Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły komisji » Protokół Nr 18/07

Protokół Nr 18/07

Numer protokołu: 18
Rok: 2007

PROTOKÓŁ NR 18/07
z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Gminy Wijewo odbytego
w dniu 12 marca 2007 r.


W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie komisji zgodnie z lista obecności .
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1
oraz
Przewodniczący rady - Stanisław Kasperski
Wójt Gminy – Ireneusz Zając
Kierowników Referatów Urzędu Gminy - Krzysztofa Grabsztunowicza

Porządek posiedzenia

1. Otwarcie .
2. Zaopiniowanie wniosków o zmianę przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego gminy .
3. Przedstawienie wyników kontroli RIO.
4. Podsumowanie zebrań wiejskich , zgłoszonych wniosków i potrzeb.
5. Analiza potrzeb w zakresie oświetlenia ulicznego.
6. Sprawy bieżące

Ad. pkt. 1

Obrady prowadziła przewodnicząca Komisji Gospodarczej radna Urszula Rimke.
Powitała obecnych na posiedzeniu radnych, gości i pracowników urzędu.
Przedstawiła porządek posiedzenia do którego nie wniesiono uwag.

Ad. pkt. 2

Agnieszka Jurgawka – dyr. GOK przedstawiła do zaopiniowania stawki opłat za wynajem pomieszczeń i urządzeń w Domu Kultury w Brennie. Zasadność zmian uzasadniła, prowadzonym obecnie remontem obiektu oraz wzrostem kosztów utrzymania. Obecnie obowiązujące stawki nie były zmieniane od lat.
Propozycje stawek zostały przekazane radnym do zastanowienia i podjęcia decyzji na najbliższym posiedzeniu rady.

Wójt – przystąpiliśmy do opracowania zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy. Nowych wniosków ciągle przybywa, dlatego zatrudniliśmy dodatkowa osobę w ref. Budownictwa aby podołać wszystkim zadaniom.
Wnioski o zimne w planie i studium przedstawił Kier. Ref. Budownictwa Krzysztof Grabsztunowicz.
1/ Pan Zbigniew Nowaczyk zam. Wijewo zwrócił się o zmianę przeznaczenia działki położonej
w Potrzebowie na końcu wsi po prawej stronie w kierunku Sławy.
Działka ta kwalifikuje się do zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy Wijewo.
Wójt - aby działka miała swoje przeznaczenie w pierwszej kolejności musi ej być ujęta w Studium
a następnie określona szczegółowo w planie miejscowym. Studium i plan robione były zgodnie z ówczesnymi potrzebami. Okazuje się, że potrzeby się zmieniają i należy dokonać zmian.
Stanisław Kasperski – terenu budowlane się kurczą Ludzie pytają o działki rzemieślnicze i budowlane. Musimy sprostać tym wymaganiom. Należy w budżecie na 2009 r, zaplanować pieniądze na opracowanie nowych planów.2/ P. Ireneusz Wojciechowski zam. Potrzebowo oraz P. Ireneusz Piasny i Leszek Szwon zwrócił się
przekształcenie działki położonej przy drodze przed Potrzebowem.
Działka wymaga zmiany studium.

3/ P. Aldona Bortlisz zam. Brenno zwróciła się o przekwalifikowanie działki z rolnej na budowlaną
pomiędzy ul. Źródlaną a Biedaszkowem. Działka wymaga zmiany planu.
Są to tereny strefo ochrony pośrednie hydroforni w Brennie.
Wójt – jeśli jest to na granicy z Hydrofornia to należy zachować ostrożność . Są obostrzenia , które wyznaczają pewne granice i należy je przestrzegać.

3/ P. Regina i Grzegorz Schmidt zam. Wijewo zwrócili się o zmianę przeznaczenia działki położonej
w terenie pomiędzy ul. Lipowa a G.Chłapowskiego.
Trójkąt w którym mieści się ta działka wymaga planu miejscowego .
Wójt – na powyższy teren planowaliśmy zrobić projekt planu miejscowego co ułatwiło by później opracowanie. Koszt takiego projektu to 32 tys. Stwierdziliśmy, że plan miejscowy tez należy opracować ( koszt opracowanie 52 tys. zł.) co w efekcie przedrożyło by przystosowanie terenu do inwestycji.
Radosław Zamiatała - ile było wniosków na ten teren.
Wójt – były to raczej zapytania a nie wnioski na piśmie , ale zainteresowanie jest.

4/ P. Czesław Skorupiński - zwrócił się z wnioskiem o zmianę przeznaczenia działki położonej na
zapleczu ul. Lipowe za obecnie zagospodarowana posesją .
Działka wymaga zmiany planu miejscowego.
Radosław Zamiatała – przy podziale większego terenu kogo kosztem będą drogi.
K. Grabsztunowicz – o planie, podziale i drogach decyduje rada .
Stanisław Kasperski – dlaczego daje się pozwolenia na budowę na działkach, które nie maja dojazdu
K. Grabsztunowicz – jeśli działka nie ma dojazdu to już przy zapisie i podziale ustanawia się służebność w postaci przejazdu przez inną działkę, Gorzej jak sprzedaje się grunt rolny a później przekształca i buduje.

5/ P. Monika Miś zam. Wijewo zwróciła się o zmianę przeznaczenia działki położonej przy
ul. Młyńskiej.
Działka nie posiada dojazdu i wymaga zmian w studium.

6/ P. Wojciech Mis zam. Brenno zwrócił się o zmianę przeznaczenia działki położonej w Brennie
przy ul. Niwka w kierunku Miastka za wsią oraz przy ul/. Rzemieślniczej za posesja p. Wolniczaka
Działka przy ul. Niwka wymaga w części zmiany planu a w części zmiany studium.
Działka przy ul. Rzemieślniczej wymaga zmiany planu.

7/ Tomasz Furmańczyk zam. Brenno zwrócił się o zmianę przeznaczenia działki przy ul. Niwka w
kierunku Miastka oraz przy cmentarzu.
Działka przy bul. Niwka wymaga zmiany studium a działka przy cmentarzu wymaga zmiany planu.
Stanisław Kasperski - kiedy będą zmiany na ul. Zachodniej .

K. Grabsztunowicz – jak zostaną zakończone opracowania zmiany studium to przystąpimy do opracowania planu miejscowego. Nie chcemy angażować innej firmy ponieważ Poznań, który robił wszystkie opracowania ma niezbędne podkłady.
Stanisław Kasperski – czy można opracować plan prywatnie.
Wójt - można opracować zmianę planu prywatnie ale jest to niepraktyczne ponieważ nie mamy
nadzoru nad dokonanymi podziałami.
K. Grabsztunowicz - ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym nie przewiduje prywatnego
finansowania opracowań planu.
Stanisław Kasperski - P. Mroziński kupił 2 ha ziemi i chciałby zmienić jej przeznaczenie, czy można to przekształcić.
Wójt - plan terenów rekreacyjnych dla Zaborówca został opracowany . Opracowania nie pozwalają na większe zagęszczenie w sąsiedztwie jeziora. Obowiązują nas pewne ograniczenia i normy.
Edwin Wojciech - ile potrzeba aby utworzyć siedlisko, czy o,5 ha wystarczy,
K. Grabsztunowicz - aby założyć siedlisko należy spełnić wymogi ustawy wyższej , należy posiadać status rolnika.
Henryk Rygusik - do kiedy można składać wnioski o zmiane w planie.
K. Greabsztunowicz – wnioski można składać zawsze,
Wójt – jeśli jest wniosek a nie ma możliwości jego wykonania to odpowiadamy, że nie zostanie zrealizowany. Jeśli wnioskowana działka mieści się w obszarze dużego zainteresowania to ma duże szanse na szybkie przekształcenie. Ilość chętnych powinna być proporcjonalna do wielkości terenu .
W pierwszej kolejności należy jednak zakończyć obecnie rozpoczęte opracowania.
Stanisław Kasperski – wnioski wpływają różnie kierowane do Wójta, urzędu lub rady. Uważam, że odpowiedz powinien udzielić referat budownictwa, zaznaczając, że załatwienia wniosku zostało zawieszone do czasu rozpoczęcia wprowadzania zmian.

Ad. pkt. 3

Wójt – urząd gminy został skontrolowany w 2007 rok przez RIO. Kontrol trwała 6 miesięcy, co znacznie dezorganizowało pracę urzędu. Z wyników jestem zadowolony. Ostatecznie sformułowano 21 wniosków pokontrolnych. Większa połowa z nich dotyczyła sposobu załatwiania spraw i zostały odwrotnie wprowadzone w życie, zastosowano w pracy.
Zarzucono nam przekroczenie dyscypliny budżetowej przy budowie ul. Piaski ponieważ pieniądze do wykorzystania w 2007 roku zostały zapisane w budżecie jako rezerwa nie wygasająca, czego nie można robić, był to zły zapis. Podobna sytuacja wynikła przy zleceniu na odlew tablicy pamiątkowej Zlecenie było podpisane wcześniej niż pieniądze zostały zabezpieczone w budżecie czego również nie można robić.
Ze szczegółami kontroli zapozna się Komisja Rewizyjna podczas kontroli w sprawie absolutorium.

Ad. pkt. 4

Sprawozdanie z przebiegu odbytych zebrań wiejskich przedstawił Wójt. Poinformował, że w okresie stycznia – marca odbył 17 różnych spotkań w ty, 5 zebrań w jednostkach OSP i 7 wiejskich w poszczególnych sołectwach. Choć spotkania te nie wnoszą zasadniczych zmian w sprawowaniu władzy to są źródłem poznawania środowiska .
- Najwięcej wniosków dotyczyło utwardzenia dróg.
- Ponadto poruszono sprawy bezpańskich psów. Każdy ma właściciela. Będziemy wyposażać OSP Brenno w sprzęt do łapania psów.
- przedmiotem dyskusji były sprawy nieczystości i ich usuwania. Są uwagi do P. Frankowskiego gdzie będziemy zmuszeni do przeprowadzenia rozmowy wyjaśniającej.,
- Melioracja , spotkaliśmy się również z tego typu problemami w Brennie na ul. Łąkowej i Sportowej,
Nadzór na działalnością ma Starosta .
- oświetlenie uliczne, nie wszyscy dopilnowali zgłoszenia potrzeb przy realizacji modernizacji. Podwyżka energii elektrycznej pochłania wiele pieniędzy. Myślimy nad wprowadzeniem przerwy nocnej.
Adam Zielnica – może założyć fotokomórki,
Wójt - fotokomórki są awaryjne. Zegary astronomiczne są dobre bo przestawiają się same.
Edwin Wojciech – na ul. W. Witosa są zamontowane lampy co 3 słup, natomiast przy przystanku nie ma wcale. Przełożenie lampy było zgłaszane wiele razy i nie jest zrobione.
Henryk Rygusik – druty są za luźne , wiatr robi spięcia i wywala bezpieczniki>
Stanisław Kasperski – nie będziemy doszukiwać się winnych należy przełożyć lampę przy przystanku i doświetlić ul. W. Witosa.
W wójt – w budżecie na 2007 rok mieliśmy 50 tys. na doświetlenie. Projekt kosztowałby około 37 tys. Wymagane były jednak podkłady geodezyjne, które były w trakcie realizacji do kanalizacji ściekowej. Poczekaliśmy aby wykorzystać i nie robić dodatkowych kosztów. Nie mamy nic zaplanowane na 2008 r. po półroczu zobaczymy ile będzie można wygospodarować czy tylko na projekt czy zostanie na wykonanie części projektu.
Józef Pukacki – jeśli dodatkowe zmiany były zaznaczona na mapie projektowej to czy należy je jeszcze raz zgłaszać.
Wójt – należy to sprawdzić u P. Grabsztunowicza, czy zostało to odnotowane do realizacji.
Stanisław Kasperski – poinformował, że wszyscy otrzymali ksero pisma mieszkańców wsi Osłonin. Nie jest to nasza sprawa, i nie należy tego kompletować. Ma to posłużyć jako informacja o konflikcie jaki może powstać w wyniku podejmowania decyzji bez szczegółowych konsultacji.
Wójt - pisma o przejście do gminy Wijewo były kierowane już wiele razy. Konflikt powstał z powodu wyznaczenia drogi przejazdowej w planie zagospodarowania przez posesje rolników. Jest to błąd planistyczny, który będzie pokutował długo.

Urszula Rimke - przedstawiła odpowiedz Wielkopolskiego zarządu melioracji i Urządzeń Wodnych w Lesznie na wniosek w sprawie czyszczenia Sarnki..
- oraz pismo Telekomunikacji Polskiej w sprawie likwidacji budki telefonicznej na terenie Brenna
Ostrów.
Wójt - przedstawił pismo Dyrektora GOK o dofinansowanie remont u z przeznaczeniem na zakup wyposażenia kuchni.
TP idzie w kierunku likwidacji nierentownych aparatów, podobnie zlikwidowali przy okazji uszkodzenia w Zaborówcu. Na rok 2008 zaniżyli sobie podatek, będziemy wyjaśniać ta sytuację.

Ad. pkt. 5

Wójt – poinformował o odbytym spotkaniu z radnymi i Wójtem gmin y Włoszakowice na temat Budowu obwodnicy Jezierzyc i Włoszakowic. Władze Włoszakowic liczą na nasze stanowisko popierające ich propozycje. Należy stwierdzić, że takie rozwiązanie znacznie skróciło by drogę do Leszna mieszkańcom naszej gminy.
Sprawa nie dotyczy bezpośrednio naszej gminy dlatego w ewentualnej opinii należy być bardzo ostrożnym aby nie stracić z tego powodu.
Radosław Zamiatała - podziękował za wyrównanie ul. Poselskiej. Zapytał, czy remont drogi 305 przewiduje chodniki po obu stronach.
Wójt – przygotowania do przebudowy drogi 305 są zaawansowane, jest gotowy projekt i ogłoszony przetarg . Były zgłaszane chodniki po obu stronach zjazd w Radomyślu i ścieżka rowerowa. Co zostało uwzględnione należy sprawdzić w projekcie.
Alojzy Wolniczak -: droga na ostrów jest w strasznym stanie, może przed świętami można by trochę wyremontować.
- mieszkańcy ul. Źródlanej skarżą się na dziury,
- na Niwce rowek do jeziora jest zarośnięty i zasypany liśćmi , wystarczy wygrabić liście i woda nie będzie zalewała pobliskich posesji
- na boisku były wycięte drzewa a gałęzie pozostały nie sprzątnięte, ,że któryś z rolników byłby zainteresowany sprzątnięciem gałęzi.,
- album o parku przemęckim został wydany, gdzie można go nabyć,
- w sąsiednich gminach są sprzątane rowy przydrożne , czy u nas można też coś takiego zorganizować.
Sławomir Zając – na dodrze wojewódzkiej zakręt do Lginie za Radomyślem nadaje się do naprawy.
Urszula Rimke – w Radomyślu na wysokości drogi do Przylesia są wycinane drzewa w jakim celu jest to robione czy ma związek z przebudowa drogi,
Edwin Wojciech - należy rozpocząć równanie dróg polnych,
- na jakim etapie jest budowa wodociągu na ul. Młyńskiej,
Henryk Rygusik – na drodze do Potrzebowa na odcinku za zakrętem w kierunku wsi nawierzchnia wymaga remontu,
Alojzy Wolniczak - na Niwce postawiono nowa skrzynkę od prądu stoi na skrzyżowaniu dróg przeszkadza w jeździe
Józef Pukacki – zaproponował wybudowanie obwodnicy Brenna i Wijewa. Na ul. Leszczyńska zwłaszcza na zakręcie przed krzyżówka jest niebezpiecznie samochód znów uszkodził budynek,
Sławomir Zając – w Zaborówcu na wyjeździe z ul. Wczasowej jest lustro do wymiany,
- wymalować na ul. Wczasowej biała linię lub postawić STOP , samochody wyjeżdżają zbyt daleko na jezdnie,
Hieronim Jóźwiak – przy byłej bazie GS często stoi samochód wyładowujący towar . Ogranicza widoczność i uniemożliwia przejście .
Józef Pukacki – na ul. Leszczyńskiej można obciąć jarzębinę, zawsze przed wiosna to robiono.

Na zadane pytania odpowiedzi udzielił Wójt -
1/ ul. Źródlana – jeśli jest potrzeba równania to zgłaszać do Sołtysa oni decydują gdzie i kiedy ma jechać równiarka,
2/ drogi na Ostrów nie będziemy naprawiać , bo jest to droga prywatna P. Gądy, chyba , że na odcinku, który należy do nas. Nie będziemy inwestować z drogę P. Gady. On pobiera opłaty za dzierżawy to niech zapewni dojazd. Pewnym wyjściem byłaby ścieżka rowerowo – spacerowa, ale wykup gruntu jest za drogi.
Radosław Wojcieszyk – we Wschowie robią drogę, stary asfalt jest frezowany, może byłaby możliwość zakupienia takiej masy na naprawę naszych dróg,
3/ czyszczenie rowu odwadniającego na Niwce nie leży w naszej kompetencji. Informowałem zainteresowanych , że mogą założyć spółkę pozbierać składki i wówczas możemy ich dofinansować.
Jeśli będzie potrzeba zgłosimy potrzebę czyszczenia do Starosty jako organu rejestrowego spółek.
4/ pomieszczenia na boisku w Brennie-Niwka są na naszym stanie należy je rozebrać i uporządkować teren. Zastanawiamy się czy nie sprzedać tego na działki.
5/ albumy o Przemęckim Parku maja kosztować 30 zł. . Obecnie jest wstrzymana sprzedaż ponieważ są pewne nieścisłości co do podpisanej umowy o dofinansowaniu. Wystosowaliśmy stosowne pismo o wyjaśnienie nieścisłości.
6/ rowy przy drogach gminnych możemy sprzątać , poinformować gdzie jest taka potrzeba. Przy drogach powiatowych nie mamy takiej możliwości i uprawnień. Możemy jedynie zgłosić taka potrzebę.
7/ droga 305 jest traktowano pobłażliwie. Wychodzą z założenia ,że ponieważ będzie przebudowa to remontować nie trzeba.
8/ wycinka drzew przy drodze w Radomyślu jest prowadzona w uzgodnieniu z Nadleśnictwem w ramach uzgodnień z sąsiadami drogi 305.. Wnioskowałem o budowę ścieżki , będzie przechodzić przez teren leśny i będzie kłopot, ponieważ Nadleśnictwo nie sprzeda a ZDW nie może inwestować
w nieswoje.
9/ wodociąg na ul. Młyńskiej jest na etapie projektu. Otrzymalismy właśnie mapy ostatnich działek, które brakowały do projektu.
10/ potrzebę remontu drogi do Potrzebowa zgłosimy do ZDP.
11/ w sprawie skrzynki elektrycznej należy najpierw sprawdzić granice i jej właściwe usytuowanie,
12/ pomysł obwodnicy Brenna nie jest zły, musimy jednak być zdecydowani co do jej przebiegu.
13/ w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców ul. Leszczyńskiej zawnioskujemy o założenie progu zwalniającego,
14/ lustro na ul. Wczasowej jest źle ustawione lub nie w tym miejscu, że widoczność jest zła,
15/ biała linia na ul. Wczasowej zmusi kierowców do zatrzymania się przed nią i może ograniczac widoczność,
16/ w sprawie rozładunku samochodów na ul. Handlowej były wcześniej sygnały. Interweniowała policja ale to nie jest rozwiązaniem. Zgłosimy
17/ jak jest taka potrzeba to przytniemy jarzębiny przy ul. Leszczyńskiej.
Ponadto Wójt poinformował, że lustro przy wyjeździe z ul. Wiatracznej zakupimy we własnym zakresie i postawimy.

Ad. pkt. 6

Wobec braku dalszych dyskutantów, przewodnicząca obrad uznała porządek posiedzenia za wyczerpany. Podziękowała za udział i zakończyła posiedzenie.
Przewodnicząca obrad.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Urszula Rimke
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2007-03-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-10-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie