Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XXXIV/09

Protokół Nr XXXIV/09

Numer dokumentu: 34
Rok: 2009

PROTOKÓŁ Nr XXXIV/09
z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu
27 sierpnia 2009 r.
====================================================


W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie Rady Gminy zgodnie z listą obecności.
Lista obecności stanowi zał. Nr 1
Sołtysi wsi gminy Wijewo zgodnie z listą obecności.
Lista obecności stanowi zał. Nr 2
Zaproszeni goście zgodnie z listą.
Lista gości stanowi zał. Nr 3

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie:
1/ powołania komisji inwentaryzacyjnej,
2/ wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Wijewie,
3/ wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Brennie,
4/ udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego,
5/ podjęcia czynności mających na celu zabezpieczenie środków finansowych
w budżecie Gminy Wijewo z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej
oznaczonej Nr ewid. 124, 163 i 210 w miejscowości Radomyśl w ramach
„Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”,
6/ zmian w budżecie gminy na 2009 r.,
7/ zaciągnięcia zobowiązań finansowych,
8/ zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Odpowiedzi na interpelacje
9. Zakończenie

Ad. pkt. 1

Obradom XXXIV Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy. Powitał obecnych na sali członków rady, oraz zaproszonych gości. Przedstawił proponowany porządek obrad.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że podejmowane na dzisiejszym posiedzeniu uchwały będą prawomocne, na 15 radnych obecnych 14.

Ad. pkt. 2

Przewodniczący stwierdził, że protokół z poprzedniego posiedzenia odpowiada przebiegowi obrad i zawiera wszystkie tematy jakie były poruszone. Wobec powyższego zaproponował, aby protokół z poprzedniego posiedzenia przyjąć bez czytania.
Do złożonej propozycji nie wniesiono uwag.
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęty został bez czytania – jednogłośnie.
Ad. pkt. 3.

Zamiatała Radosław – zwrócił się z zapytaniem do wójta jak zakończył się przetarg na
wykonanie ul. Poselskiej,
Woźniak Ryszard – wniósł aby do projektu inwestycji na przyszły rok znalazła się droga
w Miastku prowadząca do pani sołtys. Złożył wniosek aby wyciąć suche
topole przy drodze z Miastka do Brenna.
Schwarz Wiesław – co z drogą w Potrzebowie i dalej z Potrzebowa do Sławy?
Kasperski Stanisław –
1/ chodnik na ul. Handlowej przy posesji p. Stępczaka w kierunku kiosku, czy jest
przewidziany do realizacji,
2/ należałoby odnowić salę w GOK Wijewo,


Ad. pkt. 4

Sprawozdanie z pracy Wójta oraz Urzędy gminy w okresie międzysesyjnym przedstawił Wójt :
02.07. – udział w strażackiej uroczystości odpustowej we Wieleniu,
05.07. – Wijewiada, bardzo udana impreza, podziękowanie dla tych którzy przygotowali jak
i dla tych którzy brali udział,
06.07. – spotkałem się z byłym najemcą lokalu po aptece „Witamince”, rokowania trwają,
– pogrzeb byłego naczelnika gminy p. Tadeusza Krukierka, który kierował gminą
od 15.10.1982 r. do 16.08.1987 r.,
07.07. – spotkanie z dyr. ZS w Brennie w sprawie remontów, które można by
przeprowadzić jeszcze w wakacje,
08.07. – odebrana została ul. Tartaczna w Zaborówcu,
09.07. – gościłem delegacje mieszkańców działek w Zaborówcu, rozmowy dot. braku oświetlenia, kanalizacji, wody,
11.07. – na terenie Brenno – Ostrów odbyło się ślubowanie MDP, z terenu naszej gminy
uczestniczyło 7 członków MDP.
15.07. – rozmawiałem z mecenasem Bartkowiakiem, który reprezentuje pokrzywdzone
rodziny , które mają roszczenia w rejonie Kargowskiej a jeziorem (na tzw. Zgonie),
– gościłem kapitana Zielonkę z 69 PPL, będą obchodzic 65 lecie powstania, zwrócił
się do nas o wsparcie finansowe tej uroczystości,
17.07. – odbyło się nieoficjalne przekazanie placu zabaw w Brennie,
21.07. – gościłem posła Szczepańskiego, rozmowa dot. głównie zagospodarowania
gruntów będących terenami rekreacyjnymi,
– oficjalne otwarcie placu zabaw w Brennie, piękna uroczystość, oprawę
przygotował p. Kazimierz Wolniczak,
– Rewir Dzielnicowych wzbogacił się o nowy sprzęt
– zadzwonił wójt Łozowy, serdecznie wszystkich pozdrawia,
22.07. – została podpisana umowa na wykonanie drogi na Koźlim Rynku,
– spotkałem się z zespołem pielęgniarek „Opieka”, rozmowy dot. min. Pomieszczeń
po byłej aptece. Na razie to pomieszczeń po aptece nie będziemy dzielić na różne
organizacje, bo przez to obniży się wartość tych pomieszczeń,
– zmarł Henryk Pęczak, były Komendant Wojewódzki PSP w Lesznie,
24.07. – uczestniczyłem w powiatowym święcie policji, które miało miejsce w auli WSH
w Lesznie,
27.07. – odbyło się spotkanie w sprawie naprawy naprawionej ul. Handlowej w Wijewie, po
ulewie okazało się że kanalizacja deszczowa jest nie drożna i trzeba było rozebrać
chodnik,
30.07. – spotkałem się z panią prezes i zarządem chóru „Hejnał”, rozmowa dot.
pomieszczeń po byłej aptece,
– razem z p. K. Grabsztunowiczem przeprowadziłem rozmowę z p. Szumczykiem
który to przygotowywał dokumentację pod trafostacje na ul. Powstańców Wlkp,
powstanie do końca tego roku
31.07. – następna propozycja zagospodarowania pomieszczeń po aptece
02.08. – w Brennie na Misiowej łące odbyły się zawody w prądopiłce o puchar wójta,
03.08. – posiedzenie Lokalnych Grup Działania, z ramienia UG uczestniczył Leszek
Józefczak, a z ramienia organizacji Mariola Rak. Spotkanie dot. ustalenia składki
na 2010 r. ustalono po 50 gr. od osoby
04.08. – odbyło się spotkanie w sprawie przygotowania zawodów konnych,
10.08. – spotkanie w sprawie organizacji zawodów konnych,
12.08. – odbyły się rozmowy w sprawie Koźlego Rynku,
17.08. – p. Anna Dalachowska uzyskała tytuł nauczyciela dyplomowanego,
– otwarcie ofert na projekt kanalizacji sanitarnej dla Zaborówca, Brenna, Ostrowa,
Miastka i Wijewa. Wpłynęły 4 oferty, rozpiętość ofert od 450 do 910 tyś.
Rozpatrywana jest oferta EKO Projektu, jest najtańsza,
18.08. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Wijewie, głównym tematem była organizacja gminnych zawodów sportowo - pożarniczych w dniu 13.09. br.,
19.08. – posiedzenie komisji RG, wyjazd do Przylesia,
22.08. – dożynki gminne w Brennie, bardzo udana uroczystość, piękna oprawa
przygotowana przez p. Kazimierza Wolniczaka,
25.08. – przetarg na drogę w Miastku i ul. Poselską, oferty złożyły dwie firmy, wybrana
została oferta p. Jaśkowiaka, Miastko za 54 tyś, Poselska za 98 tyś.
26.08. – znaleźliśmy się w programie internetyzowania gminy, z dofinansowania Urzędu
Marszałkowskiego podłączony zostanie Internet do 80% mieszkańców gminy,
– uroczystości odpustowe w Górce Duchownej.

Ad. pkt. 5
Przewodniczący RG - szczegółowa informacja z wykonania budżetu za I półrocze przedstawiona została na Komisjach RG w dniu 19.08. br.
Wójt Gminy – jak do tej pory to naszej gminy nie dotknął kryzys, budżet za I półrocze po stronie dochodów wykonany został w 54,61%, wydatki to 35,8%. Wydatki SA niskie, bo zawsze I półrocze jest początkiem inwestowania. Razem z p. Skarbnik dokonaliśmy korekty budżetu, z 2,5 mln zł niedoboru w tej chwili musimy wziąć 1 mln kredytu, być może wystarczy on na wszystkie inwestycje.

1/ projekt uchwały w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia.
Do treści projektu nie wniesiono zapytań i poprawek.
Uchwała Rady Gminy Nr XXXIV/ 210/ 09 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 4

2/ projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Wijewie
Treść uchwały odczytał przewodniczący RG.
Do treści projektu nie wniesiono zapytań i poprawek.
Uchwała Rady Gminy Nr XXXIV/ 211/ 09 w wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Wijewie podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 5.

3/ projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Brennie
Treść uchwały przedstawił przewodniczący RG.
Wójt Gminy – jest to część gruntu leżącego pod ul. Koźli Rynek, nie cała droga jest nasza, są jeszcze dwaj właściciele kawałka tej ulicy. Trzeba od nich wykupić ten grunt, wstępnie wyrazili zgodę, koszty zmiany są po naszej stronie.
Do treści projektu nie wniesiono zapytań i poprawek.
Uchwała Rady Gminy Nr XXXIV/ 212/ 09 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Brennie podjęta została jednogłośnie .
Uchwała stanowi zał. Nr 6

4/ projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego
Projekt uchwały przedstawiła E. Wolnik – Skarbnik Gminy, poinformowała że zmienił się § 1 uchwały XXX/188/09 z dnia 25.02.2009 r., wykreślono ul. Kargowską.
Do treści projektu nie wniesiono zapytań i poprawek.
Uchwała Rady Gminy Nr XXXIV/ 213/ 09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/118/09 Rady Gminy Wijewo w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego
Uchwała stanowi załącznik Nr 7

5/ projekt uchwały w sprawie podjęcia czynności mających na celu zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Gminy Wijewo z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej oznaczonej Nr ewid. 124, 163 i 210 w miejscowości Radomyśl w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”.
Treść uchwały przedstawił Przewodniczący RG.
Wójt Gminy – są to drogi współfinansowane przez rząd, są to tzw. „schetynówki”, taką drogę można wybudować tylko jedną w ciągu roku. Droga ta łączyć się będzie z droga wojewódzką. Do końca września musi zostać złożony wniosek.
Skarbnik – uchwała ta ma powiązanie z uchwałą dot. zmian w budżecie gminy na 2009 r.
Do treści projektu nie wniesiono zapytań i poprawek.
Uchwała Rady Gminy Nr XXXIV/ 214/ 09 w sprawie podjęcia czynności mających na celu zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Gminy Wijewo z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej oznaczonej Nr ewid. 124, 163 i 210 w miejscowości Radomyśl w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 8

6/ projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 przedstawiła Elżbieta Wolnik.
Do treści projektu nie wniesiono zapytań i poprawek.
Uchwała Rady Gminy Nr XXXIV/ 215/ 09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 9

7/ projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych przedstawiła Elżbieta Wolnik .
Skarbnik poinformowała, że zadanie inwestycyjne – kanalizacja sanitarna dla Gminy Wijewo – dot. w szczególności opracowania dokumentacji zaplanowano w budżecie gminy na 2009 r. w wysokości 930.000, oo zł, sporządzona specyfikacja istotnych warunków zamówienia zakłada realizację zadania w okresie 12 miesięcy. W wyniku powyższego dokonuje się zmniejszenia wydatków na rok bieżący i zaciągnięcia zobowiązań na rok przyszły. Powyższe umniejszenie środków wpływa na zmniejszenie deficytu budżetu.
Do treści projektu nie wniesiono zapytań i poprawek.
Uchwała Rady Gminy Nr XXXIV/ 216/ 09 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych podjęta została jednogłośnie.
Projekt stanowi zał. Nr 10.

8/ projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wijewo na 2009 rok przedstawiła Elżbieta Wolnik
Skarbnik – deficyt został zwiększony do 1.700,000,00 aby zrealizować wszystkie zadania, dlatego musimy zaciągnąć kredyt w wys. 1 mln zł, aby ten kredyt zaciągnąć to podstawą jest podjęcie uchwały.
Wójt – budowę sali gimnastycznej musimy rozpocząć najpóźniej w przyszłym roku, bo tak mamy ważne pozwolenie na budowę.
W budżecie gminy Wijewo na 2009 r. przyjętym Uchwałą Nr XXVI/166/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. Rada Gminy uchwaliła jako źródło pokrycia planowanego deficytu przychody z pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2.500.00,00 zł, po zmianach dokonanych w budżecie również Uchwałą Rady Gminy z dnia dzisiejszego dokonano zmniejszenia deficytu do kwoty 1.700.00,00 zł. Zaciągnięcie kredytu umożliwi realizację przyjętego przez Radę Gminy budżetu.
Do treści projektu nie wniesiono zapytań i poprawek.
Uchwała Rady Gminy Nr XXXIV/ 217/ 09 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wijewo podjęta została jednogłośnie.
Projekt stanowi zał. Nr 11.


Ad. pkt. 7

Kasperski Stanisław – proszę o przedstawienie na posiedzeniu komisji RG w miesiącu wrześniu wstępnej wyceny nieruchomości w Przylesiu, której kupnem zainteresowany jest p. Ratajczak.
Wojciech Edwin – do wycięcia są drzewa przy ul. Handlowej, które dotykają linii energetycznej. Zwrócił się także z zapytaniem do wójta o to, od ilu właścicieli zostaną zakupione działki pod budowę oczyszczalni
Rygusik Henryk – proszę o wycięcie topoli koło posesji p. Sibińskiego, przy większym wietrze spadają gałęzie.
Dydona Ireneusz – kiedy rusza przebudowa drogi w Przylesiu? Schodki na których stoi chór, zagina się pod nimi, może trzeba byłoby wykonac nowe.
Białas Marian – ul. Tartaczna w Zaborówcu jest niedokończona, brakuje okrawężnikowania, obrzeża drogi pod dużym ciężarem będą się obrywać. Sołtys wsi Zaborówiec zaprosił wszystkich zebranych na dożynki wiejskie, które odbędą się w Zaborówcu w dniu 30 sierpnia, msza o godz. 9.oo a od 17.oo zabawa .Ad. pkt. 8

Na interpelacje i zapytania odpowiedzi udzielił Wójt :
1/ gdy ulica prowadząca do pani sołtys w Miastku znajdzie się w programie to tę drogę zrobimy,
2/ usuwanie drzew i gałęzi wzdłuż drogi powiatowej, to wniosek do p. E.Wojciecha,
3/ malowanie sali, na to pytanie odpowie p. dyrektor, po sprawdzeniu budżetu, skoro ma się odbyć zabawa sylwestrowa, to należało by pomalować,
4/ droga w Potrzebowie, po rozmowie ze Starostą wiem, że ekipa na drogę w Potrzebowie wejdzie od poniedziałku, postarają się ją zrobić od początku do końca. Na rok przyszły w budżecie gminy trzeba zaplanować 100 tys zł.
Odpowiedzi na wnioski udzielił wójt:
1/ lipy (2 sztuki) przy ul. Handlowej są nam bardzo potrzebne i zostaną wycięte,
2/ działki pod oczyszczalnię pochodzą od dwóch właścicieli,
3/ topola przy posesji p. Sibińskiego rośnie przy drodze powiatowej
4/ droga do Przylesia od drogi wojewódzkiej, jest w planie, ale za projekt za dużo chcieli projektanci ( około 20 tyś)
5/ ulica Tartaczna jest na gwarancji, umówiliśmy się z wykonawcami, że zobaczymy jak będzie ona wyglądać po zimie, a na wiosnę oni ją naprawią.

Ad. pkt. 9

Wobec braku dalszej dyskusji stwierdził, że porządek posiedzenia został wyczerpany, podziękował za uczestnictwo i zakończył obrady.

Na tym protokół zakończono.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Stanisław Kasperski
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2009-08-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-10-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieValid XHTML 1.0 TransitionalRządowe Centrum
Legislacji

Monitor Polski
Dziennik Ustaw