Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły komisji » Protokół Nr 17/08

Protokół Nr 17/08

Numer protokołu: 17
Rok: 2008

PROTOKÓŁ NR 17 /08
z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Gminy Wijewo odbytego
w dniu 18 czerwca 2008 r.


W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie komisji zgodnie z lista obecności .
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1
oraz
Ireneusz Zając – Wójt Gminy
Stanisław Kasperski - Przewodniczący RG
Krzysztof Grabsztunowicz – Kier, Ref.

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie .
2. Analiza propozycji wzorów na odznaczenie gminne.
3. Sprawy bieżące :
- propozycja kupna terenów wypoczynkowych w Wijewie,
- decyzja w sprawie Holandrów,
4. zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach :
- rozpatrzenia skargi P. Włodzimierza Trzcińskiego na Wójta Gminy Wijewo,
- zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
5. Zapytania i wolne wnioski.
6. Zakończenie.

Ad. pkt. 1

Obradom Komisji stałych RG przewodniczyła Urszula Rimke Przewodnicząca Komisji Gospodarczej. Powitała obecnych na Sali radnych oraz zaproszonych gości.

Ad. pkt. 2

Wójt poinformował o postanowieniach komisji ustalającej wzór odznaczenia. Postanowiono, że zgodnie z wyborem zostanie dopracowany wzór zaakceptowany przez większość radnych.
Na rewersie odznaczenia będzie tylko Nr kolejny. W kolorze wykonane zostaną herb i flaga, pozostałe elementy w kolorze brązu.
Przedstawił projekt regulaminu, zaproponował :
- uwzględnienie za dział. kulturalną,
- odstąpienie od limitowania rocznego , powoduje to przyznawanie na siłę bez uzasadnionych powodów,
- nie określanie terminu wyprzedzającego składania wniosków,
- wykreślenie sformułowanie , że odznaczenie przysługuje po 10 latach nie przerwanej pracy
Radosław Zamiatała – czy będzie można odznaczać pośmiertnie.
Wojt - przyznanie po śmierci mogłoby być uznane za cynizm, chyba, że byłaby to śmierć nagła.
Rozpatrzymy taka ewentualność.

Ad. pkt. 3

1/ Wójt poinformował, że otrzymaliśmy propozycję warunku kupna terenów wypoczynkowych na tz. Buchcie w kierunku Wielenia. Pierwsza rata do końca września – 150 tys., płatne w 6 ratach na 3 lata . Należy zdecydować czy kupujemy i co z tym można zrobić w przyszłości .
Należy przyznać, że
- tereny rekreacyjna na terenie gminy kurczą się, brak plaży ogólnodostępnej dla mieszkańców,
- warunku zakupu są korzystne,
- część można zagospodarować jako plażę oraz część rekreacyjna ,
- teren po drugiej stronie drogi podzielić i sprzedaż na działki.
Krzysztof Grabsztunowicz - teren ten obejmuje 2 ha po stronie jeziora oraz 1, 5 ha po stronie
lewej drogi.
Roman Jęśkowiak – jeśli podzielimy 1, 5 ha i sprzedamy działki to będziemy mieć zysk. Natomiast pozostałe 2 ha będą generować koszty w postaci zagospodarowania , urządzenia części rekreacyjnej. Cena jest korzystna ale należy liczyć się w przyszłości z kosztami.
Większość radnych opowiedziała się za kupnem ( 2 osoby wstrzymały się ).

2/ Zebrani przeanalizowali sprawę Holendrów.
Zdecydowano aby zastanowić się na dwoma możliwościami ; obniżenia ceny o 25 % lub wydzierżawienia tego terenu i przygotowanie na Sesje 2 wariantów uchwał.

Ad. pkt. 4

1/ projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi P. Włodzimierza Trzcińskiego na Wójta Gminy
Wijewo, przedstawiła przewodnicząca komisji,
Agnieszka Seifert - poinformowała , że P Trzciński wniósł zażalenie na bezczynność Wójta z powodu nieterminowego załatwienia sprawy. Sprawa była rozpatrywana wcześniej, Ze względu na uchylenie uchwały w tej sprawie podlega ona ponownemu rozpatrzeniu.
N najbliższą sesje zaproszony zostanie P. Trzciński jako zainteresowany i zostanie podjęta proponowana uchwała .
Do treści projektu nie wniesiono zastrzeżeń.
Projekt uchwały stanowi zał. Nr 2

2/ Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy
materialnej dla uczniów przedstawił Wójt,
Poinformował, że zmiana dotyczy zapisu odnoszącego się do rezerwy z funduszy stypendium przeznaczonej na przypadki losowe. Dotychczas w przypadku jej niewykorzystania należało ja zwrócić. Po zmianie będzie mogła być wykorzystana na cele stypendium w miesiącu grudniu.
Do treści projektu nie wniesiono zastrzeżeń.
Projekt uchwały stanowi zał. Nr 3

Ad. pkt. 5

Wójt przedstawił zebranym treści następujących pism :
1/ Leszno Region zaprasza na piknik na lotnisku Szczyżewice w niedzielę 22.06.br.
2/ odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych z Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie, oraz odpowiedz z Rejonu Dystrybucji ENEA w Kościanie.
3/ pismo P. Trzcińskiem o cofnięcie koncesji . Frankowskiemu na wywóz odpadów.
4/ pismo Dyrekcji Szkól i przedszkola o podwyższenie wartości jednego punktu zaszeregowania stosowanego do wynagrodzeń administracji i obsługi . Po przeliczeniu jest to koszt ok. 72 tys. w skali roku. Wniosek ma obejmować podwyżki od 1.01.2009 ponieważ obecnie mieszczą się w widełkach.
5/ P. Adam Marecki z Wijewa zwrócił się o sprzedaż terenu wokół stawu na Kępinie na poszerzenie działki siedliskowej.
K. Grabsztunowicz -w geodezji teren ten widnieje jako woda stojąca, której nie można wydzierżawić
Wójt – musimy dokładnie ustalić granice tej działki aby podjąć decyzje.
Edwin Wojciech - czy mieszkania socjalne są juz przydzielone,
Wójt - gmina jest zobowiązana do posiadania mieszkań socjalnych. Obecnie remontowany lokal ma spełniać takie warunki. Mamy możliwość otrzymania dotacji z Banku Przemysł. Handlowego. Jest jednak warunek, że muszą być oddzielne łazienki. Jeśli koszt łazienki będzie przekraczał kwotę dotacji to zrezygnujemy.
K. Grabsztunowicz - mieszkanie socjalne różni się od komunalnego tym, że należy złożyć wniosek a socjalne jest przyznawane ze względu na sytuacje
Radosław Zamiatała - kiedy zostaną rozwiezione pojemniki na śmieci,
Wójt – otrzymaliśmy 14,5 tys, na zakup koszt na plastyk i w po ich zakupie będą rozwiezione
wszystkie.
Alojzy Wolniczak – widzę potrzebę zatrudnienia gospodarza, który dbał by o porządek cmentarza, terenów zielonych (nad jeziorem w Brennie) jest wiele prac por zadkowych, które należałoby zrobić.
Wójt - w tej chwili jest nawał, ponieważ mamy do przygotowania Ostrów. Będziemy wszystko sukcesywnie porządkować.
Urszula Rimke - ul. Wschowska w kierunku wysypiska wymaga nawiezienia ziemi, wiatr wywiał nawierzchnię i nie ma czym równać.
Wojt – będziemy robić ul. Krótką to wybrany piasek można wywieść na Wschowską,
Alojzy Wolniczak - na ul. Jeziornej za sala jest uszkodzony chodnik, wyrwa utrudnia chodzenie.
Wspólnie przedyskutowano sprawę dalszego użytkowania boiska na ul. Sportowej, postanowiono dokonać podziału terenu i sprzedać na działki.

Ad. pkt. 9

Wobec braku dalszych tematów przewodnicząca obrad podziękowała za udział i zarządził wyjazd na ośrodki wypoczynkowe celem sprawdzenia przygotowania do sezonu..

Na tym, posiedzenie zakończono.


Przewodnicząca obrad

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Urszula Rimke
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2008-06-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-10-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie