Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły komisji » Protokół Nr 23/09

Protokół Nr 23/09

Numer protokołu: 23
Rok: 2009

PROTOKÓŁ NR 23/09
z posiedzenia Komisji stałych Rady Gminy WIJEWO
odbytego w dniu 23 lutego 2009 r.


w posiedzeniu udział wzięli :
członkowie komisji zgodnie z lista obecności
Lista obecności stanowi zał. Nr 1
oraz
Stanisław Kasperski – przewodniczący RG
Ireneusz Zając – Wójt Gminy
Elżbieta Wolnik – skarbnik gminy
Krzysztof Grabsztunowicz – kier. ref. budownictwa

Porządek posiedzenia

1. Otwarcie .
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach :
1/ ustalenia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wijewo,
2/ ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wijewo,
3/ ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wijewo,
4/ sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami za lata 2007–2008,
5/ bezpłatnego oddania w użytkowanie części nieruchomości gruntowej nie zabudowanej Nr 782/3 w Brennie o pow. 2008 m2.
6/ wyrażenia zgody na zmianę granic Gminy Wijewo.
3. Zapytania i wolne wnioski.
4. Zakończenie.

Ad. pkt. 1

Wspólnym obradom komisji stałych RG przewodniczyła radna Urszula Rimke – przewodniczący komisji Gospodarczej.
Powitał zebranych na sali członków komisji oraz przewodniczącego rady, wójta i kier. referatu UG.
Przedstawił proponowany porządek obrad do treści którego nie wniesiono uwag.

Ad. pkt. 2

1/ projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny
doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wijewo, przedstawiła Maria
Nowicka
Poinformowała , że niniejsza uchwała została pojęta w październiku 2008 roku. Dokonane zmiany w Karcie Nauczyciela zmieniające ważność regulaminu z okresowego na bezterminowy . Ustawodawca zobowiązują do podjęcia nowej uchwały w okresie 3 miesięcy. Zmiana w porównaniu z poprzednia polega na wykreśleniu zwrotu „obowiązuje w 2009 roku”.
Do treści projektu nie wniesiono zmian.
Projekt uychwały stanowi zał. Nr 2

2/ projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez
Gminę Wijewo, przedstawiła Maria Nowicka.
Stwierdziła, że zmiana tej uchwały ma analogiczna przyczynę jak poprzednia.
Do treści projektu nie wniesiono zmian.
Projekt uchwały stanowi zał. Nr 3

3/ projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wijewo, przedstawiła
Maria Nowicka.
Poinformowała, że w treści poprzedniej uchwały dokonano zmian poprzez dodanie § 3 pkt 3 na wniosek dyrekcji szkól oraz rozszerzono § 6 o możliwość przyznawania nagród za realizacje zadań wynikających z statutu szkoły.
Wójt - zmiana Karty Nauczyciela i wprowadzone zmiany pozwolą na niepowielarnie co roku tych samych uchwał co zaoszczędzi pracy. Zmiany będą dokonywane tylko na wniosek szkól, które korzystają z tych przepisów na co dzień.
Do treści projektu nie wniesiono zmian.
Projekt uchwały stanowi zał. Nr 4

4/ projekt uchwały w sprawie sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki
odpadami za lata 2007–2008, przedstawił Krzysztof Grabsztunowicz.
Wyjaśnił, że uchwała o utrzymaniu porządku przewiduje składanie sprawozdań z realizacji gospodarki odpadami.
Z założeń planu zostało zrealizowane :
- zakupiono pojemniki do segregacji odpadów,
- przekroczono planowany poziom odzysku śmieci , co dało konkretne efekty finansowe.
Szczegółową realizację zadań zawiera sprawozdanie.
Adam Zielnica - jeśli nasze wysypisko zostanie zamknięte to co z naszymi śmieciami,
gdzie firma TEW będzie woziła smieci.
Wójt – z chwila oddania wysypiska w Brennie do rekultywacji śmieciami będzie gospodarował MZO w Lesznie. Oni będą zobowiązani do ich odbioru i zagospodarowania.
Koncesje na odbiór i wywóz wydaje Wójt , określa ona również miejsce składowania tych śmieci.
Henryk Rygusik – czy zwiększą się koszty odbioru śmieci.
K. Grabsztunowicz – ceny odbioru odpadów określa rada gminy , ceny nie powinny znacząco wzrosnąć.
Alojzy Wolniczak - jak na realizacje zadania Trzebania wpłynąć może kurs EURO
K. Grabsztunowicz - wysoki kurs EURO jest korzystny dla realizacji zadania.
Urszula Rimke - do czerwca musimy zapełnić wysypisko, będą zwiększone dostawy
śmieci co wiąże się z dużą ilością samochodów, Czy korzystając z tego faktu
można by pozyskać fundusze na jej utwardzenie.
Hieronim Jóźwiak – czy teren po wysypisku będzie można zagospodarować w przyszłości
i czy są jakieś plany wobec tego terenu.
Edwin Wojciech - jaki procent mieszkańców ma podpisane umowy na odbiór śmieci.
K. Grabsztunowicz – odsetek podpisanych umów jest wysoki , wynosi ok. 95 % ,pozostały procent to goispodarstwa sezonowe .
Adam Zielnica - ile zgodnie z obliczeniami produkuje śmieci jeden obywatel ale jest
oddawane na wysypisko.
K. Grabsztunowicz – zgodnie z obliczeniami jedna osoba produkuje ok. 12o litrów. Na wysypisko trafia ok. 60 % tej masy co stanowi wysoki odsetek.
Do treści projektu nie wniesiono innych pytań..
Projekt Rychwału stanowi zał. Nr 4

5/ projekt uchwały w sprawie bezpłatnego oddania w użytkowanie części nieruchomości
gruntowej nie zabudowanej Nr 782/3 w Brennie o pow. 2008 m2. przedstawił Krzysztof
Grabsztunowicz.
Poinformował, że Rada Sołecka wsi Brenno zwróciła się o przekazanie terenu pod i wokół zbudowanej altany w jej użytkowanie.
Wójt - intencja RS jest aby teren pod budynkiem wokół był przekazany prawnie i nie było wątpliwości. Podpisana zostanie umowa przekazania, która jednak będzie zastrzegała możliwość odzyskania terenu w przypadku jego potrzeby na ważny cel społeczny.
Do treści projektu nie wniesiono zmian.
Projekt Rychwału stanowi zał. Nr 5

6/ projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę granic Gminy Wijewo
przedstawił Przewodniczący RG Stanisław Kasperski.
Poinformował, że Kaszczor podjął uchwałę zebrania wiejskiego p przejściu do Gminy Wijewo. natomiast Osłonin złożył wniosek . Na dziś Rada Gminy Przemęt zwołała nadzwyczajne posiedzenie w sprawie konsultacji społecznych. Jaka przyjmą formę trudno powiedzieć. Zaproponował, aby na najbliższe posiedzenie rady zaprosić komitety poszczególnych wsi.
Zebrani zaakceptowali propozycję.

Wójt – nie będę nic robił w tej sprawie co mogłoby być potraktowane jako agitacja lub namawianie na nasza stronę. Proponowany projekt uchwały po podjęciu daje mi delegację do reprezentowania Waszego stanowiska i pozwolenie na spotkanie się z tamtejsza społecznością.
Uważam, że ewentualne spotkanie winno odbyć się w obecności władz gminy, rady i powiatu. Należy przyznać że są to miejscowości gospodarne i posiadające infrastrukturę w postaci kanalizacji. Zaufanie jakim obdarzyła nas społeczność Kaszczoru i Osłonina jest duże.
Alojzy Wolniczak – jedna z przyczyn niezadowolenia to niemożność budowy dużych
obiektów , czy po przejściu będą mogli budować,
- czego po przejściu spodziewają się mieszkańcy Kaszczoru.
Wójt – możliwości budowlane zależą od zapisów w planie. Będzie potrzeba dostosowania naszego planu do nowych terenów. Musi to być zgodne z przepisami i zapotrzebowaniem terenu.
- Główną przyczyna konfliktu jest fakt, że w tej samej miejscowości jeden może budować a drugi nie. Ponadto Kaszczor walczy o przywrócenie przedszkola i ośrodka zdrowia i brak porozumienia pomiędzy władzą a obywatelem,
Do treści projektu nie wniesiono zmian.
Projekt uchwały stanowi zał. Nr 6

Ad. pkt. 3

Alojzy Wolniczak – droga z Zaborówca od lasku do Kargowskiej jest w opłakanym stanie
Jak powiat nie naprawi do rozsypie się całkiem i nie będzie co naprawiac.
- czy można postawić lampy oświetleniowe na Ostrowie.
Wójt - trudno powiedzieć jak dalej będzie rozwijał się kryzys, czy będziemy w stanie zaciągnąć pożyczkę, czy będziemy robić z własnych środków od tego zależy front robót w 2009 roku.
Alojzy Wolniczak - czy na terenie gmin y mogłoby być boisko z programu „Orlik”,
Wójt - mogliśmy zrobić to już w 2008 roku. Koszt budowy to 1,5 mil. a 33% wartości to zbyt dużo jak na naszą gminę , dochodzi jeszcze utrzymanie tego obiektu.
Stanisław Kasperski - wnioskował o ustawienie płotu na placu targowym odgradzającego
plac od zabudowąń.
Józef Pukacki – przy okazji chodnika na ul. Kargowskiej należałoby poszerzyć chodnik na
ul. Kościelnej przy posesji P. Gądy, przejście jest wąskie a ruch coraz większy.
P. Gąda kiedyś deklarował , że odstąpi na chodnik swoją działkę.
Edwin Wojciech – pojemnik na rzeczy PCK ustawiono pod murem P. Stępczaka, cała
woda leje się na mur. Czy można to przestawić na plac targowy.
Wójt - upoważniam przedstawicieli Brenna do prowadzenia rozmów z P. Gąda na temat poszerzenia chodnika.
- pojemnik nie jest nasz należy to zgłosić właścicielowi ,
- płot na placu targowym możemy postawić, obawiam się czy nie będzie on przyczyna większego bałaganu.
- droga na wysypisko, należy określić rodzaj utwardzenia.
Alojzy Wolniczak - najlepszy byłby tłuczeń

Ad. pkt. 4


Wobec braku dalszych dyskutantów przewodniczący posiedzenia uznał porządek za wyczerpany., Podziękował za udział i zakończył obrady.
Przewodniczący obrad

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Urszula Rimke
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2009-02-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-10-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie