Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XXIV/08

Protokół Nr XXIV/08

Numer dokumentu: 24
Rok: 2008

PROTOKÓŁ Nr XXIV/08
z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu
30 października 2008 r.
====================================================

W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie rady zgodnie z lista obecności.
Lista obecności
stanowi zał. Nr 1
Sołtysi wsi gminy Wijewo zgodnie z lista obecności..
Lista obecności
stanowi zał. Nr 2
oraz zaproszeni goście zgodnie z lista obecności.
Lista obecności
stanowi zał. Nr 3

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie
1/ przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na terenie Gminy Wijewo w 2009 r.
2/ średniej ceny skupu żyta za 1 q przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego
3/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
4/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
5/ określenia stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru,
6/ ustalenia miejscowości na terenie gminy Wijewo w których pobiera się opłatę
miejscową,
7/ regulamin przyznawania mieszkań socjalnych
8/ zmian w budżecie gminy na 2008 r.
9/ zmiany obszaru granic aglomeracji Przemęt - Wijewo.
6. Zapytania i wolne wnioski.
7. Odpowiedzi na interpelacje
8. Zakończenie

Ad. pkt. 1

Obradom XXIII Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy. Powitał obecnych na Sali członków rady, oraz zaproszonych gości. Przedstawił proponowany porządek obrad, zebrani nie wnieśli uwag co do proponowanego porządku obrad.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że podejmowane na dzisiejszym posiedzeniu uchwały będą prawomocne .

Ad. pkt. 2

Przewodniczący stwierdził, że protokół z poprzedniego posiedzenia odpowiada przebiegowi obrad i zawiera wszystkie tematy jakie były poruszone. Wobec powyższego zaproponował, aby protokół z poprzedniego posiedzenia przyjąć bez czytania.
Do złożonej propozycji nie wniesiono uwag.
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęty został bez czytania – jednogłośnie.
Ad. pkt. 3.

Adam Zielnica - czy obecny kryzys światowy ma jakikolwiek wpływ na kondycje
gospodarcza i finansowa gminy.
Roman Jęśkowiak - droga do Sławy po wykonanym równaniu pobocza jest w gorszym stanie niż
przed równanie, w czasie padającego deszcze jest nieprzejezdna.

Ad. pkt. 4

1/ projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Wijewo w 2009 r. przedstawiła Dorota Mitrus.
Wyjaśniła, że program profilaktyki podejmowany jest corocznie a zadania ujęte w programie są realizowane z opłat za zezwolenia na alkohol.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono poprawek.
Uchwała rady Gminy Wijewo NR XXIV/ 153 /08 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Wijewo w 2009 r.
podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

2/ projekt uchwały w sprawie średniej ceny skupu żyta za 1 q przyjmowanej jako podstawę
obliczenia podatku rolnego przedstawił przewodniczący obrad.
Stanisław Kasperski – zaproponował obniżenie proponowanej stawki do 45 zł. Cena żyta jest
znacznie niższa , taka propozycje złożyła również Izba Rolnicza.,
Hieronim Jóźwiak – uważam, że powinniśmy pozostawić kwotę z roku ubiegłego. W roku
przyszłym żyto będzie drogie i podwyżka bardziej dotkliwa.
Wójt – obniżenie stawki o 5 zł. powoduje zmniejszenie podatku o 12.5 tys. zł. w skali roku.
Roman Jęśkowiak – zaproponował przegłosowanie obydwu propozycji.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad propozycjami podatku rolnego:
1/ 50 zł.
2/ 45 zł.
Za pierwszą propozycja opowiedziało się 6 osób, za druga propozycja opowiedziała się 8 osób 1 z pośród radnych wstrzymał się od głosu.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono poprawek.
Uchwała Rady Gminy Wijewo NR XXIV/ 154 /08 w sprawie średniej ceny skupu żyta za 1 q przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.

3/ projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości przedstawił
przedstawił Stanisław Kasperski.
Skarbnik wyjaśniła, że w projekcie uchwały w pozycji : inne (budynki gospodarcze) zaistniał błąd
Stawka za 2008 rok została wpisana jako 5,10 a winno być 5.oo.
Przewodniczący obrad zaproponował przegłosowanie stawek w wysokości 5 .oo i 5 ,10.
Za stawka 5,oo opowiedziało się 13 radnych , za kwota 5,10 opowiedział się 1 radny
a 2 radnych wstrzymało się do głosu.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono poprawek.
Uchwała Rady Gminy Wijewo NR XXIV/ 155 /08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.

4/ projekt uchwały w sprawie kreślenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
Przedstawił Przewodniczący RG.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono poprawek.
Uchwała Rady Gminy Wijewo NR XXIV/ 156 /08 w sprawie kreślenia wysokości stawek podatku od środków transportowych podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.

5/ projekt uchwały w sprawie określenia stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru, przedstawił przewodniczący obrad, poinformował, że podwyżka stawek w poszczególnych kategoriach wynosi 1 zł.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono poprawek.
Uchwała Rady Gminy Wijewo NR XXIV/ 157 /08 w sprawie określenia stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.

6/ projekt uchwały w sprawie ustalenia miejscowości na terenie gminy Wijewo w których pobiera
się opłatę miejscową,
Do treści projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo NR XXIV/ 158 /08 w sprawie ustalenia miejscowości na terenie gminy Wijewo w których pobiera się opłatę miejscową podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu.

7/ projekt uchwały w sprawie regulamin przyznawania mieszkań socjalnych przedstawił
Stanisław Kasperski.
Krzysztof Grabsztunowicz - wyjaśnił, że uchwała stanowi nowelizację funkcjonującej uchwały o nowe przepisy oraz wprowadzenie nowej struktury – mieszkania socjalnego.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono poprawek.
Uchwała Rady Gminy Wijewo NR XXIV/ 159 /08 w sprawie regulamin przyznawania mieszkań socjalnych podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu.

8/ projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. przedstawiła Skarbnik.
Wyjaśniła, że dokonane zmiany w budżecie maja na celu zredukowanie deficytu budżetowego poprzez zadysponowaniem funduszy z :
1/ inwestycji, które w roku bieżącym nie będą wykorzystane,
2/ rezerwy budżetowej
3/ wpływów z dochodów własnych,
Do treści projektu uchwały nie wniesiono poprawek.
Uchwała Rady Gminy Wijewo NR XXIV/ 160 /08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r. podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu.

9/ projekt uchwały w sprawie zmiany obszaru granic aglomeracji Przemęt – Wijewo przedstawił
Przewodniczący rady Gminy.
Wójt - jest to część działań zmierzających do sanitacji gminy. Stworzona przez SGN możliwość wspólnej budowy kanalizacji sanitarnej w dolinie Obry. Było wiele dyskusji i zmieniały się przepisy i warunki uczestnictwa oraz ilość uczestników tego programu. Obecne warunki nie są sprzyjające dla naszej gminy dlatego wystąpiliśmy z programu stowarzyszenia i postawiliśmy sobie cel budowy własnej oczyszczalni na terenie gminy. Mamy zrobione mapy projektowe i będziemy szukać możliwości jak najkorzystniejszego dofinansowania.
Do treści projektu uchwały nie wniesiono poprawek.
Uchwała Rady Gminy Wijewo NR XXIV/ 161 /08 w sprawie zmiany obszaru granic aglomeracji Przemęt – Wijewo podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu.


Ad. pkt. 6

Przewodniczący Rady Gminy:
1/ dokonał podsumowania złożonych w Kwietniu oświadczeń majątkowych o dochodach w 2007 roku. Stwierdził, że złożone dokumenty nie budzą uwag. Zawierają wszystkie dane wymagane w oświadczeniu.
2/ przedstawił pismo OPS w sprawie akcji krwiodawstwa dla Jakuba. Zaapelował o liczny udział.
Radosław zamiatała - zgłosił potrzebę wyrównania terenu przy wjeździe do przedszkola,
- zwrócił się z zapytanie, czy planowane 200 tys. na wspólne inwestycje to są pieniądze wspólne czy tylko powiatu.
Barbara Wojciech - w słupie elektrycznym na wysokości posesji P. Szymańskiej dzięcioł zrobił dziuplę. Słup jest osłabiony i może ulec złamaniu.
Edwin Wojciech - przy skrzyżowaniu z ul. Krótka studzienki są zapadnięte nie odbierają wody, w czasie deszczu stoją kałuże .
- kiedy będzie rozpoczęta budowa ul. Piułsudskiego
Ireneusz Dydyna - droga do Przylesia wymaga remontu, transporty buraków zniszczyły do tego stopnia, że autobus urwał koło.

Ad. pkt. 7

Wójt udzielił odpowiedzi na zadane :
Interpelacje
1/ kryzys światowy – jeśli obracali byśmy obca waluta wówczas można odczuć wahania rynku. Przy naszych obrotach nie jest to odczuwalne i bezpieczne.
Wnioski
1/ należy wyrównać teren przy przedszkolu i ustalić , kto ma go nadzorować . Gmina czy przedszkole wspólnie z GOK.
2/ na inwestycje wspólne z powiatem mamy 200 tys. ile będzie można za to zrobić będzie zależało od cen. Planujemy chodnik na ul. Zachodniej i Kargowskiej.
3/ w sprawie słupa elektrycznego zostanie przygotowane pismo.
4/ prace na ul. Piłsudskiego miały się rozpocząć dzisiaj. Kiedy rozpoczną to ich sprawa na
15 listopada ma być zakończone.
5/ zgłosimy fakt zaniżonych studzienek,
6/ droga do Przylesia musi być przejezdna, zamówić żużel i wyr owiać,
Agnieszka Jurgawka - zaprosiła wszystkich na obchody 11 listopada Dnia Zwycięstwa.
Edwin Wojciech – podziękował za pomoc w staraniach o wykonanie dolewki na drodze za Potrzebowem. Zapewnił, że złoży interpelacje o włączenie tego zadania do realizacji na rok 2009.
Roman Jęśkowiak – zaproponować aby do interpelacji dołączyć zdjęcia.

Małgorzata Siekierska - poinformowała, że UE przygotowuje nowy projekt płatności za użytkowanie przyrodnicze dla terenów specjalnie eksploatowanych. Obejmować będzie łąki świeże, wilgotne, torfowiska, szuwary. Spotkam się z pytaniami dotyczącymi trzcinowisk , obecnie brak kwalifikacji tego typu użytków.
Edwin Wojciech - było uzgodnione, że utwardzenie na pobocze w Potrzebvowie dowiezie P. Umiński
Edmund Wojciech - taka oferta została przedstawiona i przyjęta dlaczego nie zrealizowano jeszcze trudno powiedzieć.

Ad. pkt. 8

Wobec braku dalszej dyskusji stwierdził, że porządek posiedzenia został wyczerpany, podziękował za uczestnictwo i zakończył obrady.

Na tym protokół zakończono.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Stanisław Kasperski
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2008-10-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-10-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieValid XHTML 1.0 TransitionalRządowe Centrum
Legislacji

Monitor Polski
Dziennik Ustaw