Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXVIII/248/09 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/240/09 Rady Gminy Wijewo z dnia 04 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Uchwała Nr XXXVIII/248/09 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/240/09 Rady Gminy Wijewo z dnia 04 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Numer uchwały: 248
Numer sesji: 38
Rok: 2009

Uchwała Nr XXXVIII/248/09
Rady Gminy Wijewo
z dnia 09 grudnia 2009r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/240/09 Rady Gminy Wijewo z dnia 04 listopada
2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym z dnia
8 marca 1990r. /tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142. poz.1591 ze zmianami/ oraz art. 165, art. 166, art. 173, art. 182, art.184 ust.1-5,7-11,13-15, ust.2, ust.3, art. 188 ust. 2 pkt 1, art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami/

Rada Gminy Wijewo uchwala co następuje:

§ 1
Wprowadza się zmiany do Uchwały XXXVI/240/09 Rady Gminy Wijewo z dnia
04 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok:
1. Dotychczasowa treść § 2 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
„1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2009 rok w wysokości 9.627.525,-zł. z tego:
- dochody bieżące w kwocie 9.364.232-zł.
- dochody majątkowe w kwocie 263.293,-zł.”.
2. Załącznik Nr 2 „Zmiany - Plan wydatków budżetu gminy na 2009 rok” otrzymuje nowe
brzmienie i stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 04 listopada 2009r. i podlega ogłoszeniu.























Pliki do pobrania:



Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:



Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Stanisław Kasperski
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2009-12-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-01-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie