Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły komisji » Protokół Nr 33/09

Protokół Nr 33/09

Numer protokołu: 33
Rok: 2009

PROTOKÓŁ NR 33 / 09
z posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy WIJEWO
odbytego w dniu 15 kwietnia 2009 r.


w posiedzeniu udział wzięli :
członkowie komisji zgodnie z lista obecności
Lista obecności stanowi zał. Nr 1
oraz
Stanisław Kasperski – przewodniczący RG
Ireneusz Zając – Wójt Gminy
Elżbieta Wolnik – skarbnik gminy
Krzysztof Grabsztunowicz – kier. ref. budownictwa

Porządek posiedzenia

1. Otwarcie .
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 r.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach :
1/ absolutorium dla Wójta Gminy Wijewo
2/ określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
Gminy Wijewo.,
3/ likwidacji Liceum Ogólnokształcącego
4/ zmiana do uchwały Nr XXX/189/09 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2009 r.
5/ szczegółowych zasad i trybu umorzenia, odroczenia lub rozkładania na raty
należności pieniężnych Gminy Wijewo oraz jej jednostek organizacyjnych, do
których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz
wskazania organów do tego uprawnionych.
4. Zapytania i wolne wnioski.
5. Zakończenie.

Ad. pkt. 1

Wspólnym obradom komisji stałych RG przewodniczył radna Zbigniew Lis – przewodniczący Komisji Budżetowo - Socjalnej.
Powitał zebranych na sali członków komisji oraz Przewodniczącego Rady Gminy, Wójta i kier. referatu UG.
Przedstawił proponowany porządek obrad do treści którego nie wniesiono uwag.

Ad. pkt. 2

Wójt – poinformował, że 21 grudnia 2007 roku została podjęta uchwała RG zatwierdzająca budżet na 2008 rok w wysokości 8 031 940 zł. W ciągu roku dokonano wielu zmian z czego 10 uchwałami RG i 20 Zarządzeniami Wójta.. W sumie budżet gminy na 2008 rok zwiększył się o 900 tys. zł.
Dochody zostały wykonane na poziomie 99,49 % Niewykonane dochody to podatki od nieruchomości oraz alimenty. Niewykonane zadania w 2008 roku nie wpłynęły na zmniejszenie deficytu ponieważ środki były zapewnione i przechodzą na rok bieżący, do zadań tych należą Sala w Potrzebowie, świetlica w Radomyślu i ul. Piłsudskiego.
Część opisowa wykonania budżetu jest bardzo szczegółowa ,dokładnie rozpisano wszystkie wydatki i dochody.


Wydatki za 2008 rok wykonano w 93,52 %.
Realizację budżetu należy ocenić jako dobra, Dochody wykonano prawie w 100 % a wydatki niżej ale jest to niezależne od nas.
Poinformował, że na 2009 rok planujemy budowę 4 dróg. Ogłosiliśmy przetarg na wykonanie projektu :
na I zgłosił się jeden oferent na kwotę 6o tys.
na II - uzyskano kwotę 40 tys.
na III uzyskano oferty na 37 i 27 tys. dowodzi to jednego, że czasem warto poczekać.

Elżbieta Wolnik - poinformowała, że formuła załączników jest taka sama jak w roku biegłym. Poszczególne załączniki posiadają kolumny, które wskazują na plan wykonanie , plan początkowy, zmniejszenia i zwiększenia w trakcie roku. Informacja omawia poszczególne wydatki realizowane na poszczególne zadania.,
Dodatkowo Rada Gminy otrzyma do zatwierdzenia informacje z wykonania budżetu z instytucji kultury (GOK i Biblioteka).
Dochody podatkowe to głowni e dochody z najmu i dzierżawy mienia gminnego. Lokali użytkowych i mieszkalnych/ Należności za lata ubiegłe- zaległości ściąga komornik lub sąd.
Posiadamy 224 tys. zaległości podatkowych, 25 tys., z tytułu zaległych alimentów.
Skutki dokonanych obniżeń podatków i opłat kosztowały nas w 2008 rok 373 803,53 zł.
Dokonano ulg i zwolnień na kwotce 23 tys. ( dotyczy jednostek podległych UG np. OSP).
Oraz umorzeń na podstawie ordynacji podatkowej na kwotę 3 190 zł. , decyzja Wójta rozłożono na raty i odroczono płatności na kwotę 8 796,31 zł.
W celu wyegzekwowania należności wystosowano 521 upomnień i skierowano 83 tytuły egzekucyjne do komornika,
Radosław zamiatała - do ilu lat można ściągać zaległości
E. Wolnik – należności ściąga się do pięciu lat.

Ad. pkt. 3

1/ projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wijewo omówił Przewodniczący RG – poinformował, że na decyzje o podjęciu uchwały będą wpływać opinia RIO gdzie wysłano sprawozdanie z wykonania budżetu oraz opinie Komisji Rewizyjnej R G.
Poprosi o przedstawienie opinii Komisji Budżetowej.
Projekt uchwały stanowi zał. Nr 2

2/ projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji
z mieszkańcami Gminy Wijewo omówił Wójt
Wyjaśnił, że jest to projekt przygotowany w kontekście sprawy Kaszczoru i Wielenia. Choć podjęte uchwały o przyjęciu tych miejscowości zostały uchylone to wdały wyraz naszej woli. Jest to projekt , który w przyszłości może a nie musi się przydać
w razie potrzeby będzie pod ręka.
Są 3 sposoby zmiany granic i przynależności do gminy :
1/ wnioskuje gmina, która chce przyjąć miejscowości,
2/ wnioskuje gmina , która chce oddać miejscowości,
Wniosek składa się do wojewody z pełna dokumentacja budżetową , geodezyjną ,
3/ wnioskują zainteresowani bezpośrednio do ministra.
Projekt uchwały stanowi zał. Nr 3

3/ projekt uchwały w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Brennie przedstawił Wójt
Wyjaśnił, że zdecydowano o likwidacji liceum ponieważ nabór nie był najgorszy ale w kolejnych latach ilość uczniów zmniejszała się i gwarantowała opłacalności
Radosław Zamiatała – LO dotyczy osób młodszych kontynuujących wykształcenie średnie.
Wójt – tak, LO dla dorosłych będzie utrzymane,
Projekt uchwały stanowi zał. Nr 4

4/ projekt uchwały w sprawie zmiana do uchwały Nr XXX/189/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. przedstawiła skarbnik. Poinformował, że dokonano błędu pisarskiego w efekcie zmniejszono kwotę o 3 tys.

5/ projekt uchwal y w sprawie szczegółowych zasad i trybu umorzenia, odroczenia lub
rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Wijewo oraz jej jednostek
organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa
oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
Skarbnik wyjaśniła, że upoważnienie do umarzania do kwoty 500 zł otrzymają kierownicy jednostek ,którzy na koniec roku zdadzą z tych działań sprawozdanie Wójtowi.
Projekt uchwały stanowi zał. Nr 5

Ad. pkt. 4

Stanisław Kasperski – przedstawił pismo P. Dyrektor Przedszkola w sprawie wytypowania przedstawiciela RG do Komisji rekrutującej przedszkolaków.
Do komisji wytypowano P. Urszulę Rimke.

Wójt- poinformował, że przeprowadził rozmowę z Merem Łozowej Władimirem, który zaprasza nasza delegację na przełomie maja – czerwca. Zaproponował, aby delegacja składała się z radnych. Wyjazd powinien trwać ok. 5 dni aby zwiedzić najciekawsze zakątki Ukrainy. Część kosztów będzie trzeba pokryć samemu, część pokryjemy z funduszy na współpracę
Do sesji należy zastanowić się kto jest chętny jechać i co należy kupić w prezencie.

Przedstawił możliwość budowy na terenie gminy elektrowni wiatrowych. Jesteśmy w II strefie . Dochód roczny dla właściciela gruntu od 12-15 tys.
Józef Pukacki – czy można wszędzie budować, co na to Park Przemęcki.
Wójt - czy można i gdzie budować określają wstępne badania ,które trwają ok roku.
Ryszard Woźniak – czy należy zachować odległości od innych urządzeń.
Wójt – pewne ograniczenia są . określają to przepisy.

Krzysztof Grabsztunowicz - poinformował, że zgodnie z decyzja RG przeprowadzono przetarg na sprzedaż i dzierżawę żwirowni na Holandrach. Żaden z przetargów nie odbył się ze względu na brak zainteresowania.
Poprosił Mo zastanowienie się i określenie na posiedzeniu Sesji w sprawie kolejnego przetargu i ceny.
Urszula Rimke – co planuje się w pomieszczeniach na parterze, gdzie znajdowali się Diabetycy.
Wójt – planujemy tam przenieść budownictwo i rolnictwo, przyjmujemy kolejna osobę i jest problem z ustawieniem biurek.
Diabetykom coś wygospodarujemy.
Radosław Wojcieszyk - kiedy będą sprzątnę rowy na terenie gminy, nie jest to dobry obraz
naszej gospodarności
Wójt – rozmawiałem z ZDP powiedzieli , że sprzątają główne ciągi Leszno Boszkowo.
Alojzy Wolniczak - w Krzyżu zrobiono sobie wysypisko, należy to posprzątać bo będzie więcej., Na ostrowie leży worek od września.
Urszula Rimke – czy będzie sprzątany Ostrów.
K. Grabsztunowicz – zgodnie z przepisami nie możemy sprzątać na drogach. 1/ nie jest vto nasz teren, 2/ trzeba być przeszkolonym i odpowiednio oznakowanym.
Stanisław Kasperski – kto sprząta w sąsiednich gminach.
K. Grabsztunowicz - rowy we Włoszakowicach sprząta zakład komunalny.
Alojzy Wolniczak - przypomniał o parkingu przy cmentarzu – parkowanie dla niepełnosprawnych zaznaczyć.
- w Brennie nad drzwiami sali widowiskowej podpadł tynk , można by to zrobić w trybie pilnym,
- koło Sobczyka betonowy wjazd na chodnik wykruszył się , trwalszy wydaje się asfaltowy , który zrobiono koło p. Kruka
Edwin Wojciech - czy równać pobocze ul. Piłsudskiego czy czekać na remont
- częściej opróżniać pojemniki , często są pełne,
Hieronim Jóźwiak - studzienki na drogach są za wysokie, rowerem jedzie się niedobrze.
Sławomir Zając – mostek w Zaborówcu na ul. Powstańców Wlkp wymaga poprawienia,
boki kruszą się.

Ad. pkt. 5

Wobec braku dalszych dyskutantów, przewodniczący obrad uznał porządek posiedzenia za wyczerpany. Podziękował za udział i zakończył posiedzenie.
Przewodniczący obrad

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Zbigniew Lis
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2009-04-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-10-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie