Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XXVI/08

Protokół Nr XXVI/08

Numer dokumentu: 26
Rok: 2008

PROTOKÓŁ Nr XXVI/08
z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu
22 grudnia 2008 r.
====================================================

W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie rady zgodnie z lista obecności.
Lista obecności
stanowi zał. Nr 1
Sołtysi wsi gminy Wijewo zgodnie z lista obecności..
Lista obecności
stanowi zał. Nr 2
oraz zaproszeni goście zgodnie z lista obecności.
Lista obecności
stanowi zał. Nr 3

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie
1/ zmiany uchwały Nr XXIV/160/08 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 październiuka 2008 r.
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2008 r.
2/ budżetu gminy na 2009 rok ,
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
- głosowanie poprawek ,
- opinia Komisji Budżetowej Rady Gminy,
- odczytanie projektu ,
- głosowanie ,
6. Zapytania i wolne wnioski..
7. odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8. Zakończenie.

Ad. pkt. 1

Obradom XXV Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy. Powitał obecną na Sali 11 osobowa delegacje gości z Ukrainy, którzy przybyli do naszej gminy z wizytą oraz członków rady i oraz zaproszonych gości. Przedstawił proponowany porządek obrad, zebrani nie wnieśli uwag co do proponowanego porządku obrad.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że podejmowane na dzisiejszym posiedzeniu uchwały będą prawomocne .

Ad. pkt. 2

Przewodniczący stwierdził, że protokół z poprzedniego posiedzenia odpowiada przebiegowi obrad i zawiera wszystkie tematy jakie były poruszone. Wobec powyższego zaproponował, aby protokół z poprzedniego posiedzenia przyjąć bez czytania.
Do złożonej propozycji nie wniesiono uwag.
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęty został bez czytania – jednogłośnie.

Ad. pkt. 3. Nie zgłoszono interpelacji
Ad. pkt. 4

Wójt przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym.
20.11. – odbyła się Sesja RG w Miastku z udziałem delegacji z Ukrainy.
22.11 - uczestniczyliśmy w obchodach 50 lecia Chóru Hejnał oraz w strażackim wieczorku andrzejkowym.
24.11- pożegnaliśmy delegacje z Ukrainy.
01.12 – otrzymaliśmy wiadomość z Urzędu Marszałkowskiego, że sala w Wijewie jest do realizacji na 82 m miejscu listy
03.12 – odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty SGiPW, gdzie omówiono obchody 90 rocznicy Powstanie Wielkopolskiego.
- gmina Wijewo gościła na comiesięcznym spotkaniu Wójtów i Burmistrzów powiatu leszczyńskiego.
07.12 – w Rydzynie odbyły się obchody 10 lecia powstania Powiatu.
10.12 – obradowały Komisje Rady Gminy,
11.12 – odbyło się walne posiedzenie Organizacji Turystycznej Leszno Region, gdzie ustalono plan pracy na 2009 r. Trasa planowanego spływu kajakowego ma przebiegać przez gminę Wijewo.
- zakończono rozgrywki w tenisie stołowym o puchar Wójta ,
14.12 – szkoła Podstawowa przygotowała występ- jasełka . Uzyskany dochód przekazano na leczenie Jakuba.
16.12 – odbył się przetarg na budowę ul. Piułsudskiego. Złożono ofertę na kwotę 86 tys. gdzie w ofercie zaproponowano kwotę 56 tys.
- odbyło się zebranie MZO , gdzie omówiono postępy w budowie zakładu Trzebania.
- P. Pukacki uczestniczył w zebraniu MZWiKW we Wschowie
17.12 – w gospodarstwie agroturystycznym u P. Rimków odbyło się walne zebranie Izby Rolniczej
18.12 - gościłem Prezesa RIO Panią Grażynę Wróblewską.
- odbył się strażacki opłatek gdzie uczestniczyli przedstawiciele z wszystkich jednostek.
19.12 – odbyło się spotkanie opłatkowe z pracownikami Przedszkola.
22.12 - uczestniczyłem w opłatku w Komendzie Miejskiej Strat w Lesznie.

Ad. pkt. 5

1/ Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/160/08 Rady Gminy Wijewo z dnia
30 października 2008 r w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2008 r. przedstawił
Stanisław Kasperski
Skarbnik wyjaśniła, ze zmiana ta dotyczy błędnego zapisy, który na wniosek RIO należy skorygować.
Do treści uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Nr XXVI/165/08 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/160/08 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 października 2008 r w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2008 r podjęta została jednogłośnie.

2/ projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na 2009 rok ,
1) opinie RIO w sprawie projektu budżetu gminy na 2009 rok przedstawił Wójt
Opinia stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.
2) treść poprawek jakie zostały wskazane przez RIO przedstawił Przewodniczący RG.
Treść poprawek stanowią załącznik Nr 5
Przewodniczący zaproponował aby autopoprawki poddać pod głosowanie w jednym głosowaniu
Do propozycji nie zgłoszono sprzeciwu.
Autopoprawki do uchwały budżetowej przyjęte zostały jednogłośnie.
3) przewodniczący Komisji Budżetowej przedstawił opinie do projektu budżetu na 2009 rok
Opinia stanowi załącznik Nr 6
Przewodniczący Stanisław Kasperski odczytał projekt budżetu na 2009 rok.
Radosław Zamiatała - na jaki okres jest przewidziana spłaty planowanej pożyczki.
Wójt - do planowanej pożyczki jest oddzielna opinia RIO. W latach poprzednich planowaliśmy deficyt w wysokości 600 tys. zł. co w efekcie okazało się niepotrzebne., RIO wydała biuletyn w którym jest ranking gmin pod względem pozyskiwania dodatkowych funduszy na inwestycje . Gmina Wijewo została sklasyfikowana ma 3 miejscu na 266 gmin. Czy cała kwota zostanie wykorzystana to zależy od możliwości i ilości ogłoszonych konkursów na wnioski.. Obowiązuje jedna zasada ile mamy swoich pieniędzy tyle możemy dostać dodatkowo.
Spłata będzie się odbywała zgodnie z ustalonym harmonogramem. Na rok 2009 jednostki organizacyjne otrzymały kwoty w pełnej wysokości zgodnie z zapotrzebowaniem.. Liczymy, że zostaną one wykorzystane również na ich pomnożenie.
Do treści projektu nie wniesiono innych uwag.
Uchwała Rady Gminy Nr XXVI/166/08 w sprawie budżetu gminy na 2009 rok podjeta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 7

Ad. pkt. 6

Nie zgłoszono wniosków.

Ad. pkt. 7 - brak

Ad. pkt. 5

Przewodniczący Rady Gminy uznał porządek posiedzenia za wyczerpany. Podziękował za udział. Zaprosił wszystkich uczestników na część uroczysta połączoną z opłatkiem i zakończył obrady.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Stanisław Kasperski
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2008-12-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-10-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieValid XHTML 1.0 TransitionalRządowe Centrum
Legislacji

Monitor Polski
Dziennik Ustaw