Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły komisji » Protokół Nr 19/08

Protokół Nr 19/08

Numer protokołu: 19
Rok: 2008

PROTOKÓŁ NR 19 /08
z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Gminy Wijewo odbytego
w dniu 25 sierpnia 2008 r.


W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie komisji zgodnie z lista obecności .
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1
oraz
Ireneusz Zając – Wójt Gminy
Stanisław Kasperski - Przewodniczący RG
Elżbieta Wolnik – Skarbnik gminy
Krzysztof Grabsztunowicz – Kier, Ref.
Maria Nowicka - - kier. Ref.

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie .
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach :
1/ wyrażenia zgody na zabezpieczenie podwyższonego zobowiązania kredytowego
udzielonego Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez ustanowienie sadowego
zastawu rejestrowego na stanowiących własność Gminy udziałach w Spółce.
2/ zmiany uchwały Nr XVI/97/07 Rady Gminy Wijewo z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia
wekslowego,
3/ zaciągnięcia zobowiążą n finansowych,
4/ podniesienia udziałów do Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie
5/ zmiany do uchwały Nr XXI/125/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.
6/ zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Brenno,
7/ zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Potrzebowo,
8/ wynagrodzenia Wójta Gminy Wijewo,
3. Zapytania i wolne wnioski .
4. Sprawy bieżące.
5. Zakończenie

Ad. pkt. 1

Posiedzeniu przewodniczyła Radna Urszula Rimke Przewodnicząca Komisji Gospodarczej.
Powitała gości oraz członków komisji .Przedstawiła proponowany porządek posiedzenia do którego nie wniesiono poprawek..

Ad. pkt. 2

1/ projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie podwyższonego zobowiązania
kredytowego udzielonego Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez ustanowienie
sadowego zastawu rejestrowego na stanowiących własność Gminy udziałach w Spółce.
przedstawiała Skarbnik
Poinformowała, że 23 lipca br. otrzymaliśmy z MZO w Lesznie pismo w sprawie realizacji projektu Trzebania . W związku z faktem, że koszt zadania wzrósł o 8 mil zł. należy zaciągnąć dodatkowa pożyczkę, która będzie przez gminy spłacana w formie sadowego zastawu rejestrowego. Polegać będzie to na tym, że gminy do roku 2023 do chwili spłaty pożyczki nie będą otrzymywały dywidendy. Wypracowany zysk będzie przeznaczony na spłatę pożyczki..
Wójt – Trzebanie należy traktować jako dwa zadania : zakład utylizacji oraz rekultywacje wysypisk istniejących. Warunki rekultywacji są ustalone i nie ulegają zmianie.. Budowa zakładu utylizacji była obliczona w Euro. Z chwila spadku wartości waluty wartość w złotówkach rośnie co nie jest korzystne w stosunku do ogłoszonego przetargu i opracowanego kosztorysu inwestorskiego
Przystąpienie do związku MZO było dobra decyzja. Trudno powiedzieć jakie skutki może mieć podjęcie proponowanej uchwały w przyszłości. Jest niebezpieczeństwo, że w przyszłości może blokować zaciągnięcie pożyczki przez gminę np. na kanalizację.
Wiesław Schwarz - podejmując uchwałę zablokujemy sobie dodatkowe pieniądze i możliwość
otrzymania wypracowanych zysków.
Stanisław Kasperski – wysypisko w Brennie jest dopuszczone warunkowe, nie możemy wycofać
się z MZO bo zostaniemy bez składowiska odpadów .
Zdecydowano, aby na Sesję zaprosić przedstawiciela MZO celem wyjaśnienia szczegółów
Do projektu uchwały nie wniesiono poprawek

2/ zmiany uchwały Nr XVI/97/07 Rady Gminy Wijewo z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego,
przedstawiła Elżbieta Wolnik ,
Ze względu na większą pożyczkę jaka musi zaciągnąć MZO na realizacje zadania nie zmieniono wielkości rat natomiast wydłużono okres spłaty o 2 lata.
Do projektu uchwały nie wniesiono poprawek

3/ projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych przedstawiła Skarbik
Projekt jest związany ze zmiana wartości zadania budowy zakładu oczyszczania Trzebania. Zwiększone koszty generują również zmianę harmonogramu spłaty zobowiązania gmin
wobec MZO
Do projektu uchwały nie wniesiono poprawek

4/ projekt uchwały w sprawie podniesienia udziałów do Miejskiego Zakładu Oczyszczania
Sp. z o.o. w Lesznie przedstawiła Elżbieta Wolnik
Jest to uchwała porządkująca upoważniająca Wójta do podpisania aktu notarialnego potwierdzającego wniesienie udziałów do MZO w Lesznie.
Do projektu uchwały nie wniesiono poprawek

5/ projekt uchwały w sprawie zmiany do uchwały Nr XXI/125/08 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2008 r. przedstawiła skarbnik,
Regionalna Izba Obrachunkowa wskazała w podjętej uchwale błąd w klasyfikacji. Przyjęte dochody sklasyfikowano jako dochody majątkowe a winny być sklasyfikowane w dziale dochody bieżące.
Do projektu uchwały nie wniesiono poprawek

6/ projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Brenno raz w
sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Potrzebowo przedstawił Leszek
Józefczak pracownik UG.
Poinformował, że przygotowano wnioski o dofinansowanie inwestycji z programu odnowa wsi, które stanowią załącznik do uchwal zebrań wiejskich. Wnioski te musi zatwierdzić rad w drodze uchwały. Obejmują one analizę zasobów oraz możliwości wsi w realizacji zadania.
Wniosek dla wsi Brenno obejmuje : remont WDK, remizy OSP, budowę boiska , ścieżki wokół jeziora, kładki przez rzekę, remont dróg, chodników, kościoła, udrażnianie szlaku konwaliowego.
Wniosek dla wsi Potrzebowo obejmuje : remont WDK, konserwacja zabytków, budowa kanalizacji ściekowej, dróg dojazdowych, m ostu, placu zabaw.
Radosław Zamiatała – nie wszystkie plany uda się zrealizować, jakie jest dofinansowanie ze strony programu.
Leszek Józefczak - wysokość dofinansowania jest określona na 75 % wartości. Wszystkie zadania nie będzie zrealizowane, ujęcie ich w planie daje możliwość wyboru .
Wójt – wykaz planowanych inwestycji stanowi propozycję, złożenie wniosku stanowi jeden ze sposobów pozyskania dodatkowych pieniędzy w ramach tego programu.
RIO wydała biuletyn w którym określa miejsce poszczególnych gmin wg wielkości otrzymanych środków. Gmina Wijewo klasuje się na 6 miejscu.
Do projektu uchwały nie wniesiono poprawek

8/ projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Wijewo przedstawiła kadrowa
Maria Nowicka .
Poinformowała, że w miesiącu kwietniu weszło nowe rozporządzenie Rady Ministrów określające nowe stawki wynagrodzenia z którego wynika 27% podwyżka w poszczególnych widełkach.
Proponuje się nowe wynagrodzenie od 1 lipca b r. w wysokości 10 % co nie stanowi maksymalnej kwoty w grupie.
Proponuje się również podwyższenie o 5 % dodatku specjalnego ( z 25 – 30 %) ze względu na fakt, że Wójt nie posiada zastępcy, a w porównaniu z sąsiednimi gminami ma równo lub mniej.
Ogólnie z dodatkiem specjalnym podwyżka wynosi ok. 13 %.
Stanisław Kasperski – na sesji powiatu w miesiącu maju podejmowana była również uchwała w sprawie podwyżki dla starosty. W innych gminach podjęte uchwały obejmowały podwyżkę niejednokrotnie od 1 stycznia.
Do projektu uchwały nie wniesiono poprawek

Ad. pkt. 3

Przewodniczący rady zapoznał zebranych z treścią pism w sprawie :
1/ zaproszenia na Ogólnopolska Pielgrzymkę na Jasna Górę.
2/ podziękowania młodzieży za uczestnictwo w obozie strażackim w Brennie,
3/ pomocy materialnej dla Ukrainy w związku zaistniałym kataklizmem,
4/ wnioski o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego działek,
- P. Zbigniewa Wojciecha z Brenna , są to tereny ujęte w studium i ich przekształcenie może być możliwe przy najbliższej zmianie planu,
- P. Rafała Bąka z Wijewa, wnioskowane działki znajdują się za CPN nie są ujęte w studium dlatego realizacja tego wniosku jest możliwa ale wymaga czasu.
5/ Przewodnicząca obrad przedstawiła odpowiedzi na złożone interpelacje i w nioski :
- Zarządu Dróg Wojewódzkiej w Nowym Tomyślu,
- Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lesznie.
6/ Przewodniczący RG przedstawił zebranym treść pisma w sprawie nieprawidłowości na prace wysypiska w Brennie i Wójta. Jedno z pism stanowi donos natomiast drugie anonim.
Pismo to skierowano na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu Leszczyńskiego, który przesłał je według właściwości do RG Wijewo. Poinformował, że sprawa ta została zbadana przez Komisje Rewizyjną. RG Wijewo.
Przewodniczący Komisji rewizyjnej Józef Pukacki poinformował, że komisja odbyła w tej sprawie 2 posiedzenia 7 września br. zapoznano się z treścią pism oraz wysłuchano zdania i wyjaśnień P, A, Seifert rzekomej autorki pisma.
P. Seifert oświadczyła, że pismo to nie jest jej autorstwa, złożyła stosowne oświadczenie, ponadto skierowała sprawę do prokuratury o nielegalne posługiwanie się jej danymi .
Kolejne posiedzenie odbyło się 19 sierpnia br. gdzie dokonano kontroli funkcjonowania wysypiska gdzie nie stwierdzono nieprawidłowości. Przewodniczący Kom misji odczytał treść protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że brak prawdziwego adresu autora pisma nie pozwala na udzielenie odpowiedzi.
Ad. pkt. 4

Radosław Zamiatała - kiedy zostanie rozpoczęta budowa drogi 105,
Wójt - z rozmowy z P. Żokiem wynika, że pieniądze zostały zabrana na autostrady i rozpoczęcie zostało przełożone do 2012 r.
Ryszard Woźniak - czy droga w Miastku będzie robiona w tym roku,
Wójt – aktualnie powiat rozpoczął budowę ul. Krótkiej w Zaborówcu, czekamy na rozstrzygnięcie przetargu na ul. Prosta w Brennie. Jeśli zostaną pieniądze z przetargu to będziemy myśleć o Miastku.
Z pieniędzy na Inwestycje powiatowe pozostało 60 tys. jest do wyboru do zrobienia :
-chodnik na kargowskiej - 170 tys.,
- chodnik na Zachodniej = 100 tys.
- chodnik na leszczyńskiej - 120 tys. - z czego 20 tys. to koszt dokumentacji
Chodnik na ul. Jeziornej może być zrobiony w ramach remontu – zaoszczędzamy wtedy koszt dokumentacji podobnie jak ul. Piłsudskiego, gdzie rury na wymianę kanalizacji mamy,
Ogłosiliśmy Przetarg na czyszczenie stawu przy ul. Kepińskiej. W przetargu uczestniczyła tylko jedna oferta P. Umińskiego. Staw ten ma wyglądać i spełniać rolę rekreacyjna jak staw w parku.
Po pomiarach okazało się, że sąsiedzi zajmują część działki . Proszę o wskazanie na sesji rozwiązania tej sprawy, sprzedać zajmowaną część czy nakazać rozbiórkę.
Urszula Rimke – uważam, że obejście wokół stawku powinno być.
Zwrócono uwagę na potrzebę wykoszenia traw przy sali w Brennie oraz w Zaborówcu przy sali
i szkole.
Henryk Rygusik - autobus szkolny zawracając na końcu Potrzebowa obok Kaczmarka wywozi
na kołach piach robiąc zagłębienie , gdzie stoi później woda. Wskazane byłoby utwardzenie
tego miejsca tłuczniem.
Alojzy Wolniczak – mieszkańcy Brenna chcieliby uporządkować brzeg jeziorny przy ul. Jeziornej. Pozbierać kamienie, gruz oraz inne przedmioty. Czy urząd mógłby zapytać o pozwolenie na porządku właściciela-dzierżawce.
Radosław Zamiatała – na wysokości Inter Kramu w pasie drogowym rośna chwasty.
- czy wpłynęło pismo dotyczące zainstalowania foto-radaru.. , jaki będzie dalszy tryb postępowania.
Edwin Wojciech – rosnące na ul. 25 Maja jarzębiny zasłaniają wyjazd z ul. Piaski , prosiłbym
o ich obcięcie.

Ad. pkt. 5

Wobec wyczerpania tematów i braku dalszej dyskusji przewodniczący obrad podziękował za udział i zakończył obrady.


Przewodniczący obrad


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Urszula Rimke
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2008-08-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-10-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie