Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XXIII/08

Protokół Nr XXIII/08

Numer dokumentu: 23
Rok: 2008

PROTOKÓŁ Nr XXIII/08
z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu
08 października 2008 r.
====================================================

W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie rady zgodnie z lista obecności.
Lista obecności
stanowi zał. Nr 1
Sołtysi wsi gminy Wijewo zgodnie z lista obecności..
Lista obecności
stanowi zał. Nr 2
oraz zaproszeni goście zgodnie z lista obecności.
Lista obecności
stanowi zał. Nr 3

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie
1/ zbycia części nieruchomości stanowiącej działkę geodezyjną Nr 519 w Wijewie
2/ zbycia nieruchomości stanowiącej działkę geodezyjna Nr 34/.16 w Zaborówcu.
3/ zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego,
4/ ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania
i wartości jednego punktu w złotych.
5/ ustalenia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego,
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźne zastępstw i innych
świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Wijewo.
6/ ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady
przyznawania wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wijewo.
7/ ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Wijewo.
8/ przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2009 r.,
9/ zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
10/ zmiany do Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 r.
11/ trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Wijewo podmiotom nie
zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu
kontroli wykonania zleconego zadania.
12/ określenia wysokości ekwiwalentu wypłacanego członkom OSP za udział w działaniach
ratunkowych i szkoleniach pożarniczych.
13/ zmiany w budżecie gminy na 2008 r.
14/ wyrażenia opinii dot. celowości budowy drogi na ul. Poselskiej w Wijewie,
15/ wyrażenia opinii dot. celowości budowy drogi na ul. Tartacznej w Zaborówcu.
16/ wyrażenia opinii dot. celowości budowy drogi na ul. Koźli Rynek w Brennie,
17/ wyrażenia opinii cot. Celowości budpowy drogi gminnej NR 131/1 w Miastku,.
18/ wyrażenia opinii dot. celowości budowy drogi gminnej oznaczonej Nr 193 w Przylesiu
obręb Radomyśl,
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Odpowiedzi na interpelacje
9. Zakończenie

Ad. pkt. 1

Obradom XXIII Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy. Powitał obecnych na Sali członków rady, oraz zaproszonych gości. Przedstawił proponowany porządek obrad, zebrani nie wnieśli uwag co do proponowanego porządku obrad.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że podejmowane na dzisiejszym posiedzeniu uchwały będą prawomocne .

Ad. pkt. 2

Przewodniczący stwierdził, że protokół z poprzedniego posiedzenia odpowiada przebiegowi obrad i zawiera wszystkie tematy jakie były poruszone. Wobec powyższego zaproponował, aby protokół z poprzedniego posiedzenia przyjąć bez czytania.
Do złożonej propozycji nie wniesiono uwag.
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęty został bez czytania – jednogłośnie.
Ad. pkt. 3.

Adam Zielnica – poinformował o organizowanej przez brata wystawie w Dreźnie na temat
miejscowości Lubogoszcz.
Alojzy Wolniczak – most przed miastkiem wymaga pilnej interwencji, obniżenie przyczółku od
strony Miastka jest tak duże , że samochody chaczą błotnikiem.
Roman Jęśkowiak - wyrównanie pobocza na drodze Potrzebowo – Sława nie zdało egzaminu,
wskazane byłoby utwardzenie ,
Stanisław Kasperski – mieszkańcy ul. Powstańców Wlkp w Wijewie zgłosili problem niskiego
napięcia co zostało potwierdzone badaniami. Większość nie robi badań, ponieważ
energetyka straszy kosztami w przypadku jak nie stwierdzą uchybień. Zaproponował
wystąpienie z pismem z ramienia rady
Radosław Zamiatała - podobnej treści wnioski były wcześniej zgłaszane przez mieszkańców
ul. Zachodniej i W. Witosa.

Ad. pkt. 4

Sprawozdanie z pracy Wójta i urzędu w okresie miedzysesyjnym złożył Wójt.
Poinformował o odbytych spotkaniach i uroczystościach dotyczących :
30.08 – uczestniczyłem w obchodach dożynkowych w Brennie,
31.08 – odbyły się uroczystości dożynkowe Powiatu leszczyńskiego, gdzie akcentem gminnym, był wieniec upleciony przez Panie z Gminy Wijewo,
01.09 - w zastępstwie P. Grabsztunowicz uczestniczył walnym zebraniu Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Lesznie gdzie zatwierdzono i przyjęto do realizacji uchwały podjęte przez gminy,
- osobiście uczestniczyłem w prelekcji na temat budowy dróg betonowych, które w efekcie są tańsze, trwalsze i szybkie w wykonaniu,
08.09 – spotkałem się z przedstawicielami Związków Zawodowych KGHM w sprawie ustalenia szczegółów kupna działki w Buchcie.
09.09 – gościliśmy w urzędzie rodziców dzieci niepełnosprawnych, które mogą korzystać z dofinansowania z funduszu osób niepełnosprawnych.,
11.09 – wspólnie z powiatem przeprowadziliśmy negocjacje z mieszkańcami wsi Zaborówiec, którzy oddali część działek siedliskowych pod budowę chodnika. Ustalono cenę 1m 2 na wysokości 15 zł.
15.09 – otrzymaliśmy zawiadomienie., że chór P, Nowak ze szkoły w Brennie będzie uczestniczył w koncercie chórów pod nazwa Vratislavia Cantans w Warszawie jako reprezentant region leszczyński,
18.09 - odbyło się posiedzenie komisji stałych rady gminy
19.09 – uczestniczyłem w walnym ze braniu Międzygminnego Związku Wodociągów i kanalizacji Wiejskich we Wschowie gdzie dokonano przekształcenia zakładu Usług Wodnych w Spółkę, która będzie miała szanse na pozyskanie dodatkowych funduszy.
- w Boszkowie pod przewodnictwem Starosty Leszczyńskiego odbyło się spotkanie przedstawicieli Lokalnych Grup Działania za pośrednictwem których można będzie pozyskiwać pieniądze na działania organizowane w różnych miejscowościach,
22.09 – dokonano otwarcia ofert przetargowych na remont budynku przy boisku w Brennie. Złożono jedna ofertę na kwotę 66 tys. ZŁ. 33 % kosztów zostanie pokryte z pożyczki bezzwrotnej z Banku Przemysłowo Handlowego.
23.09 – samorządowcy zostali zaproszeni na spotkanie z posłem , gdzie omówiono stopień wykorzystania funduszy przez Wielkopolskę.
30.09 – dokonaliśmy zapisu działki w Buchcie., Zapis odbył się u notariusza we Wschowie..
01.10 – zostałem zaproszony przez Wiadomości Kościańskich na wręczenie nagród przyznawany corocznie przez gazetę.
03.10. – na zaproszenie Marszałka Województwa spotkaliśmy się z P. Markiem Woźniakiem, który przedstawił stopień wykorzystania funduszy unijnych. Woj. Wielkopolskie jest w końcówce tabeli pod względem wykorzystania funduszy i rozpatrywania wniosków.

Ad. pkt. 5

Wójt poinformował, że wykonanie budżetu to jedna z ważniejszych spraw. Wykonanie dochodów i wydatków przedstawia się na właściwym poziomie., Opinia RIO w tej sprawie jest również pozytywna.. Niższe wykonanie wydatków jest spowodowane faktem przesunięcia w czasie realizacji zadania na ul. Prostej . Ponadto poinformował, że w przyszłym tygodniu odbędzie się przetarg na przebudowę ul. Piłsudskiego.
Do przedstawionego tematu nie zgłoszono dodatkowych zapytań.
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze stanowi zał. Nr 4

Ad. pkt. 6

1/ projekt uchwały w sprawie zbycia części nieruchomości stanowiącej działkę geodezyjną
Nr 519 w Wijewie przedstawił Przewodniczący RG.
Uchwała Rady Gminy Nr XXIII/135/08 w sprawie zbycia części nieruchomości stanowiącej działkę geodezyjną Nr 519 w Wijewie podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.

2/ projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej działkę geodezyjna Nr 34/.16
w Zaborówcu przedstawił Stanisław Kasperski.
Wójt - dobrze się stało, że zdecydowaliśmy o chodniku tej szerokości ponieważ w pełni spełnia swoja rolę i zapewnia bezpieczeństwo dla niepełnosprawnych korzystających z tego chodnika.
Uchwała Rady Gminy Nr XXIII/136/8 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej działkę geodezyjna Nr 34/.16 w Zaborówcu. podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.

3/ projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego przedstawił
przewodniczący obrad.
Dorota Wolniczak – wyjaśniła, że od powołania tej szkoły nabór był prawie zerowy. Dalsze utrzymywanie tej szkoły jest związane z ujęciem jej w planie organizacyjnym co powoduje problemy organizacyjne. Są etaty, które w rzeczywistości nie istnieją.
Wójt – w uchwale zawarto zapis o przekazaniu informacji dla Starosty. Jako organ założycielski placówek ponad gimnazjalnych musi zostać o fakcie likwidacji również powiadomiony. LO są szkołami specyficznymi posiadającymi swoja historie i tradycje dlatego zainteresowanie nowo utworzonymi jest tak małe.
Uchwała Rady Gminy Nr XXIII/137/8 w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.

4/ projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii
zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych przedstawił Stanisław Kasperski.
Dorota Wolniczak – wyjaśniła, że poprzednia uchwała w tej sprawie została podjęta w 2005 roku a obowiązująca stawka najniższego wynagrodzenia obowiązywała od 2006 roku.
Do projektu nie zgłoszono uwag.
Uchwała Rady Gminy Nr XXIII/138/8 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych. podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.

Po odbytym głosowaniu przewodniczący obrad zarządził 10 minutowa przerwę.
Po przerwie przystąpiono do omawiania kolejnych projektów uchwał.

5/ projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków do nagrodzenia
zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźne zastępstw
i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Wijewo przedstawił Przewodniczący RG.
Maria Nowicka – poinformowała, że w porównaniu z poprzednim regulaminem wprowadzono zmiany na wniosek szkół dotyczący :
– dodatku motywacyjnego, który nie będzie przysługiwał w czasie urlopu macierzyńskiego i urlopu dla poratowania zdrowia,
- wynagrodzenie za niezrealizowane godziny nadliczbowe będzie przysługiwało w dni : Dzień Nauczyciela, Dzień Patrona Szkoły, rekolekcje
Do projektu nie wniesiono poprawek.
Uchwała Rady Gminy Nr XXIII/139/08 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźne zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wijewo podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu.

6/ projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe
zasady przyznawania wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wijewo przedstawił
przewodniczący obrad.
Maria Nowicka – regulamin podlega uchwaleniu ponieważ obowiązuje tylko na dany rok. w porównaniu z regulaminem z ubiegłego roku nie wprowadzono zmian.
Do projektu nie zgłoszono uwag.
Uchwała Rady Gminy Nr XXIII/140/08 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wijewo podjęta została jednogłośnie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu.

7/ projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wijewo. przedstawił Stanisław
Kasperski
Maria Nowicka – na wniosek dyrekcji szkół wprowadzono zmianę dotyczącą opiniowania wniosków. Wykreślono zapis o Radzie Szkoły, która nie funkcjonuje oraz , że nagrody przyznaje dyrektor po konsultacji Rady pedagogicznej. Dodano zapis, że ostateczna decyzja w sprawie przyznania nagrody podejmuje dyrektor placówki.
DO projektu nie wniesiono poprawek.
Uchwała Rady Gminy Nr XXIII/141/08 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wijewo podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu.

8/ projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
na 2009 r. przedstawił Przewodniczący RG.
Wójt - projekt tej uchwały został opracowany na podstawie ustawy o wolontariacie i pożytku publicznym, która daje możliwość współpracy i współfinansowania działalności organizacji pozarządowych, które zdecydują się na taka współprace.
Do projektu nie wniesiono zmian.
Uchwała Rady Gminy Nr XXIII/142/08 w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2009 r. podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu.

9/ projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przedstawił
przewodniczący obrad.
Wójt – mamy na terenie gminy kilka zabytków . W przypadku remontu lub prac restauracyjnych taka uchwała jest niezbędna aby pozyskać dodatkowe fundusze z zewnątrz lub dofinansować z budżetu gminy.
Projekt uchwały został przyjęty bez uwag.
Uchwała Rady Gminy Nr XXIII/143/08 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 13 do niniejszego protokołu.

10/ projekt uchwały w sprawie zmiany do Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2008 r. przedstawił Przewodniczący RG.
Uchwała Rady Gminy Nr XXIII/144/08 w sprawie zmiany do Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 r. podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 14 do niniejszego protokołu.

11/ projekt uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy
Wijewo podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania
oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania przedstawił Stanisław Kasperski.
Wójt - obecnie organizacje społeczne zwracające się o pomoc otrzymywały pewne kwoty, nie było to jednak zgodne z ustawa o finansach publicznych i powoduje przekroczenie dyscypliny finansowej.. Aby można zgodnie z prawem udzielić dotacji musi być odpowiednie zezwolenie
w postaci uchwały Rady .
Skarbnik – wyjaśniła, że aby np. spółka wodna otrzymała dotacje do działalności musi być określony tryb przyznawania, kontroli i rozliczenia tych środków.
Do projektu nie wniesiono uwag.
Uchwała Rady Gminy Nr XXIII/145/08 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Wijewo podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 15 do niniejszego protokołu.


12/ projekt uchwały w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu wypłacanego członkom OSP
za udział w działaniach ratunkowych i szkoleniach pożarniczych przedstawił
Przewodniczący RG.
Wójt – do tej pory nie było podstawy prawnej do wypłacania strażakom za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach. Podjęcie takiej uchwały pozwoli na legalne wypłacanie środków. Nadal jednak nie zmieniono sformułowania, że jest to rekompensata co sprawia, że nie wszystkim będzie można wypłacić, tylko tym, którzy wykażą, że utracili zarobki z powodu udziału w akcji Uchwała Rady Gminy Nr XXIII/146/08 w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu wypłacanego członkom OSP za udział w działaniach ratunkowych i szkoleniach pożarniczych.
podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 16 do niniejszego protokołu.

13/ projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2008 r. przedstawił
przewodniczący obrad.
Skarbnik wyjaśniła, że dokonane zmiany w budżecie polegają na zwiększeniu dochodów z opłat lokalnych dzierżawy obwodów łowieckich oraz środków z opłat za alkohole, zwiększeniu wydatków na szkole zawodowej i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Uchwała Rady Gminy Nr XXIII/ 147/08 w sprawie zmian w budżecie gminy podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 17 do niniejszego protokołu.

14/ projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dot. celowości budowy drogi na ul. Poselskiej
w Wijewie, przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.
Wójt wyjaśnił, że kolejne uchwały dotyczą utwardzania dróg gminnych na które jest możliwość pozyskania pieniędzy. Jak do tej pory mamy dobrą pozycję i udaje się nam corocznie pozyskać około 100 tys..
Uchwała Rady Gminy Nr XXIII/148/08 w sprawie wyrażenia opinii dot. celowości budowy drogi na ul. Poselskiej w Wijewie, podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 18 do niniejszego protokołu.

15/ projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dot. celowości budowy drogi na ul. Tartacznej
w Zaborówcu. przedstawił Stanisław Kasperski.
Uchwała Rady Gminy Nr XXIII/149/08 w sprawie opinii dot. celowości budowy drogi na ul. Tartacznej w Zaborówcu. podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 19 do niniejszego protokołu.

16/ projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dot. celowości budowy drogi na ul. Koźli Rynek
w Brennie, przedstawił przewodniczący obrad.
Zbigniew Lis – zaproponował wprowadzenie również do planu ul. Sportowa , która połączyła by utwardzone drogi Koźli Rynek i Niwke.
Zgłoszona poprawka została uwzględniona
Uchwała Rady Gminy Nr XXIII/150/08 w sprawie wyrażenia opinii dot. celowości budowy drogi na ul. Koźli Rynek w Brennie, podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 20 do niniejszego protokołu.

17/ projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dot. celowości budowy drogi gminnej
Nr 131/1 w Miastku, przedstawił Przewodniczący RG.
Uchwała Rady Gminy Nr XXIII/151/08 w sprawie wyrażenia opinii dot. celowości budowy drogi gminnej Nr 131/1 w Miastku, podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 21 do niniejszego protokołu.
18/ projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dot. celowości budowy drogi gminnej
oznaczonej Nr 193 w Przylesiu obręb Radomyśl, przedstawił Stanisław Kasperski.
Uchwała Rady Gminy Nr XXIII/152/08 w sprawie wyrażenia opinii dot. celowości budowy drogi gminnej oznaczonej Nr 193 w Przylesiu obręb Radomyśl, podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 22 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt. 7

Marian Białas – zwrócił się z wnioskiem o :
1/ poszerzenie ul. Staroleszczyńskiej do szerokości umożliwiającej wymijanie się , wycięcie krzewów na drugim odcinku, od dużego stawu do lasu.
2/ poszerzenie wyjazdy na ul. Staroleszczyńska, na jakim etapie jest ta sprawa załatwiona,
3/ kiedy zostanie ukończony chodnik w kierunku Brenna,
.4/ mostek za wsią jest w opłakanym stanie, nadaje się do remontu podobnie jak barierki.
Radosław Zamiatała – czy po ostatniej dyskusji została zmieniona umowa dzierżawy Holendrów
- na jakim etapie jest plan terenu pod działalność gospodarcza, za Wijewem.
Ireneusz Dydyna - lampa uliczna na końcu Przylesia mruga wymaga naprawy,
- droga do Strącza wymaga znowu wyrównania.
- droga gminna została zajęta przez rolnika, zrobiło się przez to znaczne zawężenie przy posesji Nr 6.
Dorota Wolniczak – dyr. Zespołu Szkól w Brennie zaprosiła Wójta, Przewodniczącego RG i Przewodniczącego. Komisji Budżetowo Socjalnej na posiedzenie Rady Pedagogicznej Ponadto poinformowała o :
1/ zakwalifikowaniu się szkoły do 12 biorącej udział w konkursie krajowym ekologicznym „Czysty las” organizowanym przez Lasy Państwowe.
2/ zajęciu 3 miejsca w biegach na poziomie powiatu,
3/ wyróżnieniu Chóru szkolnego udziałem w wspólnym śpiewaniu w Warszawie.

Ad. pkt. 8

Na zgłoszone interpelacje i wnioski odpowiedzi udzielił w kolejności Wójt :
1/ pogratulował P. Zielnicy brata i zorganizowania takiej wystawy,
2/ most w Miastku jest pod stałą obserwacją, problemem są siadające przyczółki. Zrobienie kolejnej nalewki nie poprawi sytuacji, ponieważ będzie siadał jeszcze szybciej,
3/ należy sprawdzić czy wykonane prace to wszystko, czy będzie jeszcze wysypana warstwa utwardzająca ,
4/ jeśli energetyka stwierdziła niskie napięcie to powinni to naprawić bez względu na koszty, jest to ich linia i powinni zapewnić odpowiedni prąd,
Wystosujemy odpowiednie pismo z podpisami mieszkańców.
5/ pierwszy etap wycinki drzew na ul. Staroleszczyńskiej został zakończony, w przyszłym roku postaramy się zakończyć wycinkę o poszerzyć drogę do szerokości jak jest w mapach.
6/ Lgińska – jest to droga powiatowa i oni winni ja utrzymywać. Spróbujemy dogadać się ze Wschowa i zrobimy jak w latach ubiegłych,
7/ budowy chodnika w Zaborówcu jest ujęta w planie. Wiąże się to jednak z przebudowa mostu dlatego nie został skończony od razu.
8/ w wyniku dyskusji powstały dwie wersje umowy na dzierżawę Holendrów, która będzie bardziej korzystna dla gminy zdecydujemy po konsultacji z prawnikami.
9/ wprowadzenie nowych terenów do zagospodarowania jest czasochłonne.
K. Grabsztunowicz poinformował, że wszystkie terminy ze strony gminy zostały dotrzymane, obecnie czekamy na kolejne decyzje i wymagane terminy.
10/ lampa w Przylesiu – należy zgłosić do energetyki we Wschowie,
11/ w sprawie drogi do Strącza będziemy rozmawiać z przedstawicielami powiatu wschowskiego.
12/ osiągnięcia naszych dzieci na skale powiatu, województwa czy kraju cieszą, należy je traktować jako nasz sukces i reklamę dla gminy.

Edmund Wojciech – radny Powiatu Leszczyńskiego poinformował, że :
- w roku bieżącym opracowano pilne potrzeby remontowe i inwestycyjne na drogach gdzie ujęto drogę do Potrzebowa i most w Miastku. W obecnej kadencji zrobiono tylko chodnik
w Zaborówcu i Brennie.
Pobocze drogi za Potrzebowem zostało wyrównane , będzie jeszcze nawieziony tłuczeń celem utwardzenia.
- z zainstalowaniem barierek na moście w Zaborówcu nie powinno być problemów,

Radosław Zamiatała - czy Rada Powiatu przewiduje posiedzenie komisji na temat inwestycji drogowych na terenie gminy Wijewo. Pilnie należałoby zrobić chodnik na ul. Zachodniej, Kargowskiej, Leszczyńskiej,
Marian Białas - miałem sygnał, że kierowcy autobusów szkolnych nie korzystają wybudowanej zatoczki, dzieci wysadzają na chodnik i musza przechodzić przez ulicę,

Ad. pkt. 9

Przewodniczący obrad uznał porządek posiedzenia za wyczerpany. Podziękował za czynny udział w obradach i zakończył posiedzenie .

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Stanisław Kasperski
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2008-10-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-10-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie