Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły komisji » Protokół Nr 24/08

Protokół Nr 24/08

Numer protokołu: 24
Rok: 2008


PROTOKÓŁ NR 24 /08
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wijewo odbytego
w dniu 19 sierpnia 2008 r.


W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie komisji zgodnie z lista obecności .
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1
oraz
Krzysztof Grabsztunowicz – Kier, Ref. Budownictwa

Porządek posiedzenia :

1. Kontrola dokumentacji i sposobu rozliczania wysypiska.
2. Analiza rozdysponowania środkowe finansowych i analiza wydatków w Szkole Podstawowej w Wijewie

Ad. pkt. 1

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powitał obecnych na posiedzeniu członków komisji oraz gości. Poinformował, że otrzymał od Przewodniczącego RG dyspozycje skontrolowania działalności wysypiska w Brennie w związku z otrzymanym donosem.
W tym celu poprosił P. Krzysztofa Grabsztunowicza – Kier. Wysypiska w Brennie o przedstawienie zasad jego funkcjonowania .
K. Grabsztunowicz - poinformował, że wysypisko w Brennie funkcjonuje na podstawie aktualnej decyzji Starosty Leszczyńskiego z 20. 02. 2003 roku, która określa rodzaj składowanych odpadów .Decyzja stanowi zał. Nr 2
Segregacja powoduje zmniejszenie ilości odpadów na wysypisku i zwiększa tym jego pojemność. Ze względu na brak wagi na wysypisku decyzja ta wymaga corocznego odnowienia. Obecnie ze względu na koszt instalacji wagi i fakt, że działalność wysypiska jest przewidziana do końca 2009 r. korzystamy z wagi w Gminnej Spółdzielni.
Henryk Rygusik - na jakich zasadach korzystam z wagi w Gminnej Spółdzielni.
Krzysztof Grabsztunowicz - odpłatność za korzystanie z wagi wynosi 326 zł. rocznie.
Starosta Leszczyński wydał decyzję z dnia 13. 02. 2007 r. o odzysku i unieszkodliwianiu odpadów co pozwala na segregację i dodatkowe fundusze z tytułu odzyskanych surowców.
Decyzja stanowi zał. Nr 3
Na odbiór śmieci segregowanych podpisaliśmy umowę z firma EDEN ze Wschowy, która potwierdza odbiór odzyskanych surowców wtórnych. Podobne karty przekazania wystawia p. Zając zbierający odpady segregowane na terenie gminy oraz opróżniający kosze do zbiórki selektywnej. Na podstawie wystawionych kart przekazania gmina otrzymuje od Marszałka Województwa raz w roku zwrot pieniędzy za prowadzona segregację., jest to tz. opłata opakowaniowa.
- od czego zależ wielkość opłat za monitoring.
Krzysztof Grabsztunowicz - wysokość opłaty uzależniona jest od podpisanej umowy. Wcześniej firma z Poznania robiła badania za kwotę 15 tys. rocznie obecnie podpisaliśmy umowę z inna firmą , która robi to za kwotę 10 tys. Umowa stanowi zał. Nr 4
Jeśli któryś z punktów poboru wody jest pusty wówczas również kwota jest mniejsza o badanie koszt badania z jednego punkt poboru.
Badania monitorujące wysypisko są obowiązkowe, wykonywane przez firmę co kwartał bez wezwania.
Henryk Rygusik - jakie są opłaty za składowanie śmieci,
Krzysztof Grabsztunowicz - wysokość opłat za składowanie śmieci na wysypisku w Brennie jest zróżnicowana w zależności od ich rodzaju. Szczegółowe stawki obowiązujące określa Zarządzenie Wójta Nr 4/2008 r. określa stawki dla mieszkańców i osób z poza gminy oraz w zależności od tego czy są segregowane czy nie. Zarządzenie stanowi zał. Nr 5
Henryk Rygusik - kto obecnie korzysta z naszego wysypiska z poza gminy
Krzysztof Grabsztunowicz - z poza gminy są przywożone śmieci tylko z Włoszakowic. Za każdą tonę śmieci nie segregowanych gmina oprowadza do Marszałka Województwa kwotę 75 zł. natomiast za segregowane 35 zł.
Józef Pukacki - na jakich zasadach funkcjonuje wysypisko.
Krzysztof Grabsztunowicz - wysypisko działa na podstawie Regulaminu Składowiska Odpadów Komunalnych dla Gminy Wijewo w Brennie. Określa on czas pracy , godziny otwarcia, rodzaj przyjmowanych odpadów i sposób ich ewidencjonowania. Regulamin stanowi za. Nr 6
Józef Pukacki - kto kieruje wysypiskiem.
Krzysztof Grabsztunowicz - wysypisko jest obiektem zamkniętym i kontrolowanym, nadzór nad działalnością składowiska sprawuje Kierownik wysypiska . Do niedawna funkcje ta pełniłem sam. Od miesiąca uprawnieni a takie posiada również P. Agnieszka Seifert co znacznie ułatwia prace podczas mojego pobytu na wysypisku P. Agnieszka dokonuje na miejscu w GS ważenia śmieci.
Każde odpady składowane na wysypisku są w pierwszej kolejności ważone co pozwala na dokładne określenie ich masy. Po zważeniu pracownik GS wystawia potwierdzenie dokonanego ważenia z zaznaczeniem jego wyniku. Otrzymany dokument dana osoba przedstawia kier, wysypiska, który wystawia kartę przekazania odpadów oraz wypisuje w kwitariuszu kwotę
należna za składowanie.
Na koniec miesiąca robi się zestawienie z kart przekazania wszystkich składowanych śmieci z kwalifikacja odpadów i ich dalszym rozdysponowaniem co jest podstawa do zwrotu opłaty opakowaniowej.
Henryk Rygusik - czy zdarza się ze ktoś z przywożących odpady uchyla się od zapłacenia.
Krzysztof Grabsztunowicz- nie ma takich przypadków. Jeśli ktoś nie jest przygotowany finansowa to płaci później.
Na koniec I półrocza :
Dochody wyniosły - 65 877,78 zł.
Wydatki wyniosły - 62 988,50 zł. z czego 28 157, 60 zostało wydatkowane na zakup
koszy do segregacji odpadów
Szczegółowe rozliczenie dochodów i wydatków stanowi załącznik NR 7 do niniejszego protokołu.
Z opróżniania kubłów pozyskano
- 0.03 t,. makulatury ,
- 2,3 tony szkła ,
- 400 kg. tworzywa sztucznego
Uzyskane ze zbiórki odpadów segregowanych surowce nie pokrywają kosztów ich zebrania.
Na wysypisku do marca 2008 r. pozyskano :
- 9,6 t opakowań szklanych
- 2, 5 t. papieru i tektury,
- 0.6 t opakowań z tworzywa sztucznego,
Prowadzona zbiórka przedmiotów wielkogabarytowych jest również nie dochodowa. Wynajem transportu i konieczność segregacji tych przedmiotów ( dodatkowe osoby) u odbiorcy powoduje , że 400 zł. jakie otrzymujemy za dowóz nie pokrywa wszystkich kosztów.
Dodatkowym kosztem jest paliwo, które wykorzystywane do pracy spycharki jest rozliczane comiesięcznie na podstawie przepracowanych godzin w formie kart drogowych. Naprawy bieżące spycha są realizowane, w miarę możliwości we własnym zakresie.
Do największych kosztów wysypiska należy opłata marszałkowska wynosząca rocznie 29 tys. oraz płaca kierownika wynosząca ok. 9 tys. Część opłaty marszałkowskiej wraca do gminy w wysokości 50 % z końcem roku, zwroty nie są realizowane w terminie, ponadto w skład opłaty wchodzą również kwoty za użytkowanie samochodu służbowego, kotły piecowe co nie ma nic wspólnego z wysypiskiem.
Józef Pukacki - czy jest realizowana zasada przesypywania warstw śmieci piaskiem,
Krzysztof Grabsztunowicz - zgodnie z zaleceniami mamy obowiązek przesypywania śmieci piaskiem, wykorzystuje się do tego celu w okresie zimowym również popiół.
Członkowie komisji dokonali weryfikacji przypadkowych kart przekazania z kwitariuszem i dokonanymi wpłatami. Od 30 kwietnia br odnotowano 52 wpłaty za składowanie nieczystości stałych na wysypisku w Brennie pochodzących od mieszkańców gminy oraz od P. Frankowskiego.
Alojzy Wolniczak - czy wysypisko jest kontrolowane również przez służby SANEPID-u.
Krzysztof Grabsztunowicz - SANEPID przeprowadza również kontrole utrzymania czystości.

Z przeprowadzonej analizy dokumentacji oraz uzyskanych wyjaśnień Kierownika wysypiska Komisja Rewizyjna nie stwierdza naruszenia procedur prowadzeni a dokumentacji , odbioru odpadów oraz ich przekazywania i rozliczania . Udostępniona dokumentacja nie zawiera braków , jest prowadzona na bieżąco.

Ad. pkt. 2

Analiza wydatków i rozdysponowanie środków finansowych na poszczególnych paragrafach w Szkole Podstawowej w Wijewie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Na tym posiedzenie komisji zakończono.Podpisy Komisji

………………………….

………………………….

………………………….Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Józef Pukacki
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2008-08-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-10-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie