Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły komisji » Protokół Nr 26/08

Protokół Nr 26/08

Numer protokołu: 26
Rok: 2008PROTOKÓŁ NR 26 /08
z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Gminy Wijewo odbytego
w dniu 18 września 2008 r.


W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie komisji zgodnie z lista obecności .
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1
oraz
Ireneusz Zając – Wójt Gminy
Stanisław Kasperski - Przewodniczący RG
Elżbieta Wolnik – Skarbnik gminy
Krzysztof Grabsztunowicz – Kier, Ref.
Maria Nowicka - - kier. Ref.

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie .
2. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 r.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach :
1/ zbycia części nieruchomości stanowiącej działkę geodezyjną Nr 519 w Wijewie
2/ zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego,
3/ ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania
i wartości jednego punktu w złotych.
4/ ustalenia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego,
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźne zastępstw i innych
świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Wijewo.
5/ ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania
wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach prowadzonych przez Gminę Wijewo.
6/ przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2009 r.,
7/ zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
4. Sprawy bieżące :
- dzierżawa Holandrów
5. Zapytania i wolne wnioski.
6. Zakończenie

Ad. pkt. 1

Posiedzeniu przewodniczył Radny Zbigniew Lis Przewodnicząca Komisji Budżetowo Socjalnej.
Powitał gości oraz członków komisji .Przedstawił proponowany porządek posiedzenia do którego nie wniesiono poprawek..

Ad. pkt. 2

Informacje z wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku złożył Wójt. Poinformował, że budżet podlega podwójnej ocenie. Wójt ma obowiązek przedłożenia informacji z wykonania Przewodniczącemu RG oraz RIO, która wydaje stosowna opinie.
Budżet za I półrocze został wykonany po stronie dochodów w 55 v% a po stronie wydatków w 45 %.
Z powodu szczegółowości opracowania informacji na działy i rozdziały można z niej wyczytać wszystkie kwestie dotyczące wydatków i dochodów. Niskie wykonanie w niektórych dziedzinach wynika z faktu, że wpływy są realizowane w II półroczu.
Wynik obniżenia stawek podatkowych został wyliczony na kwotę 181 tys. zł., to znaczy , że o tyle mniej wpłynęło do kasy urzędu.
W I półroczy nie udzielono odroczeń i umorzeń . Dyscyplina płatności jest wysoka. Wystawiono 150 upomnień i 35 tytułów wykonawczych do komornika.

Skarbnik – dodała, że jako dodatkowa informacje stanowi załącznik o wykonaniu budżetu w jednostkach organizacyjnych tj. GOK i Biblioteka..
Zał. Nr 10 obejmuje inwestycje , których realizacja była zaplanowana na 30 czerwca..
Zał. Nr 2 obejmuje wydatki przedstawione w większej szczegółowości.

Stanisław Kaperski - podkreślił, że informacja jest sporządzona b. szczegółowo co pozwoli na dokładna analizę i ewentualne pytania w sprawach niejasnych na sesji.

Ad. pkt. 3

1/ projekt uchwały w sprawie zbycia części nieruchomości stanowiącej działkę geodezyjną Nr 519
w Wijewie przedstawił Wójt.
Poinformował, że projekt uchwały został przygotowany na wniosek P. Adama Mareckiego oraz na podstawie opinii Rady Gminy, która wyraziła taki zamiar. Na każde zbycie musi być zgoda RG. W trym przypadku jest to nabycie działki na poszerzenie siedliska wobec czego nie jest przewidziany tryb przetargowy. Geodeta musi dokonać pomiary działki a biegły wyceny.
Hieronim Jóźwiak – uważam, że tern przy stawku należy ogrodzić, bo będzie wykorzystywany do
celów rolniczych i parkingowych.
Roman Jęśkowiak – należy zrobić odpowiednie ogrodzenie i nie będzie problemy.
Do treści projektu nie wniesiono poprawek.
Projekt uchwały stanowi zał. Nr 3

2/ projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego, przedstawiła
Wójt .
Podkreślił, że powołanie LO miało na celu ułatwieni e dostępu młodzieży z naszej gminy do szkoły tego typu. Przez 3 lata istnienia nie odnotowano naboru, który zapewniał by właściwe funkcjonowanie szkoły wobec czego dyrekcja zdecydowała o jej likwidacji.
Do treści projektu nie wniesiono poprawek.
Projekt uchwały stanowi zał. Nr 4

3/ projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii
zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych przedstawiła Maria Nowicka.
Zmiany zawarte w uchwale dotyczą pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych oraz OPS.
Projekt uchwały został przygotowany na wniosek kierowników tych jednostek, ponieważ od 2005 nie dokonywano zmian co spowodowało, że w chwili obecnej nie ma możliwości podwyższenia płacy ponieważ wszystkie możliwości wynikające z uchwały i tabeli zaszeregowania zostały wyczerpane.
Wójt – kwota 1126 - najniższe wynagrodzenie to kwota która każdy zatrudniony musi otrzymać.
Punkty są stosowane w zależności od zajmowanego stanowiska i obowiązków.
Maria Nowicka zaproponowała podniesienie kwoty bazowej, ponieważ od stycznia zostanie podniesione najniższe wynagrodzenie o 150 zł. Ustalono, że kwota bazowa będzie wynosiła 1220 zł.
Do treści projektu nie wniesiono poprawek.
Projekt uchwały stanowi zał. Nr 54/ projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźne zastępstw
i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Wijewo przedstawiła Maria Nowicka .
Regulaminy te są podstawa pracy placówek oświatowych i dokonane zmiany zostały wprowadzone na ich wniosek. Dotyczą one rozdziału II 6 i 1 0 gdzie dokonano zmian w naliczaniu dodatku motywacyjnego oraz funkcyjnego. Według nowych zasad nie przysługują w/w dodatki za okres nieobecności spowodowany urlopem macierzyńskim lub urlopem dla poratowania zdrowia.
Ponadto dokonano zmian w rozdz. IV 18 pkt. 2 dotyczących warunków pracy, oraz w 24 dotyczących godzin ponadwymiarowych w takie dni jak dzień patrona oraz dzień nauczyciela oraz rekolekcje
Wójt – są to pojedyncze dni a stawki nadgodzin są niewielkie. Ponadto nie każdy ma godziny nadliczbowe w tym dniu.
Do treści projektu nie wniesiono poprawek.
Projekt uchwały stanowi zał. Nr 6

5/ projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe
zasady przyznawania wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wijewo przedstawiła Maria Nowicka
Stwierdziła, że szkoły korzystające z tego regulaminy nie zgłosiły zmian a obowiązek jego uchwalania istnieje co roku wobec czego jego treść jest taka sama jak w roku ubiegłym.
Do treści projektu nie wniesiono poprawek.
Projekt uchwały stanowi zał. Nr 7

6/ projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
na 2009 r. przedstawiła skarbnik.
Wójt – projekt tej uchwały został opracowany na podstawie ustawy o wolontariacie i pożytku publicznym, która daje możliwość współpracy i współfinansowania działalności organizacji pozarządowych, które zdecydują się na taka współprace.
Elżbieta Wolnik - projekt uchwały został przygotowany, ponieważ organizacje pozarządowe
starając się o dotacje winny złożyć wniosek do 30 września aby można zaplanować wydatki w projekcie budżetu.
Do treści projektu nie wniesiono poprawek.
Projekt uchwały stanowi zał. Nr 8

7/ projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przedstawił Wójt .
Mamy na terenie kilka zabytków w przypadku jakiegokolwiek remontu na tych obiektach będzie taka uchwała niezbędna w staraniu o dodatkowe pieniądze.
Do treści projektu nie wniesiono poprawek.
Projekt uchwały stanowi zał. Nr 9

Ad. pkt. 4

1/ Wójt poinformował, że po nieudanych przetargach sporządzono umowę dzierżawy na działkę
w Radomyślu na Holandrach.
Krzysztof Grabsztunowicz – umowa jest tak skonstruowana, że zabezpiecza interes gminy w każdym zakresie. Okres dzierżawy obejmuje 7 lat na czas ten jest określony limit wydobycia , czynsz płatny kwartalnie z uwzględnieniem inflacji do 20 pierwszego miesiąca kwartalny. Pierwsza rata płatna 20 . 01. 2009 r. wraz z należnością za 2008 rok.
Do dzierżawcy należeć będzie utrzymanie dróg, podatek od gruntu, eksploatacje.
Roman Jęśkowiak – czy będą robione obmiary wydobytego żwiru.
K. Grabsztunowicz – dzierżawce będzie obowiązywała opłata dzierżawna uwzględniająca inflację.
Roman Jęśkowiak - jeśli zostanie przekroczony limit wydobycia albo niewykorzystany będzie płacił jednakowa cenę. Bardziej właściwe byłoby obliczenie dzierżawy niższej oraz dodatkowa opłatę za wydobyte metry kruszywa.
K. Grabsztunowicz – Termin I płatności można przesunąć w przypadku trudności w uzyskaniu koncesji. Obmiar będzie robiony co miesiąc zapewniają to warunki koncesji.
Wójt - w przypadku pobierania opłaty od wydobytej ilości opłaty mogą być niższe i nieregularne. Taka forma pozwala na stały dochód, a 7 lat dzierżawy zapewni uzyskanie kwoty którą przyjęliśmy jako możliwa do uzyskania.
Roman Jęśkowiak – uważam ,że z opłat za wybrany kruszec można uzyskać więcej.
Wójt – sprawa nie jest zamknięta, zaproponował dyskusje w tym temacie z radca i naniesienie ewentualnych zmian.

Ponadto Wójt poinformował o
2/ wstępnej pozytywnej opinii wniosku o dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w Wijewie.
Wniosek został oceniony pozytywnie i przekazany do kolejnego etapu weryfikacji.
3/ otrzymałem informacje z Departamentu Sportu UM, że gmina zakwalifikowała się do budowy boiska sportowego w Brennie pod hasłem ORLIK.
Budowa Sali będzie kosztowała ok. 2 mil. zł. natomiast boisko ok. 1,2 mil. zł. Dla potrzeb boiska należy wykonać badania geologiczne (podłoża starego wysypiska), mogą być przydatne również do innych potrzeb. Udział gminy w budowie to 33 % z tym, że zwrot pozostałe części nastąpi dopiero w latach 2012-2015., są to pieniądze zamrożone.
4/ Spółka Wodna w Potrzebowie zwróciła się o dotowanie działalności w kwocie 2 500 zł.
W roku ubiegłym spólka po okresie zawieszenia działalności została reaktywowana , zostały zebrane składki i wyczyszczono pewny odcinek rowów. Działalność spółki jest potrzebna i niezbędna dla działalności rolniczej .Przygotujemy projekt uchwały uwzględniający dotację.
5/ W dniu 11 listopada w Warszawie odbędzie się II Ogólnopolski Festiwal Śpiewającej Polski w której weźmie udział Chór działający przy szkole w Brennie, który będzie reprezentował region leszczyński. W piśmie zwracają się o sfinansowanie podróży. Myślę , że takie wyróżnienie zasługuje na dofinansowanie.
6/ w poniedziałek, 22 września odbędzie się przetarg na budowę ul. Prostej w Brennie. 7 dni mamy na podpisanie umowy i możemy przystąpić do prac.
7/ ul. Piłsudskiego będzie robiona w ramach remontu, wystarczy tylko zgłosić rozpoczęcie robót co nastąpi również w poniedziałek.
8/ kontynuujemy Ada[stacje budynku socjalnego, jest konieczna zmiana użytkowania obiektu, czekamy na bezzwrotna pożyczkę z Banku, która pokrywa 30 % wartości adaptacji.
Krzysztof Grabsztunowicz - w związku z tym, że będziemy posiadaczami mieszkań socjalnych należy zmienić uchwałę o wynajmie lokali m mieszkalnych.,

Ad. pkt. 5

Radosław zamiatała - z posiadanych informacji wynika, że droga 305 nie będzie robiona w tym
roku, może naprawić chodnik przy ul. W. Witosa są dziury.
- czy śmieci, trawa i szlaka z pieca musza być składowane na tyłach parku, tam również ludzie chodzą, nie wygląda to najlepiej,
K. Grabsztunowicz - jest to traktowane jako kompostownik,
Wójt - po sezonie grzewczym należy to usunąć,
Radosław zamiatała - na Sali w Wijewie w łazienkach- prysznice męskie, wymagają remontu,
sufit odpada, jest wilgoć i pleś,
Roman Jęśkowiak – stan techniczny autobusu wynajmowanego od SKR budzi nadal wątpliwości .
Często zmieniają się kierowcy, ostatnio dzieci zostały wysadzone n a ul. Zachodniej bo
kierowca dalej nie pojedzie. Dyrekcja szkoły winna być tez zainteresowana stanem
technicznym pojazdów jakimi dojeżdżają dzieci.

Alojzy Wolniczak – jak minął sezon, jakie są plany inwestycyjne na rok przyszły,
- jak wypadła kontrola czystości z urzędu na Ostrowie
Wójt – sezon minął spokojnie, uważam, że powinniśmy się zając naszym odcinkiem drogi na Ostrów i zrobić go przykładowo, nowej nawierzchni wymaga również ul. Okrężna . Kontrola SANEPIDU wskazała na nienajlepszy stan ubikacji. Należy zdecydować: zrobić plażę odpłatna i zmodernizować ubikacje lub wydzierżawić plażę.
K. Grabsztunowicz – nałożono 3 mandatu za brak szamba oraz umów.
Edwin Wojciech - po śmierci P. Budzyńskiego rolnicy z naszej gminy nie maja stałej opieki
weterynaryjnej. Leczenie można zamówić w sąsiedniej gminie ale na wypisanie
zaświadczenia trzeba mieć upoważnienie,
- czy jeszcze są pracownicy czyszczący rowy,
Wójt - gmina nie ma obowiązku zapewnienia opieki weterynaryjnej, ale porozmawiam w tej
sprawie co można zrobić,
- pracowników na rowach mamy do końca października
Edwin Wojciech - idzie jesień przydałoby się dodatkowe oświetlenie na ul. W. Witosa i przełożenie
lampy przy przystanku.,
K. Grabsztunowicz – każda informacja dotycząca oświetlenia jest zgłaszana do energetyki, która tłumaczy się ,potrzebą projektu, będzie projektant z Poznania to porozmawiamy o możliwościach przełożenia lampy.
Józef Pukacki - chodnik na ul. Jeziornej jest ładny ale trochę krótki.
Zbigniew Lis – parking przy Sali jest znacznie niższy od chodnika, woda nie będzie miała gdzie
spływać i wjazd będzie niemożliwy,
Roman Jęśkowiak – zaproponował, aby utwardzenie drogi z ul. Prostej wywieź przy jej budowie
na parking celem podwyższenia.
Wiesław Schwarz - jak daleko jest sprawa zakupu Buchty, przypomniał o lampie oświetleniowe na
boisku oraz koło P. Stefaniaka
K. Grabsztunowicz - na doprowadzenie oświetlenia do boiska są zrobione podkłady,
Wójt – w sprawie Buchty wszystko idzie zgodnie z planem pierwsza rata zostanie przelana we wrześniu,
Radosław zamiatała - czy dokonano już wyboru, która inwestycja sportowa będzie realizowano:
sala czy boisko
Wójt - brak na razie jakiejkolwiek propozycji ze strony powiatu, trudno określić, która będzie korzystniejsza.

Ad. pkt. 6

Wobec braku dalszych tematów przewodnicząca obrad podziękowała za udział i zarządził wyjazd na ośrodki wypoczynkowe celem sprawdzenia przygotowania do sezonu..

Na tym, posiedzenie zakończono.


Przewodnicząca obradInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Zbigniew Lis
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2008-09-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-10-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie