Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły komisji » Protokół Nr 16/08

Protokół Nr 16/08

Numer protokołu: 16
Rok: 2008PROTOKÓŁ NR 16/08
z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Gminy Wijewo odbytego
w dniu 15 kwietnia 2008 r.W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie komisji zgodnie z lista obecności .
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1
oraz
Przewodniczący rady - Stanisław Kasperski
Wójt Gminy – Ireneusz Zając
Skarbnik – Elżbieta Wolnik
Kierowników Referatów Urzędu Gminy - Krzysztofa Grabsztunowicza

Porządek posiedzenia

1. Otwarcie .
2. Zaopiniowanie wykonania budżetu za 2007 rok .
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach
1/ udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wijewo,
2/ zmiany Uchwały Nr XVI/97/07 RG Wijewo z dnia 28.12.2007r. w sprawie
zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego.
3/ zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Wijewo
4. Sprawy bieżące :
1/ odznaka za zasługi dla Gminy Wijewo,
2/ stawki opłaty za wynajem sali,
5. Zapytania i wolne wnioski.
6. . Zakończenie

Ad. pkt. 1

Obrady prowadził przewodniczący Komisji Budżetowej radny Zbigniew Lis.
Powitała obecnych na posiedzeniu radnych, gości i pracowników urzędu.
Przedstawiła porządek posiedzenia do którego nie wniesiono uwag.

Ad. pkt. 2

Wójt – miara działalności finansowej Gminy jest wykonania budżetu. Jakość sprawozdania jakie przedkłada się radzie do analizy jest z roku na rok bardziej dokładna i szczegółowa. Część opisowa sprawozdania przedstawia wykonanie budżetu w poszczególnych działach z uwzględnieniem przyczyn.
Na wyższym poziomie odnotowano wykonanie dochodów. Największe braki w dochodach odnotowano w dziale opieka społeczna oraz transport i łączność. Najgorsze wykonanie odnotowano w dziale drogi publiczne oraz składki na fundusz zdrowotny.
Większość budżetu pochłania oświata , gdzie wielkość dochodów i wydatków jest uzależniona od otrzymanej subwencji.
Na mniej regularne dochody możemy liczyć z opłat i podatków, gdzie jest to trochę uzależnione od urodzaju i pogody. Główny dochód w pozycji podatki pochodzi od rzemieślników. Znacznie w tym dziale obniża dochody rozstrzygnięcie o nie opodatkowaniu budynków rekreacyjnych trwale nie związanych z gruntem. Ucieka nam tu spora kwota. Przystępujemy do uporządkowania terenu Brenna Ostrów, może to zmniejszy nasze straty z tego terenu. Mniejsze dochody z tytułu zwolnień i umorzeń są bardzo niskie.

Skarbnik – wielkość dochodów i wydatków w opiece społecznej jest szacowana w czerwcu i sierpniu. Po kolejnych obliczeniach stwierdzono, że pozostaje nadwyżka. Wnioskowano do wojewody o jej zmniejszenie./ Kwota na zasiłki została zmniejszona 31 grudnia natomiast kwota na składki zdrowotne nie co spowodowało nadwyżkę i niższe wykonanie budżetu w tym dziale,
Dział 600 – drogi nie zostały wykonane w 100 % ponieważ przedłużyła się budowa ul. Kepińskiej i pieniądze przeznaczone na jej zapłatę nie zostały wykorzystane.

Wójt - otrzymaliśmy już opinię RIO o wykonaniu budżetu za 2007 rok. Należy przyznać, że jest krótka i pozytywna.

Stanisław Kasperski - poinformował , że komisja Rewizyjna RG dokonała kontroli wykonania budżetu i własną opinie przesłał a do akceptacji RIO.
Do treści sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok nie wniesiono zapytań.

Ad. pkt. 3.

1/ projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wijewo przedstawił
przewodniczący obrad.
Projekt stanowi załącznik Nr 2

2/ projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/97/07 RG Wijewo z dnia 28.12.2007r.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego.
Przedstawiła Skarbnik,
Poinformowała, że wcześniej podejmowana była taka uchwała w miesiącu grudniu 2007 r. jest to gwarancja na spłatę pożyczki zaciągniętej przez MZO w przypadku n niewypłacalności na budowę składowiska Trzebani. NFOPZ rozłożył spłatę zadłużenia na lata do 2021 co zmieniło kwoty w poszczególnych latach.
Radosław Zamiatała - spotkałem się z wypowiedzi, że inwestycja jest zagrożona ,
Alojzy Wolniczak – jeśli tak ma być, to należy się zastanowić, czy nasze wysypisko zasypywać na
siłę i zamykać. Gdzie będziemy wozić śmieci jeśli Trzebania nie ruszy na czas ponieważ
jest brak wykonawców.
Wójt - na walnym zebraniu Zakładu Oczyszczania Miasta w Lesznie była ta sprawa omawiana, sama inwestycja nie jest zagrożona – rozpoczęcie budowy na pewno nastąpi. Jest sprawa terminu. Problem jest w tym, że kurs Euro spada i przyznana kwota może nie starczyć na wszystkie zadania. Należy szukać dodatkowych pieniędzy lub zmniejszyć zakres inwestycyjny.
Jeśli czas rozpoczęcia budowy będzie znacznie opóźniony to będziemy starać się o przesunięcie czasu zamknięcia naszego wysypiska.
Obecnie na wysypisko dowozi się śmieci z Włoszakowic. Jest to dla nas korzystne , ponieważ wnoszone opłaty wystarczają na utrzymanie wysypiska.
Projekt uchwały stanowi zał. Nr 3

Stanisław Kasperski – poinformował, że otrzymane bilanse finansowe z GBP i GOK będą przedmiotem analizy na kolejnej sesji. Prosił o zapoznanie się z treścią

3/ projekt uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Wijewo przedstawił Kierownik Referatu Budownictwa P. Krzysztof
Grabsztunowicz.
Poinformował, że poprzednia uchwała w tej sprawie został a uchylona przez wojewodę z powodu nie ogłoszenia dokonanych zmian (zmniejszenia zakresu zmian). Ze względu na Zarządzenie wojewody o zakazie kopalin w parku zrezygnowano z terenów pod żwirownie w Zaborówcu
Radosław Zamiatała – kiedy będzie można zdecydować o żwirowni.
K. Grabsztunowicz – wszystko będzie zależało jaki zapisu będzie w planie ochrony przyrody
przygotowywanym dla Parku
Wójt – wojewoda Dziuba obiecał zrobienie takie planu. Jest w trakcie opracowania . Potrzebuje jednak akceptację wszystkich gmin w obrębie parku co może być problemem.

Ad. pkt. 5

1/ stawki opłaty za wynajem sali,
Dyrektor GOK P. Agnieszka Jurgawka poinformowała, że w ostatnim czasie poczyniono remonty i modernizacje, które pochłonęły znaczne wydatki i podniosły standard pomieszczeń wobec czego wystąpiła z propozycją podniesienia obowiązujących stawek..
Po ogólnych rozliczenia wynajęcie Sali wzrasta z 1150 zł do 1311.
Dodano opłaty za zjazdy rodzinne i klasowe, czego poprzedni cennik nie ujmował.
Stanisław Kasperski - ustalanie opłat za wynajem pomieszczeń gminnych należy do kompetencji Wójta. Wszystkie jednak uwagi będą cenne
Urszula Rimke - zaproponowała obniżenie podwyżki za wynajem sali na wesele o 50 % oraz kuchni o 10 zł.. Podkreśliła, że organizacja wesela na ośrodku nie jest dużo droższa a łatwiej i wygodniej.
Przy proponowanych stawkach wieczorki i zabawy organizowane przez organizacje społeczne ni e będą się opłacały. Zaniknie Zycie towarzyskie. Na ilości można też zarobić.
Radosław Zamiatała – jakie są koszty urządzenia wesela.
A. Jurgawka - obecnie z wesela pozostałe ok. 400 zł. Jeśli jest więcej imprez to sala wymaga więcej pracy i konserwacji. Wówczas zwiększają się również koszty utrzymania.,
Radosław Wojcieszyk – należy starać się o pozyskanie dodatkowych pieniędzy na utrzymanie
z zewnątrz.
Urszula Rimke - organizacje społeczne z poza Brenna robią imprezy w Brennie za ta sama kwotę pomimo, że przy remontach nie mają wkładu. Zaproponowała dla org. Społecznych z Brenna niższą stawkę o 10 % . Zaoszczędzone pieniądze tak zostaną przeznaczone na wyposażenie Sali lub na rzecz naszych dzieci.
Edwin Wojciech – popieram propozycje, ponieważ, jeśli zniechęcimy aktyw społeczny do pracy w czynie to nie wiele zrobimy bez ich pomocy.
Wójt – ujęcie w zarządzeniu wszystkich propozycji będzie trudne. Nadzór może tego nie zaakceptować. Postaramy się jednak o ujęcie złożonych propozycji.

2/ odznaka za zasługi dla Gminy Wijewo,
Wójt przedstawił dotychczasowy kształt odznaki. Stwierdził, że nowa propozycja na pewno powinna zawierać motyw gminy . Kwestia czy będą to odznaki o pewnej randze z numerami, określonym kształcie i legitymacją ( wówczas musi to zrobić mennica państwowa) lub bez numerów (może wykonać plastyk).
Można powołać komisje lub ogłosić konkurs, ustalić regulamin przyznawania.
Urszula Rimke - uważam, aby odznaka miała rangę musi mieć nadane numery. Jeśli ma mieć za
zadanie wyróżnienie kogoś to można to zrobić dyplomem
Zdecydowano, aby powołać komisje zebrać wzory odznaczeń i dokonać wyboru. Do komisji zaproponowano :
Agnieszka Jurgawka - dyrektor GOK
Kazimierz Wolniczak - plastyk
Stanisław Kasperski - przewodniczący RG
Radosław Zamiatała - historyk
Alojzego Wolniczaka - radny
Urszule Rimke - radna
Ad. pkt. 5

Urszula Rimke - co z Holandrami po nieudanym przetargu,
- gdzie dzieci sadziły drzewka,
Wójt - obecnie przygotowujemy ogłoszenie do sprzedaży Holendrów do prasy ogólnopolskiej za kwotę ustalona przez radę. Jeśli to niewypale to będziemy zmuszeni obniżyć cenę.
Za możliwość wycięcia drzew na Holandrach zostaliśmy zobowiązani do posadzenia 3 razy więcej. Zakupiliśmy 3,5 tys. drzewek i większość z nich została posadzona przez młodzież.
Alojzy Wolniczak - kiedy będzie naprawiona droga na Ostrów, posprzątane gałęzie i śmieci przy
drogach.
Wójt - drogę naprawimy do łykendu majowego. Na drogi nie możemy wysłać ludzi bez przeszkolenia. We Włoszakowicach Np. przy drogach sprząta zakład komunalny na zlecenie Wójta.
Urszula Rimke - kiedy będą kosze przy drogach,
Wójt – P Frankowski zobowiązał się do ustawienia koszy, prototyp takie kosza przedstawił ale na tym zostało i nic się nie robi
Józef Pukacki - przy remizie w Brennie wycięto lipę. Pień jest tak wysoki, że można się powiesić
samochodem,
Radosław Zamiatała - na jakim etapie jest modernizacja drogi 305.
Wójt – otrzymaliśmy projekt przebudowy sieci wodociągowej, nie zapoznałem się jeszcze szczegółowo
Radosław Zamiatła - w 2009 roku będzie Obowiązek chodzenia do szkoły 6 latków Jak zapewnimy szkole w Wijewie warunki lokalowe.
- czy na terenie gminy buduje się mieszkania socjalne.
Wójt – mam pewien pomysł, myślę, że da się go zrealizować, kosztem pewnych zmian przy budowie sali spróbujemy wygospodarować pieniądze i pomieszczenia na dodatkowe sale,
Zgodnie z ustawa mamy obowiązek posiadania mieszkania socjalnego tj. takiego, który zapewni podstawowe warunki lokalowe na czas przejściowy. Musi odpowiadać najniższym standardom
( 4m2 na osobę , może być wspólna kuchnia i łazienka.) Opłaty są w gestii wynajmującego .
Jest taka potrzeba i postanowiliśmy zrobić to w pomieszczeniach przy boisku w Brennie co pójdzie to własnymi siłami.
Alojzy Wolniczak - w tej sytuacji należy odgrodzić boisko aby piłka nie tłukła okien.
Stanisław Kasperski – co ze szkoła w Zaborówcu , niszczeje.

Ad. pkt. 6.

Wobec braku dalszych dyskutantów przewodniczący posiedzenia uznał porządek za wyczerpany., Podziękował za udział i zakończył obrady.Przewodniczący obradInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Zbigniew Lis
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2008-04-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-10-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie