Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XXX/09

Protokół Nr XXX/09

Numer dokumentu: 30
Rok: 2009

PROTOKÓŁ Nr XXX/09
z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu
25 lutego 2009 r.
====================================================

W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie rady zgodnie z lista obecności.
Lista obecności
stanowi zał. Nr 1
Sołtysi wsi gminy Wijewo zgodnie z lista obecności..
Lista obecności
stanowi zał. Nr 2
oraz zaproszeni goście zgodnie z lista obecności.
Lista obecności
stanowi zał. Nr 3

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja o stanie zdrowia mieszkańców Gminy Wijewo.
6. Podjęcie uchwały w sprawie
1/ ustalenia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wijewo,
2/ ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wijewo,
3/ ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gmine Wijewo,
4/ przyjęcia sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami za lata 2007 – 2008,
5/ bezpłatnego oddania w użytkowanie części nieruchomości gruntowej nie zabudowanej nr 782/3 w Brennie o pow. 2008m2,
6/ wyrażenia zgody na zmianę granic Gminy Wijewo,
7/ wyrażenia zgody na zmianę granic Gminy Wijewo,
8/ udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu leszczyńskiego
9/ zmian w budżecie gminy na 2009 r.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Odpowiedzi na interpelacje
9. Zakończenie

Ad. pkt. 1

Obradom XXIXI Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy. Powitał obecnych na sali członków rady, oraz zaproszonych gości. Przedstawił proponowany porządek obrad, zebrani nie wnieśli uwag co do proponowanego porządku obrad.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że podejmowane na dzisiejszym posiedzeniu uchwały będą prawomocne .

Ad. pkt. 2

Przewodniczący stwierdził, że protokół z poprzedniego posiedzenia odpowiada przebiegowi obrad i zawiera wszystkie tematy jakie były poruszone. Wobec powyższego zaproponował, aby protokół z poprzedniego posiedzenia przyjąć bez czytania.
Do złożonej propozycji nie wniesiono uwag.
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęty został bez czytania – jednogłośnie.

Ad. pkt. 3.

Alojzy Wolniczak - droga powiatowa na odcinku z kierunku Zaborówiec przez Brenno
i ul. Kargowska są w opłakanym stanie. Pilnie wymaga jakiejkolwiek naprawy.
Stanisław Kasperski – przed laty wnioskowano o ograniczenie prędkości na drodze
wojewódzkiej. Wniosek zrealizowano wprowadzać ograniczenie prędkości w całej
miejscowości co staje się coraz bardziej uciążliwe. Przy wprowadzeniu
ograniczenia do 50 km/h w terenie zabudowanym obecne ograniczenie praktycznie
jest zbędne.

Ad. pkt. 4

Wójt poinformował o odbytych spotkaniach i uroczystościach jakie miały miejsce w okresie od ostatniego posiedzenia rady :
04.02 – spotkałem się z Wójtową gminy Przemęt oraz Przewodniczącym RG Przemęt . Poruszono temat przejścia Kaszczoru i Osłoniona do Wijewa. Spotkanie miało charakter informacyjny.
05.02 – uczestniczyłem w podsumowaniu roku w Komendzie Miejskiej PSP w Lesznie , gdzie Wijewo wyczytano jako gminę o najmniejszej ilości zdarzeń.
- odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Zaborówiec,
07.02 – odbył się już 7 bal Wójta – podziękował wszystkim za udział.
08.02 – dokonaliśmy zasiedlenia pierwszego w gminie mieszkania socjalnego.
12.02 – uczestniczyłem w pogrzebie ojca starosty Maćkowiaka .
16.02 – gościłem grupę inicjatywna z Kaszczoru i Osłonina , spotkanie miało charakter informacyjny.
19.02 – odbyło się narada działaczy LZS Brenewia – poinformował o wyborze nowego Prezesa, którym został Piotr Walkowiak.
- na zaproszenie gościłem Wolsztynie, gdzie poruszony został również temat zmiany granic gmin i powiatu,
20.02 - odbyło się cykliczne spotkanie wójtów , burmistrzów i starosty, gdzie omówiono ;
1/ projekt starosty budowy w każdej gminie placu zabaw,
2/ wynagradzanie nauczycieli,
3/ działalność lokalnych grup działania w ramach programu LIEDER
23,02 – posiedzenie odbyły komisje stałe rady gminy,

Ad. pkt. 5

Informacja o stanie zdrowia o stanie zdrowia mieszkańców gminy zostanie złożona w terminie późniejszym ze względu na nieobecność p. Kaczmarek
Informacje o pracy Zespołu Zieleniarek „OPIEKA „ złożyły jej pracownice P. Iwona Zbierska i Krystyna Sowa.
Wójt – problem pielęgniarek jest także naszym zmartwieniem ponieważ my jesteśmy zobowiązani do zapewnienia opieki zdrowotnej. Będziemy proponować ewentualne pomieszczenia. Dajemy zainteresowanym wolna rękę w poszukiwaniu odpowiedniego pomieszczenia.


Adam Zielnica – czy jako rada możemy pomóc w zakupie sprzętu- wyposażenia.
Wójt – należy sprawdzić czy sa uwarunkowania prawne.
Informacja stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt. 6

1/ projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę granic Gminy Wijewo,
Przedstawił Przewodniczący Rady Gmin y Wijewo.
Adam Zielnica – jak Państwo planujecie przekonać do zmiany gminy tych nie
Przekonanych
Kazimierz Metzler –jesteśmy zdesperowani ponieważ Pani Wójt wybrana przez nas prowadzi prywatę. Nie liczy się ze zdaniem ludzi. Zlikwidowała przychodnie zdrowie utrudniając najstarszym dostęp do podstawowej opieki oraz przeniosła przedszkole do budynku szkoły obniżając znacznie dzieciom warunki bytowe twierdząc, że budynki są stare i nie nadają się do remontu.
Utworzenie strefy ekonomicznej na terenach gdzie praktycznie nie ma bezrobocia pozbawia nas podatku od nowo tworzonych firm. Jesteśmy zdeterminowani, w przywrócenia normalności tj. przedszkola i ośrodka zdrowia deklarujemy pomoc.
Skandalem było zrobienie planu zagospodarowania przestrzennego, gdzie przebieg dróg umiejscowiono na prywatnych posesjach.
Powody naszego niezadowolenia są rozsądne i będziemy się tego trzymać. Jesteśmy rejonem zasobnym. Nasza intencja jest tylko polepszenie naszej sytuacji i stworzenie normalności.
Radosław Zamiatała - wyrażam poparcie dla Waszej determinacji w sprawie utrzymania
przedszkola i ośrodka zdrowia . Jakie są Państwa oczekiwania w związku z
przejściem do gminy Wijewo.
Lucyna Mitura – nasze oczekiwania to przede wszystkim wysłuchanie naszych potrzeb i wniosków i traktowanie nas poważnie jak partnerów. Rozdział przedszkola od starszej młodzieży, przywrócenie ośrodka zdrowia . Instytucje te funkcjonowały na miejscu i w centrum. Wszelkie argumenty przedstawiane przez mieszkańców nie docierają do władz.
Jedynym tłumaczeniem jest leciwość budynków i nie opłacalność remontu.
Alojzy Wolniczak - jakie zdanie w tej sprawie jest mieszkańców Wielenia. Jest to
miejscowość granicząca i ich ewentualne przejście byłoby wskazane dla łączności
terenów.
Lucyna Mitura – Obecnie sołtys nie chce zwołać zebrania .Wieleń nie może pozostać oddzielna enklawą.
Marian Białas - jak będzie forma deklaracji – referendum , czy zbieranie podpisów.
Stanisław Kasperski – wyjaśnił, że Rada Gminy Przemęt podjęła uchwałę o konsultacjach we wsi Kaszczor ponieważ zebranie wiejskie podjęło uchwałę natomiast w sprawie Osłonina RG się nie opowiedziała ponieważ złożyli tylko wniosek a nie podjęli uchwały.
Urszula Rimke - jakie stanowisko w tej sprawie zajmują radni.
Lucyna Mitura - niestety nie posiadamy poparcia radnego wsi Kaszczor dlatego zwołaliśmy grupę inicjatywną.
Henryk Rygusik – jakie jest stanowisko Wielenia , jest za przejściem, czy czeka na rozwój
sytuacji.
--------- - w Wieleniu powstał „klan”, który współpracuje z Wójtową. Trudno określić procentowo za i przeciw ponieważ jest wielu mieszkańców nowych , którzy zamieszkują działki .
Alojzy Wolniczak - jakie główne zarzuty są do planu zagospodarowania ,
Zbigniew Ceglarek – przy opracowaniu planu nikt nie konsultował jakie są potrzeby i nie informował co się planuje zrobić. Brak jakiegokolwiek dialogu. P. Wójt zapytana przez posła czy sołtys wiedział o zmianach odpowiedziała, że mógł nie wiedzieć.
Wójt – komisje inicjatywne składają się z ludzi poważnych. Nie wyobraża sobie aby problemy zgłaszane przez mieszkańców nie były bez względu na rezultat rozpatrzone lub aby nie dyskutować nad nimi. Dialog jest podstawa współpracy.
Uważam, że prowadzone p[rzez władze Przemętu rozmowy z radnymi Wijewa nic nie dadzą, powinny one być prowadzone z Państwem. Jakie posiadamy na gminie rozwiązanie funkcjonowania oświaty można zobaczyć. Władza jest dla ludzi a relacje z mieszkańcami winny być „normalne”.
Gmina Wijewo posiada jako pierwsza e województwie plan zagospodarowania całej gminy. Powstawał przez 2,5 lata. Był konsultowany z wszystkimi, kto mógł mieć jakichkolwiek uwagi i mógł być zainteresowany danym terenem, nie wszystkie wnioski można było jednak wprowadzić do planu. Dziś stwierdzamy, że nie jest doskonały, ciągle dokonujemy na wniosek mieszkańców nowych zmian.
Na naszym terenie planujemy również strefę rzemieślniczą.
Podjęte przez państwa działania maja długa drogę legislacyjna. Podjęcie dziś przez naszych radnych uchwały akceptującej Wasze działania będzie krokiem w długiej drodze do celu najważniejszym jednak w tych działaniach są decyzje mieszkańców i ich wola.
Ostateczna decyzje w tej sprawie podejmuje Minister.
Zdajemy sobie sprawę z tego , że Kaszczor, Osłonin i Wieleń to miejscowości gospodarne i zasobne dlatego tym bardziej będziemy zadowoleni z współpracy.
Uważam, że podjęcie pozytywnej uchwały będzie delegacja upoważniająca do oficjalnego spotkania i rozmów z mieszkańcami Kaszczoru i Osłonina.
Kazimierz Metzger - uważamy, że kosztorysy robione na remont ośrodka zdrowia i przedszkola były robione z rękawa , były zbyt wygórowane aby udowodnić nam opłacalności remontu. Pan nie musi oceniać działalności P. Wójt sposób wypowiedzi świadczy sam za siebie.
Do treści projektu nie wniesiono poprawek.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXX/ 181 / 09 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę granic Gminy Wijewo podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 5

2/ projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę granic Gminy Wijewo przedstawił Stanisław Kasperski.
Do treści projektu nie wniesiono poprawek.
Uchwała Rady Gmin y Wijewo Nr XXX/ 182 / 09 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę granic Gminy Wijewo podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 6

---- - podziękował za podjęcie korzystnych uchwał i wyraził oczekiwanie na dobra współpracę.

3/ projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wijewo przedstawił przewodniczący obrad.
Do treści projektu nie wniesiono poprawek.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXX/ 183 / 09 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wijewo podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 7

4/ projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wijewo przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.
Do treści projektu nie wniesiono poprawek.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXX/ 184 / 09 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wijewo podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 8

5/ projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wijewo przedstawił Stanisław Kasperski.
Do treści projektu nie wniesiono poprawek.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXX/ 185 / 09 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wijewo podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 9

6/ projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami za lata 2007 – 2008 przedstawił przewodniczący rady.
Do treści projektu nie wniesiono poprawek.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXX/ 186 / 09 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami za lata 2007 – 2008 podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 10

7/ projekt uchwały w sprawie bezpłatnego oddania w użytkowanie części nieruchomości gruntowej nie zabudowanej nr 782/3 w Brennie o pow. 2008m2 przedstawił przewodniczący obrad.
Do treści projektu nie wniesiono poprawek.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXX/ 187 / 09 w sprawie bezpłatnego oddania w użytkowanie części nieruchomości gruntowej nie zabudowanej nr 782/3 w Brennie o pow. 2008m2 podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 11

8/ projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu leszczyńskiego przedstawiła skarbnik gminy.
Skarbnik – wyjaśniła, że projekt uchwały stanowi zmianę do chwały podjętej w listopadzie . Na wniosek starostwa uszczegóławia się zakres prac, które będą realizowane w ramach współfinansowania inwestycji.
Do treści projektu nie wniesiono poprawek.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXX/ 188 / 09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu leszczyńskiego podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 12

9/ projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. przedstawiła skarbnik Gminy
Elżbieta Wolnik – wyjaśniła, że zmiany dotyczą zwiększenia i zmniejszenia budżetu o kwotę 22 607 zł. po stronie dochodów i wydatków spowodowane otrzymaniem ostatecznej kwoty subwencji, zmniejszenia dotacji celowej dla OPS, otrzymanej refundacji z funduszu dróg wiejskich.
Otrzymana subwencja została ujęta w rezerwie celowej do chwili określenia przez szkoły szczegółowego rozdysponowania kwot jakimi dysponują.
Radosław Zamiatała - czego dotyczy zmniejszenie kwot w opiece społecznej.
Skarbnik - z dotacji wojewody zmniejszona została kwota na zasiłki rodzinne.
Do treści projektu nie wniesiono poprawek.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXX/ 189 / 09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 13

Ad. pkt 7

Edwin Wojciech – P. marecki złoizył wniosek o kupno terenu przy Kępinie . kto będzie
dalej prowadził ta sprawę,
K. Grabsztunowicz – zostało wysłane zlecenie do geodety o dokonanie pomiary.
Urszula Rimke – na spotkaniu z okazji Dnia Kobiet w Potrzebowie została wysunięta
propozycja aby w wolnym pomieszczeniu po szkole zorganizować pomieszczenie
dla pielęgniarek lub ośrodek rehabilitacyjny. P. Kaczmarek miała kiedyś takie
zamiary.
Barbara Wojciech – drogi polne są pozarastane krzewami, które należy powycinać ,
- kiedy będą zebrania wiejskie,
Stanisław Wolniczak – poinformował, że OSP w Brennie jest w posiadaniu dźwigu 12 tonowego i służy usługą.
Marzanna Daleka – droga do Miastka wymaga łatania , po zimie są dziury,
Cecylia Gada – na drodze wojewódzkiej jest podobna sytuacja , najgorzej przy sklepie
i na odcinku przy działkach,
Marian Białas - wnioskować do powiatu o utwardzenie drogi przy krawężniku,
w pierwszej kolejności na skrzyżowaniach,

Ad. pkt. 8

1/ rozmawiałem z Kier. ZDP P. Królem – poinformował, że w 2009 b®dzie utwardzanie powierzchniowe ul. Kościelnej i Kargowskiej
2/ w sprawie ograniczenia zrobimy wniosek do Komendy Miejskiej Policji w Lesznie,
3/ proponowaliśmy pomieszczenia w Potrzebowie Zespołowi Pielęgniarek nie zyskały aprobaty ze względu na odległość,
Na prowadzenie rehabilitacji należy mieć umowę z NFZ. Jeśli P. Kaczmarek będzie chętna to można to zrealizować,
4/ zebrania wiejskie odbędą się w najbliższym czasie, czekałem z decyzja rady odnośnie zmiany granic ponieważ chciałbym to skonsultować z mieszkańcami.,
5/ P. Grabsztunowicz ustali z P. Sołtys gdzie maja być wycięte i kto to zrobi,
6/ uważam, że na remonty dróg jest za wcześnie, powierzchnia jest mokra i klejenie nie da efektów,
7/ ZDP obiecał, że w 2009 roku zrobi nalewkę w Zaborówcu na całej długości,

Ad. pkt 9

Wobec braku dalszej dyskusji stwierdził, że porządek posiedzenia został wyczerpany, podziękował za uczestnictwo i zakończył obrady.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący obradInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Stanisław Kasperski
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2009-02-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-10-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie