Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XXXIII/09

Protokół Nr XXXIII/09

Numer dokumentu: 33
Rok: 2009


PROTOKÓŁ Nr XXXIII/09
z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu
30 czerwca 2009 r.
====================================================


W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie rady zgodnie z lista obecności.
Lista obecności
stanowi zał. Nr 1
Sołtysi wsi gminy Wijewo zgodnie z lista obecności..
Lista obecności
stanowi zał. Nr 2
Zaproszeni goście zgodnie z lista .
Lista gości
stanowi zał. Nr 3

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie
1/ wyrażenia / nie wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki.
2/ zmiany uchwały Nr XXXI/ 195 /09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
3/ zmiany uchwały Nr XXXII/204/09 RG Wijewo w sprawie zmian w budżecie gminy.
4/ zmian w budżecie gminy na 2009 r.
5/ w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Wijewo
6/ sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej,
6. Zapytania i wolne wnioski.
7. Odpowiedzi na interpelacje
8. Zakończenie

Ad. pkt. 1

Obradom XXXIII Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy. Powitał obecnych na sali członków rady, oraz zaproszonych gości. Przedstawił proponowany porządek obrad, Zaproponował, aby w pkt. 6 wyłączyć z dzisiejszych obrad pakt. 5 i rozpatrzyć go na posiedzeniu w dniu 30 .06. Zebrani do proponowanej zmiany nie wnieśli uwag.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że podejmowane na dzisiejszym posiedzeniu uchwały będą prawomocne .

Ad. pkt. 2

Przewodniczący stwierdził, że protokół z poprzedniego posiedzenia odpowiada przebiegowi obrad i zawiera wszystkie tematy jakie były poruszone. Wobec powyższego zaproponował, aby protokół z poprzedniego posiedzenia przyjąć bez czytania.
Do złożonej propozycji nie wniesiono uwag.
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęty został bez czytania – jednogłośnie.
Ad. pkt. 3.

Józef Pukacki – chodnik na ul. Jeziornej nie został wyremontowany do końca,
Stan techniczny wymaga pilnego dokończenia.

Ad. pkt. 4

Sprawozdanie z pracy Wójta oraz Urzędy gminy w okresie międzysesyjnym przedstawił Wójt :
07. 06 - przeprowadzono wybory do parlamentu Europejskiego. Frekwencja na terenie gminy wyniosła 18. 94 %, w Brennie 17.4 % a w Wijewie 20.18 % uprawnionych do głosowania.
08.06 - wspólnie z kier. Ref. Budownictwa przeprowadziliśmy rozmowę z P. Maćkowskim w sprawie zakupu gruntu pod oczyszczalnie. Podpisano wstępny protokół użyczenia
- wspólnie z grupą mieszkańców uczestniczyliśmy w gali nadania tytułu „wielkopolska Jakość” Panu Brunonowi Firlejowi
09.06 – odbyły się obchody Dnia Matki o zasięgu gminnym.
15-20. 06 8 osobowa reprezentacja gminy gościła w gminie Łozowa na Ukrainie. Uzgodniono, że w dalszej kolejności nastąpi wymiana dzieci ale nie będzie ograniczała wymiany dorosłych,
- przeprowadzono przetarg na budowę ul. Piłsudskiego za kwotę 102 tys. zł.
- przeprowadzono przetarg na remont salki w Radomyślu za kwotę 53 tys. zł.
23.06 – odbył się zjazd SGN na którym rozwiązano Związek Gmin Nadodrzańskich,
26.06 – wspólnie z przedstawicielami Kaszczoru i Osłonina złożyłem wizytę Ministrowi Administracji. Wniosek złożony przez grupę inicjatywna w marcu ma moc prawną .
27. 06 - odbył się dzień powiatu w Boszkowie, gdzie gmina Wijewo zaprezentowała się dobrze. Małym nakładem wykonano duża prace. Podziękował za udział tak w Boszkowie jak i w obchodach nocy świętojańskiej w Brennie.

Ad. pkt. 5

1/ projekt uchwały w sprawie wyrażenia / nie wyrażenie zgody na wyodrębnienie
w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Przedstawił
Przewodniczący Rady Gminy.
Poinformował, że po odbytej konsultacji , sołtysi i radni postanowili nie wyodrębniać środków na fundusz sołecki. Obecnie nie wiadomo jakie będą korzyści finansowe , czy będą proporcjonalne do wymagań dokumentacyjnych.
Do treści projektu nie wniesiono zapytań i poprawek.
Uchwała Rady Gmin y NR XXXIII/ 205/ 09 w sprawie nie wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki podjęta została jednogłośnie.
Uchwala stanowi zał. Nr 4

2/ projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/ 195 /09 w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2009 r. przedstawiła Skarbnik Gminy.
Wyjaśniła, że jest to sprostowanie błędu w poprzedniej uchwale na wniosek RIO.
Do treści projektu nie wniesiono zapytań i poprawek.
Uchwała Rady Gmin y NR XXXIII/ 206/ 09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/ 195 /09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 5

3/ projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/204/09 RG Wijewo w sprawie
zmian w budżecie gminy przedstawiła Elżbieta Wolnik.
Poinformował, że RIO wymaga przekazanych informacji w formie tabelarycznej co zostało wykonane w niniejszej uchwale.
Do treści projektu nie wniesiono zapytań i poprawek.
Uchwała Rady Gmin y NR XXXIII/ 207/ 09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/204/09 RG Wijewo w sprawie zmian w budżecie gminy podjęta została jednogłośnie .
Uchwała stanowi zał. Nr 6

4/ projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. przedstawiła Skarbnik.
Wyjaśniła, że dokonuje się zwiększenia budżetu o dochody z dotacji wojewody na podręczniki szkolne, opłat lokalnych oraz ze sprzedaży działki w Radomyślu.
Do treści projektu nie wniesiono zapytań i poprawek.
Uchwała Rady Gmin y NR XXXIII/ 208/ 09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
Uchwała stanowi załącznik Nr 7

5/ projekt uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy
Wijewo przedstawiła Elżbieta Wolnik.
Poinformowała, że jest to sprawozdanie z aktywów i pasywów wykonane w formie
tabelarycznej skierowane do RIO. Sprawozdanie obejmuje wszystkie jednostki gminne
Do treści projektu nie wniesiono zapytań i poprawek.
Uchwała Rady Gmin y NR XXXIII/ 209/ 09 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Wijewo podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 8

6/ projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej,
przedstawił Stanisław Kasperski .
Wójt – budynek w Przylesiu jest własnością gminy. Obecny najemca jest zainteresowany kupnem . Należy dokonać w tym celu wyceny, która kosztuje ponad 1000 zł.
Krzysztof Grabsztunowicz - w skład całej posiadłości wchodzi budynek mieszkalny o pow, 200 m2, stodoła, obora oraz 2 ha ziemi.
Stanisław Kasperski – P. Ratajczak w piśmie zapytuje o ewentualny koszt zakupu.
Wójt – gmina nie może sama dokonać wyceny i określić kwoty za jaka chce sprzedaż. Musimy dokonać wyceny a to kosztuje.
Józef Pukacki – czy możemy sprzedać za tyle ile by dał zainteresowany.
Grabsztunowicz – rada może dokonać obniżenia lub podwyższenia kwoty ale wycena musi być wykonana.
Przewodniczący zaproponował aby na posiedzeniu komisji dokonać wizji lokalnej i porozmawiać z najemcą ile może dać.
Roman Jęśkowiak – w jakiej wysokości obecnie jest naliczany czynsz.
Grabsztunowicz - 160 zł. miesięcznie.
W związku z propozycja przewodniczącego uchwała nie została podjęta na dzisiejszym posiedzeniu.
Projekt stanowi zał. Nr 9

Ad. pkt. 6

Przewodniczący obrad przedstawił zebranym treść :
1/ odpowiedzi jakie wpłynęła do rady z ZDP w Lesznie,
2/ wniosku KGW w Brennie o zwolnienie z opłat za dzierżawę pomieszczenia zajmowanego na działalność magla.
Agnieszka Jurgawka – czynsze są to dochody GOK z których nie możemy zrezygnować. Jeśli RG dokona zwolnień w formie uchwały wówczas można zwolnic KGW z opłat.
Temat postanowiono przekazać na pos. Komisji do przedyskutowania.
3/ pisma P. Barbary Buszewicz w sprawie zmiany uchwały określającej godzin pracy placówek gastronomicznych na terenie gminy jako niezgodnej z prawem.
Wójt - uchwała została podjęta w oparciu o obowiązujące prawo, sprawdzona przez nadzór prawny Wojewody i opublikowana w dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego jako zgodna z prawem i posiada moc obowiązującą.
Bogdan Jawornicki – uważam, że pismo to jest wynikiem egzekwowania prawa miejscowego m. In godzin pracy placówek . Do egzekwowania prawa zmusiły nas liczne interwencje i skargi. Zaproponowałem, aby przypadki wydłużonego czasu pracy były uzgodnione i za zgoda Wójt.
Ogólnie 90 b% osób przebywającym na ostrowie nie przeszkadza obecny stan., Jest jednak grupa, która wymusza egzekwowanie prawa.
W latach ubiegłych w Rybakówce zdarzały się różne burdy dlatego musimy być czujni.
Edwin Wojciech –
1/ dziura przy pomniku na ul. Powstańców Wlkp nie jest naprawiona,
2/ woda z Piłsudkiego będzie odprowadzana do rowy, czy przepusty są sprawne i będą
Odbierać wodę,
Sławomir Zając
1/ wykosić trawę przy szkole w Zaborówcu,
2/ posprzątać po budowie Tartacznej , zaproponował rozebranie siatki do końca,
Urszula Rimke – trawa na placu przy altanie w Brennie wymaga wykoszenia
Cecylia Gada - podziękowała Wójtowi za użyczenie autobusu dla dzieci.
Agnieszka Jurgawka - zaprosiła wszystkich na WIJEWIADĘ 05 lipca br.

Ad. pkt. 7

Na interpelacje i zapytania odpowiedzi udzielił Wójt :
1/ ul. Jeziorna jest droga powiatową, jeśli zostaną pieniądze z przetargów to pomyślimy o dalszym remoncie chodnika,
2/ Dyrektor GOK zarządza majątkiem i jest odpowiedzialny za dochody instytucji.
3/ kanalizacja musi być wykonana tak aby odbierała wodę ,
4/ plac zabaw w Brennie będzie montowany w czwartek,
5/ trawę na terenie gminy będziemy kosić, obecnie panowie byli trochę zajęci

Ad. pkt. 8

Wobec braku dalszej dyskusji stwierdził, że porządek posiedzenia został wyczerpany, podziękował za uczestnictwo i zakończył obrady.

Na tym protokół zakończono.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Stanisław Kasperski
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2009-06-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-10-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie