Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły komisji » Protokół Nr 29/09

Protokół Nr 29/09

Numer protokołu: 29
Rok: 2009

PROTOKÓŁ NR 29 / 09
z posiedzenia Komisji stałych Rady Gminy WIJEWO
odbytego w dniu 29 stycznia 2009 r.
w posiedzeniu udział wzięli :
członkowie komisji zgodnie z lista obecności
Lista obecności stanowi zał. Nr 1
oraz
Stanisław Kasperski – przewodniczący RG
Ireneusz Zając – Wójt Gminy
Elżbieta Wolnik – skarbnik gminy
Krzysztof Grabsztunowicz – kier. ref. budownictwa

Porządek posiedzenia

1. Otwarcie .
2. Zaopiniowanie wzorów odznaczeń.
3. Omówienie sprawy przyłączenia do gminy Wijewo wsi :
Wieleń , Osłonin i Kaszczor
4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach :
1/ zaopiniowanie projektu planu ochrony Przemęckiego Parku Krajobrazowego.
2/ zmiany do uchwały RG Nr XXIII/143/08 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauracyjne lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
3/ oddania w użytkowanie wieczyste części nieruchomości gruntowej nie zabudowanej Nr 738/21 w Wijewie
5. Zapytania i wolne wnioski.
6. Zakończenie.

Ad. pkt. 1

Wspólnym obradom komisji stałych RG przewodniczył radny Zbigniew Lis – przewodniczący komisji Budżetowo Socjalnej.
Powitał zebranych na sali członków komisji oraz przewodniczącego rady, wójta i kier. referatu UG.
Przedstawił proponowany porządek obrad do treści którego nie wniesiono uwag.

Ad. pkt. 2

Wójt przekazał do konsultacji 2 egzemplarze wzorów odznaczeń otrzymane z zakładu Metaloplastyka w Poznaniu.
Zebrani nie wznieśli uwag co do wykonania odznaczeń. Wszyscy stwierdzili, że umieszczony na odznaczeniu herb gminy może być wykonany z cieńszej blachy co doda mu delikatności. Po dyskusji zdecydowano o zapięciu w formie agrafki.
W sprawie odznaki samego herbu zdecydowano aby widniał na nim napis GMINA WIJEWO .


Ad. pkt. 3

Wójt – jest to chyba 3 raz kiedy w miejscowościach Kaszczor, Osłonin i Wieleń odżywają emocje dotyczące przejścia do gminy Wijewo. Z naszej strony nie możemy się angażować i sugerować jakichkolwiek rozwiązań. Decyzja musi być podjęta przez zainteresowanych samodzielnie.
Należy sobie przede wszystkim postawić pytanie czy my jako gmina chcemy przyłączenia tych miejscowości w nasze granice. Powstała sytuacja wynika z niezadowolenia społeczeństwa tych miejscowości z decyzji władzy(likwidacja przedszkola, ośrodka zdrowia). W dniu 28.01. br odbyło się zebranie w miejscowości Kaszczor. Wszyscy obecni na spotkaniu opowiedzieli się za przyłączeniem do gminy Wijewo.
Procedury wymagają aby wnioski o zmianę granic dotarły do Ministra administracji do
31 marca danego roku.
W sprawie przejścia muszą się opowiedzieć mieszkańcy, rada gminy Przemęt i rada powiatu Wolsztyn ponieważ przy przejściu doszło by również do zmiany granic powiatu.
Do ewentualnego przejścia może przejść nie wcześniej niż z początkiem nowego roku.
Mieszkańcy Kaszczoru chcą aby w ich miejscowości funkcjonowało przedszkole i ośrodek zdrowia, posiada natomiast zakłady pracy, szkołę, infrastrukturę w postaci wodociągów , kanalizacji i oczyszczalni.
Należy liczyć się z dodatkowa baza turystyczna oraz zwiększeniem liczby mieszkańców o ok. 160 osób. Wiąże się z tym wzajemna integracja dorosłych i młodzieży. Zmiany wymagał by plan zagospodarowania przestrzennego gminy. Powstaje pytanie, czy budować oczyszczalnie w Wijewie.
Radosław Zamiatała – czy z przejściem Wielenia przechodzi na naszą własność również
oczyszczalnie.
Wójt - majątek znajdujący się na danym terenie przechodzi wraz z mieszkańcami,
Ryszard Woźniak – jakie zdanie w tej sprawie ma gmina Przemęt.
Wójt - przede wszystkim należy przeprowadzić referendum , gdzie ludzie opowiedzą się za lub przeciw. Na tej podstawie rada rozpatruje wniosek mieszkańców i podejmuje pod głosowanie podejmując stosowna uchwałę. Uchwałę RG przekazuje się odpowiedniemu ministrowi, który akceptuje ja lub może przekazać do ponownego rozpatrzenia.
Urszula Rimke – co jest powodem rozgoryczenia i chęci przejścia do gminy Wijewo.
Wójt - z posiadanej wiedzy wynika, że głownie chodzi o brak relacji partnerskich władza - mieszkańcy.
Henryk Rygusik – wiele problemów dotyczących wzajemnych relacji zostanie ujawnione
w trakcie wspólnej współpracy.

Ad. pkt. 4

1/ projekt uchwały w sprawie zaopiniowanie projektu planu ochrony Przemęckiego Parku
Krajobrazowego przedstawił przewodniczący obrad.
Krzysztof Grabsztunowicz - poinformował, że należy w sprawie planu podjąć uchwałę. Na podjęcie decyzji jest 30 dni o czym wojewoda nie poinformował. Po tym terminie decyzja będzie bez przedmiotowa. Jeśli uchwała będzie podjęta w terminie to mamy jeszcze możliwość zaskarżenia jeśli będą wątpliwości lub uwagi.
Wójt - nie jest to w porządku wobec gmin. Zmieniono statut , który nie wymaga zatwierdzenia ale tylko opinii, która w efekcie nie jest wiążąca. Wprowadzono wiele ograniczeń dla rolników a w zamian nie ma żadnych rekompensat. Będzie to również kolejny dokument do którego będzie trzeba dostosować i otrzymać opinie przy sporządzaniu zmian do planu zagospodarowania.
Zebrani opowiedzieli się za podjęciem uchwały o nie przyjęciu planu.
Projekt uchwały stanowi zała. Nr 2


2/ projekt uchwały w sprawie zmiany do uchwały RG Nr XXIII/143/08 w sprawie zasad
i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauracyjne lub roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przedstawił Zbigniew Lis.
Elżbieta Wolnik - wyjaśniła, że podjęta wcześniej uchwała zezwalała na dofinansowanie podmiotom nie zaliczanym do sektora publicznego a zgodnie z ustawa dotacje takie mogą otrzymać wszyscy. RIO uznała , że jest to nieprawidłowe i nakazała zmianę tego punktu.
Do treści projektu nie wniesiono zmian.
Projekt uchwały stanowi zał. Nr 3

3/ oddania w użytkowanie wieczyste części nieruchomości gruntowej nie zabudowanej
Nr 738/21 w Wijewie przedstawił przewodniczący obrad.
Wójt – poinformował, że przedmiotowa działka obejmuje teren na tyłach Ośrodka Zdrowia.
Jest to dzierżawa skierowana do zespołu pielęgniarek „OPIEKA”.
Nowe przepisy które weszły w życie stawiają ich działalności nowe warunki lokalowe, których zajmowane w Ośrodku zdrowa nie spełniają. Po bezskutecznym poszukiwaniu lokalu zainteresowane Panie zdecydowały, że wybudują nowy obiekt najlepiej w sąsiedztwie obecnego Ośrodka Zdrowia.
Do projektu uchwały nie wniesiono poprawek.
Projekt stanowi zał. Nr 4

Ad. pkt. 5

1/ Wójt przedstawił pismo Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie o dofinansowanie działalności jako wsparcie działalności placówki. Do WZZ z terenu gminy uczęszcza
37 osób.
Skarbnik - szkoły mogą przyjmować dotacje, należy to zaplanować w budżecie, niewykorzystane środki na koniec roku przepadają.,
Wójt - zaproponował przekazanie kwoty 2-3 tysięcy. Należy sprawdzić możliwości i formę przekazania.

2/ Przewodniczący RG odczytał treść odpowiedzi ZDP na wniosek dot. remontu drogi i chodnika w Potrzebowie.

3/ Rewir Dzielnicowych w Wijewie zwrócił się o pieniądze na zakup paliwa do radiowozu.
Obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.
Zdecydowano o przekazaniu na rzecz policji kwoty 3000 zł.

Ryszard Woźniak - na jakim etapie jest przekształcenie wniosku o zmianę studium
w Miastku.
- na jakim etapie jest dzierżawa Holendrów.
Wójt - mamy podjętą uchwałę o dzierżawie , przetarg można ogłosić w każdej chwili.
K. Grabsztunowicz – studium jest poprawione, należało jeszcze dopracować szczegóły. Mapy są opracowane. Należy dokończyć procedury uchwalania zmian.
Wójt – poinformował, że otrzymaliśmy odpowiedz na wniosek w sprawie dofinansowania kanalizacji. Pomimo, że jesteśmy w parku i naturze 2000 nie otrzymamy dotacji na jej budowę ponieważ mamy za wysoki dochód na mieszkańca i posiadamy małe bezrobocie.
Podobna sytuacja jest z wnioskami na sale gimnastyczną i drogi.
Myślę, że jakieś pieniądze z innych źródeł uda się pozyskać. Zdecydowaliśmy, ze na remont sal wchodzimy w dofinansowanie do 50 % ponieważ jest większa szansa na dostanie.
Urszula Rimke - czy komisja przyznająca mieszkanie socjalne już zakończyła prace.
K. Grabsztunowicz - komisja z pośród wniosków wytypowała listę osób, którym należałoby się mieszkanie socjalne. Mieszkanie zostało przyznane . Z zasiedleniem czekamy na uprawomocnienie decyzji o przyznaniu.
Edwin Wojciech – przed podjęciem decyzji komisji a dokonała wizji lokalnej obecnie zajmowanych lokali.
Hieronim Jóźwiak - przy drodze na Śmieszkowo są wycinane akacje przez właścicieli
przyległych działek ,
Alojzy Wolniczak - zaproponował ustawienie na Brennie Ostrowie choć paru lamp aby
oświetlić najbardziej ciemny odcinek,
- droga do Osłonina przez łąki na odcinku naszej gminy jest nieprzejezdna, może porozmawiać z właścicielem P. Karolczykiem czy zgodziłby się na wyrównać.
- gmina Przemęt stawia most czy u nas nie można zrobić kładki .
Henryk Rygusik – czyszczenie dróg z krzewów jest potrzebne , najważniejsze aby było
wszystko zgodnie z prawem
Hieronim Jóźwiak - czy działka przy Kępinie została już przez P. Mareckiego zakupiona.
- należy przyjęć się Kępinie , znów zaczyna się robić nieładnie., spływają różne ścieki,
K. Grabsztunowicz – w sprawie działki dla P. Mareckiego – został podpisany wstępny protokół. Czekamy na miernika, który określi wielkość i ustali granice.
- za ścieki do Kępiny weźmiemy się jak odmarznie. Odkopiemy rurociąg i sprawdzimy gdzie jest problem
Edwin Wojciech – co ze sprzedażą mienia gminnego (szkoła w Zaborówcu i Potrzebowie)
remontem pomnika św.Józefa oraz podziałem działek na boisku w Brennie..
Wójt - z remontem pomnika SKR czeka na pogodę. Plany ze sprzedażą budynków po szkołach nie wypalił. Lokator w Potrzebowie się nie wyprowadził – sprawa jest w sądzie, i nie możemy przeprowadzić P. Olech aby sprzedać Zaborówiec w całości.
P. Kaczmarek za chwilę zwolni mieszkanie ale wynajęcie jest ryzykowne. Musimy mieć rezerwę mieszkaniowa dla lekarza.
Aby podzielić boisko w Brennie na działki należy zmienić plan zagospodarowania.
Alojzy Wolniczak - na boisku przy Polnej należy założyć siatkę, bo piłka będą bić szybu
w mieszkaniach socjalnych .
- czy mieszkańcy Brenna mogliby posprzątać brzeg jeziorny przy ul. Jeziornej we własnym zakresie.
Edwin Wojciech – opierzenie na budynku socjalnym jest b. krótkie co powoduje zamakanie ścian , należy założyć rynny,
Wójt - wystąpimy do dzierżawcy jeziora o zezwolenie na posprzątanie brzegu.

Ad. pkt. 6

Wobec braku dalszych dyskutantów przewodniczący posiedzenia uznał porządek za wyczerpany., Podziękował za udział i zakończył obrady.Przewodniczący obradInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Zbigniew Lis
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2009-01-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-10-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie