Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Uchwały Rady » Uchwała XLII/272/10 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/265/10 Rady Gminy Wijewo z dnia 12 lutego 2010r. gminy na 2010 rok

Uchwała XLII/272/10 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/265/10 Rady Gminy Wijewo z dnia 12 lutego 2010r. gminy na 2010 rok

Numer uchwały: 272
Numer sesji: 42
Rok: 2010

UCHWAŁA XLII/272/10
Rady Gminy Wijewo
z dnia 29 marca 2010r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/265/10 Rady Gminy Wijewo z dnia 12 lutego 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237,
art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240/

Rada Gminy Wijewo uchwala co następuje:

§ 1
Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr XLI/265/10 Rady Gminy Wijewo z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok:
1. Dotychczasowa treść § 1 otrzymuje nowe brzmienie:
„1. Dokonuje się zwiększenia budżetu gminy na rok 2010 po stronie dochodów i wydatków
w kwocie 15.900-zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 3 Plan dochodów związanych z realizacją zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na
2010 rok oraz plan dotacji za realizację zadań bieżących gmin na 2010 rok, zgodnie z
Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 6 Wykaz inwestycji do realizacji w 2010 roku,
zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
4. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 7 Plan wydatków związanych z wieloletnimi
programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie
poszczególnych programów na lata 2010-2012, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do
niniejszej uchwały.”
2. Dotychczasowa treść § 2 otrzymuje nowe brzmienie:
„ § 1 Uchwały Nr XXXIX/255/09 Rady Gminy Wijewo z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie
budżetu gminy na 2010 rok otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości 9.455.900,00zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 9.455.900,00zł,
- dochody majątkowe w kwocie 0,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1/ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami w wysokości 1.516.664,00zł i dotacje celowe na realizację własnych
własnych zadań bieżących gmin w wysokości 63.225,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3,
2/ środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 50.000,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.”
3. Dotychczasowa treść § 3 otrzymuje nowe brzmienie:
„ § 2 Uchwały Nr XXXIX/255/09 Rady Gminy Wijewo z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie
budżetu gminy na 2010 rok otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 11.755.900,00zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 9.072.520,00zł, w tym:
1/ wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 6.556.419,00zł, w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.772.458,00zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.783.661,00zł,
2/ dotacje na zadania bieżące 532.954,00zł,
3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.863.447,00zł,
4/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1
pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w
kwocie 50.000,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2,
5/ obsługę długu publicznego 70.000,00zł.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 2.683.380,00zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 6, w tym:
1/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.580.255,00zł,
2/ wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów w kwocie 103.125,00zł.
4. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1/ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
ustawami w wysokości 1.516.664,00zł i wydatki związane z realizacją własnych zadań
bieżących gmin w wysokości 63.225,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4,
2/ wydatki związane z realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub
porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.653,-zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 5.
5. Określa się na lata 2010 – 2012 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie
z Załącznikiem Nr 7.
6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu i innych źródeł zagranicznych,
zgodnie z Załącznikiem Nr 12.”
4. Dotychczasowa treść § 4 otrzymuje nowe brzmienie:
„ § 6 Uchwały Nr XXXIX/255/09 Rady Gminy Wijewo z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie
budżetu gminy na 2010 rok otrzymuje brzmienie:
Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
1/ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 571.653,00zł
2/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 64.654,00zł, zgodnie z
Załącznikiem Nr 10.”
5. Załącznik Nr 3 „Zmiany - Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2010 rok oraz plan dotacji za
realizację zadań bieżących gmin na 2010 rok” otrzymuje nowe brzmienie i stanowi Załącznik
do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 7 „Zmiany – Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek
sektora finansów publicznych na 2010 rok i planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu
gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2010 rok” otrzymuje nowe
brzmienie i stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od dnia 12 lutego 2010r.
i podlega ogłoszeniu.

Pliki do pobrania:



Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:



Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Stanisław Kasperski
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2010-03-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-05-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie