Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Uchwały Rady » Uchwała Nr XLI/265/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Uchwała Nr XLI/265/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Numer uchwały: 265
Numer sesji: 41
Rok: 2010

U C H W A Ł A Nr XLI/ 265/10
Rady Gminy Wijewo
z dnia 12 lutego 2010r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240/

Rada Gminy Wijewo uchwala co następuje:

§ 1
1. Dokonuje się zwiększenia budżetu gminy na rok 2010 po stronie dochodów i wydatków w
kwocie 15.900-zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 6 Wykaz inwestycji do realizacji w 2010 roku,
zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
3. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 7 Plan wydatków związanych z wieloletnimi
programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych
programów na lata 2010-2012, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2
1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości 9.455.900,00zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 9.455.900,00zł,
- dochody majątkowe w kwocie 0,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1/ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami w wysokości 1.516.664,00zł i dotacje celowe na realizację własnych
zadań bieżących gmin w wysokości 63.225,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3,
2/ środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 50.000,00zł, zgodnie z
Załącznikiem Nr 1.

§ 3
1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 11.755.900,00zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 9.072.520,00zł, w
tym:
1/ wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 6.556.419,00zł, w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.772.458,00zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.783.661,00zł,
2/ dotacje na zadania bieżące 532.654,00zł,
3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.863.447,00zł,
4/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w
kwocie 50.000,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2,
5/ obsługę długu publicznego 70.000,00zł.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 2.683.380,00zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 6, w tym:
1/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.580.255,00zł,
2/ wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów w kwocie 103.125,00zł.
4. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1/ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
ustawami w wysokości 1.516.664,00zł i wydatki związane z realizacją własnych zadań
bieżących gmin w wysokości 63.225,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4,
2/ wydatki związane z realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub
porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.653,-zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 5.
5. Określa się na lata 2010 – 2012 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z
Załącznikiem Nr 7.
6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu i innych źródeł
zagranicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

§ 4
§ 6 Uchwały Nr XXXIX/255/09 Rady Gminy Wijewo z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie budżetu gminy na 2010 rok otrzymuje brzmienie:
Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
1/ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 572.000,00zł
2/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 60.654,00zł, zgodnie z
Załącznikiem Nr 10.

§ 5
§ 10 Uchwały Nr XXXIX/255/09 Rady Gminy Wijewo z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie budżetu gminy na 2010 rok otrzymuje brzmienie:
Tworzy się rezerwy:
1/ ogólną w wysokości 70.000,00zł,
2/ celowe w wysokości 57.000,00zł, z tego:
a/ na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.000,00zł,
b/ na zadania z zakresu administracji publicznej w kwocie 56.000,00zł.

§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wijewo.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Stanisław Kasperski
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2010-02-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-04-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie