Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XXXI/09

Protokół Nr XXXI/09

Numer dokumentu: 31
Rok: 2009

PROTOKÓŁ Nr XXXI/09
z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu
28 kwietnia 2009 r.
====================================================

W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie rady zgodnie z lista obecności.
Lista obecności
stanowi zał. Nr 1
Sołtysi wsi gminy Wijewo zgodnie z lista obecności..
Lista obecności
stanowi zał. Nr 2
oraz zaproszeni goście zgodnie z lista obecności.
Lista obecności
stanowi zał. Nr 3

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja z wykonania budżetu za 2008 rok.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej .
7. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej :
1/ opinia do wykonani budżetu,
2/ opinia do wniosku Komisji Rewizyjnej,
3/ dyskusja,
8. Podjęcie uchwały w sprawie
1/ udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wijewo,
2/ określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
Gminy Wijewo.,
3/ likwidacji Liceum Ogólnokształcącego
4/ szczegółowych zasad i trybu umorzenia, odroczenia lub rozkładania na raty
należności pieniężnych Gminy Wijewo oraz jej jednostek organizacyjnych,
do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa
oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
5/ zmiana do uchwały Nr XXX/189/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
6/ zmian w budżecie gminy na 2009 r.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Odpowiedzi na interpelacje
11. Zakończenie

Ad. pkt. 1

Obradom XXIXI Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy. Powitał obecnych na sali członków rady, oraz zaproszonych gości. Przedstawił proponowany porządek obrad, zebrani nie wnieśli uwag co do proponowanego porządku obrad.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że podejmowane na dzisiejszym posiedzeniu uchwały będą prawomocne .

Ad. pkt. 2

Przewodniczący stwierdził, że protokół z poprzedniego posiedzenia odpowiada przebiegowi obrad i zawiera wszystkie tematy jakie były poruszone. Wobec powyższego zaproponował, aby protokół z poprzedniego posiedzenia przyjąć bez czytania.
Do złożonej propozycji nie wniesiono uwag.
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęty został bez czytania – jednogłośnie.

Ad. pkt. 3.

Radosław Zamiatała - plac zabaw przy parku jest zarośnięty trawa , urządzenia wymagają naprawy. Dzieci, które przychodzą się tu bawić. jest coraz więcej

Ad. pkt. 4

Wójt poinformował o odbytych spotkaniach i uroczystościach jakie miały miejsce w okresie od ostatniego posiedzenia rady :
26.02- uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Melioracji, gdzie ustalano zbiorniki retencyje dla poszczególnych terenów, w tym celu zostanie poddany remontowi- czyszczeniu Jezioro Miałkie.
27.02 – wspólnie z starosta Maćkowiakiem odwiedziliśmy najstarszą mieszkankę P. Pelegię Furmańczyk
28.02 – odbyło się walne posiedzenia OSP w Wijewie.
01.03 - uczestniczyłem na zaproszenie władz Wschowy w obchodach 400 lecia Cmentarza we Wschowie oraz seminarium w zamku
03.03- wspólnie z kierownictwem placówek oświatowych uczestniczyliśmy w spotkaniu z minister Oświaty . tematem spotkania były zmiany w systemie oświaty.
04.03 – spotkałem się z Komendantem Policji Miejskiej w Lesznie oraz Kier, Rewiru Dzielnicowych. Omówiliśmy sposób i zakres przygotowania do sezony letniego, głownie placówki na terenie Brenna Ostrów.
- wspólnie z P. Pukackim uczestniczyliśmy w walnym zebraniu MZWIkW we Wschowie. Gdzie podjęto uchwałę o podwyżce cen wody.
05.03 – odbyło się zebranie jednostki OSP w Potrzebowie,
- na zaproszenie komitetu inicjatywnego uczestniczyłem w zebraniu mieszkańców wsi Kaszczor
06.04 – wspólnie ze Skarbnikiem podpisaliśmy w obecności notariusza poręczenie wekslowe na pożyczkę dla MZO na budowę składowiska w Trzebani,
09.03 – spotkałem się z Wojewoda w sprawie wydanej decyzji kwestionującej plan zagospodarowania przestrzennego,
- nasz posterunkowy Bogdan Grzelak odszedł na emeryturę,
11.03 - odbył się zjazd członków SGiPW gdzie omówiono projekty unijne, możliwości pozyskania funduszy, profilaktykę dot. reformy oświatowej.
12.03 – uczestniczyłem na zaproszenie Sołtysa w zebraniu mieszkańców Osłonina
16.03 – w bibliotece gminnej odbyło się spotkanie literackie,
17.03 - w siedzibie Rewiru Dzielnicowych odbyła się odprawa podsumowujaca roczna prace policji.
- odbyło się zebranie wiejskie w Wijewie
18.03 - zebranie wiejskie w Radomyślu
20.03 – wspólnie z pracownikami Ref. Budownictwa uczestniczyliśmy w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie zmiany aglomeracji Wijewo-Przemet na aglomeracje Wijewo
23.03 – wynegocjowano przedłużenie o 2 miesiące terminu zamknięcia wysypiska,
24.03 – urząd gościł uczniów Gimnazjum
- spotkałem się z P. Szewczykiem Prawnikiem WOKiSS w Poznaniu w sprawie uchwał dotyczących zmiany granic gminy.
- odbyło się zebranie wiejskie w Przylesiu,
25.03 – przyjąłem delegacje mieszkańców wsi Kaszczor i Osłonin,
- kolejne zebranie wiejskie odbyło się w Potrzebowie,
26. 03 - zebranie wiejskie w Miastku,
- przeprowadziłem rozmowę z P. Kaczmarek na temat funkcjonowania ośrodka zdrowia oraz problemów o których się mówi, ora zagospodarowania mieszkania przy ośrodku zdrowia,
27.03 – uczestniczyłem w szkoleniu Wojtów i Skarbników gmin
30.03 – paliła się była Syrena w Boszkowie, podziękował strażakom za sprawność i gotowość do akcji,
31.03 – odbyło się posiedzenie Stowarzyszenia Leszno-Region na którym udzielono absolutorium Zarządowi,
- kierownik Rewiru przedstawił nowego Policjanta P. Natalie Kościańską,
- odbyło się ostatnie z serii zebrań wiejskich w Brennie.
01.04 – swoje pierwsze posiedzenia oceniające wykonanie budżetu odbyła Komisja Rewizyjna,
06.04 - gościłem przedstawicielki Zespołu Pielęgniarek OPIEKA w sprawie lokalizacji nowego punktu przy aptece Witaminka
- otrzymaliśmy potwierdzenia przyjęcia wniosku o dofinansowanie kanalizacji,
07.04 – gościliśmy kolejna klasę gimnazjalistów ,
- kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej,
14.04 – pożegnaliśmy sp. Romana Dziaszyka inicjatora przywrócenia gminy do Wijewa.
15.04 - posiedzenie odbyły Komisje Stałe RG,
17.04 – walne zebranie MZWiKW we Wschowie
20.04 - złem na rozmowę kierownika Zarządy Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu w sprawie wykaszania rowów,
- rozpoczęły się zawody w łodziach sterowanych radiem na terenie jeziora Brenno Ostrów.
21.04 – spotkałem się z osobami, przedstawicielami firm zakładającymi oczyszczalnie przydomowe, które wymagają również odpowiedniego terenu.
Mamy przygotowane podkłady geodezyjne pod budowę kanalizacji, jeśli oczyszczalni przydomowych będzie dużo to budowa kanalizacji może być ze względu na mała ilość gospodarstw.
24.04 – Wojewódzka Komisja ruchu Drogowego rozpatrywała sprawę pojazdów zaopatrzeniowych zatrzymujących się przed sklepami w pasie drogowych i przy przejściach dla pieszych w trakcie rozładunku
- uczestniczyłem w zakończeniu roku szkolnego LO dla pracujących w Brennie
- odbyło się święto lokalne policji,
27.04 - odbyła się kwalifikacja przedpoborowych z terenu gminy,
- odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP

Ad. pkt. 5

Przewodniczący obrad poinformował, że sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok było szczegółowo omówiona na posiedzeniu komisji stałych w dniu 15 kwietnia br. ponadto wszyscy radni otrzymali materiały w terminie co pozwoliło na szczegółowe zapoznanie się z wykonaniem budżetu za 2008 rok.
Poprosił Wójta o omówienie sprawozdanie oraz odpowiedzi na ewentualne pytania.
Wójt – poinformował , że budżet na 2008 rok został przyjęty w kwocie 8 031 940 tys. zakładając 600 tys. Deficytu. W trakcie roku dokonano zmian w formie uchwał RG w ilości 10 oraz 20 zmian w formie Zarządzeń Wójta
Dochody zostały wykonane w wysokości 99,49 % natomiast wydatki w wysokości 93 %. Nie zrealizowano wydatków zaplanowanych na inwestycje w :
1/ rozbudowę świetlicy w Radomyślu ,
2/ remont Sali w Potrzebowie,
3/ przebudowę drogi Ul. Piłsudskiego w Wijewie,
Oferty przetargowe nie pozwoliły na ich realizacje, ponieważ przewyższały posiadane środki.
Gmina posiada 250 tys. zadłużenia . Wynika ono również z lat ubiegłych, ponadto budżet zubożał o 370 tys. , które nie wpłynęło z tytułu obniżenia stawek podatkowych.
Do sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok nie wniesiono dodatkowych zapytań.
Sprawozdanie stanowi zał. Nr 4

Ad. pkt. 6

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli wykonania budżetu za 2008 rok stanowiący wniosek do RIO odczytał członek Komisji Rewizyjnej radny Henryk Rygusik.
Sprawozdanie stanowi zał. Nr 5

Ad. pkt. 7

1/ uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wijewo za 2008 rok przedstawił Wójt Gminy Wijewo Ireneusz Zając.
Uchwała stanowi załącznik Nr 6

2/ uchwałę Składu Orzekającego regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii do wnioski Kom misji Rewizyjnej RG Wijewo w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Wijewo z wykonania budżetu gminy za 2008 br. przedstawił Przewodniczący RG Wijewo
Stanisław Kasperski
Uchwała stanowi załącznik Nr 7

3/ w dyskusji opinię w sprawie wykonania budżetu za 2008 rok w imieniu komisji stałych Rady Gminy Wijewo przedstawił przewodniczący Komisji Budżetowej Zbigniew Lis.
Opinia stanowi załącznik Nr 8 .

Ad. pkt. 8

1/ projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wijewo przedstawił przewodniczący obrad
Do treści projektu nie wniesiono poprawek.
Uchwała Rady Gmin y Wijewo Nr XXXI/ 190 / 09 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wijewo podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 9

2/ projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Wijewo przedstawił Stanisław Kasperski .
Wójt wyjaśnił, że uchwała ta będzie miała zastosowanie wszędzie tam gdzie z godnie z prawem wymagane są konsultacje społeczne. Został wywołana wniosek Kaszczoru i Osłonina. Są 3 możliwości załatwienia tej sprawy w każdej wymagane są konsultacje.
Do treści projektu nie wniesiono poprawek.
Uchwała Rady Gmin y Wijewo Nr XXXI/ 191 / 09 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Wijewo podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 10

3/ projekt uchwały w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.
Wójt – chcieliśmy stworzyć możliwość kształcenia średniego. Na podstawie porozumienia z Starosta udało się nam utworzyć LO. Ze względu jednak na nieliczny nabór prowadzenie tej placówki stało się niezasadne.
Do treści projektu nie wniesiono poprawek.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXI/ 192 / 09 w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 11

4/ projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umorzenia, odroczenia lub rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Wijewo oraz jej jednostek organizacyjnych, o których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych przedstawił przewodniczący obrad.
Skarbnik – wyjaśniła, że uchwała ta daje możliwość umorzenia, odroczenia należności inne niż wynikające z Ordynacji Podatkowej.
Do treści projektu nie wniesiono poprawek.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXI/ 193 / 09 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umorzenia, odroczenia lub rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Wijewo oraz jej jednostek organizacyjnych, o których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 12

5/ projekt uchwały w sprawie zmiana do uchwały Nr XXX/189/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. przedstawił Stanisław Kasperski.
Elżbieta Wolnik – poinformowała, że zmiana ta dotyczy wartości liczbowych, które w poprzedniej uchwale zostały wpisane błędnie co zaniżyło wykonanie o 1000 zł.
Do treści projektu nie wniesiono poprawek.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXI/ 194 / 09 w sprawie zmiana do uchwały Nr XXX/189/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 13

6/ projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.
Skarbnik- wyjaśniła, że zmiany w budżecie dotyczą zwiększenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 16 265 zł. oraz zwiększenie wydatków o kwotę 116 265 zł. z czego ró1)żnice 100 tys. pokrywa się z nadwyżki budżetowej.
Zwiększa się dochody z tytułu : sprzedaży drewna, dotacji na wybory do Parlamentu Europejskiego, zatrudnienia w OPS.
Zwiększa się wydatki z tytułu : rozbudowy WDK w Potrzebowie zakupu kopiarki do szkole w Wijewie, wydatków z wiązanych z wyborami, czynsze za pomieszczenia OSP
Do treści projektu nie wniesiono poprawek.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXI/ 195 / 09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 14


Ad. pkt. 9

Przewodniczący Rady Gminy Wijewo przedstawił :
1/ odpowiedz Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie na wnioski zgłoszone przez radnych.
2/ wniosek P. Justyny Nadolnej z Zaborówcu w sprawie ujęcia w planie zagospodarowania przestrzennego gminy terenu pod budownictwo mieszkaniowe.
Zdecydowano, że wniosek zostanie przekazany do ref, budownictwa, gdzie zostanie załatwiony przy najbliższej zmianie opracowania planu.
Radosław Zamiatała –
1/ odchodząc o aglomeracji Wijewo-Przemet na jakie dofinansowanie możemy liczyć,
2/ jaka Wójt i Skarbnik podpisywali umowę u notariusza,
3/ co zakwestionował wojewoda w p[lanie zagospodarowania przestrzennego gminy.
4/ kiedy lampy uliczne świeca się w dzień czy płacimy też za to,
Marian Białas – uważam, że należy wyznaczyć przejście dla pieszych przy ośrodku rekolekcyjnym ludzi jest coraz więcej i większy ruch,
Barbara Wojciech - las przed Potrzebowem znów jest zaśmiecany głownie w niedziele , kiedy zjeżdżają do domu z działek. Może postawić tablice zakazująca.
Stanisław Wolniczak - poinformował, że 16 maja na placu przed Wigwamem w Wijewie odpędza się uroczystości Dnia Strażaka na które zaprasza w wszystkich chętnych.
Alojzy Wolniczak – czy to prawda , że na Ostrowie będą mistrzostwa Europu w modelach pływających sterowanych radiem.
Edmund Wojciech - poinformował, że z nadwyżki powiatu wygospodarowano 600 tys, na poszerzenie drogi za Potrzebowem. Jest to również efekt starań i nacisków mieszkańców Potrzebowa.
Agnieszka Jurgawka – zaprosiła wszystkich na pierwsza w tym roku majówkę, która odbędzie się w parku w dniu 9.05. 2009 r.
Krzysztof Grabsztunowicz - poruszył temat nad którym mieli zastanowić się radni tj. procent obniżenia ceny dzierżawy żwirowni na Holandrach.
Stanisław Kasperski – na komisjach zaproponowano obniżkę o 25 % . Zwrócił się z zapytaniem, czy ta decyzja zostaje podtrzymana.
Zaproponowano wyrównanie ceny do 1500 tys.
Po przegłosowaniu za propozycją 1 500 tys. opowiedzieli się wszyscy obecni radni.

Ad. pkt. 10

Na interpelacje i zapytania odpowiedzi udzielił Wójt - Ireneusz Zając
1/ należy dokonać przeglądu urządzeń tak aby nie zagrażały bezpieczeństwu oraz wykosić trawę i posprzątać,. Otwarte place zabaw będziemy robić w każdej wsi
2/ korzystając z dotacji z Funduszu Spójności możemy otrzymać maksymalnie 20 % co obciąża gminę w kwocie 18 mil. Przy naszym budżecie jest to zadanie na wiele lat/.
Wychodząc z aglomeracji możemy starać siew różnych funduszach co daje szansę na większe pieniądze.
3/ wojewoda wydał decyzje zezwalająca na stawianie altan co było sprzeczne z ustaleniami naszego planu. Należało to wyprostować.
4/ za światło płacimy bez względu kiedy się świeci, konserwacja urządzeń jest ryczałtowa
5/ wniosek o przejście skierujemy do ZDP w Lesznie,
6/ lasek przed Potrzebowem będzie patrolowany przez Policję, można postawić tablice ale czy będzie efekt,
7/ będą zawody z udziałem osób z poza granicy
Ponadto Wójt poinformował, że organizatorzy regat zobowiązali się do zrobienia pokazu w parku na stawie w dniu 01. 06 dla dzieci z naszej gminy.
Skarbnik wyjaśniła, że Wójt oraz Skarbnik podpisywali u Notariusza poręczenie wekslowe do uchwały , która został a podjęta w listopadzie aby MZO mógł otrzymać kredyt.

Ad. pkt. 11

Wobec braku dalszej dyskusji stwierdził, że porządek posiedzenia został wyczerpany, przewodniczący obrad podziękował za uczestnictwo i zakończył obrady.

Na tym protokół zakończono.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Stanisław Kasperski
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2009-04-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-10-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie