Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia wójta » Zarządzenie nr 90/2009 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanych w Przylesiu i Radomyślu.

Zarządzenie nr 90/2009 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanych w Przylesiu i Radomyślu.

Numer dokumentu: 90
Rok: 2009

ZARZĄDZENIE nr 90/2009
Wójta Gminy Wijewo
z dnia 30 grudnia 2009r.

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanych w Przylesiu i Radomyślu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 25 ust. 1 i 2 oraz art. 35 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. nr 261 poz. 2603), Wójt Gminy zarządza, co następuje:
§ 1
1. Przeznacza się do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego następujące nieruchomości:
1) działkę nr ew. 158 o całkowitej powierzchni 0,6900 ha, położoną w Przylesiu, obręb Radomyśl, opisaną w pkt 1 wykazu stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia;
2) cz. działki nr ew. 159 o powierzchni 2,0000 ha, położoną w Przylesiu, obręb Radomyśl, opisaną w pkt 2 wykazu stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia;
3) cz. działki nr ew. 355 o powierzchni 0,3900 ha, położoną w Radomyślu, opisaną w pkt 3 wykazu stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego przeznacza się powierzchnię 3,08 ha nieruchomości opisanych w § 1 pkt 1.
3. Ustala się do przetargu czynsz wywoławczy rocznej dzierżawy stanowiącej równowartość „q” żyta przemnożoną przez średnią cenę skupu żyta opublikowaną przez GUS przyjętą do obliczenia podatku rolnego w danym roku:

Przylesie, obręb Radomyśl:
 działka nr 158 o pow. 0,6900 ha – 1,51 q żyta
 cz. działki nr 159 o pow. 2,0000 ha – 5,53 q żyta
Radomyśl:
 cz. działki nr 355 o pow. 0,3900 ha – 0,94 q żyta

Ustala się minimalne postąpienie w przetargu na: 0,10 q
Ustala się okres trwania dzierżawy na 3 lata.

4. Ustala się termin i miejsce przetargu na dzierżawę nieruchomości opisanych w § 1 pkt 1 i 2 na dzień 26 stycznia 2010r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy Wijewo, ul. Parkowa 1.

§ 2
Wykaz nieruchomości, o których mowa w § 1 podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Wijewo oraz wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wijewo, ul. Parkowa 1, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie we wszystkich miejscowościach gminy Wijewo.
§ 3
Do przeprowadzenia przetargu powołuje się komisję w składzie:
- Krzysztof Grabsztunowicz – Przewodniczący
- Leszek Józefczak – Członek
- Joanna Kołodziej – Członek.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Zarządzenia wójta
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Ireneusz Zając
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2009-12-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-01-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieValid XHTML 1.0 TransitionalRządowe Centrum
Legislacji

Monitor Polski
Dziennik Ustaw