Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły komisji » Protokół Nr 29/06

Protokół Nr 29/06
PROTOKÓŁ NR 29
z posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy Wijewo odbytego
w dniu 22 czerwca 2006 r.

==================================================================


W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie Komisji zgodnie z listą obecności .
Lista obecności stanowi
załącznik Nr 1
oraz
Stanisław Kasperski - Przewodniczący Rady
Ireneusz Zając - Wójt Gminy Wijewo
Elżbieta Wolnik - Skarbnik Gminy
Józef Kubicki - Kierownik GOPS

Porządek posiedzenia :

1 . Otwarcie .
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawach :
1/ przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wijewie.
2/ zmiany uchwały Nr XXXVIII/205/06 RG Wijewo z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
3/ zmiany w budżecie na 2006 rok.
3. Zapytania i wolne wnioski.
4. Zakończenie.

Ad. pkt. 1

Posiedzeniu komisji przewodniczyła Urszula Rilke, przewodnicząca komisji gospodarczej rady .
Powitała obecnych na salki członków komisji oraz zaproszonych gości.
Przedstawiła proponowany porządek obrad, który został przyjęty bez uwag.

Ad. pkt 2

1/ Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wijewie przedstawił Józef Kubicki.
Poinformował, że zmieniło się brzmienie ustawi o finansach publicznych , które miały odbicie w statucie dlatego należy dokonać jego aktualizacji. Została uszczegółowiona forma kierownictwa GOPS i osoba reprezentująca go na zewnątrz.
Do projektu uchwały nie wniesiono zmian.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 2

2/ Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/205/06 RG Wijewo z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 roku przedstawiła skarbnik gminy,
Wyjaśniła, że jest to poprawka do poprzedniej uchwały w której został popełniony błąd pisarski.
Było 1 775 500 a winno być 1 757 500,-.
Do projektu uchwały nie wniesiono zmian.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 2
3/ projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok przedstawiła Skarbnik gminy.
Wyjaśniła, że zmiany dotyczą zwiększenia dochodów o 17 370 zł. Z tytułu sprzedazy pływt stropowych oraz zwiększenie dochodów z tytułu opłaty skarbowej. Zmieniono plan wydatków inwestycyjnych : przebudowa WDK w Brennie w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania.
Do treści projektu nie wniesiono uwag.
Projekt uchwały st6anowi załącznik Nr 4

Ad. pkt., 3

Henryk Rygusik - zwrócić uwagę Rej, Dróg Powiatowych na potrzebę wyczyszczenia rowów
przy drodze powiatowej.
- przywrócić stan pierwot6ny rowu czyszczonego przez gminę,
- czy można składać wnioski o suszę, jeśli nie to zgłosić taką potrzebę.
Radosław Zamiatała - tablica informacyjna - drogowa na ul. Zachodniej leży w rowie
Aleksander Poszwiński - na ul. Kargowskiej od strony Wielenia również jest wywrócona tablica,
- remont odcinka drogi na drodze Włoszakowice - Zaborówiec . Można było lepiej
dogadać się w sprawie dojazdów. Prace podjęte były bez zapowi9edzi
- czy podobne utrudnienia czekają nas przy budowie chodnika w Zaborówcu.
- jak zostanie napełniony staw przy pałacu.
Wiesław Schwarz - wprowadza się dopłaty do paliwa dla rolników ale kto otrzyma teraz rachunek
za paliwo, które zakupił wiosną.
Marzanna Daleka - czy Holendry zostały już wycenione.
Stanisław Kasperski - poprosił o informacje na temat prowadzonych prac inwestycyjnych.

Na zadane pytania odpowiedzi udzielił Wójt.
1/ Jedna z rur została położona zbyt nisko dlatego udrożnienie tego rowu jest trudne i kosztowne.
Problem ten zostanie zgłoszony do poprawki przy odbiorze drogi,
2/ aby można składać wnioski o susze Wojewoda musi ogłosić strefę klęski . Można taki
problem zgłosić u Wojewody.
3/ przepust na drodze do Włoszakowic był przewidziany do remontu w tym roku. Władze Lasów
Państwowych nie wyraziły zgody na przejazd przez las dlatego Zarząd Dróg Powiatowych
ustalił taki a nie inny objazd.,
4/ dokumentacja na budowę chodnika w Zaborówcu jest w trakcie kompletowanie .
Otrzymaliśmy ostatnio zgodę na wydanie opinii środowiskowej Wójta w ramach programu
Natura 2000. Planuje się w tym roku cała kanalizację burzowa oraz chodnik do sklepu
5/ na otwarcie kompleksu pałacowo parkowego woda w stawie będzie na pewno, jak to zrobimy :
jest kilka koncepcji.
6/ proces legislacyjny w sprawie dopłat do paliwa jest w odwrotnej kolejności . Ma to być
robione w gminie w formie decyzji, gdzie wymagane jest wiele dokumentów.
Wiesław Schwarz - chodzi głownie o zwrócenie uwagi na sposób wprowadzania przepisów.
7/ otrzymaliśmy opinię geologiczną o wartości złoża z Wielkopolskiego Przedsiębiorstwa Geologicznego w Poznaniu,. Opinia obejmuje
I wersja : obszar 4.578 ha . Oszacowano to na 990 tys. Ton o wartości szacunkowej 9 mil. Zł. Z
czego ok. 12 % złoża nie nadaje się do sprzedaży.
II wersja : obszar 4.57 ha z uwzględnieniem terenu na infrastrukturę 1,33 ha co stanowiłoby
680 tys. Ton
Ocena nie obejmuje kosztów zagospodarowanie . Za kazda wydobyta tonę gmina otrzymuje 27 gr. podatku.
Posiadana opinia jest podstawa wyceny szczegółowej.`

Roman Jaśkowiak - bez wyceny nikt nie będzie zainteresowany eksploatacją. Zezwolenie na
użytkowanie na okres 20 lat jest zbyt długie .
Zebrani opowiedzieli się za dokonaniem wyceny szcegółowej.

Inwestycje.
1/ WDK Brenno - złożony został wniosek do Ministra Ochrony Środowiska o promesę dla zadania . Jeśli otrzymamy promesę to będziemy starać się o pieniądze z funduszu.
2/ modernizacja domów kultury oraz szkól z Funduszu Norweskiego będzie realizowana po rozpatrzeniu wniosków, które należy składać do końca roku. Pilna sprawa jest wymiana dachów w szkołach jeśli będą pieniądze to zrobimy we własnym zakresie
3/ zespól Pałacowo Parkowy, jak widać jest zrobiona płyta biesiadna , pomalowane pomieszczenia po przedszkolu, w trakcie jest wymiana dachu i budowa parkingu Staw będzie miał zamontowana fontannę, która będzie pełniła role napowietrzacza.
4/ powołana została komisja do ustalenia formy i treści obelisku upamiętniającego powrót Wijewa do Polski.
5/ w przygotowaniu SA projektu na budowę ul. Kępińskiej Podgórnej i Wczasowej.
Marzanna Daleka - czy dojazd do gminy nie będzie robiony,
Wójt - będzie robiony później w ramach oddzielnego zadania, na które mamy nadzieję dostać dodatkowe pieniądze.
Urszula Rilke - jakie będzie przeznaczenie dachówki, która jest zdejmowana z pałacu,
Wójt - według ekspertów nie nadaje się na pokrycie budynków mieszkalnych. Ogłosimy przetarg i sprzedamy.

Na tym posiedzenie komisji zakończono.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2006-06-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie