Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły komisji » Protokół Nr 16/07

Protokół Nr 16/07

Numer protokołu: 16
Rok: 2007

PROTOKÓŁ NR 16 /07
z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Gminy Wijewo odbytego
w dniu 05 grudnia 2007 r.


W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie komisji zgodnie z lista obecności .
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1
oraz
Wójt Gminy - Ireneusz Zając
Skarbnik Gminy – Elżbieta Wolnik

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie .
2. Zaopiniowanie projekt budżetu na 2008 rok
3. Sprawy bieżące
4. Zapytania i wolne wnioski.
5. Zakończenie

Ad. pkt. 1

Obrady prowadził przewodniczący Komisji Budżetowo Socjalnej radny Zbigniew Lis.
Powitała obecnych na posiedzeniu radnych, gości i pracowników urzędu.
Przedstawiła porządek posiedzenia do którego nie wniesiono uwag.

Ad. pkt. 2

Przewodniczący obrad poprosił o przedstawienie projektu budżetu na 2008 rok.
Wójt - poinformował, że projekt budżetu sporządza Wójt zgodnie z ustawa o samorządzie i finansach publicznych. Do 15 10. br jednostki organizacyjne i budżetowe oraz org, społeczne składały wnioski z zapotrzebowaniem na rok 2008 r. Z otrzymanych wniosków wynika, że potrzeby są duże przekraczają o ok. 2 mil. możliwości budżetu.
Do dnia 15 listopada projekt budżetu został przedłożony RIO i Przewodniczącemu RG. Obecnie posiadamy pozytywna opinię RIO do projektu budżetu na 2008 rok. podobnie jak do długu publicznego i deficytu budżetowego. Do końca roku radni mogą dokonywać poprawek w ramach proponowanych kwot. Wprowadzenie nowego zadania jest możliwe po wskazaniu źródła jego finansowania.
Na inwestycje w skali budżetu przekazujemy około 20 % . W projekcie nie ujęto dochodów ze sprzedaży Holandrów.

Elżbieta Wolnik - projekt budżetu został przedłożony RIO i RG zaradzeniem Wójta Nr 68/07 z dnia 12 listopada 2007 r. W skład projektu wchodzą również informacja o stanie mienia komunalnego oraz Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi.
Budżet na 2008 rok nie jest budżetem zrównoważonym, przewiduje się 600 tys. deficytu.

DOCHODY w poszczególnych działach stanowią :
Dział 010 – głównie z opłat z obwodów łowieckich,
700 - opłaty z korzystania i użytkowania mienia gminnego,
750 - usługi ksero, dotacje na aktualizacje rejestru wyborców oraz na
751 - dotacje na zadania rządowe,
754 – dotacja na działania z obrony cywilnej.
756 – dochody od osób prawnych i fizycznych, z urzędu skarbowego, za zajęcie pasa drogowego,
dochody z podatków oraz z opłat za korzystanie z zezwoleń na alkohol,
758 - dotacje i subwencje (oświatowa, wyrównawcza) oraz odsetki od rachunków.
801 – dochody na wydane karty rowerowe, opłaty za korzystanie z przedszkola, dotacje na
przygotowanie zawodowe młodocianych,
900 – wpływy z opłat za korzystanie z wysypiska oraz opłata produktowa,

WYDATKI , ich poziom został opracowany na podstawie roku bieżącego powiększony o
wskaźnik 2,3 % i przedstawia się następująco :
Dział 010 - składka dla Wielkopolskiej Izby Rolniczej (2 % dochodów gminnych), wydatki majątkowe typu budowa kanalizacji sanitarnej,
600 – remonty dróg gminnych, budowa chodników, remont wiat przystankowych, przebudowa
dróg (Piłsudskiego, Prosta)
630 – utrzymanie plaży, wyposażenie ratowników, śmieci,
700 – remont placu targowego, stawu na Kępinie, termoizolacja,
710 – koszty zmian związane z planem zagospodarowania przestrzennego,
750 - koszty utrzymania etatów z zakresu adm. rządowej, zakup materiałów biurowych, zakup
ksera,
751 – środki z Krajowego Biura Wyborczego na czynności związane z wyborami i rejestrem
Wyborców
754 – zakup paliwa dla Policji, koszty telefonu kom. Wypłaty dla kierowców OSP i Komendanta
Gminnego.
756 – wydatki związane z poborem podatku, inkasa, koszty upomnień,
757 – pokrycie kosztów odsetek ewentualnej pożyczki,
758 – rezerwa Wójta , rezerwa celowa, wydatki na cele kryzysowe,
801 – środki dla szkól na pokrycie wypłat i pochodnych, jubileusze pracownicze, środki na
obsługę,
851 – wydatki wynikające z gminnego Programu Profilaktyki Alkoholowej,
852 – wydatki OPS – zasiłki rodzinne, stale, celowe, utrzymanie pracowników, dodatki
mieszkaniowe,
854 – utrzymanie świetlic szkolnych,
859 – sprzątanie wsi, koszt utrzymania spycharki na wysypisku, równanie dróg, oświetlenie
uliczne, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
921 – koszty utrzymania i remontów GOK i biblioteki,
926 – koszty upowszechniania kultury fizycznej, utrzymania boisk i koszty klubów sportowych,

Kolejne załączniki przedstawiają :
Nr 4 – dochody i wydatki zadań realizowanych na podstawie porozumień,
Nr 5 – stanowi wykaz inwestycji przewidzianych na 2008 rok,
Nr 6 – plan wydatków związany z inwestycjami na najbliższe 3 lata,
Nr 7 - zestawienie przychodów i rozchodów – deficyt,
Nr 8 – plan dochodów i wydatków funduszu gospodarki wodnej i ochrony środowiska,
Nr 9 - dochody z darowizn i dochodów własnych, specyfikacji,
Nr 10 – dotacje realizowane przez stowarzyszenia,

Henryk Rygusik – skoro spółka w Wijewoe otrzymuje dotacje na działalność to może by
wyczyścić też rowy w Potrzebowie ponieważ jest to jedna całość. Jak się nic nie będzie
robiło to zmarnuje się wszystko łącznie z drenarką.
Wójt - spółka posiada swój statut określający zakres i teren działania, nie maja możliwości aby czyścić poza określonym terenem działania. Nadzór nad spółkami posiada Starosta . Wójt nie może nakazać czyszczenia . Do utrzymania odpowiedniej kultury zobowiązują otrzymywane dopłaty bezpośrednie. Spółki wodne posiadają osobowość prawna i mogą egzekwować należne opłaty na tych samych zasadach jak gmina ale jest to niewygodne bo można się narazić.
Roman Jęśkowiak - W Wijewie spółka ma nazwę gminna to czy Potrzebowo jak wieś nie może
do niej przystąpić,
Wójt - statut określa teren działania ale to można zmienić. Warunkiem dobrej działalności jest pozbieranie składek jeśli tego się nie dopełni to nic z połączenia.
Edwin Wojciech – remont Sali w Wijewie nie jest ujęty w planie inwestycyjnym a potrzeba
remontu istnieje ponieważ jest użytkowana codziennie.
Wójt - w projekcie są propozycje, można dokonać zmian . Komisja gospodarcza dokonała inwentaryzacji obiektów i na tej podstawie można zmienić priorytety.
Roman Jęśkowiak – w Radomyślu na świetlicy brak ubikacji i pomieszczenia na kuchenkę. Jest
to duże utrudnienie przy organizowanych zebraniach.
Radosław Zamiatała – szkoda, że wcześniej nie był ten problem zgłoszony, bo komisja też by chętnie obejrzała świetlice w Radomyślu.
Wójt – potrzeba rozbudowy świetlicy w Radomyślu została ujęta również przez wydz. Budownictwa Wijewo nie zostało ujęte w planie inwestycji ponieważ wymaga kapitalnego remontu. Mamy jednak nadzieję, że w roku 2008 ruszy budowa sali gimnastycznej i po jej zakończeniu będzie można przystąpić do remontu pod katem sali widowiskowej.

Ad.pkt. 3

Dużo będzie zależało od warunków sprzedaży Holendrów i sposobu finansowania Sali gimnastycznej. Zainwestujemy te pieniądze w salę gimnastyczna lub na remont sali..
Zaplanowane 450 tys. na budowę kanalizacji ściekowej z pewnością będzie za mało na sporządzenie dokumentacji. Decyzję o rodzaju kan. Ściekowej podejmiemy ostatecznie na początku przyszłego roku.
Ul. Prosta została wprowadzona do utwardzenia ponieważ jest to nie wyremontowany ciąg drogi na cmentarz, a odcinek nie jest długi. W projekcie zaplanowano termoizolację ale bez wskazania obiektu ponieważ trudno dziś określić na co będzie ogłoszony nabór, dokonany zapis będzie można dostosować do każdej oferty.
Ul. Kępińska przy sprzyjających warunkach będzie rozpoczęta w tym roku. na czyszczenie stawu liczymy na dofinansowanie od wojewody i starostwa, planujemy zakup ksera ponieważ obecne nie zdaje już egzaminu.
Największym kosztem inwestycyjnym w budżecie jest rekultywacja wysypiska.
W ramach kontynuacji remontu Sali w Brennie planujemy – przebudowę kuchni, urządzenie wejścia od strony placu zabaw wymianę podłogi na podwyższeniu, doposażenie szatni w nowe wieszaki.
Na remont Sali w Potrzebowie zaplanowaliśmy 80 tys. na wymianę dachu.
Ponadto zaplanowane jest 25 tys. na doświetlenie co z pewnością nie wystarczy. Podkłady geodezyjne wykorzystamy te same, które będą robiona do budowy kanalizacji.
Nie zaplanowaliśmy żadnej kwoty na ochronę zabytków co jest obowiązkiem ustawowym. Jakie będą konsekwencje trudno powiedzieć.
Komenda Miejska Policji zwróciła się również o wsparcie finansowe, oraz starostwo przekazało na prace drogowe na terenie gminy 100 tys. aby je pozyskać musimy zapewnić drugie tyle.

Ad. pkt. 4

Należy zastanowić się nad działalnością przedszkola, podwyższenia wymagają opłaty. Obecnie obowiązujące w 2 porównaniu z innymi są symboliczne a placówka pochłania zbyt dużo pieniędzy z budżetu.
Stanisław Kasperski- wymianę wykładziny i naprawę prysznicy należy traktować jako remont bieżący i powinno to być z pieniędzy GOK.
Radosław Zamiatała - czy można wyrównać i utwardzić szlaką ul. Poselską,
- co oznacza fakt, że OPS ma zaniżona dotacje.
Wójt – proponuje zaczekać jeszcze trochę i w 2009 może uda się zrobić kostkę.
Skarbnik - z powodu niższej dotacja na działalność OPS więcej pieniędzy będzie trzeba dołożyć z budżetu gminy. (w 2007 dotacja wynosiła 33 200 a w 2008 13 300,-)
Edwin Wojciech - czy piasek na drogi jest już rozwieziony,
Wójt - z rozwiezieniem piasku czekamy aż zostanie skończona ul. Podgórna ponieważ tam będzie najbardziej potrzebny.
Podpisanie umowy sprzedaży na Holandry z pełnym zabezpieczeniem dla kupującego nie jest możliwe. Przepisy wymagają, aby kupujący wpłacił pełna kwotę przed zapisem.
Roman Jęśkowiak - po przeliczeniu wynika, że dzierżawa byłaby korzystniejsza dla gminy,

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Sesja budżetowa odbędzie się 21 grudnia o godz. 13. w Sali GOK w Wijewie.

Ad. pkt. 5

Wobec braku dalszych dyskutantów, przewodnicząca obrad uznała porządek posiedzenia za wyczerpany. Podziękowała za udział i zakończyła posiedzenie.
Przewodnicząca obrad.


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Zbigniew Lis
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2007-12-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-10-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie