Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXV/222/09 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Wirtualna społeczność szkolna” Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny

Uchwała Nr XXXV/222/09 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Wirtualna społeczność szkolna” Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny

Numer uchwały: 222
Numer sesji: 35
Rok: 2009

Uchwała Nr XXXV/222/09
Rady Gminy Wijewo
z dnia 15 października 2009r.


w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Wirtualna społeczność szkolna”
w ramach priorytetu IX, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach
wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez
Europejski Fundusz Społeczny.


Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/


Rada Gminy Wijewo uchwala co następuje:

§1

Przystąpić do realizacji projektu pod nazwą „Wirtualna społeczność szkolna” w ramach priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.

§2

Całkowita wartość projektu w 2010 roku wynosi 50.000,-zł. i stanowi dotację, która zostanie przekazana przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego po podpisaniu
umowy o dofinansowanie projektu.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wijewo.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXV/222/09 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2009r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Wirtualna społeczność szkolna” w ramach priorytetu IX, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.Pozyskane środki na realizację projektu pod nazwą „Wirtualna społeczność szkolna”w wartości całkowitej 50.000,- zł. będą realizowane przez Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie. Celem projektu jest pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich. Projekt zostanie w całości sfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach projektu nie przewidziano kosztów po stronie Gminy. Zgodnie z dokumentacją konkursową, jednym z niezbędnych załączników do umowy o dofinansowanie projektu jest odpowiednia uchwała jednostki samorządu terytorialnego, zatwierdzająca projekt. Niezłożenie wymaganych załączników w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z ubiegania się o dofinansowanie.


Sporządził:

Referat FinansówInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Stanisław Kasperski
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2009-10-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-10-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie