Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły komisji » Protokół Nr 36

Protokół Nr 36

Numer protokołu: 36
Rok: 2009


PROTOKÓŁ NR 36/09
z posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy Wijewo
odbytego w dniu 28 września 2009 r.


w posiedzeniu udział wzięli :
członkowie komisji zgodnie z lista obecności
Lista obecności stanowi zał. Nr 1
oraz
Stanisław Kasperski – Przewodniczący RG
Ewelina Wolniczak - Kierownik GOPS

Przedmiotem posiedzenia było przeprowadzenie kontroli pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wijewie pod kątem zasiłków rodzinnych.

Przewodniczący Komisji radny Józef Pukacki powitał zebranych na posiedzeniu członków komisji oraz Przewodniczącego RG i Kierownika GOPS po czym przystąpił do zadawania pytań dotyczących zakresu kontroli.

Józef Pukacki - czy środki pieniężne o które występuje GOPS na realizację swoich
zadań są wystarczające na działalność ?
Ewelina Wolniczak – dokonywana w ostatnim czasie korekta w budżecie była spowodowana otrzymaniem dodatkowych pieniędzy od wojewody na zadania zlecone.
Jeśli środki o które wnioskujemy są przyznane w proponowanej wysokości to są wystarczające. Zdarza się również, że środki przeznaczone na zadania własne są zwracane z powodu niewykorzystania.
Józef Pukacki – czy z kwot, które zwracacie nie można by udzielić pomocy ?
Ewelina Wolniczak – przyznawanie pomocy odbywa się na ściśle określonych warunkach. Każdy potrzebujący musi się o ta pomoc zwrócić i spełnić warunki
określone w ustawie. W budżecie musimy mieć zaplanowane pieniądze na pochówek osób bezdomnych. Jeśli ich nie wykorzystamy to są do zwrotu.
Jozef Pukacki – jakie są możliwości pomocy w przypadkach losowych ?
Ewelina Wolniczak – w zasiłkach celowych nie ma określonej granicy pomocy. Wysokość zasiłku jest uzależniona od przypadku, decydują potrzeby w danej chwili
( choroba, koszty leczenia czy inne nieszczęścia). Można przyznać również zasiłek stały w kwocie 444 zł. Miesięcznie osobom, które nie posiadały ubezpieczenia a udokumentowały fakt niepełnosprawności oraz niezdolności do pracy.
Jozef Pukacki - czy osoba, która nie była ubezpieczona a została poszkodowana przez
pożar może liczyć na pomoc z GOPS.
Ewelina Wolniczak – GOPS nie posiada środków na odbudowe obiektów zniszczonych w pożarze. Zawsze może jednak liczyć na pomoc doraźną na pokrycie najpilniejszych potrzeb.
Jozef Pukacki – Ostatnia kontrola została przeprowadzona w 2007 roku, wówczas
wykazano 2 etaty, obecnie są 4 etaty. Jakie są powody, co zmieniło się w
zasadach zatrudniania.
Ewelina Wolniczak – podczas ostatnie kontroli były 3 etaty ale jedna z osób była na urlopie macierzyńskim. Obecnie zatrudnione są 4 osoby z tym, że jedna jest na zastępstwie na czas określony, do czasu powrotu z urlopu wychowawczego. Jest to etat finansowany ze środków z Budżetu Państwa zadania zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych.

Józef Pukacki - jakie rodzaje zasiłków są płacone w GOPS w Wijewie.
Ewelina Wolniczak – ośrodek płaci wszystkie rodzaje zasiłków: stałe , okresowe, celowe, celowe specjalne, rodzinne i z funduszu alimentacyjnego. . Wszystkie osoby z terenu gminy pobierające zasiłek rodzinny na dzieci pobierają zasiłek wypłacany przez GOPS wypłacany w kasie uG lub przelewany na konto.
Kwoty wypłacane na zasiłki są rozliczane kwartalnie poprzez sprawozdania.
Jozef Pukacki - kto prowadzi obsługę księgowa GOPS.
Ewelina Wolniczak - GOPS nie posiada własnej księgowej. Mamy podpisane porozumienie z Urzędem Gminy, gdzie został poszerzony zakres jednej z księgowych o prowadzenie dokumentacji rachunkowej ośrodka.
Jozef Pukacki – ośrodek w zakresie pracy ma wypłacanie zasiłku alimentacyjnego .
Ile osób pobiera traki zasiłek i jakie są to koszty ?
Ewelina Wolniczak – fundusz alimentacyjny funkcjonuje od 2008 roku. Na dzień dzisiejszy mamy 13 dłużników z tego 6 z terenu gminy. Postępowanie ma skomplikowany charakter i jest obszerne i pracochłonne. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wywiad, dowiedzieć się gdzie pracuje i co posiada, jeśli warunki mieszkaniowe wskazują na dobry poziom zasiłek nie musi być przyznany.
Jeśli nie pracuje zobowiązać do zgłoszenia się w Biurze Pracy gdzie będzie aktywizowany zawodowo. Umieszczony zostanie w rejestrze dłużników co znacznie utrudnia Zycie. Zasiłek alimentacyjny z funduszu otrzymuje się prze okres roku na wniosek wierzycielki. Dłuznik jest informowany o przyznanym zasiłku i wezwany do zapłaty, jeśli nie spłaca wysyła się upomnienie a w dalszej kolejności wystawia tytuł wykonawczy do komornika skarbowego.
Aby uzyskać zasiłek musza być zasadzone alimenty przez sąd. Obecnie 11 rodzin pobiera świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 4 000 miesiecznie.
Jozef Pukacki – ile zasiłków wypłacono w sierpniu 2009 r.
Ewelina Wolniczak - sierpień jest specyficznym miesiącem, ponieważ nie wypłaca się dodatków z tytułu dojazdu do szkół w wysokości 50- zł. na dziecko, oraz z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 100 zł. na dziecko.
W okresie miesiąca wypłacono następujące zasiłki :
Na kwotę ilość osób
1/ rodzinne 44.892,- 357
2/ z tytułu ur. dziecka - -
3/ becikowe - -
4/ z tytułu urlopu wychowawczego 16 300,- 41
5/ dla samotnie wych. dzieci 2 550,- 15
6/ z tytułu wielodzietności 12 080,- 151
7/ z tytułu niepełnosprawności 2 720,- 34
8/ zasiłek pielęgnacyjny 13 311,- 87
9/ świadczenia pielęgnacyjne 5 040,- 12
Na utrzymanie biura z kwoty na zasiłki dokonywany jest odpis w wysokości 3% co wystarcza na prace OPS.
Od listopada wysokość zasiłków ma ulec podwyższeniu.
Józef Pukacki - jakiej pomocy finansowej i materialnej udziela ośrodek ze środków
własnych.
Ewelina Wolniczak - na rok 2009 zaplanowaliśmy na zasiłki środki własne w wysokości 60 tys. na I półrocze wykonanie planu wynosiło 13 950 Zl.
Z środków własnych płacone są np.:
- zasiłki celowe (węgiel, leki, prąd, leczenie) ,- wymagany jest wywiad i określenie dochodu jeśli nie przekracza 351 zł. na osobę i istnieje dodatkowy powód w postaci wielodzietności lub alkoholizmu to wydaje się decyzje o przyznaniu.
- zasiłki celowe specjalne wypłacane na podstawie wywiadów, można przyznać jeśli dochód przekracza ale warunki materialne są ciężkie ,
- zasiłki okresowe przyznaje się na kilka miesięcy , podstawa przyznania jest dochód i bezrobocie,
- ze środków własnych dofinansowujemy dowóz dzieci niepełnosprawnych do OREW do Leszna oraz Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszakowicach
Józef Pukacki – dlaczego wykonanie planu na zasiłki celowe jest tak niskie,
Ewelina Wolniczak - podstawa jest brak wniosków spełniających kryteria do przyznania zasiłków
Józef Pukacki – na jakich zasadach jest prowadzone dożywianie dzieci w placówkach
Oświatowych
Ewelina Wolniczak – środki na dożywianie dzieci otrzymujemy również z budżetu państwa. Dzieci do dożywiania w poszczególnych placówkach typują pedagodzy szkolni lub rodzice zgłaszają bezpośrednio w OPS. Obecnie korzysta z dożywiania w :
- przedszkolu 18 dzieci
- w szkole podstawowej i gimnazjum 40 osoby
- w placówkach w Lginiu, Wschowie i Lesznie 13 osób
Koszt miesięczny dożywiania wacha się w granicach 3 tys.
Henryk Rygusik – czy w przedszkolu oprócz dożywiania dofinansowuje się inną
działalność.
Ewelina Wolniczak – poza dożywianiem OPS nie płaci za pobyt dziecka w przedszkolu.
Pani Kierownik poinformowała, że GOPS przystąpił do banku żywności, gdzie otrzymuje się produkty żywnościowe dla najuboższych. Otrzymaliśmy pierwsza partie było tego bardzo dużo. Dokonano podziału wśród podopiecznych spełniających kryteria do tego rodzaju pomocy.

Po wysłuchaniu wyjaśnień Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej członkowie Komisji stwierdzili, że gospodarka finansowa jest prowadzona prawidłowo. Przestrzegane są obwarowania ustawowe przy przyznawaniu zasiłków.


Na tym posiedzenie zakończono
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Józef Pukacki
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2009-09-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-11-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie