Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły komisji » Protokół Nr 17/07

Protokół Nr 17/07

Numer protokołu: 17
Rok: 2007

PROTOKÓŁ NR 17 /07
z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Gminy Wijewo odbytego
w dniu 12 grudnia 2007 r.


W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie komisji zgodnie z lista obecności .
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie.
2. Analiza działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ad. pkt. 1

Przewodniczący komisji powitał jej członków. Poinformował, że zgodnie z planem pracy celem spotkania jest kontrola pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ad. pkt. 2

Józef Pukacki zaproponował, aby Kierownik GOPS przedstawił :
1/ zakres prac jakie są wykonywane,
2/ zasady przyznawania,
3/ realizacja świadczeń, zabezpieczenie finansowe,

Józef Kubicki poinformował, że w ramach pracy ośrodka realizowane są następujące formy pomocy : zasiłki rodzinne, alimentacyjne i pomoc społeczna.
Zadania maja charakter własny realizowane z pieniędzy gminnych oraz zlecone realizowane z otrzymanych dotacji.
1/ Zasiłki rodzinne są wypłacane osobom, które spełniają kryterium dochodowości. Warunkiem otrzymania takiego świadczenia jest przedłożenie zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego oraz gospodarstwa rolnego w przypadku rolników.
Świadczenia te przysługują dzieciom do lat 18, oraz osobom uczącym się do 21 roku życia a przy niepełnosprawności do 24 roku życia .
Świadczenia rodzinne wypłacane są wszystkim osobom zamieszkałym na terenie gminy ( nie koniecznie zameldowanym), które spełniają kryteria ustawy.
Do świadczeń rodzinnych przysługują następujące dodatki:
- z tytułu urodzenia dziecka,
- z tytułu opieki na d dzieckiem niepełnosprawnym,
- dla samotnie wychowujących dzieci
- z tytułu wielodzietności,
- z tytułu nie pełnosprawności,
- tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
- z tytułu dojazdu do szkół poza miejscem zamieszkania ( szkoły ponad gimnazjalne,)
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka( becikowe) otrzymują wszyscy bez względu na dochód ,

2/ Zasiłki alimentacyjne – przysługują osobom , którym zasądzono alimenty z tytułu samotnie
wychowywanego dziecka a ich ściągalność przez okres 3 miesięcy była nieskuteczna.
Henryk Rygusik – jak traktować konkubina, który mieszka a ślubu nie mają, jest to sytuacja
samotnie wychowującej dziecko czy nie.
Józef Kubicki – w przypadkach wątpliwych pracownik socjalny przeprowadza wywiad na miejscu i stwierdza czy współtowarzysz mieszka czy nie na podstawie przedmiotów osobistych znajdujących się w mieszkaniu.

3/ Pomoc społeczna - przysługuje rodzinom-osobom, których dochód na 1 osobę/miesiąc nie przekracza 351 zł. netto. Do dochodu wlicza się wszystkie wpływy, które otrzymują osoby będące we wspólnym gospodarstwie domowym. Stwierdzeniu stanu faktycznego służą wywiady środowiskowe.
Alojzy Wolniczak - czy na terenie gminy istnieje problem bezrobocia.
Józef Kubicki – nie odnotowano takiego problemu. są jednak naciski odgórne aby w gminie były pomieszczenia, które zabezpieczały by potrzeby socjalne dla potrzebujących w razie klęsk i zdarzeń losowych.
Przy obliczaniu dochodu z gospodarstwa rolnego do wniosku o zasiłek z pomocy społecznej bierze się pod uwagę dochód miesięczny ustalony obligatoryjnie w wysokości 207 zł/ha.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje następujące rodzaje zasiłki :
1/ celowe ( dowóz dzieci do ośrodków rehabilitacyjnych i dziennego pobytu w Lesznie
i Włoszakowicach)
2/ okresowe
3/ celowe ( przeznaczone na leki, opał, dożywianie dzieci, dowóz do ośrodków
rehabilitacyjnych, z powodu niepełnosprawności ) jeśli wydatki przekraczają dochody to
można pominąć próg dochodowy . wniosek musi być jednak udokumentowany odpowiednio
rachunkami.
4/ stałe - są to zasiłki, które otrzymują osoby chore w miejsce byłej renty socjalnej.
Osoba taka musi posiadać stopień niepełnosprawności . Wysokość zasiłku to różnica
pomiędzy posiadanym dochodem a zasiłkiem pełnym (477 zł.). Osoby pobierające zasiłek
stały posiadają ubezpieczenie zdrowotne ponieważ jest odprowadzana składka zdrowotna.
5/ pielęgnacyjne - otrzymują osoby posiadające stopień niesprawności I i II stopnia
Sposób załatwienia wniosku zależy w dużej mierze od udokumentowania wniosku oraz pracownika socjalnego jego dociekliwości i zrozumienia sytuacji drugiej strony.

Wydatki GOP w miesiącu wrześniu przedstawiają się następująco :

Rodzaj zasiłku Ilość świadczeń Kwota
Zasiłki rodzinne 344 rodziny 147 091 ,-
Świadczenia pielęgnacyjne 61 osób 12 426 ,-
Zaliczki alimentacyjne 6 osób 1 890 ,-
Zasiłki stałe 2 osoby 888 ,-
Zasiłki okresowe 6 osób 890 ,-
Zasiłki celowe 64 osoby 2 317 ,-
RAZEM 165 508 ,-

Józef Pukacki - jakie są kryteria dożywiania. W jednym punkcie bułka a w innym obiad.
Józef Kubicki - jest to uzależnione od warunków lokalowych placówki. Jest ustalony algorytmu. Finansowanie jest na zasadzie 60 % państwo a 40 % dokłada gmina

Henryk Rysik – wielkość udzielanego zasiłku i dane osobowe są tajemnicą dla ogółu.
Józef Kubicki – dane osobowe oraz wielkość udzielonej pomocy jest pod ochrona.
Bezrobotnym jest udzielana pomoc tylko wówczas kiedy jest zarejestrowany w Biurze Pracy. Jest tendencja aby udzielać pomocy w postaci kursów zawodowych lub innych form aktywizacji zawodowej.
Każdy przypadek , który zgłosi się o pomoc jest indywidualny i takiego rozpatrzenia wymaga.
Józef Pukacki - czy zdarzają się przypadki wymuszania pomocy na pracownikach GOPS.
Czy otrzymane środki wystarczają na potrzeby gminy.
Jozef Kubicki - nie zdarzają się sytuacje wymuszające na pracowniku socjalnym konieczność przyznania zasiłku. Każdego roku robimy zapotrzebowanie, szacunkowe na potrzeby na rok następny. Dotychczas kwoty te były wystarczające.
Wysokość dochodu jakie są brane przy udzielaniu zasiłku zmieniają się odgórnie co 3 lata i są obliczane wg, określonego koszyka produktów.
W przypadku zasiłków celowych praktykuje się wypłacanie gotówki. Różnorodność cen w różnych placówkach handlowych pozwala na wybór według uznania jednak przy udzieleniu takiej pomocy nie ma pełnej kontroli nad jej realizacja.

Podsumowując , członkowie komisji stwierdzili, że obwarowania prawne wymuszają działania, które zmuszają do prawidłowego rozdysponowania środków posiadanych do dyspozycji przez GOPS w Wijewie.

Na tym posiedzenie komisji zakończono.


Przewodniczący Komisji
Józef Pukacki
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Józef Pukacki
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2007-12-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-10-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie