .
Uchwała stanowi załącznik NR 13

10/ projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2009 r.
Skarbnik – poinformowała, że wprowadza się zmiany polegające na :
Zwiększeniu dochodów o : refundację z powiatu na ul. Tartaczną, dofinansowanie akcji „Radosna Szkoła” , opłaty pobierane w szkole i z gospodarki komunalnej, niewykorzystane środki z kul. fizycznej,
Przeniesieniu środków na : remont drogi w Zaborówcu i Przylesiu, dofinansowanie monitoringu w szkole w Brennie, zakup licencji do komputera dla GBP,
Oraz dokonano bieżących korekt w postaci przesunięć na wynagrodzeniach w UG, Bibliotece, szkole i GOPS, zwiększono dotację celowa dla LZS, przyjęto darowizne dla Policji,
Do projektu uchwały nie wniesiono poprawek.
Uchwała Rady Gminy NR XXXV/ 227 /09 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2009 r. podjęta została jednogłośnie
Uchwała stanowi załącznik NR 14

Ad. pkt. 7

Przewodniczący Rady Gminy poinformował zebranych o treści otrzymanego pisma od Wojewody w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych Wójta i Przewodniczącego RG.
Ponadto poinformował, że w wyniku analizy złożonych w kwietniu oświadczeń majątkowych o dochodach radnych w 2008 roku nie stwierdzono uchybień i zawierają wszystkie dane wymagane w oświadczeniu.
Ponadto przedstawił informacje Wójta o złożonych oświadczeniach majątkowych przez pracowników samorządowych.
Informacja stanowi zał. do niniejszego protokołu Nr 15.

Ad. pkt. 8

W imieniu Wójta sprawozdanie z nadzory pedagogicznego w poszczególnych placówkach złożyli kierownicy .
Poszczególne informacje stanowią zał. Do niniejszego protokołu NR 15
Wójt – uważam, że dobrze się stało, że nikt z rodziców nie wyraził zgody na naukę dzieci
5 letnich w „0” . łączenie dwóch roczników nie jest wskazane.
Obowiązek będzie od 2011 r.

Ad. pkt. 9

Informacje na temat zamówień publicznych przedstawił Krzysztof Grabsztunowicz – Kierownik Referatu Budownictwa UG.
Obowiązująca ustawa o zamówieniach publicznych nakłada na urząd obowiązek pewnych procedur. Pełna procedurę zamówień publicznych stosuje się przy inwestycjach Bi zakupach powyżej 14 tys. Euro.
Przy zamówieniach do 800 Euro stosuje obowiązujący regulamin, który zobowiązuje do złożenia w pierwszej kolejności wniosku inicjującego na podstawie którego jest wystawiane zlecenie.
W przedziale 800 -2000 Euro można dokonać transakcji po przeprowadzeniu rozpoznania cenowego. Powyżej 2000 tys. zł. na podstawie zapytania o cenę ( co najmniej 2 zapytania). Zaapelował, aby podmioty kupujące na konto urzędu przed zakupem skontaktowały się z osoba prowadzącą zamówienia publiczne w gminie.

Ad. pkt. 10

Marzanna Daleka – podziękowała za utwardzenie drogi w Miastku.
Zwróciła uwagę na potrzebę wycięcia drzew i krzewów przy drodze powiatowej do
Miastka
Henryk Rygusik – wyjazd z drogi prowadzącej od hydroforni w Potrzebowie jest
niebezpieczny, przydałoby się lustro.
Urszula Rimke – na jakim etapie jest remont Sali w Brennie,
Ireneusz Dydona – dobrze układa się współpraca z powiatem w schowskim pod katem
równania dróg. Dobrze byłoby rozszerzyć ta współprace o odśnieżanie od strony
Wschowy,
Edwin Wojciech - jakie zadanie ma chodnik na ul. Zachodniej brak odnajmowania jako
ścieżki rowerowej. Jazda rowerem po chodniku jest karana,
Stanisław Kasperski – odczytał treść odpowiedzi jakie zostały udzielone na wnioski radnych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie,

Ad. pkt. 11

Na zgłoszone interpelacje i wnioski odpowiedzi udzielił Wójt :
1/ od 1.09. br wysypisko zostało przekazane MZO w Lesznie i oni ponoszą koszt
rekultywacji. Mieliśmy wątpliwości czy nie będą śmieci dowożone z zewnątrz poza
pojedynczymi przypadkami jest w porządku. Koszt całkowity rekultywacji 1 mil. Zł.
2/ wycięcie drzew zgłosimy w ZDP. Podobnie jak krzewy,
3/ piasek zostanie rozwieziony, miejsca składowania uzgodnić z sołtysami,
4/ drogi gminne na telefon będzie odśnieżał SKR, jest to najtańsza firma. Jeśli będą uwagi to proszę zgłaszać. Jak będzie potrzeba to sołtysi tez mogą zadysponować pług.
5/ na temat lustra w Potrzebowie była już dyskusja. Przy wyjeździe z drogi polnej nie stawia się. Kupimy sami i postawimy za zgodą ZDP.
6/ jutro będzie rozstrzygnięcie przetargu, najważniejsze aby wyłonić wykonawcę.
7/ spróbuje porozmawiać z P. Kozaczkiem Starosta Powiatu Wschowskiego, myślę , że się dogadamy.
8/ jak już tłumaczyłem chodnik na ul. Zachodniej będzie krótszy ponieważ jest poszerzony. Będzie to trakt pieszo rowerowy. Obecnie nie oddziela się jednego pasa od drugiego będzie tylko oznakowanie jako ścieżka rowerowa.
Edwin Wojciech – ul. Poselska po utwardzeniu jest mylona i wiele samochodów skręca.
Należy postawić znak – ulica ślepa .
Wójt – po rozpoczęciu budowy drogi w Przylesiu będzie dużo piasku. Poprosił sołtysa o zastanowienie się czy będzie potrzeby w Przylesiu czy można zadysponować ten piasek na inne wsie. Droga wykonana będzie z asfaltu a wjazdy na posesje z kostki.

Ad. pkt. 12

Wobec braku dalszej dyskusji stwierdził, że porządek posiedzenia został wyczerpany, podziękował za uczestnictwo i zakończył obrady.

Na tym protokół zakończono.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Stanisław Kasperski
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2009-10-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-05-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie