Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XXXII/09

Protokół Nr XXXII/09

Numer dokumentu: 32
Rok: 2009

PROTOKÓŁ Nr XXXII/09
z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu
05 czerwca 2009 r.
====================================================


W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie rady zgodnie z lista obecności.
Lista obecności
stanowi zał. Nr 1
Sołtysi wsi gminy Wijewo zgodnie z lista obecności..
Lista obecności
stanowi zał. Nr 2
Zaproszeni goście zgodnie z lista .
Lista gości
stanowi zał. Nr 3

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja na temat stanu sanitarnego na terenie gminy Wijewo.
6. Podjęcie uchwały w sprawie
1/ wniesienia przez Gminę Wijewo wkładów do Miejskiego Zakładu oczyszczania
Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie
2/ zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na terenie gminy Wijewo w 2009 r.
3/ zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2008 Gminnej Biblioteki
Publicznej w Wijewie
4/ zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2008 Gminnego Ośrodka
Kultury w Wijewie,
5/ wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz
sołecki.
6/ zaopiniowanie projektu specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 oraz
przebiegu ich granic
7/ wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia z Komendą Policji w Poznaniu
na lokale w budynku położonym w Wijewie przy ul. Powstańców Wlkp 19
z przeznaczeniem na posterunek policji oraz budynek w Brennie - Ostrów
z przeznaczeniem na sezonowy posterunek policji.
8/ ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowej sołtysów,
9/ zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diet dla sołtysów.
10/ zmian w budżecie gminy na 2009 r.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Odpowiedzi na interpelacje
11. ZakończenieAd. pkt. 1

Obradom XXXII Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy. Powitał obecnych na Sali członków rady, oraz zaproszonych gości. Przedstawił proponowany porządek obrad, Zaproponował, aby w pkt. 6 wyłączyć z dzisiejszych obrad pakt. 5 i rozpatrzyć go na posiedzeniu w dniu 30 .06. Zebrani do proponowanej zmiany nie wnieśli uwag.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że podejmowane na dzisiejszym posiedzeniu uchwały będą prawomocne .

Ad. pkt. 2

Przewodniczący stwierdził, że protokół z poprzedniego posiedzenia odpowiada przebiegowi obrad i zawiera wszystkie tematy jakie były poruszone. Wobec powyższego zaproponował, aby protokół z poprzedniego posiedzenia przyjąć bez czytania.
Do złożonej propozycji nie wniesiono uwag.
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęty został bez czytania – jednogłośnie.

Ad. pkt. 3.

Nie zgłoszono

Ad. pkt. 4.

Wójt zapoznał zebranych z wydarzeniami jakie miały miejsce w okresie od ostatniej sesji:
29.04 – gościłem delegacje z Kaszczoru i Osłonina . Sprawa nie jest zakończona, przeprowadzone konsultacje top jeden z elementów składających się na zmianę granic.
30.04 – nauczyciele i uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Wijewie przygotowali akademie z okazji rocznicy 3-maja.
04.05 - na zamku w Rydzynie odbyło się spotkanie z ministrem administracji.
05.05 – uczestniczyłem w zjeździe SGiPW, gdzie członkowie udzielili jednogłośnie władzom absolutorium za 20098 rok.
8-9. 05 – gościliśmy na terenie gminy uczestników regat jachtów sterowanych radiem.
15.05 – odwiedziła gminę komisja ds. kwalifikacji zabytków , zaproponowali wpisanie pałacu do rejestru zabytków co wiąże się z większymi wymogami,
19.05 – dokonano podsumowania kontroli wysypiska . Zgodnie z harmonogramem winniśmy je zapełnić do końca sierpnia.
21-22.05 - ENEA zorganizowała do samorządowców 2 dniowe spotkanie informacyjne w Międzyzdrojach.
23.05 – wspólnie z GOK zorganizowaliśmy w parku Dzień Dziecka,
26.05 – odbyło się posiedzenia komisji stałych RG, które miało charakter wyjazdowy , oceniono stan przygotowań do sezonu,
27.05 – uczestniczyłem w zapisie działki w Radomyślu,
28.05 - przeprowadziłem rozmowę z Prezesem BRENEWI na temat przyszłości i bieżącej działalności,
29.05 - odbyłem spotkanie z Komendantem Policji i Straży w sprawie koordynacji przejazdu kolarzy przez naszą gminę,
30.05 - zostałem zaproszony przez Komendanta Hufca Wschowa na świecowisko, gdzie zostałem uhonorowany złotym krzyżem zasłucha dla Harcerstwa,
- otrzymaliśmy pismo w sprawie odrzucenia wniosku o dofinansowanie budowy kanalizacji,
05.06 – przeprowadziłem rozmowę z P. Lipka w sprawie terenów będących jego własnością a gdzie zaplanowano lokalizację oczyszczalni,Ad. pkt. 5.

Informacja na temat stanu sanitarnego na terenie gminy Wijewo przedstawiły pracownice Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Lesznie.
Informacja stanowi zał. Nr 4


Ad. pkt. 6.

1/ projekt uchwały w sprawie wniesienia przez Gminę Wijewo wkładów do Miejskiego
Zakładu oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przedstawił przewodniczący rady.
Do treści projektu nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXII/ 196/09 w sprawie wniesienia przez Gminę Wijewo wkładów do Miejskiego Zakładu oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 5

2/ projekt uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na terenie gminy Wijewo w 2009 r. przedstawił
Stanisław Kasperski,
Do treści projektu nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXII/ 197/09 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Wijewo w 2009 r.
podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 6

3/ projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok
2008 Gminnej Biblioteki Publicznej w Wijewie przedstawił przewodniczący obrad.
Do treści projektu nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXII/ 198/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2008 Gminnej Biblioteki Publicznej w Wijewie podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 7


4/ projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok
2008 Gminnego Ośrodka Kultury w Wijewie przedstawił Przewodniczący Rg.
Do treści projektu nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXII/ 199/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2008 Gminnego Ośrodka Kultury w Wijewie, podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 8

5/ projekt uchwały w sprawie zaopiniowanie projektu specjalnych obszarów ochrony
siedlisk Natura 2000 oraz przebiegu ich granic przedstawił Stanisław Kasperski.
Do treści projektu nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXII/ 200/09 w sprawie zaopiniowanie projektu specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 oraz przebiegu ich granic podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 97/ projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia z Komendą
Policji w Poznaniu na lokale w budynku położonym w Wijewie przy
ul. Powstańców Wlkp 19 z przeznaczeniem na posterunek policji oraz budynek w
Brennie - Ostrów z przeznaczeniem na sezonowy posterunek policji.
Wójt – w ostatnim okresie ważyły silosy posterunku w Wijewie. Jest tendencja do likwidacji małych placówek. Zwolnienie z czynszu jest szansa na jego pozostawienie., Zgodnie z poważnieniem zwolnienie jest ważne na 3 lata.
Do treści projektu nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXII/ 201/09 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia z Komendą Policji w Poznaniu na lokale w budynku położonym w Wijewie przy ul. Powstańców Wlkp 19 z przeznaczeniem na posterunek policji oraz budynek
w Brennie - Ostrów z przeznaczeniem na sezonowy posterunek policji podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 10

8/ projekt uchwały w sprawie ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży
służbowej sołtysów, przedstawił przewodniczący obrad.
Skarbnik wyjaśniła, że rada nie posiadała uchwały zezwalającej sołtysom na zwrot kosztów podróży służbowych i szkoleń.
Do treści projektu nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXII/ 202/09 w sprawie ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowej sołtysów, podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 11

9/ projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad przysługiwania
diety dla sołtysów przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.
Skarbnik poinformowała, że jest to uszczegółowienie uchwały o dietach stwierdzające, że sołtys będący radnym może otrzymać tylko jedna dietę.
Do treści projektu nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXII/ 203/09 w sprawie uchwały w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diety dla sołtysów podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 12

10/ projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. przedstawiła skarbnik.
Poinformowała, że uchwała zwiększa dochody z tytułu dotacji na drogi z funduszu ochrony gruntów rolnych, rekompensaty z tytułu podatków od osób prawnych, kosztów upomnień, opłaty planistycznej.
Zwiększa się wydatki na turystykę i wydatki mieszkaniowe, zakup centrali telefonicznej do UG oraz na budowę dróg w Radomyślu i Przylesiu.
Do treści projektu nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXII/ 204 / 09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 13

Ad. pkt. 9

Krzysztof Grabsztunowicz – poinformował o wniosku jaki wpłynął do urzędu w sprawie wykupu mieszkania gminnego w Przylesiu.
Wojt – poprosił o zastanowienie się nad rozpatrzeniem tego wniosku głownie przez sołtysa i mieszkańców Przylesia.
Barbara Wojciech – poprosiła o naprawienie dziury w jezdni przed Potrzebowem oraz wykoszenie poboczy dróg z trawy.
Alojzy Wolniczak – wykonać podjazd na ścieżkę rowerową na skrzyżowaniu w Brennie,
- ustawić choć 2 kosze na śmieci na trasie przy ul. Jeziornej,
Edwin Wojciech – kiedy będzie rozpoczęty remont ul. Piłsudskiego,
- przy pomniku na ul. Powstańców pozapadały się płytki należy je poprawić i wyrównać,
- wykonać podjazd dla rowerów na chodnik przy WDK w Wijewie ,
Edmund Wojciech – poinformował, że powiat ma 600 tys na poszerzenie drogi w Potrzebowie,
Agnieszka Jurgawka – zaprosiła wszystkich do licznego udziału w obchodach Dnia Powiatu, który odbędzie się we Włoszakowicach. Będzie podstawiony autobus.
Małgorzata Siekierska – zwróciła się w imieniu rolników o interwencje w sprawie dużej ilości dzików i szkód przez nie czynionych na polach. Dziki przychodzą z terenu innej gminy, gdzie leżą kompleksy leśne a szkody czynią u nas i nasi myśliwi za nie płacą zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Henryk Rygusik - potrzebna jest szlaka na drogi , czy można zakupić,

Ad. pkt. 10

Wójt poinformował, że
1/ podjazd dla rowerów tak w Brennie jak i Wijewie zostanie wykonany,
2/ zakupimy kosze i zostaną postawione na chodniku,
3/ dziura na ul. Piłsudskiego została doraźnie załatana na interwencję P. Przewodniczącego.
Do 18 czerwca można składać oferty na modernizacje tej ulicy
4/ płytki przy pomniku należy podsypać i ułożyć od nowa.,
5/ gmina może zakupić szlakę na drogi gminne ale proszę wskazać gdzie i od kogo.
6/ na terenie gminy działają 2 koła łowieckie „BÓR” i „JELEŃ” . Do końca marca koła powinny zwrócić się o opinie do gmin w celu ustalenia wielkości odstrzału. Jedno z kół tu działających nie zwróciło się o taka opinię. Na otrzymany wniosek wydaliśmy opinie o zwiększeniu odstrzału.

Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem, jak będzie wyglądała rep[prezentacja gminy, czy planuje się specjalne stroje.
Agnieszka Jurgawka - zaproponowała, aby wykorzystać stroje , które były zakupione na Wielka Orkiestrę . Osoby do reprezentowania gminy zostaną wyznaczone.

Ad. pkt. 11

Przewodniczący Rady Gminy uznał porządek XXXII sesji za wyczerpany podziękował za udział w posiedzeniu i zakończył obrady.Przewodniczący obrad.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Stanisław Kasperski
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2009-06-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-10-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie