Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły komisji » Protokół Nr 27/08

Protokół Nr 27/08

Numer protokołu: 27
Rok: 2008


PROTOKÓŁ NR 27 /08
z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Gminy Wijewo odbytego
w dniu 22 października 2008 r.


W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie komisji zgodnie z lista obecności .
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1
oraz
Ireneusz Zając – Wójt Gminy
Stanisław Kasperski - Przewodniczący RG
Elżbieta Wolnik – Skarbnik gminy

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie .
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach :
1/ przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na terenie Gminy Wijewo w 2009 r.
2/ średniej ceny skupu żyta za 1 q przyjmowanej jako podstawę obliczenia
podatku rolnego
3/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
4/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
5/ określenia stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru,
6/ ustalenia miejscowości na terenie gminy Wijewo w których pobiera się
opłatę miejscową,
7/ regulamin przyznawania mieszkań socjalnych
3. Plan ochrony Przemęckiego Parku Krajobrazowego
4. Zapytania i wolne wnioski.
5. Zakończenie.

Ad. pkt. 1

Obrady prowadził przewodniczący Komisji Budżetowo Socjalnej radny Zbigniew Lis.
Powitała obecnych na posiedzeniu radnych, gości i pracowników urzędu.
Przedstawiła porządek posiedzenia do którego nie wniesiono uwag.

Ad. pkt. 2

1/ projekt uchwały w sprawie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Wijewo w 2009 r.
Przewodnicząca GKRPA poinformowała, że zakres tematyczny programu w porównaniu z rokiem ubiegłym nie został zmieniony. Komisja uznała, że wachlarz tematyczny zagadnień jest wystarczający. Środki finansowe planowane z opłat za korzystanie z zezwoleń alkoholowych zostały rozdysponowane na działalność klubu AA, świetlic terapeutycznych, kolonie letnie dla dzieci z terenu gminy. Rozszerzono działalność w ramach punktu współpraca z placówkami służby zdrowia , gdzie podjęto współprace w ramach terapii z psychologiem w Sławie
Do projektu uchwały nie wniesiono poprawek.
Projekt stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.
2/ projekt uchwały w sprawie średniej ceny skupu żyta za 1 q przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego.
Wójt – podkreślił, że proponowane stawki pozwolą na bezpieczna realizacje budżetu tak po stronie wydatków jak i dochodów. Do 15 listopada należy przedłożyć projekt budżetu w RIO.
Stawki na 2009 rok zostały ustalone na podstawie przyjętych wskaźników : podatki lokalne 4,2 %, usługi 2,9 %, płace 3,9 %.
Subwencja na rok 2009 została wstępnie określona na kwotę 5 307 954 zł.
Należy pamiętać, że każde odstępstwo od stawki maksymalnej powoduje zmniejszenie subwencji .
Zaproponowano stawkę podatku rolnego na 2009 r. w wysokości 53 zł ( max 55,80)
Urszula Rimke - obecnie cena żyta jest dużo niższa , zaproponowała obniżenie stawki.
Zdecydowano, aby wysokość podatku rolnego pozostawić na poziomie roku 2008.
Do projektu uchwały nie wniesiono innych uwag.
Projekt stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.

3/ projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
Wójt przedstawił propozycje stawek podatku od gruntów w zawarte w pkt. 1
Do propozycji nie zgłoszono poprawek.
Następnie przedstawił stawki podarku od budynków i ich części zawarte w pkt. 2
W pkt. e ( pozostałe ) postanowiono pozostawić stawkę z roku 2008.
Do projektu uchwały nie wniesiono innych poprawek.
Projekt stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

4/ projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
Przeanalizowane poszczególne propozycje stawek zaproponowane przez Wójta,.
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag..
Projekt stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.

5/ projekt uchwały w sprawie określenia stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru,
Zaproponowano podniesienie stawek o 1 zł..
Edwin Wojciech - targujący twierdza że sa to stawki wysokie w ościennych gminach maja niższe.
Do projektu uchwały nie wniesiono poprawek.
Projekt stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.

6/ projekt uchwały w sprawie ustalenia miejscowości na terenie gminy Wijewo w których pobiera się opłatę miejscową,
Wójt wyjaśnił, że do tej pory pracowaliśmy na uchwale GRN obecnie wyszły przepisy pozwalające na podjęcie nowej uchwały określającej miejscowości gdzie pobierana będzie opłata miejscowa, po jej uprawomocnieniu można będzie podjąć uchwałę o stawkach.
Do projektu uchwały nie wniesiono poprawek.
Projekt stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.

7/ projekt uchwały w sprawie regulamin przyznawania mieszkań socjalnych
Wójt – wyjaśnił, że gmina może posiadać mieszkania socjalne i komunalne. Przygotowywane mieszkania socjalne zostaną oddane w najbliższym czasie.
Socjalne – zabezpieczają podstawowe minimum socjalne i są przydzielane przez komisję i ma spełniać role mieszkania rotacyjnego.
Komunalne - natomiast posiadają wyższy standard i są wynajmowane za czynsz.
Roman Jęśkowiak - wskazane byłoby zainstalowanie liczników prądu na żetony. Ogranicza to wówczas pobór.
Do projektu uchwały nie wniesiono poprawek.
Projekt stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 3

Wójt – wszyscy radni otrzymali stanowisko radnych gminy Włoszakowice w sprawie planu ochrony Przemęckiego Parku Krajobrazowego. Jest to kontynuacja wcześniejszych stanowisk w tej sprawie.
Do podjęcia uchwały przez Wojewodę wymagane są opinie poszczególnych samorządów. Nie są one wiążące ale w przypadku niepodjęcia ich mogą zablokować proces uchwalenia tego planu.
Sam plan określa wielkość działek oraz sposób i charakter zabudowy co ogranicza swobodę inwestycyjną.
Stanisław Kasperski – uczestniczyłem w naradzie poświęconej parkowi w Przemęcie. Autorzy planu ochrony dokonali dokładnej inwentaryzacji wszystkich zwierząt ptaków itp oraz wskazują na wiele zaleceń w użytkowaniu terenu.
Termin konsultacji jest bardzo krótki dlatego poprosił o szybka analizę treści i zgłaszanie ewentualnych uwag do P. Krzysztofa Grabsztunowicza .
Józef Pukacki – jakie będą korzyści z funkcjonowania parku,
Stanisław Kasperski – projektanci otrzymali zlecenie na opracowanie planu ochrony danego terenu. Wojewoda podejmuje zarządzenie o jego funkcjonowaniu i będzie zobligowany do jego przestrzegania.
Wójt - plan daje pewne wytyczne., które należy przestrzegać. Nie uchwalenie takiego planu wcale nie zlikwiduje istnienia parku. Będzie to tylko bardziej nieskoordynowane. Plan ma być dokumentem, który będzie nam pomagał i ułatwiał funkcjonowanie na terenie chronionym.

Ad. pkt. 4

Urszula Rimke - zbliża się 1 listopada należałoby uporządkować teren przy cmentarzy jak
i zaplanować urządzenie parkingów.
Radosław Zamiatała - na ul. W. Witosa chodnik jest uszkodzony. Należy sprawdzić jego stan na
całości, płytki zawisły w powietrzu , brak podsypki.
Stanisław Kasperski - na jakim etapie budowy jest ul. Piułsudskiego oraz W.Witosa.
Henryk Rygusik – pobocze do sławy po deszczu jest bardzo grząsko.
- krzewy przed mostkiem na Sławę zasłaniają widoczność.
Skarbnik - poinformowała zebranych o planowanych przesunięciach w budżecie gminy jakie będą zaproponowane na sesji. Proponowane przesunięcia maja na celu uchronienie gminy przed zaciągnięciem planowanej pożyczki. W tym celu zdjęto fundusze z planowanych a nie rozpoczętych inwestycji typu: termoizolacja budynków gminnych, sala gimnastyczna w Wijewie, oraz zabezpieczono fundusze z rezerwy celowej. Nadwyżki, zwrotu z tytułu niedobranego podatku od zakładów chronionych,
Wójt - Marszałek Województwa nie ogłasza naboru na wnioski o termoizolację. Na Potrzebowo mamy zaplanowane 8-0 tys. jeśli nie będzie naboru to rozpoczniemy remont za ta kwotę jaka mamy.
Zbigniew Lis - zwrócił się o zakup deszczomierzy, które określały by na terenie gminy wielkość
opadów i pozwalały na stwierdzenie stanu suszy
Wójt odpowiedział na zadane pytania :
1/ teren przy cmentarzu nie jest nasza własnością i są tam składowane śmieci nielegalnie. Jak co roku rozpoczęto już porządkowanie terenu.
2/ chodnik postaramy się naprawić w przyszłym tygodniu,
3/ na ul. Piłsudskiego zostaną rozpoczęte prace jak tylko zakończy się procedura przetargowa.
4/ utwardzenie pobocze w Potrzebowie zostało zgłoszone do Zarządu Dróg Powiatowych,
5/ ul prosta zostanie rozpoczęta lada dzień. Termin zakończenia prac = 15 listopada.
6/ jeśli rolnicy uważają, że deszczomierze są niezbędne na naszym terenie to zrobimy takie stacje.
Wójt wyjaśnił, że podejmując uchwałę o celowości budowy dróg zapomnieliśmy o drodze w Przylesiu co sprostowaliśmy dopisując i kiedy będzie okazja pozyskać pieniądze.
Budowa chodnika na ul. Kargowskiej i Zachodniej wspólnie z powiatem jest możliwa w roku przyszłym.
Sprawdzając Nr działek poszczególnych dróg okazało się, że droga wjazdowa na Koźli Rynek nie istnieje są to działki prywatne, które kiedyś zostały wydzielone na drogę. W pierwszej kolejności należy dokonać pomiaru i wytyczyć drogę, oraz dokonać wykupu. Podobnie jest z droga w Miastku, gdzie nie ma księgi wieczystej.
Alojzy Wolniczak - droga do Osłonina przez Ostrów jest bardzo wyboista , jak można by ja
wyrównać to ułatwiło by przejazd.

Ad. pkt. 5

Wobec braku dalszych głosów i tematów przewodniczący obrad podziękował zebranym i zakończył posiedzenie.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Zbigniew Lis
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2008-10-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-10-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie