Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły komisji » Protokół Nr 22/08

Protokół Nr 22/08

Numer protokołu: 22
Rok: 2008

PROTOKÓŁ NR 22 /08
z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Gminy Wijewo odbytego
w dniu 10 grudnia 2008 r.


W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie komisji zgodnie z lista obecności .
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1
oraz
Ireneusz Zając – Wójt Gminy
Stanisław Kasperski - Przewodniczący RG
Elżbieta Wolnik – Skarbnik gminy

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie .
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach :
1/ budżet u Gminy na 2009 rok,
2/ poboru podatku w drodze inkasa, ustalenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso,
3/ zmiany uchwały Nr XXIV/157/08 z dnia 30 października 2008 r.
w sprawie określenia stawki opłat targowej oraz sposobu jej poboru,
4/ zmiany uchwał y Nr XXIV/160/08 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2008 r.
5/ udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wijewie
6/ sprzedaży działki budowlanej Nr 271 położonej w Radomyślu,
3. Zapytania i wolne wnioski.
4. Zakończenie.

Ad. pkt. 1

Obrady prowadziła radna Urszula Rimke powitała obecnych na posiedzeniu radnych, gości i pracowników urzędu.
Przedstawiła porządek posiedzenia do którego nie wniesiono uwag.

Ad. pkt. 2

1/ projekt budżetu na 2008 rok przedstawił :
Wójt – zgodnie z przepisami projekt budżetu opracowuje Wójt przy pomocy pracowników. Ustaliliśmy priorytety na podstawie otrzymanych od instytucji i organizacji zapotrzebowań. Po analizie potrzeb i możliwości finansowych ustaliliśmy budżet na 2009 rok.
Przez ostatnie 2 lata planowaliśmy deficyt z którego w efekcie nie skorzystaliśmy. Na rok 2009 zaplanowaliśmy deficyt w kwocie 2,5 mil., zł. Przepisy dopuszczają deficyt do wartości 60 % budżetu. Pozwoli to nam na zapewnienie wszystkich potrzeb bieżących i inwestycyjnych. Rok 2009 ma obfitować w większa możliwość pozyskania środków unijnych dlatego zaplanowaliśmy więcej inwestycji aby można skorzystać z tych możliwości. Zakres prac i ilość inwestycji na 2009 rok będzie zależała od pieniędzy jakie będzie można uzyskać na ich realizacje.
Skarbnik - 17 listopada br. projekt budżetu został przedstawiony Radzie Gminy oraz RIO w Lesznie. Otrzymana do projektu opinia jest pozytywna tak w sprawie budżetu jak i w sprawie deficytu.
Budżet został opracowany na podstawie wytycznych przyjętych uchwała przez RG w szczegółowości po stronie dochodów i wydatków
Dochody określono na kwotę 8 996 tys. zł.
Wydatki zaplanowano na kwotę 11 496 tys. zł.
Planowany deficyt zostanie pokryty z pożyczki, której spłata rozpocznie się w 2010 r. W skład projektu wcedza załączniki, które stanowią między innymi :
- objaśnienia do projektu budżetu,
- informacja o stanie mienia komunalnego z uwzględnieniem dochodów i zmian w trakcie roku,
- prognoza długu z uwzględnieniem terminu spłaty pożyczki i zobowiązań wobec MZO Leszno ,
- wydatki bieżące,
- inwestycje
- gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
Dochody gminy na 2009 rok zostały określone na podstawie otrzymanych dyspozycji z ministerstwa i od wojewody oraz symulacji dochodów własnych z podatków i opłat na podstawie uchwalonych przez RG stawek .
W ramach budżetu zaplanowano dotacji do Gminnego Ośrodka Kultury, Biblioteki, Spółek Wodnej w Potrzebowie, Powiatu Leszczyńskiego na budowę dróg, prace konserwatorskie i remontowe, organizacje pozarządowe oraz Izby Rolniczej.
Utworzona została rezerwa do dyspozycji Wójta oraz celowa - na szkoły. Ponadto wydzielono 1 % z budżetu na działania prowadzone z powodu klęski.
Wydatki zostały określone na podstawie wytycznych ministra przyjmując wzrost płac o 3,6 % a w szkolnictwie o 5 % w styczniu oraz kolejne 5 % we wrześniu. Rok 2009 będzie obfitował w liczne nagrody jubileuszowe co znacznie zwiększa kwotę na wynagrodzenia, 16 nagród.
Projekt budżetu zawiera również upoważnienie dla Wójta na zaciągnięcie pożyczki, dokonywanie zmian w budżecie , udzielania upoważnień.
Zwiększone wydatki inwestycyjne wynikają z przyjętych zobowiązań wobec MZO| w Lesznie.
Wójt - na 2009 rok mamy zaplanowane bardzo duże ile z tego zrealizujemy będzie zależało od możliwości finansowych własnych oraz ilości pozyskanych dodatkowo funduszy.
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Projekt stanowi zał. Nr 2

2/ projekt uchwały w sprawie poboru podatku w drodze inkasa, ustalenia inkasentów i
wysokości wynagrodzenia za inkaso, przedstawiła skarbnik.
Poinformowała , że RIO wniosła zastrzeżenie co do określenia inkasentów, Nie mogą być bezimienni. Nie można określić, że inkasentem jest sołtys musi być wymieniony z imienia i nazwiska.
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Projekt stanowi zał. Nr 3

3/ projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/157/08 z dnia 30 października 2008 r.
w sprawie określenia stawki opłat targowej oraz sposobu jej poboru, przedstawiła
Elżbieta Wolnik
Stwierdziła, że zmiana do tej uchwały dotyczy tego samego zagadnienia co omawiana poprzednio.
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Projekt stanowi zał. Nr 44/ projekt uchwały w sprawie zmiany uchwał y Nr XXIV/160/08 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2008 r. przedstawiła skarbnik gminy.
W poprzedniej uchwale zmieniającej budżet nie ujęto danych o dochodach z zakresu administracji rzadowej.
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Projekt stanowi zał. Nr 5

5/ projekt uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wijewie przedstawiła Ewelina Wolniczak.
Wójt poinformował o ogłoszonym i rozstrzygniętym konkursie na Kierownika OPS, Zgłosił się jeden kandydat spełniający wymogi. Z dniem 1.12. br stanowisko to objęła P. Wolniczak Ewelina.
E. Wolniczak – zgodnie z nowa ustawa gmina otrzymała nowe zadania, które maja być realizowane przez OPS. Nie na wszystkie Wójt może udzielić upoważnienia do takich należą zadania dotyczące egzekwowania i wypłacania zobowiązań alimentacyjnych może tego jednak dokonać Rada Gm Iny w formie uchwały.
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Projekt stanowi zał. Nr 6

6/ projekt uchwały w sprawie sprzedaży działki budowlanej Nr 271 położonej w Radomyślu,
Przedstawił Krzysztof Grabsztunowicz.
Poinformował, że działka ta była wystawiona na przetarg na dzierżawę, ponieważ poprzedni użytkownik zrezygnował z dzierżawy. Nikt się nie zgłosi ł wobec czego postanowiliśmy wystawić ja na sprzedaż.
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Projekt stanowi zał. Nr 7

Ad. pkt. 3

1/ K. Grabsztunowicz - przedstawił wniosek P. Mulczyńskich z Głogowa o zmianę przeznaczenia gruntów nad jeziorem Maszynek w Miastku.
Postanowiono wniosek przekazać na posiedzenia Rady Gminy w dniu 30.12. br.

Przewodniczący rady przedstawił zebranym treść odpowiedzi jakie udzieliły na zgłoszone wnioski - energetyka w Kościanie ,
- Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie.,
oraz zawiadomienie o wszczęciu postępowania przez prokuraturę
Wójt – wyjaśnił, że P. Trzcińska kupiła grunty, które obecnie sprzedaje w formie udziałów ponieważ teren nie może Bryc podzielony ze względu na brak dróg dojazdowych. Postawione w prokuraturze pytanie czy aby nie wzięto w gminie łapówki za określenie takich granic spowodowało wszczęcie postępowania, które toczy się w sprawie a nie przeciwko konkretnej osobie.

Alojzy Wolniczak - czy droga na Ostrów będzie remontowana. Na odcinku należącym do gminy
dobrze byłoby postawić kilka lamp oświetleniowych,
- na parkingu przy cmentarzu należy wydzielić miejsca dla inwalidów, policja może uważać ,
że znak dotyczy wszystkich i można mieć kłopoty,
- drzwi w ubikacji przy cmentarzu były uszkodzone P. Firlej naprawił ,
Wójt - remontu tej drogi nie ujęliśmy w planie ale pamiętamy, zrobimy to z rezerwy,
- oznaczenie miejsc parkingowych przy cmentarzu zostanie uściślone.
Stanisław Kasperski – stawek na Kępinie został ładnie zrobiony. Obecnie już zauważa się ścieki,
ponownie zaczyna się robić szambo.

K. Grabsztunowicz – robiliśmy kontrole wszystko wyło poprawnie. Mieszkańcy wiedza kto
Spuszcza nieczystości ale nie chcą mówić.
Adam Zielnica - w czasie kontroli była panika teraz już się uspokoiło, należałoby powtórzyć
kontrole.
Henryk Rygusik – wokół Kępiny miało być przejście , słyszałem, że nie ma takiej możliwości,
Hieronim Jóźwiak – właściciele posesji nie dbają o porządek, krawężniki przy drodze
wojewódzkiej i powiatowych są pozarastane trawą,
Sławomir Zając - gałęzie przy drodze do Miastka wystają na drogę i uszkadzają poruszające się
tam samochody i autobusy.
Urszula Rimke - czy budynek po szkole w Potrzebowie jest na sprzedaż.
Wójt - obecnie budynek jest zajęty . Zamieszkują tam od 2006 roku bez meldunku dzieci
P. Powałowskiej. Sprawa jest w sadzie o eksmisje. Myślę, że byłaby tam nie zła sala z zapleczem.
- 19. grudnia odbędzie się przetarg na ul. Piłsudskiego
- w celu przydziału mieszkania socjalnego zostanie powołana komisja w skład której wejdą :
- Przedstawiciel OPS - Ewelina Wolniczak
- radny -
- przedstawiciel wsi - B. Wojciech , J. Pukacki ,
- pracownik UG,

Wójt - o wizycie gości z Ukrainy chciałbym opowiedzieć w szerszym gronie.
Alojzy Wolniczak – zaproponował wysłanie na święta paczki z słodyczami i jeśli byłoby to
stosowne z odzieżą używaną.
Wojt - pomysł jest dobry, z odzieżą uważam, że należy się wstrzymać do bliższego poznania.

Ad. pkt. 4

Przewodnicząca obrad uznała porządek posiedzenia za wyczerpany. Podziękowała zebranym za udział i zakończyła obrady.

Na tym posiedzenie zakończono.
Przewodniczący obrad


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Urszula Rimke
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2008-12-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-10-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie