Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XXIX/09

Protokół Nr XXIX/09

Numer dokumentu: 29
Rok: 2009

PROTOKÓŁ Nr XXIX/09
z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu
02 lutego 2009 r.
====================================================

W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie rady zgodnie z lista obecności.
Lista obecności
stanowi zał. Nr 1
Sołtysi wsi gminy Wijewo zgodnie z lista obecności..
Lista obecności
stanowi zał. Nr 2
oraz zaproszeni goście zgodnie z lista obecności.
Lista obecności
stanowi zał. Nr 3

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie
1/ zmiany do uchwały RG Nr XXIII/143/08 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauracyjne lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
2/ oddania w użytkowanie wieczyste części nieruchomości gruntowej nie zabudowanej Nr 738/21 w Wijewie
3/ zmiany uchwały Nr XXVII/176/08 RG Wijewo z dnia 30.12.2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.
4/ zmiany budżetu na 2008 r,,
6. Zapytania i wolne wnioski.
7. Odpowiedzi na interpelacje
8. Zakończenie

Ad. pkt. 1

Obradom XXIXI Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy. Powitał obecnych na sali członków rady, oraz zaproszonych gości. Przedstawił proponowany porządek obrad, zebrani nie wnieśli uwag co do proponowanego porządku obrad.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że podejmowane na dzisiejszym posiedzeniu uchwały będą prawomocne .

Ad. pkt. 2

Przewodniczący stwierdził, że protokół z poprzedniego posiedzenia odpowiada przebiegowi obrad i zawiera wszystkie tematy jakie były poruszone. Wobec powyższego zaproponował, aby protokół z poprzedniego posiedzenia przyjąć bez czytania.
Do złożonej propozycji nie wniesiono uwag.
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęty został bez czytania – jednogłośnie.

Ad. pkt. 3.

Nie zgłoszono.
Ad. pkt. 4

Okres sprawozdawczy z pracy Wójta i urzędu obejmuje jeden miesiąc :
30.12 – odbyła się ostatnia w ubiegłym roku sesja,
31.12 - wspólnie z sportowcami i mieszkańcami gminy witałem Nowy Rok 2009,
05.01 – odbyło się posiedzenie komitetu organizacyjnego Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
12.01 - gościłem delegację mieszkańców Kaszczoru w sprawie możliwości przyłączenia się do gminy Wijewo,
13.01 - odbyła się narada organizacyjna obchodów rocznicy powstania wielkopolskiego z udziałem przedstawicieli gmin y i powiatu,
14.01 – uczestniczyłem w posiedzeniu komisji oświaty przy SGW, gdzie poruszono sprawę przyszłości oświaty,
15.01 – komisja Urz. Marszałkowskiego dokonała odbioru ul. Krótkiej w Brennie
16.01 - odbyło się zebranie walne klubu sportowego BRENEWIA gdzie dokonano wyboru nowego zarządu.
18.01 - w ramach cyklu „strażacy społeczeństwu” zorganizowano imprezę rozrywkowa.
19.01 - jednostka OSP Brenno odbyła zebranie sprawozdawcze,
- w bibliotece odbyło się spotkanie autorskie – promocja książki P. Wachowiaka
20.01 - na zaproszenie Starosty Wolsztyńskiego uczestniczyłem w spotkaniu noworocznym,
24.01 – hodowcy i miłośnicy koni zorganizowali wieczorek taneczny,
25.01 – TPD w Brennie zorganizowało choinkę dla najmłodszych,
-0 spotkałem się z Wójtem Waligóra, omówiliśmy m.in. plan ochrony przyrody
27.01 – OPS zorganizował coroczny dzień Babci i Dziadka,
218.01 - odbyło się walne zebranie MZO w Lesznie , gdzie uchwalono zmiany do umów podpisanych z gminami

Ad. pkt 5

1/ projekt uchwały w sprawie zmiany do uchwały RG Nr XXIII/143/08 w sprawie zasad
i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauracyjne lub roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przedstawił przewodniczący obrad.
Skarbnik – zgodnie z opinią RIO krąg uprawnionych do dotacji w § 1 i 2 uchwały, zgodnie z ustawa o dotacje mogą starać się wszystkie podmioty.
Do treści projektu nie wniesiono zapytań.
Uchwała Rady Gminy Nr XXVIII/178/09 w sprawie zmiany do uchwały RG Nr XXIII/143/08 zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauracyjne lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 4

2/ projekt uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste części nieruchomości
gruntowej nie zabudowanej Nr 738/21 w Wijewie przedstawił Stanisław Kasperski .
Wójt – wyjaśnił, że projekt tej uchwały stał się bezprzedmiotowy ponieważ. Zespół Pielęgniarek „OPIEKA”, który starał się o ta działkę zrezygnował z budowy nowego obiektu ze względu na koszty wobec czego nie są zainteresowani dzierżawa działki.
Projekt uchwały stanowi zał. Nr 5

3/ projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/176/08 RG Wijewo z dnia
30.12.2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. przedstawił
przewodniczący rady Gminy.
Skarbnik – poinformowała, że w podjętej wcześniej uchwale zmieniającej budżet gminy
stwierdzono błędy pisarskie, które prostuje niniejsza uchwała.
Uchwała Rady Gminy Nr XXVIII/ 179/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/176/08 RG Wijewo z dnia 30.12.2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 6

4/ projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2008 r, przedstawił Stanisław Kasperski.
Skarbnik poinformowała, że uchwała zwiększa dochody o 5 tys. z tytułu m.,In. Opłaty miejscowej, która nie była ujęta w pierwszej wersji budżetu. Zwiększa się wydatki na następujących działach : dowóz dzieci do szkół, zakup paliwa dla policji, dofinansowanie do GOK z przeznaczeniem na zakup zestawu głośnikowego.
Wyjaśniła, że dofinansowanie Wyższej Szkoły zawodowej nie może być zrealizowane ponieważ o dotacje zwróciła się fundacja. Jest to organizacja pożytku Publicznego , która może dotrzymać dotację w drodze konkursu.
Do treści projektu nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Nr XXVIII/180/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok podjęta został a jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 7

Ad. pkt. 6

Adam Zielnica – poprosił o przedstawieni e w szerszym gronie idei przyłączenia
Kaszczoru, i czy jesteśmy za taka zmianą.
Marian Białas - ostrzegł przed chodzącymi po domach osobami szukającymi antyków.
Wchodzą do mieszkań niepostrzeżenie.
Edwin Wojciech - czy został już ogłoszony drugi przetarg na ul. Piłsudskiego.
Radosław Zamiatała – czy są informacje o terminie modernizacji drogi 305.

Ad. pkt. 7

Wójt
1/ swoje zdanie na temat przyłączenia Kaszczoru wyraziłem na posiedzeniu Komisji.
Z pewnością jest więcej plusów niż minusów. Do plusów należy zaliczyć :
- powiększy się obszar i ludność gminy,
- wsie posiadają infrastrukturę sanitarną oraz oczyszczalnie
Minusem może być wzajemna integracja społeczeństwa, która będzie wymagała czasu.
Oczekiwania ze strony Kaszczoru to przedszkole i ośrodek zdrowia, które zostały zlikwidowane. Brak z ich strony żądań finansowych.
Decyzja należy jednak do mieszkańców ich inicjatyw i stanowiska Rady Gminy Przemęt.
2/ należy mieszkańców uczulać na osoby obce chodzące na po naszym terenie, Bezrobocie sprawi, że będzie ich coraz więcej.
3/ przetarg na ul. Piłsudskiego zostanie ogłoszony po 15 lutego. Na położenie asfaltu musi być odpowiednia temperatura.
4/ remont drogi 305 nie został całkowicie zaniechany. Przychodzą czasem dokumenty do uzgodnienia. Wszystkie uwagi jakie zostały zgłoszone zostały uwzględnione w projekcie.
Radosław Wojcieszyk - parkiet na sali w Brennie pyli. Należy znaleźć przyczynę
łuszczenia się lakieru lub pasty.

Ad. pkt. 8

Wobec braku dalszej dyskusji stwierdził, że porządek posiedzenia został wyczerpany, podziękował za uczestnictwo i zakończył obrady.

Na tym protokół zakończono.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Stanisław Kasperski
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2009-02-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-10-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie