Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły komisji » Protokół Nr 16/08

Protokół Nr 16/08

Numer protokołu: 16
Rok: 2008

PROTOKÓŁ NR 16/08
z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Gminy Wijewo odbytego
w dniu 19 maja 2008 r.W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie komisji zgodnie z lista obecności .
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1
oraz
Przewodniczący rady - Stanisław Kasperski
Wójt Gminy – Ireneusz Zając
Skarbnik – Elżbieta Wolnik
Kierowników Referatów Urzędu Gminy - Krzysztofa Grabsztunowicza
Kazimierz Wolniczak -

Porządek posiedzenia

1. Otwarcie .
2. Analiza propozycji wzorów na odznaczenie gminne.
3. Sprawy bieżące :
4. zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach :
- zmiany Uchwały Nr XVI/97/07 Rady Gminy Wijewo z dnia 28. 12. 2007 r.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia
wekslowego,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego GBP za 2007 rok.
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego GOK za 2007 rok.
5. Zapytania i wolne wnioski.
6. Zakończenie

Ad. pkt. 1

Obrado komisji przewodniczyła przewodnicząca Komisji Gospodarczej Urszula Rimke.
Powitała obecnych na Sali członków komisji oraz gości.

Ad. pkt. 2

Przewodniczący rady poinformował, że celem spotkania jest ustalenie wzoru Odznaki za zasługi dla Gminy Wijewo.
Zasugerowano aby wykorzystać obecny wzór.
Wójt – jest to dobry pomysł, można pozostać przy kształcie i zmienić herb oraz napis. Wybór wzoru przy takim gronie będzie utrudniony. Zaproponował wyznaczenie osób do określenia i zaproponowania konkretnych propozycji. Należy zastanowić się nad jego ranga czy odznaczenie będzie numerowane , czy nie oraz jaki napis ma widnieć.
Kazimierz Wolniczak – należy to przemyśleć dokładnie . Obecny wzór nie jest zły. Może
wystarczy go tylko zmodyfikować.
Postanowiono spotkać się w gronie : K. Wolniczak, R. Zamiatała, U. Rimke, S. Kasperski aby dokonać wyboru i podjąć decyzje o kształcie odznaczenia..Ad. pkt. 3

1/ Wójt wyjaśnił, że P. Trzcińscy to osoby posiadające biuro nieruchomości i prowadzący działalność deweloperska. Kupują grunty i sprzedają po przekształceniu.
Krzysztof Grabsztunowicz - wydzielone działki odpowiadają założeniom planu pod względem wielkości. Jednak ilość współwłaścicieli przypisanych do jednej działki jest większa.

Przewodniczący RG przedstawił zebranym treść pisma jakie wpłynęło do rady od P. Trzcińskiego w sprawie toczących się przeciw niemy postępowań.
W sprawie toczącego się postępowania informacji udzieliła Agnieszka Seifert.
Poinformowała, że po uchyleniu wcześniejszej decyzji zostało wszczęte n owe postępowanie, które zostanie ukończone do 30 maja br. Obecnie są przesłuchiwanie świadkowie i robione ekspertyzy biegłych, które to będą podstawa wydania decyzji. Zgodnie z przepisami odpowiedzialnym za śmieci jest właściciel terenu na którym zostały składowane.
Wszystkie nieprawidłowości zostały zgłoszone do Konserwatora przyrody oraz do Przemęckiego Parku Krajobrazowego, których to przedstawiciele dokonają wizji w terenie.
Wójt – jest to pierwsza tak skomplikowana i uciążliwa spraw. Należy ja jednak doprowadzić do końca. Pobłażając nieprawidłowością doprowadzimy do bałaganu jaki mamy na Ostrowie.

Przewodniczący odczyt al. Pismo P. Trzcińskiego w sprawie niepotrzebnie wszczynanych postępowań, oraz nielegalnego wejścia na działkę.
Wójt – dotychczasowy koszt prowadzonych postępowań sprowadza się do korespondencji i opłat pocztowych. W przypadku Konieczności powołania biegłego może on być większy.
Agnieszka Seifert – zgodnie z przepisami , pracownicy posiadający upoważnienie Wójta maja prawo w określonych godzinach wejść na nieruchomości sprawdzić sprawy dot. porządku i czystości lub inne w sprawie których prowadzone jest postępowanie. Po dokonanej wizji przedstawiciel parku krajobrazowego stwierdził , że zostały naruszone przepisy wojewody dotyczące samowolnej zmiany ukształtowania terenu poprzez nawiezienie gruzu, zasypanie oczka, zmianę linii brzegowej co powoduje zniekształcenie naturalnego krajobrazu.
Z chwila kiedy P. Frankowski został powołany na świadka w sprawie został przez P. Trzcińskich pomówiony o nielegalne składowanie śmieci na ich działce.

Po zapoznaniu się z materiałami dotyczącymi prowadzonej sprawy członkowie komisji stałych Rady Gminy Wijewo nie widza uchybień w toku prowadzonego postępowania.

2/ Radna Urszula Rimke przedstawiła treść pisma jakie skierowała do rady Kierownik GBP w Wijewie w sprawie dofinansowania bieżących potrzeb, które zwiększyły się z powodu wzrostu płac i kosztów utrzymania.

3/ Dyrektor Zespołu Szkól w Brennie zwróciła się o dodatkowe środki w wysokości 20 tys. na wymianę rynien i opierzenia na budynku szkolnym. Wartość kosztorysowa prac wynosi 25 tys.
Złu stan powoduje zalewanie i zawilgocenie ścian i odpadanie tynku.

Wójt – ustalając budżet na dany rok wszystkie jednostki budżetowe składają zapotrzebowanie .
Nie zawsze jednak można zaplanować kwoty wskazane przez wnioskodawcę ze względu na wielkość budżetu. Budżet przewiduje pewna rezerwę do dyspozycji Wójta . Nie można jej jednak rozdysponować w całości .
Nie ogłosiliśmy jeszcze przetargu na kilka inwestycji ( ul. Prostą ,Piłsudskiego, termoizolacje i czyszczenie stawu na Kępinie) myślę, że w wyniku przetargu kwoty będą mniejsze niż zaplanowane i pozostaną pewne pieniądze – wówczas zdecydujemy o kwocie jaka możemy przekazać na wnioskowane zadanie.


Ad. pkt. 4

1/ projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/97/07 Rady Gminy Wijewo z dnia
28.12. 2007 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia
poręczenia wekslowego, przedstawiła Skarbnik .
Poinformowała, że zmiana dotyczy błędu w naliczeniu rat spłaty w latach 2011 – 2014 gdzie było 58 gr a winno być 59 gr.
Do treści projektu nie wniesiono uwag.
Projekt uchwały stanowi zał. Nr 2

2/ projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GBP za 2007 rok.
przedstawiła Urszula Rimke.
Do treści projektu nie wniesiono uwag.
Projekt uchwały stanowi zał. Nr 3

3/ projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GOK za 2007 rok.
przedstawiła przewodnicząca obrad.
Do treści projektu nie wniesiono uwag.
Projekt uchwały stanowi zał. Nr 4

Ad. pkt. 5

Radosław Zamiatała –
1/ co nowego w sprawie drogi 305,
2/ kiedy będą rozstawione dodatkowe pojemniki na śmieci segregowane,
3/ jaka jest szansa na budowę chodnika na ul. Zachodniej,
Edwin Wojciech –
1/ czy będzie wyremontowane otoczenie pomnika św. Józefa,
2/ czy Kępina będzie czyszczona czy zawalona,
Ryszard Woźniak – na jakim etapie są zmiany w studium,
Urszula Rimke - jakie są postępy w planach sali gimnastycznej w Wijewie,
Stanisław Kasperski - plac targowy jest ładnie utwardzony, może postawić płot odgradzający budynek przy ul. Handlowej 2,
Wiesław Schwarz – dziury na drodze do Potrzebowa są coraz większe.
Wójt :
1/ najnowszego projektu przebudowy drogi 305 nie widziałem ale postaram się do sesji coś nowego dowiedzieć,
2/ pojemniki na śmieci są zakupione jak dowiozą na plastyk to będziemy rozwozić po wsiach
3/ mamy podpisany z powiatem program inwestycji na drogach powiatowych, przy budowie ul. Krótkiej mogą pozostać pieniądze to zdecydujemy który chodnik rozpocząć,
4/ piasek z Kępiny , który przeszkadza należy rozgarnąć,
5/ stawu na ul. Kępińskiej nie można zasypać ponieważ odprowadza wodę deszczową,
6/ plan miejscowy w Miastku jest w trakcie opracowania – do końca maja ma być gotowy
7/ sala gimnastyczna jest na etapie uzgodnień projektu. Wskazane jest aby projekty były dostosowane indywidualnie do potrzeb gminy. Taka decyzje może podjąć tylko minister.
Radosław Zamiatała – czy będzie możliwość dobudowania sal lekcyjnych -
Wójt - jeśli będzie indywidualny projekt to tak,
-8/ teren utwardzony stanowi własność gminy, część nieutwardzona do dojazd do budynku.
Ponadto Wójt poinformował, że :
- droga na Ostrów została naprawiona. Z pełna konsekwencją są egzekwowane inne należności,
- lustra są zakupione czekają na zamontowanie,
- wznowiono sprawę sprzedaży terenów przed tz. Buchta. w poniedziałek jestem umówiony z właścicielem. Jeśli rada upoważni mnie do negocjacji w sprawie kupna to o efektach poinformuje na sesji.
Gmina ma prawo pierwokupu. Obecnie nie mamy zaplanowanych pieniędzy ale jest możliwość kupna na raty.
K. Grabsztunowicz - teren ten ma określona wielkość oraz rodzaj zabudowy.
Członkowie komisji upoważnili Wójta do przeprowadzenia negocjacji.

Ad. pkt. 6

Przewodnicząca obrad uznała porządek posiedzenia za wyczerpany. Podziękowała zebranym za udział i zakończyła obrady.

Na tym posiedzenie zakończono.
Przewodniczący obrad
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Urszula Rimke
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2008-05-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-10-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie