Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XXVII/08

Protokół Nr XXVII/08

Numer dokumentu: 27
Rok: 2008

PROTOKÓŁ Nr XXVII/08
z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu
30 grudnia 2008 r.
====================================================

W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie rady zgodnie z lista obecności.
Lista obecności
stanowi zał. Nr 1
Sołtysi wsi gminy Wijewo zgodnie z lista obecności..
Lista obecności
stanowi zał. Nr 2
oraz zaproszeni goście zgodnie z lista obecności.

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie
1/ poboru podatku w drodze inkasa, ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia
za inkaso,
2/ zmiany uchwały Nr XXIV/157/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia
stawki opłat targowej oraz sposobu jej poboru,
3/ określenia stawki opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru
4/ udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wijewie,
5/ sprzedaży działki budowlanej Nr 271 położonej w Radomyślu,
6/ przyjęcia plany pracy Rady Gminy,
7/ przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej,
8/ przyjęcia planu pracy komisji stałych,
9/ uchylenia Uchwały Nr XII/68/07 Rady Gminy Wijewo z dnia 10 października 2007 r.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych.
10/ zmiany w budżecie gminy na 2008 r.
6. Zapytania i wolne wnioski.
7. Odpowiedzi na interpelacje
8. Zakończenie

Ad. pkt. 1

Obrady XVI Sesji otworzył ze względu na chwilowa nieobecność Wiceprzewodniczący Rady Gminy Roman Jęśkowiak.
Powitał obecnych na Sali członków rady, oraz zaproszonych gości. Przedstawił proponowany porządek obrad, zebrani nie wnieśli uwag co do proponowanego porządku obrad.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że podejmowane na dzisiejszym posiedzeniu uchwały będą prawomocne .

Ad. pkt. 2

Przewodniczący stwierdził, że protokół z poprzedniego posiedzenia odpowiada przebiegowi obrad i zawiera wszystkie tematy jakie były poruszone. Wobec powyższego zaproponował, aby protokół z poprzedniego posiedzenia przyjąć bez czytania.
Do złożonej propozycji nie wniesiono uwag.
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęty został bez czytania – jednogłośnie.

Ad. pkt. 3

Stanisław Kasperski – w lutym będą obchody b 90 rocznicy Powstania Wielkopolskiego.
Zasadnym byłoby wyremontowanie otoczenia pomnika przy ul. 25 Maja.

Ad. pkt. 4

Wójt poinformował, że w okresie od ostatniego posiedzenia rady odbyły się :
24.12 – wspólnie z Prezesem Zarządu Powiatowego P. Wolniczakiem uczestniczyliśmy w spotkaniu opłatkowy, w Komendzie Miejskiej Policji w Lesznie.
27.12 –dyrektor Zespołu Szkół w Brennie uczestniczyła w obchodach 90 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego,
29.12 – swoje posiedzenie odbyła Gminna Rada Sportu . Obecnie po ogłoszeniu konkursu na prowadzenie sportu nie jest to obowiązkowy organ, będzie służył jako głos doradczy i informacyjny w sprawie sportu na terenie gminy.

Ad. pkt. 5

1/ projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/78/07 z dnia 31 października 2007r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia
za inkaso przedstawił przewodniczący rady.
Wyjaśnił, że propozycja podniesienie stawki za inkaso była złożona za późno. RIO może zakwestionować. Kolejnym utrudnieniem byłby fakt, że weszła by w Zycie dopiero po ogłoszeniu a nie z 1.01. 2009.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono poprawek.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVII/167/08 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/78/07 z dnia 31 października 2007r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 4

2/ projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/157/08 z dnia 30 października 2008r. w sprawie określenia stawki opłaty targowej oraz sposobu jej poboru przedstawił
Stanisław Kasperski.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono poprawek.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVII/168/08 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/157/08 z dnia 30 października 2008r. w sprawie określenia stawki opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 5

3/ projekt uchwały w sprawie określenia stawki opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.
Wójt – opłata ta dotyczy opłaty za pobyt na terenach wypoczynkowych. Corocznie jest uchwalana w wysokości maksymalnej proponowanej przez ministerstwo.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono poprawek.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVII/169/08 w sprawie opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 6

4/ projekt uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wijewie przedstawiła przewodniczący rady.
Ewelina Wolniczak – kierownik OPS poinformowała, że rozporządzenie przewiduje nowe zadania na realizację którego jest wymagane upoważnienie RG .
Do treści projektu uchwały nie wniesiono poprawek.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVII/170/08 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wijewo podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 7

5/ projekt uchwały w sprawie sprzedaży działki budowlanej Nr 271 położonej w Radomyślu,
przedstawił Stanisław Kasperski.
Wójt – poinformował, że ogłoszony przetarg na dzierżawę nie przyniósł rozstrzygnięcia ze względu na brak chętnych. Wobec czego postanowiliśmy wystawić działkę na sprzedaż,. Każde mienie należące do gminy winno przynosić dochód. Położenie i wielkość działki nie należy do atrakcyjnych dlatego sprzedaż Może być również utrudniona.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono poprawek.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVII/171/08 w sprawie sprzedaży działki budowlanej Nr 271 położonej w Radomyślu, odjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 8

6/ projekt uchwały w sprawie przyjęcia plany pracy Rady Gminy, przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono poprawek.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVII/172/08 w sprawie plany pracy Rady Gminy podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 9

7/ projekt uchwały w sprawie przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej przedstawił Przewodniczący obrad.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono poprawek.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVII/173/08 w sprawie przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 10

8/ projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy komisji stałych przedstawił Stanisław Kasperski .
Do treści projektu uchwały nie wniesiono poprawek.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVII/174/08 w sprawie przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 11

9/ projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/68/07 Rady Gminy Wijewo z dnia
10 października 2007 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych przedstawił Stanisław Kasperski .
Skarbnik – wyjaśniła, że uchwała ta upoważniała przez okres 3 lat do zakupu opału oraz przewóz dzieci do szkoły. Obecnie jednostki podległe posiadają własny budżet i same realizują powyższe zadania dlatego uchwała stała się bezprzedmiotowa.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono poprawek.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVII/175/08 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/68/07 Rady Gminy Wijewo z dnia 10 października 2007 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 12
10/ projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2008 r. przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.
Skarbnik poinformowała, że uchwała ta obejmuje zwiększenie wydatków zgodnie z zał. Nr 1 oraz zmniejszenie dochodów zgodnie z zał. Nr 2 . Zmniejszeniu do kwoty „0” deficytu poprzez przeniesienie środków z inwestycji, które nie zostały wykonane w roku bieżącym, planowanych odsetek z zaciągniętej pożyczki.
Wójt – wyjaśnił, że dokonane zmiany mają na celu uporządkowanie budżetu na koniec roku . Nie zaciągnęliśmy pożyczki zgodnie z planowanym deficytem, ale też nie wszystkie zadania zostały wykonane.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono poprawek.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVII/176/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 13

Ad. pkt. 6

Henryk Rygusik – zaproponował, aby zakupić dzwonek do uspakajania gadających radnych.
Szum na sali utrudnia prowadzenie i zrozumienie dyskusji.
Radosław zamiatała - poparł propozycję,.
Edwin Wojciech – kto będzie odśnieżał drogi na terenie gminy , do kogo zgłaszać ,
Barbara Wojciech – chodnik w Potrzebowie wymaga poprawek,
Edmund Wojciech – przekazał odpowiedz na interpelacje jaka złożył na Sesji Powiatu Leszczyńskiego w sprawie pobocza drogi w Potrzebowie.,
Marian Białas - zaproponował rozpatrzenie możliwości utwardzenia drogi z Zaborówca do Linia,
- zwrócił się o sporządzenie aktualnego wykazu telefonów do służb powiatowych, czy ewentualne awarie zgłaszać w gminie.
Krzysztof Grabsztunowicz – przedstawił wniosek P. Mulczyńskiego, który zwrócił się o zimne studium zagospodarowania gminy pod Katem przekształcenia jego działki z rolnej na budowlaną.
Obecny stan prawny – zakaz wszelkiej zabudowy, strefa ochrony przyjeziornej, Natura 2000.
Wójt - odpowiedz na wniosek winna zawierać stan faktyczny jaki obowiązuje na dzień dzisiejszy. Poinformował, że w trakcie opracowania jest plan ochrony przyrody dla Przemęckiego Parku Krajobrazowego.
Radni zdecydowali, że ze względu na obecny stan prawny nie przewiduje się zmiany studium na wnioskowanym terenie.

Ad. pkt. 7

Na zgłoszone interpelacje i wnioski odpowiedzi udzielił Wójt :
1/ jeśli warunki atmosferyczne pozwolą to otoczenie pomnika zostanie wyremontowane.
2/ do odśnieżania dróg gminnych i powiatowych jest zobowiązany SKR. – dowiemy się kto będzie przyjmował zgłoszenia i przekażemy .
3/ naprawa chodnika w Potrzebowie została zgłoszona do ZDP.
4/ droga do Linia jest powiatowa, równanie naszej części jest trudniejsze , Leszno przyjeżdża rzadko a jak my zrobimy to nie chętnie chcą pokrywać koszty. Powiat Wschowa nie robi żadnych problemów równamy i otrzymujemy zwrot kosztów.
5/ wykaz aktualnych telefonów zostanie przekazany sołtysom.

Na zakończenie omówiono stan przygotowań do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zaplanowano spotkanie organizacyjne na 05 stycznia br. na godz. 10.oo
Rywalizacja będzie prowadzono pomiędzy gminami Wijewo i Lipno. Organizatorem jest
P. Wilińska ze Zespołu Szkół w Brennie.

Ad. pkt. 8

Wobec braku dalszej dyskusji stwierdził, że porządek posiedzenia został wyczerpany, podziękował za uczestnictwo i zakończył obrady.

Na tym protokół zakończono.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Stanisław Kasperski
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2008-12-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-10-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieValid XHTML 1.0 TransitionalRządowe Centrum
Legislacji

Monitor Polski
Dziennik Ustaw