Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły komisji » Protokół Nr 37/09

Protokół Nr 37/09

Numer protokołu: 37
Rok: 2009

PROTOKÓŁ NR 37/09
z posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy WIJEWO
odbytego w dniu 06 października 2009 r.


w posiedzeniu udział wzięli :
członkowie komisji zgodnie z lista obecności
Lista obecności stanowi zał. Nr 1
oraz
Stanisław Kasperski – przewodniczący RG
Ireneusz Zając – Wójt Gminy
Elżbieta Wolnik – skarbnik gminy
Krzysztof Grabsztunowicz – kier. ref. budownictwa

Porządek posiedzenia

1. Otwarcie .
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach :
1/ pomocy finansowej dla powiatu na 2010 r.
2/ programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
3/ zmiany Uchwały nr XIII/76/07 z dnia 31 października 2007 r. w sprawie zwolnień
z podatku od nieruchomości, na 2009 r. ,
4/ programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi na 2010 r.
5/ przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Wirtualna społeczność szkolna”
w ramach priorytetu IX, Działanie 9,5”oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach
wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez
Europejski Fundusz Społeczny.
6/ określenia górnych stawek opłaty za usuwanie odpadów stałych i płynnych
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości.
7/ zmiany w budżecie gminy – informacja
3. Zapytania i wolne wnioski.
- informacja o stanie rozbudowy świetlicy w Radomyślu.
4. Zakończenie.

Ad. pkt. 1

Wspólnym obradom komisji stałych RG przewodniczyła radna Urszula Rimke – przewodnicząca Komisji Gospodarczej Rady Gminy.
Powitał zebranych na sali członków komisji oraz Przewodniczącego Rady Gminy, Wójta i pracowników Urzędu Gminy.
Przedstawiła proponowany porządek obrad do którego nie wniesiono uwag.

Ad. pkt. 2

1/ Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla powiatu na 2010 r. przedstawiła
przewodnicząca obrad.
Wójt – wyjaśnił, że kwocie 100 tys. zł dla powiatu ma na celu dofinansowania zakończenia drogi Potrzebowo – Sława ( na odcinku należącym do gminy Wijewo) poprzez położenie dywanika asfaltowego. Starostwo stara się o dofinansowanie z puli Ministra Schetyny . Mając dodatkowych udziałowców można dostać więcej. Koszt położenia dywanika określa się na kwotę 1800 tys. zł. Dokładając do drogi nie rezygnujemy z współfinansowania chodników. Będzie to jednak zależało od możliwości budżetowych w przyszłym roku.
Do treści projektu nie wniesiono uwag.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 2

2/ Projekt uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
przedstawiła skarbnik,
poinformowała, że zakres programu obejmuje te same zagadnienia co w roku ubiegłym.
Środki określone w budżecie na realizację zdań z programu są rozdysponowane w drodze konkursu ogłaszanego przez Wójta. Wniosek o dotacje, umowa i rozliczenie dotacji sporządza się na ściśle określonych w rozporządzeniu ministra drukach.
Środki na cele określone w programie są zabezpieczane na podstawie wniosków stowarzyszeń składanych do budżetu do 15 września każdego roku.

3/ Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/76/07 z dnia 31 października 2007 r.
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, na 2009 r. przedstawił Wójt.
Poinformował, że jest to zmiana do podjętej uchwały o zwolnieniach. W wyniku tej zmiany zwolniony zostanie zarządzający wysypiskiem w trakcie rekultywacji. Takie uzgodnienia były dokonane i uchwalone Uchwała MZO w Lesznie.
Do treści projektu nie wniesiono uwag.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 4

4/ Projekt uchwały w sprawie programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi na
2010 r. przedstawiła Przewodnicząca GKRPA Dorota Mikrus
Podkreśliła, że program zawiera takie same kierunki działania jak w roku bieżącym, jak i przewiduje współprace w przeciwdziałaniu alkoholizmowi z tymi samymi podmiotami. Zmianie uległy kwoty na poszczególne zadania. Zwiększono ogólna sumę wydatków o 1000 zł. Zapanowano więcej na kolonie dla dzieci. Działalność świetlic terapeutycznych oraz na zajęcia integracyjne z udziałem dzieci z grupy ryzyka.
Do treści projektu nie wniesiono uwag.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 5

5/ Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Wirtualna
społeczność szkolna” w ramach priorytetu IX, Działanie 9,5”oddolne inicjatywy
edukacyjne na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. Przedstawił Wójt.
Podkreślił, że oprócz gminy również szkoły starają się o środki z zewnątrz. Zespół Szkół w Brennie złożył wniosek do Marszałka Województwa o pieniądze na portal szkolny gdzie będzie można znaleźć po wprowadzeniu hasła dane o każdym uczniu. Uchwała jest niezbędna ponieważ umowa będzie podpisywał Wójt jako dysponent pieniędzy.
Radosław zamiatała - z Europejskiego Funduszu Społecznego w Wijewie w szkole jest
zakupiona pracownia komputerowa.
Roman Jęśkowiak - dobrze , że szkoły starają się o pieniądze na nowe rzeczy. Należałoby
jednak pomyśleć o tym co jest. Sala służy nie tylko dzieciom ale jest wynajmowana.
W łazienkach przy szatniach brak ciepłej wody, po to je zrobiono aby z nich korzystać.
Pieniądze zostały zainwestowane a efektu frak.
Do treści projektu nie wniesiono uwag.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 6

6/ Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłaty za usuwanie odpadów
stałych i płynnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości przedstawił Krzysztof
Grabsztunowicz.
Stwierdził, że podjęta w tej sprawie uchwała dotyczyła stawek za odpady stałe składowane na wysypisku w Brennie . Obecnie jest konieczność wożenia do Siekowa lub Koszarowa dlatego koszty uległy podwyższeniu. Górna stawka opłaty za nieczystości stałe określona została jako 250 zł. Co w przeliczeniu na kubeł wynosi 10 zł. W przypadku dzierżawy kubła może być 12 zł..
Wójt - P. Dominik Zając otrzymał koncesję i jako kolejny podmiot będzie odbierał odpady
z terenu gminy.
Józef Pukacki – gdzie będzie można wywozić gruz ?
K. Grabsztunowicz – jeśli jest czysty gruz to proszę zgłaszać do gminy. Planujemy składować w jednym miejscu aby później pokruszyć i wykorzystać na drogi polne.
Na odpady z foli i szklarni(pomidory) prawdopodobnie będzie kontener na terenie gminy.
Henryk Rygusik – jak będzie gruz na terenie wsi, czy można wywieść na drogi,
Edwin Wojciech – aby kruszyć gruz musi być czysty bez piaski i folii,
Roman Jęśkowiak – gruzem można utwartdzic drogi ale gruz musi być odpowiednio
rozdrobniony i wyrównany,
Wójt - jak nazbieramy większa ilość gruzu to sprowadzimy kruszarkę i będziemy utwardzać drogi polne.
Do treści projektu nie wniesiono uwag.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 7

7/ Projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy – informacja
Skarbnik poinformowała, że w uchwale dot. Zmian w budżecie na najbliższą sesje ujęte zostaną następujące zmiany :
Zwiększony zostanie budżet o :
- 30 tys. z tytułu dofinansowania ul. Tartacznej w Zaborówcu,
- 12 tys. Z tytułu dotacji do Szkoły Podst. Na zakup sprzętu w ramach programu
„Radosna Szkoła „
= 100 zł. jako darowizna dla Policji,
- 3 900 jako dotacja do Biblioteki na zadania bieżące
- 7 500 zł. jako dotacja do GKS BRENEWIA na zadania statutowe,

8/ Przewodniczący Komisji rewizyjnej przedstawił projekt planu pracy na rok 2010
Propozycja stanowi zał. nr 10

Ad pk. 3

Przewodnicząca obrad zapoznała zebranych z treścią pism jakie wpłynęły do RG
w sprawie :
1/ odpowiedzi na wnioski z sesji dot. Wykoszenia traw i wycinki krzewów na drodze
wojewódzkiej,
2/ dofinansowania działalności GKS BRENEWIA,
3/ zakupu nieruchomości zabudowanej w Przylesiu. Wniosek złożył P. Roman Ratajczak
wnioskując o zakup budynku bez gruntów.

K. Grabsztunowicz – poinformował o stanie inwestycji w Radomyślu, zwrócił uwagę na dużą ilość poprawek jakie firma była zobowiązana wykonać po dokonanym odbiorze.
Roman Jęśkowiak - trudno dopatrzyć się kątów prostych i równych ścian nie wspominając o schodach gdzie stopnie są różnej wysokości
Wójt – przetarg na prace w Radomyślu został wybrany za kwotę 53 tys.zł. nie uwzględniono prac dodatkowych. Po wykończeniu nowego stwierdziliśmy, że stary musi być odnowiony, nie pasował do całości. Podkreślić należy, że większość prac została wykonana przy znacznej pomocy mieszkańców.

Henryk Rygusik – podczas koszenia traw przy drodze powiatowej uszkodzona został
studzienka i podstawa ( przy posesji P. Maciejewskich), stwarza niebezpieczeństwo.
Adam Zielnica – przy Inter-Kramie jest uszkodzona skrzynka telefoniczna, kable zwisają na
zewnątrz.
K. Grabsztunowicz – przy przebudowie drogi 305 będą wszystkie urządzenia medialne przestawiane w bezpieczne miejsca,
Henryk Rugusik – w przeszłości granica pomiędzy województwami była za mostkiem
a obecnie przed z czego to wynika
Wójt – zmiany nastąpiły po powstaniu powiatów, kiedy robiono inwentaryzacje terenów opierając się o mapy z 1920 roku.
P. Ratajczak zdecydował się na kupno budynku, ponieważ przy takim wariancie ma prawo pierwokupu jako dzierżawca. Jeśli rada zdecyduje o sprzedaży to przystąpimy do wyceny.
Roman Jęśkowiak – rozmawiałem z P. Ratajczakiem ,który wyobraża sobie kupno tego za
20 tys. zł.
Henryk Rygusik – ile czasu jest ważna wycena. Jeśli się nie zdecydują na kupno za kwotę
określoną w drodze wyceny to można sprzedaż w drodze przetargu.
Członkowie komisji obecni na posiedzeniu wyrazili zgodę na sprzedaż nieruchomości zgodnie z wnioskiem.
Edwin Wojciech – na drodze wojewódzkiej na wysokości sklepów w Wijewie na działce
należącej do drogi są dziury, które utrudniają wjazd na parking
Wójt – poinformował o prowadzonych na terenie gminy inwestycjach ;
- wykonano ul. Poselska, spotkaliśmy się z kłopotami . Wymiany wymagała kanalizacja .
- wykonano drogę zaplanowana w Miastku,
- na drogę w Przylesiu przetarg zaplanowano na październik, przewidziano nawierzchnie asfaltową, bez chodników. Jak uzyskamy potwierdzenie dzierżawy od Nadleśnictwa i zapewnienie dotacje od Marszałka to przystąpimy do budowy drogi od wojewódzkiej do Przylesia.
- rozpoczęto prace przy budowie chodnika na ul. Zachodniej. Zmieniono szerokość chodnika, będzie wydzielona ścieżka rowerowa,
- otrzymaliśmy 30 tys. zwrotu za ul. Tartaczna z powiatu kolejne 80 tys. mamy obiecane od marszałka i będziemy realizować jej dalsza część.
- w przyszłym roku będziemy starać się o dofinansowanie na utwardzenie drogi w Radomyślu tz. Zapłocie.
- z 100 tys. dofinansowania w przyszłym roku będziemy realizować budowę chodnika na ul. Kargowskiej lub Leszczyńskiej w Brennie,
- Zakończono przetarg na kredyt. Ofertę złożył tylko BS Wschowa
- przeprowadzono przetarg na dokumentacje kanalizacji ściekowej. Obecnie są zgłaszane protesty i odwołania.
- Sala w Potrzebowie będzie remontowana w ramach programu Odnowa Wsi, gdzie dla każdego zadania musi być inny inwestor dlatego GOK podpisuje umowę na dom kultury w Brennie a urząd na sale Potrzebowo,
Alojzy Wolniczak – czy przez okres zimowy planuje się robić coś na ostrowie, przydałoby
się oświetlenie,
Wójt – do przyszłego sezonu planujemy wytyczyć ścieżkę rowerowa , Przy drodze jest pewien pas gruntu należącego do drogi. Będzie to jednak tylko na odcinku gdzie droga należy do gmin. Będą pretensje dlaczego nie do końca.
Sławomir Zająć – dach na sali w Zaborówcu wymaga konserwacji. Pomalowanie blachy
uchroni przed zniszczeniem i wymianą.
Józef Pukacki – na kiedy planuje się zakończenie remontu chodnika na ul. Jeziornej.
Wójt – zgłosimy do powiatu jak będą pieniądze to może SKR by to zrobił.
Wiesław Schwarz – w Potrzebowie stoi hydrant na środku chodnika. Jest to zagrożenie dla
pieszych jak i rowerzystów zwłaszcza w porze wieczornej kiedy nie świeca jeszcze
światła .
Radosław Zamiatała – czy można utwardzić sobie teren przy posesji dochodzący do drogi
gminnej czy powiatowej.
K. Grabsztunowicz – przed utwardzeniem należy zwrócić się o zgodę do gminy lub
zarządy dróg powiatowych.
Hieronim Jóźwiak - mieszkańcy Kalku chcą się przyłączyć do wodociągu, czy będzie
budowany dalej.
Wójt - jak będzie eksploatacja wybudowanego odcinka to będziemy myśleć o kontynuacji budowy dalszego odcinka.
Zbigniew Lis – kanał Breński miał być koszony. Jest już październik i nic się w tym zakresie
nie robi, jest bardzo zarośnięty,
Alojzy Wolniczak – na ul. Kargowskiej są znaczne odrosty krzewów, wykoszenie w tym
stadium dało by pożądany efekt.
Radosław Zamiatała – do kąt będzie budowany chodnik na ul. Zachodniej,
Wójt – planowany jest do ostatnich zabudowań ,
Edwin Wojciech - jak wygląda sprawa Holendrów, czy odbył się przetarg i co
postanowiono,
Wójt – na ostatni przetarg za kwotę 1500 tys. zł. nikt się ni e zgłosił.
Co Państwo proponują w tej sytuacji, czy obniżamy cenę czy pozostajemy przy obecnej.
Zebrani zaproponowali obniżenie ceny do :
I propozycja - 1 000 000 zł.
II propozycja - 1 200 000 zł.
Ostatecznie zdecydowano o ogłoszeniu przetargu na dzierżawę za kwotą 1 000 000 zł.

Ad. pkt. 4

Przewodnicząca obrad uznała porządek posiedzenia za wyczerpany. Podziękowała za udział oraz dyskusje i zakończyła posiedzenie.


Przewodnicząca obrad

Urszula RimkeInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Urszula Rimke
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2009-10-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-10-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie