Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły komisji » Protokół Nr 34/09

Protokół Nr 34/09

Numer protokołu: 34
Rok: 2009

PROTOKÓŁ NR 34/09
z posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy WIJEWO
odbytego w dniu 26 maja 2009 r.


w posiedzeniu udział wzięli :
członkowie komisji zgodnie z lista obecności
Lista obecności stanowi zał. Nr 1
oraz
Stanisław Kasperski – przewodniczący RG
Ireneusz Zając – Wójt Gminy
Elżbieta Wolnik – skarbnik gminy
Krzysztof Grabsztunowicz – kier. ref. budownictwa

Porządek posiedzenia

1. Otwarcie .
2. Informacja na temat przygotowania do sezonu letniego.
3. Zaopiniowanie propozycji utworzenia nowych obszarów „ Natura 2000”
4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach :
1/ wniesienia przez Gminę Wijewo wkładów do Miejskiego Zakładu
oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie
2/ zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na terenie gminy Wijewo w 2009 r.
3/ zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2008 Gminnej
Biblioteki Publicznej w Wijewie
4/ zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2008 Gminnego
Ośrodka Kultury
5/ wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących
fundusz sołecki.
5. Zapytania i wolne wnioski.
6. Zakończenie.

Ad. pkt. 1

Wspólnym obradom komisji stałych RG przewodniczyła radna Urszula Rimke – przewodnicząca Komisji Gospodarczej Rady Gminy.
Powitał zebranych na sali członków komisji oraz Przewodniczącego Rady Gminy, Wójta i kier. referatu UG.
Przedstawił proponowany porządek obrad do treści którego nie wniesiono uwag.

Ad. pkt. 2

Informacje o stanie przygotowań do sezonu letniego złożył Wójt.
Poinformował, że wyremontowany został domek dla ratowników oraz posterunek policji
Planujemy naprawę drogi na odcinku gminnym oraz uporządkowanie, wyrównanie plaży. Do budowy pomostu przymierzymy się po sezonie . Na zawody w modelach pływających sterowanych radiem pożyczyliśmy z jednostki wojskowej w Lesznie jako podstawę pomostu pojemniki rakietowe. Aby zrobić porządnie wymagane będzie dokumentacja i pozwolenie wodno prawne.
Przeprowadziłem rozmowę z P. Gądą w sprawie wykupu części drogi . Niestety warunki sprzedaży są nie do przyjęcia 100 zł./m. Odcinek drogi będzie naprawiał we własnym zakresie.
Ma my zapewniona obsadę 1 ratownika, czekamy na zgłoszenie drugiego. Oraz na skierowanie do pracy przez Biuro Pracy gospodarza terenu.
Toalety zostały odnowione, kapitalny remont nie jest możliwy ponieważ nie jesteśmy właścicielem gruntu.
Zrobiliśmy nowe mapy z aktualnym wykazem budynków na Ostrowie. Postaramy się wyegzekwować należny podatek.

Ad. pkt. 3

Wójt - przystępując w 2004 roku do UE byliśmy zobowiązani do wykazania co najmniej 17 % terenu podlegającego szczególnie ochronie . Na terenie gminy wyznaczono jeziora Brzeźne Maszynek i Zapowiednik jako strefę objęta dyrektywa ptasią, ponadto należymy do pojezierza sławskiego.
Propozycja utworzeni, objęcia gminy Wijewo Ostoją Przemęcka jest kontynuacja działań zmierzających do utrzymania obecnego stanu przyrody. Należy się jednak liczyć z pewnymi konsekwencjami.
Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie budowy oczyszczalni i kanalizacji mając nadzieję, że wyznaczone tereny ochrony będą pomocne.
K. Grabsztunowicz - z otrzymanego pisma nie wynika, że na terenie gminy utworzono nowe tereny. Aby się tego dowiedzieć należy zajrzeć na stronę internetową.
Wójt - od rady wymaga się opinii, która nie jest dokumentem wiążącym . Pomimo, że będzie negatywna może plan zostać podjęty. Będzie to tylko dla na usprawiedliwienie , że wyraziliśmy swoje zdanie.,
Henryk Rygusik - jeśli są obostrzenie wpływające na stan melioracji to nie możemy się zgodzić, ponieważ już obecnie sytuacja jest trudna a po nie koszeniu rowów będzie tragedia.
Zdecydowano o negatywnej opinii do propozycji nowych terenów Natury 2000.

Ad. pkt. 4

1/ projekt uchwały w sprawie wniesienia przez Gminę Wijewo wkładów do Miejskiego
Zakładu oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przedstawił Skarbnik.
Jest to efekt wcześniej podjętej uchwały o finansowaniu MZO w Lesznie . Przekazanie przez Wójta kolejnych rat wymaga akceptacji RG.
Do projektu nie wniesiono uwag,
Projekt stanowi zał. Nr 3

2/ projekt uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na terenie gminy Wijewo w 2009 r. przedstawiła D. Mitrus.
Poinformowała, że przeniesienie z pkt. 9 programu do pkt. 3 wynika z faktu, że podpisana umowa na kolonie letnie przekracza kwotce zaplanowana w programie profilaktyki. Aby nie nastąpiło przekroczenie dokonuje się zwiększenia wydatków na pkt. 3. programu.
Do projektu nie wniesiono uwag,
Projekt stanowi zał. Nr 4

3/ zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2008 Gminnej
Biblioteki Publicznej w Wijewie przedstawiła Skarbnik.
Do projektu nie wniesiono uwag,
Projekt stanowi zał. Nr 5
4/ zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2008 Gminnego
Ośrodka Kultury przedstawiła Skarbnik.
Do projektu nie wniesiono uwag,
Projekt stanowi zał. Nr 6

5/ wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących
fundusz sołecki. Przedstawiła Skarbnik.
Poinformowała, że jest to nowy fundusz na który składają się wyodrębnione w budżecie gminy środki do dyspozycji Sołtysa i Rady Sołeckiej. Poszczególne wsie będą miały określona kwotę do swojej dyspozycji obliczana według specjalnego wzoru.
Pieniądze będą przydzielone wsiom na podstawie wniosku na wykonanie określonego zadania.
Wójt – jest to forma dowartościowania Sołtysa i rady Sołeckiej. Indywidualnie na poszczególne wsie nie będą to duże kwoty i wiele nie będzie można za to zrobić.
Alojzy Wolniczak – kto będzie decydował o rodzajach prac,
Skarbnik – zgłaszane przez Sołtysa lub Rade Sołecka zadania myszą być zgodne z zadaniami własnymi gminy określonymi w ustawie samorządowej i planem rozwoju gminy.
Józef Pukacki – jeśli sołectwo nie złoży propozycji prac to co wówczas,
Wójt - nie ma obowiązku , jeśli zdecydują, że w danym roku nic nie będą robić to pieniądze pozostają w budżecie.
Roman Jęśkowiak – aby fundusz nie był zachęta do planowania dużych inwestycji na które będzie brakowało pieniędzy i gmina będzie musiała dokładać.
Do projektu nie wniesiono uwag, postanowiono podjąć taką uchwałę i zobaczyc jak to będzie funkcjonowało.
Projekt stanowi zał. Nr 7

Ad. pkt. 5

Po części oficjalnej członkowie komisji udali się na teren wypoczynkowy Brenno Ostrów gdzie obejrzeli stan przygotowania obiektów i terenu do sezonu letniego.
Stwierdzono, że wskazane byłoby ustawienie lamp oświetleniowych nie tylko na plaży ale wzdłuż drogi.
Urszula Rimke – wnioskowała o wykoszenie placu na pisowni oraz przy trasie procesji
Bożego Ciała.
Wójt – poinformował, że otrzymał informacje o Komendanta Miejskiego Policji, że rezygnują z odpłatnego korzystanie a lokali na terenie gminy. Brak zwolnienia obligatoryjnego z płacenia czynszu przez Policję.
- jaki jest koszt wynajmu tych lokali.
Wójt wszystkie opłaty łącznie z prądem wynoszą ok. 1000 zł. miesięcznie.,
Stwierdzono, ze nie możemy sobie powoli aby na terenie gminy nie było posterunku Policji wobec czego należy podjęć uchwałę o zwolnieniu z czynszu.

Ponadto Wójt poinformował o ;
1/ planowanej wizycie u Ministra Administracji wspólnie z delegacja z Kaszczoru i Osłonina,
2/ wyjeździe na Ukrainę, zachęcał do zadeklarowania wyjazdu. Część kosztów tj. bus i nocleg po stronie polskiej sfinansujemy z funduszu współpracy. Przewodnik będzie finansowany przez gospodarzy.
Planujemy wyjazd 15.06 w godzinach południowych do Przemyśla , tam nocleg i dalej następnego dnia, natomiast powrót 20.06.
W sprawie prezentu uzgodnimy po zebraniu grupy, można zabrać indywidualne również.
3/ odbył się przetarg na ul. Tartaczna gdzie wygrała firma z Świetna za kwotę 150 tys.
Na ul. Piłsudskiego oraz remont świetlicy w Radomyślu odbędzie się przetarg w tym tygodniu.
Roman Jęśkowiak – na jakim etapie jest modernizacja oświetlenia ulicznego.,
Wójt ciągle są dokonywane uzgodnienia z ENEĄ na poszczególne wsie.
Poinformował, że ostatnim okresie dokonano kontroli funkcjonowania wysypiska .Została wydana ocena pozytywna.
Urszula Rimke - po posiedzeniu komisji weryfikacyjnej w Przedszkolu zastanawiano się, czy nie uruchomić dodatkowego oddziału popołudniowego, ponieważ aż 12 dzieci nie zostało zakwalifikowane do przedszkola.
Alojzy Wolniczak - wnioskował O ;
- wykoszenie brzegu jeziornego ,
- obcięcie żywopłotu i ustawienie 2 koszy przy ul. Jeziornej,
Józef Pukacki - zobowiązać właściciela po byłej mleczarni do uporządkowania terenu przed Bożym Ciałem,
Edwin Wojciech – Kosz na odzież PCK został przestawiony ale bardzo blisko bramy.

Ad. pkt. 6

Wobec braku dalszych dyskutantów, przewodnicząca obrad uznała porządek posiedzenia za wyczerpany. Podziękowała za udział i zakończyła posiedzenie.
Przewodnicząca obrad.


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Urszula Rimke
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2009-05-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-10-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie