Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły komisji » Protokół Nr 27/09

Protokół Nr 27/09

Numer protokołu: 27
Rok: 2009


PROTOKÓŁ NR 27/09
z posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy WIJEWO
odbytego w dniu 19 sierpnia 2009 r.


w posiedzeniu udział wzięli :
członkowie komisji zgodnie z lista obecności
Lista obecności stanowi zał. Nr 1
oraz
Stanisław Kasperski – przewodniczący RG
Ireneusz Zając – Wójt Gminy
Elżbieta Wolnik – skarbnik gminy
Krzysztof Grabsztunowicz – kier. ref. budownictwa

Porządek posiedzenia

1. Otwarcie .
2. Informacja na temat wykonania budżetu za I półrocze 2009 r.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach :
1/ powołania komisji inwentaryzacyjnej.
2/ wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Wijewie,
3/ wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Brennie ,
4/ udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego.
4. Zapytania i wolne wnioski.
5. Wizja lokalna budynku gminnego w Przylesiu.
6. Zakończenie.

Ad. pkt. 1

Wspólnym obradom komisji stałych RG przewodniczył radny Zbigniew Lis – przewodnicząca Komisji Budżetowo socjalnej Rady Gminy.
Powitał zebranych na sali członków komisji oraz Przewodniczącego Rady Gminy, Wójta i kier. referatu UG.
Przedstawił proponowany porządek obrad. Zaproponował realizację wyjazdu do Przylesia na początku posiedzenia a przedyskutowanie tematu w trakcie posiedzenia do treści propozycji nie wniesiono uwag.

Ad. pkt. 2

Informację z wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku przedstawił :
Wójt – poinformował, że istnieje obowiązek przedłożenia RIO informacji z wykonania budżetu za I półrocze oraz radzie gminy. Przyjęcie informacji przez radę nie wymaga głosowania i pod jęcia uchwały. Z analiz wynika, że kryzys jeszcze nas nie dotknął. Wszycie dotacje spływają planowo i w wyznaczonej wysokości.
Wykonanie dochodów za I półrocze wynosi 54 % , wpływa na to dobra ściągalność podatków.
Wykonanie wydatków jest znacznie niższe i wynosi 35,8 % ponieważ większość wydatków inwestycyjnych będzie realizowana dopiero w II półroczu.
Aby zrealizować wszystkie zaplanowane zadania będziemy zmuszeni zaciągnąć kredyt około1,5 mil. Zł.
Mamy przyznane środki na remont WDK w Brennie i Potrzebowie po ok. 250 tys. Zł. Czekamy na podpisanie umowy.
Skarbnik – z wykonania budżetu sporządza się zgodnie z wytycznymi ustawy o finansach publicznych oraz uchwałą rady gminy w tej sprawie. Informacja składa się z części opisowej i tabelarycznej. W trakcie półrocza wprowadzono zmiany na podstawie zarządzeń i uchwał Wójta, które sporządza się w sytuacjach pilnych, kiedy brak posiedzenia RG.
Dochody stanowią opłaty lokalne, opłaty otrzymywane z Urzędy Skarbowego, subwencja oświatowa, równoważąca i wyrównawcza, otrzymywane na oświatę, świadczenia rodzinne, dożywianie, podręczniki, zatrudnienie pracowników młodocianych, utrzymanie GOPS, wybory, zwrot podatku akcyzowego
Wydatki to głownie koszty oświetlenia ulicznego, utrzymania zielni, wywozu nieczystości z terenu gminy oraz dotacje do spółek wodnych w Potrzebowie do instytucji kultury ( GOK, Biblioteka) , współfinansowanie zadań z powiatem oraz budowę składowiska odpadów w Trzebani.
Zał. Nr 10 obejmuje wydatki związane z inwestycjami. Informacja zawiera również skutki obniżenia stawek podatkowych, umorzeń , odroczeń i płatności rozłożonych na raty. Informacje zamyka sprawozdanie GOK i Biblioteki z wykonania budżetu za I półrocze.,

Ad. pkt. 2

1/ projekt uchwały w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej przedstawił Wójt.
Poinformowała, że została powołana komisja składająca się z pracowników Urzędu Gminy celem przeprowadzeni a inwentaryzacji gruntów. Na terenie gminy istnieją grunty które są własnością starosty. Jest możliwość ich przekazania na rzecz gminy. Należy zrobić inwentaryzację aby wiedzieć o co wnioskować do starosty.
Krzysztof Grabsztunowicz - wiele działek leżących na naszym terenie nie posiada ksiąg
wieczystych, należy to uregulować.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono uwag
Projekt stanowi zał. Nr 3

2/ wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Wijewie przedstawił Wójt .
Wyjaśnił, że dotyczy top działki pod budowę oczyszczalni. Rozmowy z właścicielem zostały przeprowadzone a cena powinna być rozsądna.
K. Grabsztunowicz – działka obejmuje 3 tys. m 2 działki pod oczyszczalnie i 2 tys. m2 na drogę.
Stanisław Kasperski – należy sprawdzić czy dojazd do strony ul. Zachodniej nie będzie
krótszy.
Wójt – lokalizacja jest zgodna z planem zagospodarowania. Dojazd nie jest do końca ustalony, należy sprawdzić i wybrać najbardziej korzystny wariant.
K. Grabszyunowicz – najkrótsza droga to przedłużenie kępińskiej,
Stanisław Kasperski – uważam, że najkorzystniejszy będzie wariant przedłużenie
ul. Słonecznej, która jest droga gminną,
Wójt – ta czy inna będzie musiała być utwardzona jako dojazd do oczyszczalni.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono uwag
Projekt stanowi zał. Nr 4

3/ w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Brennie omówił Wójt.
Poinformował, że jest to część działki stanowiącej własność prywatna a będące częścią ul. Koźli Rynek, gdzie przy pomiarach do budowy drogi wyszły nieścisłości, które należy uregulować.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono uwag
Projekt stanowi zał. Nr 34/ w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego przedstawiła
Skarbnik gminy.
Przypomniała, że 25.05 br podjęta została uchwala o pomocy dla powiatu w sprawie współfinansowania inwestycji na drogach powiatowych w miejscowościach Brenno i Wijewo. Na wniosek starostwa dokonano zmian poprzez wykreślenie miejscowości Brenno.
Wójt – w ramach współpracy powiat posiada 200 tys. z tego zrobiono chodnik na
ul. Handlową. Z pozostałych zaplanowanych ul. Zachodnia jest mniej kosztowna a jest obawa, że na ul. Kargowska nie wystarczy dlatego zaproponowano jej wykreślenie z planu na 2009 rok. Jeśli będzie w 2010 taka sama forma współpracy to zrobimy
ul. Kargowska.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono uwag
Projekt stanowi zał. Nr 3

Ad. pkt. 4

Wójt - nieruchomość w Przylesiu stanowi mienie gminne. Czynsz miesięczny za wynajem wynosi 132 zł. Aby dokonać sprzedaży należy podjąć uchwałę o zamiarze sprzedaży na tej podstawie dokonać wyceny przez rzeczoznawcę. Nie można uprzedzą poniżej wyceny.
Roman Jaśkowiak – zaproponował, aby porozmawiać z P. Ratajczakiem ile chce za to dać, aby nie robić wyceny i narażać się na koszty jeśli wycena gęśli wycena będzie za wysoka,
Stanisław Kasperski – czy można sprzedaż na raty,
Skarbnik – jest taka możliwość,
Urszula Rilke - należy zapytać, czy interesuje go kupno całości,
Stanisław Kasperski – w trakcie rozmowy zadeklarował, że chce kupić całość,
Roman Jaśkowiak – jest to obiekt na sprzedaż, jeśli nie będzie zasiedlony bez gospodarza to zrobi się ruina.
Radosław Zamiatała – zaproponował, aby spotkać się i przedstawić ofertę,
Stanisław Kasperski – dokonać wyceny, jeśli nie kupi to dać na przetarg,
Jeśli sprzedamy w drodze przetargu to musimy zapewnić mieszkanie zastępcze.
Roman Jaśkowiak – zaproponował, aby przy okazji wyceny innego obiektu rzeczoznawca zobaczył budynek w Przylesiu i określił jego wartość w pewnym przedziale i wówczas można rozmawiać z zainteresowanym.
Propozycja P. Jaśkowiak została przyjęta.

Ad. pkt. 5

Roman Jaśkowiak - granice drogi z Radomyśla na Winnice budzą wiele emocji .
Wnioskował o ich odtworzenie
Urszula Rimke - wystąpiła z propozycja pomocy dla powodzian. Stwierdziła, że jako gmina nie dotknięta kataklizmem winniśmy pomóc poszkodowanym przez los. Zaproponowała nawiązanie kontaktu z gmina potrzebującą i pokreślenie jaka pomoc jest najbardziej potrzebna. Dobra okazja na rozpropagowanie takiej akcji były by dożynki gminne.
Roman Jaśkowiak – jestem za taka zbiórka, choć dziś SA już ubezpieczenia od szkód.
Należy znaleźć odpowiednią gminę.
Radosław Zamiatała – ile kosztowała przebudowa chodnika na ul. Handlowej,
- kto kupił samochód Żuk z OSP Wijewo,
- jaka jest możliwość budowy przydomowych oczyszczalni z możliwością dofinansowania,
- co z Holandrami ,
Wójt - Nie potrafię powiedzieć ile kosztował, chodnik na ul. Handlowej jest inwestycja powiatu i oni będą robić rozliczenie.
- na sprzedaż żuka były 2 przetargi w pierwszym nie został sprzedany w drugim kupił go P. Gierczyk za kwotę 450 zł.
- do oczyszczalni przydomowych nie ma dofinansowania ponieważ nie mamy takiej uchwały. Jeśli pójdziemy w oczyszczalnie przydomowe to zbędna będzie i nierentowna oczyszczalnia budowę której panujemy.
Przydomowe oczyszczalnie też musza spełniać pewne wymogi ( obszar do rozprowadzenia ścieków, badania gleby) i nie wszędzie można je zainstalować.
Plan zagospodarowania gminy określa , że gospodarkę ściekową reguluje kanalizacja . Przepisy zobowiązują mieszkańców do podłączenia się do kanalizacji jeśli taka istnieje.
Ogłoszony został przetarg na sporządzenie dokumentacji oczyszczalni i kanalizacji. Kosztorys został przygotowany na kwotę 960 tys. zł. Złożono oferty w przedziale 950 – 450 tys. zł. Planujemy aby prowadzić prace jednocześnie i od razu podłączać poszczególne wsie.
Roman Juskowiak – przy takim systemie jest niebezpieczeństwo, że rozkopana będzie cala gmina , mogą być znaczne utrudnienia w poruszaniu się.
- co z pozostałymi wsiami, które nie będą podłączone (Radomyśl, Przylesie, Pogrzebowo)
Wójt – w aglomeracji do skanalizowania jest ujęta cała gmina. W pierwszym etapie do 2015 r. ma być podłączona część wsi a reszta później w drugim etapie.
Jeśli nie będzie możliwości podłączenie wszystkich gospodarstw do kanalizacji rozpatrzymy budowę oczyszczalni przydomowych z ewentualnym dofinansowaniem.
Alojzy Wodniczak – do dożynek wykosić brzeg jeziorny oraz glinki,
- na Niwce założyć stelaż pod bocianie gniazdo,
- pilnować wykoszenia rowów, Rejon Dróg Wojewódzkich kosił ale do Wijewa nie dojechał.
- kiedy będzie remont skrzyżowania w Brennie,
- czy rozpoczęto już budowę wysypiska w Trzebani , gdzie będziemy wozić śmieci jak nasze zamkną,
- czy można zasypać część rowku przy ul, Łąkowej w Brennie,
Wójt – budowa składowiska odpadów w Trzebani została rozpoczęta, przez pół roku będziemy wozić poza na sza gminę,
Edwin Wojciech - czy za zmianę pokrycia dachowego z eternitu na blachę są dotacje,
czy można to zrobić samemu,
Wójt – o dotacjach na razie się tylko mówi. Likwidacja eternitu to zadanie Marszałka .
P. Grabsztunowicz posiada wykaz firm ,które zajmują się zdejmowaniem i utylizacja eternitu.
- w sprawie pomocy dla powodzian dokonamy rozeznania potrzeb i poinformujemy na sesji.
K. Grabsztunowicz – jeśli Wójt wyrazi zgodę to można zlecić odnowienie granic,
Henryk Rygusik – rury znajdujące się w Potrzebowie są grubości 80 są zbyt małe na budowę rowu. Przy drogach polnych nie powinno się rowów zasypowa bo droga robi się podmokła.
- należy pilnować wycinki krzewów przy drogach. Odrosty zarastają drogi jeszcze bardziej.
Radosław Wojcieczyk – na ul. Powstańców Wlkp studzienki kanalizacji deszczowej wymagają czyszczenia.
- przy krawężnikach na drodze przy placu słonecznym ( ul. Okrężna) zalega dużo piasku, który należałoby posprzątać,
Hieronim Jóźwiak - mieszkańcy z ul. Kalek chcą być podłączeni do wodociągu co należy zrobić aby spełnić formalności,
Wójt – należy złożyć wniosek do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie.
Wiesław Schwarz – jakie SA plany wobec drogi w Potrzebowie, czy informacja
P. Wojciecha jest nadal aktualna,
Wójt - starosta ma 500 tys. zarezerwowane, ma być wybrana ziemia, wysypane utwardzenie i położony pierwszy dywanik,
Zbigniew Lis – topole stojące przy drodze do Miastka są suche i zagrażają, należałoby je wyciąć,
- most w Miastku wymaga nalewki, próg jest zbyt duży i samochody ocierają podwoziem,
Wiesław Schwarz - przed Potrzebowem przy posesji P, Sibińskiego drzewa są do wycięcia, łamią się same,

Ad. pkt. 6

Wobec braku dalszych dyskutantów, przewodniczący obrad uznał porządek posiedzenia za wyczerpany. Podziękował za udział i zakończył posiedzenie.
Przewodniczący obrad
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Zbigniew Lis
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2009-08-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-10-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie