Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XXV/08

Protokół Nr XXV/08

Numer dokumentu: 25
Rok: 2008

PROTOKÓŁ Nr XXV/08
z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu
20 listopada 2008 r.
====================================================

W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie rady zgodnie z lista obecności.
Lista obecności
stanowi zał. Nr 1
Sołtysi wsi gminy Wijewo zgodnie z lista obecności..
Lista obecności
stanowi zał. Nr 2
oraz zaproszeni goście zgodnie z lista obecności.
Lista obecności
stanowi zał. Nr 3

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie
1/ udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego.
2/ wniesienia przez Gminne Wijewo wkładów do Miejskiego zakładu Oczyszczania
Sp. z o.o. z siedziba w Lesznie.
3/ zmiany uchwały Nr XXIII/147/08 w RG Wijewo w sprawie zmian w budżecie
gminy nas 2008 r.,
4/ zmian w budżecie na 2008 rok.
6. Zapytania i wolne wnioski.
7. Odpowiedzi na interpelacje
8. Zakończenie .

Ad. pkt. 1

Obradom XXV Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy. Powitał obecną na Sali 11 osobowa delegacje gości z Ukrainy, którzy przybyli do naszej gminy z wizytą oraz członków rady i oraz zaproszonych gości. Przedstawił proponowany porządek obrad, zebrani nie wnieśli uwag co do proponowanego porządku obrad.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że podejmowane na dzisiejszym posiedzeniu uchwały będą prawomocne .

Ad. pkt. 2

Przewodniczący stwierdził, że protokół z poprzedniego posiedzenia odpowiada przebiegowi obrad i zawiera wszystkie tematy jakie były poruszone. Wobec powyższego zaproponował, aby protokół z poprzedniego posiedzenia przyjąć bez czytania.
Do złożonej propozycji nie wniesiono uwag.
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęty został bez czytania – jednogłośnie.

Ad. pkt. 3. Nie zgłoszono interpelacji


Ad.pkt. 4

Sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym przedstawił Wójt – Ireneusz Zając .
Stwierdził, że okres sprawozdawczy jest krótki bo obejmuje ostatnie trzy tygodnie ale za to pracowity. Jesteśmy w okresie tworzenia budżetu na 2009 rok. Wyjaśnił gościom z zagranicy zasady tworzenia i opiniowania budżetu.
07.11 – odbyłem spotkanie organizacyjne w sprawie organizacji 90 rocznicy Powstania Wielkopolskiego w dniu 13 lutego 2009 r., uczestnikiem spotkania był również przedstawiciel powiatu Pniewa obchody będą miały charakter powiatowy. Organizatorem będzie Zespól szkół w Brennie.
11.11 – uczestniczyliśmy w obchodach 90 rocznicy Odzyskania Niepodległości, uroczystości uświetniła częścią artystyczną młodzież ze Szkoły Podstawowej w Wijewie.
13.11 - odbyło się otwarcie altany w Brennie jak nazwali mieszkańcy budowle na starym wysypisku.
- w Brennie w szkole gościliśmy słuchaczy Uniwersytetu III Wieku , gdzie wygłosiłem referat na temat walorów turystycznych naszej gminy,
14.11 - koło diabetyków w Wijewie obchodziło swoje święto poprzedzone akcja badania cukru i cholesterolu
15.11 – powiat leszczyński zorganizował z okazji 90 lecia odzyskania niepodległości zawody strzeleckie do tarczy.

Ad. pkt. 5

1/ projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego.
przedstawił przewodniczący obrad.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała rady Gminy Nr XXV/ 161/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 4

2/ projekt uchwały w sprawie wniesienia przez Gminne Wijewo wkładów do Miejskiego zakładu
Oczyszczania Sp. z o.o. z siedziba w Lesznie przedstawił Przewodniczący RG.
Skarbnik wyjaśniła, że jest to uzupełnienie do uchwały z września . Obecna uchwała zwiększa kwotę udziałów w MZO.
Uchwała Rady Gminy Nr XXV/ 162/08 w sprawie wniesienia przez Gminne Wijewo wkładów do Miejskiego zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. z siedziba w Lesznie podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 5
.
3/ projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/147/08 w RG Wijewo w sprawie zmian
w budżecie gminy nas 2008 r. przedstawił Stanisław Kasperski.
Skarbnmiuk poinformowała, że zawarte w uchwale zmiany są wymagane przez RIO jako korekta do nieprawidłowości w poprzedniej uchwale.,
Do treści uchwały nie wniesiono zmian.
Uchwała rady Gmin y Nr XXV/ 163/08 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/147/08 w RG Wijewo w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 6

4/ projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok. przedstawił przewodniczący
obrad.
Skarbnik poinformowała, że zmiany dotyczą zwiększenia dochodów o opłatę eksploatacyjną, prowizje z PZU oraz przeniesienia między paragrafami w budżecie S.P. i Z.Sz.
Ponadto zwiększono wydatki na wykończenie mieszkań socjalnych oraz rewitalizacje stawu na ul. Kępińskiej.
W treści projektu uchwały nie wprowadzono zmian.
Uchwała Rady Gminy Nr XXV/ 164/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok. podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 7.

Ad. pkt. 6, 7

Na XXV Sesji nie zgłoszono wniosków wobec czego z programu powiedzenia wypadł punkt odpowiedzi.

Ad. pkt. 8

Wobec braku dalszych punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy podziękował za udział i zaprosił na spotkanie integracyjne z delegacją z Ukrainy.

Na tym posiedzenie zakończono.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Stanisław Kasperski
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2009-11-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-10-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieValid XHTML 1.0 TransitionalRządowe Centrum
Legislacji

Monitor Polski
Dziennik Ustaw